DE KOERIER lï li Fraai zomeravondgebeuren igggfcj SPARIDANS-LOOS Reeks zomerevenementen gaat levendigheid Piusplein verhogen kleuriger maken en van Mm Samen met koor uit Uden ook schaken veer en el C^l^CLEEROin JAMIN Niet duur-wel heerlijk. en rikken mogelijk 1.55 «MEUFACO» ij 1977 pagina 34 d WEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABANT Oplage 68.650 ex. Verschijnt in geheel Tilburg - Goirle - Riel - Loon op Zand - Udenhout - Berkel Enschot - Oisterwijk - Moergestel en Hilvarenbeek. 12.03.38 EC. Voorverkoop t le ki Foto: van Aarle Medewerking Worst voor St.-Clara B.V. BRAND EN INBRAAKBEVEILIGING Goirle 013 - 341634 telex 52562 cldin nl. 90 Antwoordnr. 190 - Goirle Tel. 013-683911. (3 lijnen) Initiatieven betreffen vooral amateurkunstbeoefenaars Onze luchttotograa; Karei lomei. DE MEESTERSLAGER B.V. De organisatoren van het evenement. INTERIEURVERZORGING PETER EMMEN f en haar na alle doorbraken en vernieuwingen weer een i te geven. Er moeten nog meer mensen komen wonen en hoe de voorzitter s heer Bei een spe- ens :ge- “val eventuele bezoekers ii van slecht weer, garan- Ook zonder recept. Gratis oogonderzoek. GROOTSTE ANTIEKBEURS VAN NOORD-BRABANT in de sporthal te Haaren (3 km van Oisterwijk) juni, jur Jansenstr. 3urg. v.d. Gijzen - Optiek Koestraat 138, Tilburg Tel. 425197 tuur van «Con- I j.l. een worst mu- en heeft in stand CENTRUM VOOR BETER WONEN meelstraat 31-33-35 paterstraat 39 tel. 013-421513/433860 tilburg 20 KORTING OP UW MONTUUR (Tot max. van f 20,-) )ject, >p de Er er UITGAVE DE TILBURGSE KOERIER B.V. DIR. J.H. G. DE BEER REDAKTIE EN ADMINISTRATIE N.S. PLEIN 14 - TILBURG TELEFOON 013-430783 - POSTGIRO 1126745 Chipolatapudding 1.59 Aanbiedingen geldig van 2 t/m 8 juni. iflESJE DIG SOLIN- BEGRAFENISONDERNEMING DENISSEN Tel 425525 b.g.g. 433370 LET OP HET JUISTE ADRES WILHELMINAPARK 127 Om de twee weken op zaterdagmiddagen «Place Paris» >K EENS SKELDER zaterdag 4 en zondag 5 ji tens van 13.00 - 17.00 ui 52-56. Mortel- waardebon voor een boeket de Laat, Oerleses ijstaart voor 12 pi van automatiek van f 10, Burg. J (Bij Bi plein), moeten groeit it het pubi' natuurlijk ierhand kan i Donderdag 2 juni 1977 21e jaargang Nr. 1017 ling van diri- jl de begelei- Vergouwen. xair-conditioning tmbrère Luchttechnische Industrie BV Kap Grantstraat 1 - Tilburg Tel 013-3212 31 DENISSEN A T S U N gan De te meer, midd< uniek is de inj gezic; den i vastgestel sumptie). ?burgs'operaiuw^concor^^a^deen Operakoor Concordia brengt tuinconcert bij «*t Hoge Veer» met attracties Zulke dingen moeten groeien, moeten vanuit het publiek gi maar er moet natuurlijk wel eerst i wat naderhand kan uitgroeien, en trom hebben omwonenden en ver dere betrokkenen voor de komende zomer een die elke t gewerkt, dit een zich af, of ook aan de verlevendiging de nadr niet een en ander gedaan kan worden. wat onduidelijke allure in verband Voor het gev; schrik hebben Luchtfoto Dit is een eerste aanze dat voor amateur is daar1- kunnen ginele mime-opvoeringet er kan speciaal we van de kunstvorm, die de bijzonder in de belangstel!» naïeve schilderkuns Bij 'n overlijden in uw familie, zowel 's nachts als overdag belt u eerst ons, wij nemen al de zor gen, betreffende de begrafenis of eventueel crematie van u ovar bliek we redactie omwonende winkeliers, d soon in kwestie dan wel ter wijzen. 1 dag a.s. maakt, en er mc Er zijn nog veel meer denkbeelden. Bij gedurig nieuwe mien 116 gemeente liggen plannen om vaste de zaak aan de sorgd schaaktafels op het betreffende stuk het zich iaakt Piusplein neer te zetten en het zou een ontbreke e tijd 2°ed ide' it, de kad( tornooi in Loon op Zar srier; waardebon f 5 ig. P. v. Amelsfoort, L»u jn van een saunabad v»> .w.v. f 15,van de lamingo, Hasseltstrai inbare F I Bertens set tot een projec 3 ral de nadruk wil leggen op iristische kunstbeoefening. 1 rarbij nog veel meer mogelijk: ren demonstraties komen met ori- instrumenten, er kunnen ;n worden verzot zerk worden gema laatste angstelling staat. 1st. maar dit is alle- Tenslotte mogen we vaststellen, dat het bestuur, wat betreft het weer er alles aan zal doen, om niets aan het toeval over te laten, zij staat n.l. in nauw contact met de vliegbasis Val- kel, die nu reeds de kansen op goed weer hoog acht. Tevens heeft het besti cordia» dinsdagavond aangeboden (in de vorm an een zieksleutel) aan de H. Clara, daarmee een goede traditie weten te houden. I. Het punt echter is, c i. slechts plaats biedt aan 400 mensen, hetgeen ons er toe heeft geleid, slechts 400 kaarten in de voorverkoop te brengen. Men kan deze telefonisch bestellen op de navolgende nummers: 682072 en 672467. De kaarten dienen dan uiterlijk een half uur (19.30 uur' *- voren afgehaald te worden bij de gang van de tuin aan de Bredaseweg. De normale kaartverkoop vangt aan ’s lags om 16.00 uur, eveneens aan igang. De prijs van de kaarten is, ;zien de zeer hoge kosten, verbon- i aan een dergelijk evenement, steld op f 5,p.p. (incl. con- zeer scherpe prijzen vers Hollands vlees >rden gratis thuisbezorgd Een en ander is tot stand gekomen dankzij de medewerking van directie en staf van «’t Hooge Veer», die «Concordia» als het ware heeft gea dopteerd, en alles tot in de finesses heeft geregeld. De verzorging van de geluidsinstallatie door de Fa G. Boon stra. garandeert een perfecte weer gave van de uit te voeren werken. deren de omliggende Horeca bedrijven, dat het evenement in elk ge val kan doorgaan, want dan zal daar voor binnenskamers in de café’s ruimte voor worden gemaakt. Dat er gezorgd wordt voor drankjes en hartige hapjes ‘nreekt wel vanzelf. Men kan zelfs naar „en recept pizza’s samenstellen en die dan laten bakken, en ook in andere op zichten kan de inwendige mens volledig aan zijn trekken komen. «Wij dienen er overigens reke mee te houden»aldus het bestuur de weersomstandigheden niet toela ten, het concert in de tuin te laten doorgaan. Als uitwijkmogelijkheid werd ons door «’t Hooge Veer» de aula toegezegd, waar we uiteraard zeer gelukkig mee zijn. «Place Paris» De organisatoren hebben ook een sp ciale naam bedacht voor dit telkei 'et terugkerend evenement en voor de g legenheid de naam Piusplein omge- J- doopt in «Place Paris»met enige ver wijzing naar het vermaarde plein op Montmartre, Place du Tertre. Wij me nen, dat deze naam wel wat pompeus is, en voelen meer voor Place Saint Denis, als het dan tóch iets «Parijs» moet zijn. St.-Denis is de patroon zo wel van Parijs als van Tilburg, zoals het aloude rijmpje zegt: «Sinte Denijs patroon van Tilburgh en Parijs» Wij hopen dan ook, dat de naam Place Paris niet al zózeer in de officiële stuk ken zal zijn doorgedrongen, dat zij niet meer te veranderen is. gemeente liggen plannen om v- haaktafels op het betreffende stuk in neer te zetten en het zou een idee zijn om deze plannen in het der van deze regelmatige manifesta tie dan ook maar eens uit te voeren. PROTESTANTSE BEGRAFENISONDERNEMING TIJDELIJK: Tel. 425525 b.g.g. 433370 Alle 250 gram zuurtjes Daar zullen dan ook zitplaatsen bij moeten komen, waarbij dan de ge dachte rijst, dat die tafels niet alleen voor schaken gebruikt hoeven te wor den: men kan er ook aan rikken, waar bij de inzet dan uit lucifers moet be staan, want spelen om geld mag niet op sPre< straat; om lucifers wèl en later wisselt ®'8er men die dan in. Op zaterdag 4 juni a.s. om 20.00 uur organiseert het Kon. Erk. Tilburgs Operakoor -Concordia» in samenwer king met de operettevereniging Uden een Zomeravond - tuinconcert in de prachtige tuin van Huize «’t Hooge Veer» aan de Bredaseweg. Zowel -Concordia»als de operettever eniging Uden zullen een keus van be kende Opera- en Operette melodieën voor U gaan brengen. Als solisten werken mee: mevr. L. v. Gijzel - Kooijmans, mevr. Th. v.d. Nieuwenhof - Maas, beiden sopraan. De gebroeders Ton en Bert Otten, resp. tenor en bariton en tenslotte Frans van Dun,, bas - bariton. Het geheel staat onder leidir ’ent Cees v. Gorp, terwijl ling in handen ligt van Ad. Op de foto ziet men, hoe de voorzitter van «Concordia», de heer Beyers aan de zusters een worst aanbiedt in de vorm van een Solsleutel, welke gift uiteraard zeer door de Clarissen op prijs wordt gesteld. Het is, naar het gevoel van onze redactie, in strijd met de traditie om de worst vooraf te ge ven. Deze gave dient te worden tóége- zegd, waarop de zusters op de haar bekende manier de H. Clara benade ren teneinde haar metereologische medewerking te verkrijgen. Is het ech ter dan toch slecht weer, dan wordt er geen worst gegeven, al krijgen de Cla rissen wel een attentie voor hun be moeienissen. Heiligen moet men ook weer niet verwennen Al enkele jaren bestaan overal denkbeelden en plannen om de binnenstad te verlevendigen plezierig aanzien iv gcwu, mvcivu uvg ...w. luvi^vn „vuv,, er moet weer ruimte en sfeer komen om kinderen er speelgelegenheid te ^ljn’ geven en het publiek moet een aandeel kunnen nemen in die levendigheid. Met de renovatie van de Oude Markt en de omgeving van het Stadhuis is alvast een begin gemaakt en het publiek toont zich daarmee dan ook bijzonder ingenomen. Min of meer automatisch gaat dan ook de aandacht naar de andere kant van de Heuvelstraat en men vraagt van het Heuvelplein en het Piusplein i Het Heuvelplein heeft vooralsnog een wat onduidelijke allure in verband met de kerstboom van verkeerslichten met welke illuminatie onze stad aan Den Haag toont, hoezeer de fietsroute hier van belang wordt geacht. Met het Piusplein is echter ook nu al veel meer mogelijkh en er is dan ook na nogal wat heen en weer in de organisatie het plan opgevat ook daar iets te gaan doen, wat regelmatig publiek trekt op de zaterdagmiddagen. In e -De Tilburgse Koerier» is daar in het verleden al eens een lans voor gebroken, en het is uiteraard voldoening gevend, dat dit nu met een aantrekkelijk initiatief wordt beantwoord. Lovense Kanaaldijk 135 (achter het slachthuis, langs het kanaal) - Tel. 320157 Geopend van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 18.00 uur 's Zaterdags om 14.00 uur gesloten, s maandags de hele dag gesloten Voor uw barbecue - vleespaketten, die U zelf kunt samenstellen alles voor uw hond en kat ook alles voor uw diepvriezer tegen zeer sc elke week nieuwe aanbiedingen van bestellingen van meer dan f 75,wor en ze maal nog toekomstmuziek, het pro- groeien, gramma van aanstaande zaterdag is al iets aantrekkelijk genoeg. Bij goed vlieg weer zal onze luchtfotograaf Karei Tomeï, tussen twee en vier uur een opname maken, die dan onderwerp wordt van ons volgend Raadsel vanuit de Lucht. Hij zal proberen zo laag te vliegen dat individuele personen met wal opvallende kleding vanuit de lucht te herkennen zijn, wat dan ook weer een attractie is. Vanuit het publiek Natuurlijk zijn ideeën vanuit het pu- welkom. Men kan ze aan onze richten of ze meedelen aan de ende winkeliers, die de per- vwi .erecht zullen Met het evenement van zater- is in elk geval het begin ge- moeten dan natuurlijk initiatieven komen om gang te houden. Zoals 1 nu laat aanzien zullen die niet een. De cirkelfoto van deze week werd gemaakt tijdens het voetbaltornooi in Loon op Zand. De omcirkelde figuur kan aan ons bureau de volgende prijzen komen halen: f 10,van de Koerier; waardebon f 5,van Gijzen - Optiek, Koestraat; waardebon van een slinger echte Tilburgse boerenworst van Slag. P. v. Amelsfoort, Insulindeplein; waardebon van ’n fles jr) te wjjn naar keuze van Tropicanbar, L v. Veghelstraat; waardebon van een saunabad van Studio Syphide, Goirkestraat; 4 e in- broodjes jantje, N.S.-plein; ’n brunswijkerworst ruim 1 meter lang t.w.v. f 15,van de Meesterslager, Lovense Kanaaldijk; r eer. boeket of plant t.w.v. f7,50 van Bloemensalon Flamingo, Hasseltstraat; waardebon f 10,van de Broer -estraat; waardebon voor ’n jaarabonnement op de Openbare Bibliotheek, Koningsplein; waardebon voor pers, van ijs- en diepvriesprodukten, afhaalcentrum Ad Bertens, Ringb. Oost 18 en waardebon van f 10, ’t Stoofje, Heuvel 15, een cadeaubon van f5,van Boetiek «Den Uil», Antoniusstr. 38-24 en een waardebon van de winkeliersver., Hasseltstraat. De winnaar van verleden week, Joost Dieltjens, Willibrordusstr. 28, Loon op Zand, heeft zijn prijzen reeds ontvangen. Kokosmakaronen 2 pakken 3.10 2.33 voordeel 77 ct, ontwerpwedstrijd aantal projecten uitgedacht, twee weken zullen worden af- Voor de komende zaterdag is vlieger i programma, dat eerst en vooral wat op iruk legt op de kunstbeoefening door amateurs. Medewerking is gekregen van mevr. Ans Lagerstee, die contétekeningen maakt, naar op het moment te zien is in de Galery Jalmar aan de Schouwburg- ring, en verder de heren J. Eyck met poppen en potten, A. Colichepr, die zich toelegt op figuur en portret, J Smit, die op de RAI een eervolle ver melding kreeg voor zijn figuur- en por tretstudies, en F. Leenhouwers, aan- gekondigd als astralist. Andere gasten zijn mevr. Jansen die kantklossen beoefent en die een aantal kinderen meebrengt, die geheel in zelfgemaakt kant gekleed zijn, voorts de heer Ver houden uit Oirschot, die demonstreert wat er mogelijk is met houtdraaien en tenslotte nog twee naturalistische schilders, de heren J. Kleyn en Groen land. De zangbeoefening heeft in Tilbui gestaan, en daarbij heeft het Tilburgs Open vooraanstaande rol gespeeld, in zijn veertigjarig bestaan werden er tal rijke concerten gegeven, die steeds veel publiek trokken. De laatste jaren is ingezien, dat op het gebied van de opvoeringen andere wegen moesten worden bewandeld, omdat het publiek andere eisen stelt. Behalve een goede muzikale verzorging verlangen de bezoekers toch ook een voldoende aandacht voor het element gezelligheid. Het is om deze reden, dat het koor een tuinconcert gaat geven in een prachtige omgeving, wat voor veel mensen aanleiding zal zijn om daaraan dan eens een bezoek te brengen. «Als de weergoden ons niet in de steek laten», aldus het bestuur, «rekenen wij op een grote opkomst, te daar een dergelijk gebeuren u...vn. .o voor Tilburg.» In de tuin zijn n.l. 1.000 zitplaatsen aangebracht; tevens zijn er een 3-tal bars geïnstalleerd, die U in de gelegenheid bieden op tijd een glaasje te drinken. ECHT LEDEREN SPORTIEVE DAMESSCHOEN met sleezool. Uitstekende pasvorm waar U zo mee wegloopt. In naturel, bruin, beige en blauw. Maten 36-41 -J Q 95 dat bedoelde Aula ■n 400 mei i geleid, sl< □orverkoc eze U ;ende i kaar nr (19. irden m de erkoo .00 ui irijs v STOELEN MET 10 J. GARANTIE Meubelfabrieken combinatie 't betere meubel voor minder geld Kerkstraat 29 en 31 te Goirle tel. 013-34.20.39

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1977 | | pagina 1