DE KOERIER &ad°-sjop^ MEUBELDROOM ptie iele ing VAN DAL Fsa” Buandlal cfogwg; ^ado-sjop, S1’\RII)\\S~L(X)S Grote Brabantse gildefeesten te Moergestel er wegens het 500-jarig jeans 18r/ Pinkstershew bijSanders Meubelstad. mm, kijk en bewonder gjX dearandiaze aanbiedingen, c tweede pinksterdag 365- OP BROEKHOVEN EN KORVEL 1 a Voordeel 65 ct i49i JAM1N iets NU er zijn negen nieuwe parketsoorten die U nog 150 gr 1^961,691 2e PINKSTERDAG “DE MEESTERSLAGER B.V. l nooit gezien heeft... Bruynzeel ??b“wbu'9rt"913 vloérenwinkel Bouwcomplexen op komst voor bejaarden en alleenstaanden «BAD KLEDING» lei 1977 pagina 24 WEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABANT VRIJDAGAVOND KOOPAVOND TOT 9 UUR Verschijnt in geheel Tilburg - Goirle - Riel - Loon op Zand - Udenhout - Berkel Enschpt - Oisterwijk - Moergestel en Hilvarenbeek. Foto: van Aarle Hilvarenbeek i Niet duur wel heerlijk. van een DUIN PINKSTERSHOW VRIJDAG, ZATERDAG, 2E PINKSTERDAG KLEDING-KELDER VRIJDAG KOOPAVOND Zie onze advertentie pag. 18 D’r is heel wat te ontdekken en VAN DAL-PRIJZEN bruynzeel KOESTRAAT 144 - TILBURG - TEL 422*75 Kee/ Zchijven/ Interieur - advi/eur/ Tel. 013-683911. Doublé bloemen Donderdag 26 mei 1977 21e jaargang Nr. 1016 16.00 uur ig 18 mei zullen tde komen m In onze Ook zonder recept. Gratis oogonderzoek. De GEZELLIGSTE winkel van Tilburg? Gijzen - Optiek Koestraat 138, Tilburg Tel. 425197 SPECIALE KOOPJES zijn er ook al Zacht fruit 250 gr 1,65 L. Aanbiedingen geldig van 26 mei t/m 1 juni. 20 KORTING OP UW MONTUUR (Tot max. van f 20,-) INTERIEURVERZORGING CENTRUM VOOR BETER WONEN meelstraat 31-33-35 paterstraat 39 tel. 013-421513/433860 tilburg zijn wij geopend van 1-5 uur Bezoek onze 4000 m2 meubeizaten Enschotsestraat 238 Tel. 42.19.04, b.g.g. 320439 UITGAVE DE TILBURGSE KOERIER B V. Oplage 68.550 DIR. J.H. G. DE BEER REDAKTIE EN ADMINISTRATIE N.S. PLEIN 14 - TILBURG TELEFOON 013-430783 - POSTGIRO 1126745 Bij 'n overlijden in uw familie, zowel 's nachts als overdag belt u eerst ons, wij nemen al de zor gen, betreffende de begrafenis of eventueel crematie van u over kunstnijverheid verlichting gilden met koningen, tannen moet je I snuffeler 52-56. Mortel- Burg. Jansenstr. (Bij Burg. v.d. plein), 1 je zo’n leuke i-KELDER en n we- r^^air-conditioning K^limbrère Luchttechnische Industrie BV Kap.Grantstraat 1 - Tilburg Tel 013-3212 31 t/m 30 uur en DENISSEN A T S U N I Natuurlijk... I VAN DE LOOM I I Tilburg ^VJul. van Stolbergstr. 8 I I Tel. 424782 I BEGRAFENISONDERNEMING DENISSEN Tel. 425525 b.g.g. 433370 LET OP HET JUISTE ADRES WILHELMINAPARK 127 Volop vers Hollands vlees tegen groothandelsprijzen. Helaas kunnen wij D door ziekte geen bestellingen thuis bezorgen. Maar op bestellingen van f Q 75,en meer krijgt u 5 korting. h f 5,50 k f 6,50 orst f 8,95 ft wnd f 1,75 n citon X f. 11,00 X 135, achter fi I uur en van D geraamd gemidG.._ en de grond- komen aan d.i. gemiddeld f 1.128.500,- ingstellenden straten van Optochtroute is vermeld tmmaboekje. Filmers en fbto- llen zich kunnen uitleven om Nabij N.S.-plein Stadsdienst lijn 4/5 stopt voor de deur. Vanille waaiers |2pakken^601,95: Opalleliterpakken V™.—Cl CS kwartje korting F'jBl Gewoonweg goed, ook in prijs' Tilburg Enschotsestraat 252 groot bal •The New f 11,80 kg Duitse braadworst f 7,50 kg gerookt mager spek f 7,50 kg gerookte varkensworst f 9,75 kg kopvlees voor uw honc Doos met 40 vleeskrokette Speciaalzaak F Perzische tapijten JOEP STRAATMAN Noordhoekring 19 Tel. 013-422584 nog ’n 1e eten man- Vakantie en sociale verzekering Het Voorlichtingscentrum Sociale Verzekering heeft zojuist weer de ge heel herziene folder, «Vakantie en so ciale verzekering» uitgegeven. In deze folder wordt er op gewezen dat wie zijn vakantie voorbereidt, er ver standig aan doet te overwegen of er op het terrein van de sociale verzekering nog iets te regelen valt. Vooral zieken fondsverzekerden en zij die een uitke ring ingevolge de ziektewet, de wet op de arbeidsongeschiktheidsverzeke ring of de Werkloosheidswet ontvan gen, kunnen daarmee voorkomen dat zij in hun belangen worden geschaad. De folder is gratis te verkrijgen bij het V.-S.V., Rhijnspoorplein 1, te Am sterdam, tel. 020,927474. Alleen als het om wat grotere aantallen gaat, wordt een stuksprijs van ƒ0,15 berekend. totdat U een kijkje hebt genomen op onze parketshow dan kunt U gelijk gebruik maken van de introduktiekortingen *1*11 1 vrijdag v an 9.00-18.OC Rn zaterdag van 10.00-17.00 d gemaakt op i 10,van de K< t van Slag. P waardebon v» 11 meter k Waar vind KLEDING- reld van KADO’S en ook r- VERDIEPING met riett den en posters? jeltjes op de ge- te leggen. Gilde lekt alle bewoners /eel mogelijk te feestelijke stem- gildedagen. op het feest- 5 gehouden vendeliers ia beginnen 1 de gilde- /ordt de ten- n het gilde- ide- PROTESTANTSE BEGRAFENISONDERNEMING TIJDELIJK: Tel. 425525 b.g.g. 433370 Een project, dat bijdraagt tot verlevendiging van binnenstad In de komende gemeenteraadszitting zal behandeld worden een voorstel van rond f 740,per woning. Op basis over het bouwen van een paar honderd woningen in de bestaande woon- van voornoemde kostenbedragen is de wijken. Het gaat daarbij om een kompleks voor bejaarden van 68 wonin- huurprijs door de minister van volks wijken aan de Duifstraat en de Pauwstraat, om een complex van 110 corn- huisvesting en ruimtelijke ordening Jo’-woRingen in vier bouwlagen en 12 woningen in twee bouwlagen voor w?ni4 perS. tweederde deel voor bejaarden en voor eenderde voor alleenstaanden en kleine gezinnen op het terrein van de voormalige kerk van Broekhoven II Meer leefbaarheid Het realiseren van deze projecten kan worden gezien als behorende tot de plannen om de bouwterreinen die tus sen de bestaande woonwijken nog open liggen 'of beschikbaar komen te benutten voor de woningbouw, zodat daardoor het bestand van de oude stad, dat door het uitwijken van de bevolking naar de uitbreidingsgebie den, is teruggelopen, weer enigermate op peil kan worden gebracht. Van veel zijden is het belang betoogd van het levendig houden van de oude stad door met name te zorgen voor betere woonvoorzieningen Renovatie van oude woonstraten \s daarbij een van de middelen, nieuw bouw op nog beschikbare terreinen, of op terreinen, die beschikbaar komen door verandering van bestemming van fabrieksterreinen of kloosters, is een ander middel, waarbij echter toch vooral moet worden gedacht aan wo ningen voor normale jonge gezinnen, aan wie het vooruitzicht wordt gebo den, dat hun woonomgeving niet meer zodanig veranderen zal, dat zij en hun kinderen niet de kans krijgen om zich met de identiteit ervan vertrouwd te maken. j VAN DE LOOIJ I I TilburgJul. van Stolbergstr. 8 I Tel. 424782] koste f 8.260, Aangeii saneringsgebied gelegen zijn wordt hiervoor geen lokatiesubsidie toege kend. De minister van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening heeft de huurprijs woningen, die i voor deze woningen voorlopig vast- den verhuurd, gesteld op f 231,per maand. De bouw- en grondkosten van het complex Korvel worden geraamd op Huurprijzen resp. f 3.222.015,-d.i. gemiddeld In deze huurprijs, en dat geldt even- f 67.126,per woning en eens voor beide andere complexen f 340.759,d.i. gemiddeld f 7.099,— van 122 en 48 woningen, is geen ver- per woning. Bij de vaststelling van dit goeding begrepen voor eventuele voorlopige grondkostenbedrag heeft dienstverleningen. het rijk reeds rekening gehouden met De totale bouwkosten van het com- de toekenning van een lokatiesubsidie Open van negf I Vrijdagavond t ook grote maten “T37 PARKET-EN PERZENSHOW OP 2e PINKSTERDAG s ochtends van 9 tot 2 uur Bij aankoop van een parketvloer voor uw woonkamer, PARKET VOOR SLAAPKAMER VLOEREN) HALVE PRIJS! SCHITTERENDE PERZISCHE TAPIJTEN 40% KORTING Verhinderd? Maak dan een afspraak of vraag onze uitgebreide documentatie met onderstaande coupon. Antwoordnummer 183 (geen postzegel) Tilburg gizia parket Lovense Kanaaldijk 98. Tilburg Telefoon 013-320028. f b.g.g. 553608 g coupon^ I Naam Adres I ^Telefoon U en een daaraan grenzend terrein aan de Prof Keesomstraat, en om een kompleks van 48 woningen van verschillende grootte en type voor de helft bestemd voor de huisvesting van normale, zij het niet te grote gezinnen en voor de andere helft voor alleenstaanden en kleine huishoudens, welk laatste complex zal komen op het voormalige fabrieksterrein van Van Dooren en Dams. Het complex Duifstraat - Pauwstraat wordt in opdracht van de Woning bouwvereniging «St.-Jozeph» uitgevoerd door architectenbureau Geenen- Oskam b.v. te Eindhoven, dat op Broekhoven in opdracht van de Stichting Landelijke Katholieke Bouwkorporatie voor Bejaarden te Utrecht door Wilma Tilburg b.v. en dat op Korvel in opdracht van de Tilburgse Bouw vereniging door architect C. Peeters te Ulvenhout en Alphons Coolen Aannemingsbedrijf. De bouwkosten van het complex Duif- plex Broekhoven zullen bedragen straat - Pauwstraat zijn geraamd op f 6.799.539,zijnde gemiddeld f 4.216.680,d.i. gemiddeld f 55.734,per woning, waarbij dan f 60.687,per woning, en de grond- komen aan grondkosten in totaal ten op f 561.680,d.i. gemiddeld f 1.128.500,of gemiddeld .250,per woning. f 9.250,per woning. De huurprijzen ’“«zien deze woningen niet in een zijn voorlopig berekend op 226,60 per ci ingsgebied gelegen zijn wordt maand voor de bejaardenwoningen --T geen lokatiesubsidie toege- (waarin deze woningen een extra- subsidie van f 400,per jaar ontvan gen) en op f 260,per maand voor oningen, die niet aan bejaarden wor- A van 10 tot 5 uur. Kom zitten in de stoel van de Burgemeester. OOSTERHOUT (IN. BR.). Oosterhout-Zuid, Beneluxweg (aan de autosnelweg Gorinchem-Breda, naast Albert’s Corner), tel. 01620-30155. >en tot half zes (ook maandag), tot negen uur. De cirkelfoto van deze week werd gemaakt op de kermis in Loon op Zand. De omcirkelde figuur kan aan ons bureau de volgende prijzen komen halen: f 10,van de Koerier; waardebon f 5,van Gijzen - Optiek, Koestraat; waardebon van een slinger echte Tilburgse boerenworst van Slag. P.v. Amelsfoort, Insulindeplein; waardebon van ’n fles wijn naar keuze van Tropicanbar, L.v. Veghelstraat; waardebon van een saunabad van Studio Syphide, Goirkestraat; 4 broodjes jantje, N.S. plein; een brunswijkerworst ruim 1 meter lang t.w.v. f 15,van de Meesterslager, Lovense Kanaaldijk; waardebon voor een boeket of plant t.w.v. f7,50 van Bloemensalon Flamingo, Hasseltstraat; waardebon f10,van de Broer de Laat. Oerlese- straat; waardebon voor ’n jaarabonnement op de Openbare Bibliotheek, Koningsplein; waardebon voor ijstaart voor 12 pers, van ijs- en diepvriesprodukten, afhaalcentrum Ad Bertens, Ringb. Oost 18 en waardebon van f 10,van automatiek ’t Stoofje, Heuvel 15 en een cadeaubon van f 5,van Boetiek Den Uil», Antoniussstr. 38-24. De winnaar van verleden week dhr. Oerlemans, St.-Janstr. 20, heeft zijn prijzen reeds ontvangen. x Met de Pinksterdagen zullen er wegens het 500-jarig deze kleurrijke bestaan van gilde «St.-Catharinagrote Brabantse st ^alharha gildefeesten zijn in Moergestel. Op zaterdag 28 mei zal er een van Moergesu receptie zijn in de feesttent aan De Scheerman van 19.00 tot vlaggen zodat 20.30 uur met daarop aansluitend een verbroederingsfeest m welke muzikaal verzorgd wordt door het bekende dansorkest The New Formation». Zondag 29 mei (le Pinksterdag) is on getwijfeld de topper van alle festivi teiten. Urn lU.DO uur is er een plechtige meerstemmige gezongen traditionele gildemis in de kerk van St.-Jan- Onthoofding. Na deze H. Mis gilde- groet aan de geestelijke en werelCv„_ overheden voor de kerk. Op he* meentehuis worden de gilde overlie den ontvangen om 12.00 uur om daar het erewijn in ontvangst te nemen. kg magere dikke rib kg hgphee kg varkenspoelet kg varkensbraadstuk kg hele malse biefstuk vanaf f 17,50 DE MEESTERSLAGER BV - Tel. 320157 - Lovense Kanaaldijk het slachthuis langs het kanaal. Geopend van 8.00 tot 12.00 13.00 tot 18.00 uur. Zaterdag om 14.00 uur gesloten. ce taferee vast a verzot :stel zovt laggen zodat er een f ming heerst tijdens deze Na deze optocht wordt terrein een massale opmars van koningen, tambours; Culturele optocht en standaardrijders. Hiemj De optocht van ’n 40-tal gilden met de. schietwedstrijden van hun vendelieren, tambours koningen, ^hut ers. Om 16.00 uur wc standaardrijders, hoofdmannen en toonstelling geopend v«n het gik gildebroeders zal vertrekken vanaf het Zll.v.er ,n de kleuterschool t Hen gilde- feestterrein aan De Scheerman. Zij je,rj Hdlijke zullen zich aan de belangstellenden Dezelfde avond is er een j Op het ge- presenteren door de straten van voor jong en oud m.m.v. jilde overhe- Moergestel. Optochtroute is vermeld Formation» m de feesttent, in programmaboekje. Filmers en foto- Uniek experiment grafen zullen zich kunnen uitleven om Maandag 30 mei (2e pinksterdag) zul len er vanaf 12.00 uur vrije schietwed strijden plaats vinden waar iedereen aan kan deelnemen. Er zal worden geschoten met handboog op doel, kruisboog op wip en met luchtbuks. Hiermee zijn leuke prijzen te verdie nen. Dit is een uniek experiment daar het op deze manir nog nooit elders heeft plaatsgevonden. Om 14.00 uur is er voor alle kinderen van binnen en buiten Moergestel een gratis voorstelling, wegens het 500- jarig bestaansfeest, in de feesttent welke wordt verzorgd door het duo Herman-Jansen uit Reusel. Met een groot sluitingsbal zullen de feesten worden besloten m.m.v. het bekende dansorkest «ANTARES». Voor en tijdens deze feesten zullen programmaboekjes worden aangebo den tegen ’n vergoeding waaraan te vens ’n loterij verbonden is met leuke prijzen. Zie hiervoor het lotnummer welke vermeld is op pagina 2 van het programmaboekje. De bewoners welke langs de optocht - route wonen worden wel vriendelijk verzocht hun auto niet voor de deur te parkeren op zondag 29 mei. De overheid van Gilde St.-Catharina hoopt dat U allen mee kan genieten van hetgeen zij te bieden heeft en heet U dan van harte welkom in Moergestel tijdens deze gilde-dagen.

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1977 | | pagina 1