DE KOERIER )5 *u 1 SBMHDANS-LOOS WI-JA MEUBELEN VW-jaarvergadering moge ook eens aandacht schenken Punten van de verdere uitbouw aan rondvraag en Voorkeur voor onderwijs (Ö^l^CLEERDin «MEUFACO» r= DE MEESTEBSLAGER B.V.~1 iei 1977 pagina 26 WEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABANT Oplage 68.550 Donderdag 19 mei 1977 21e jaargang Nr. 1015 Verschijnt in geheel Tilburg - Goirle - Riel - Loon op Zand - Udenhout - Berkel Enschot - Oisterwijk - Moergestel en Hilvarenbeek. Mogelijkheden tot contact van bewoners en toeristen ubel- irkan Foto: van Aarle 11 STOELEN MET 10 J. GARANTIE 11,00 1,75 Jansenstr. 52-56. Tel. 013-683911. PROTESTANTSE BEGRAFENISONt B.V. BRAND EN INBRAAKBEVEILIGING Goirle 013 - 341634 telex 52562 cldin nl. Antwoordnr. 190 - Goirle de ige l gelijl bijzo ilieke gena; Roor Heuvelstraat 50 - Tilburg DATSUN] ENQUÊTE BIJ OUDERS f 14,50 f 11,80 f 9,90 ’t betere meubel voor minder geld UITGAVE DE TILBURGSE KOERIER B.V. DIR. J.H. G. DE BEER REDAKTIE EN ADMINISTRATIE N.S. PLEIN 14 - TILBURG TELEFOON 013-430783 - POSTGIRO 1126745 traties aan ide g. Het Is het Ook zonder recept. Gratis oogonderzoek. prijsui van ime- enop jn In arom ?thart- is niet :rit voor Jge- 5 en 1DERNEMING TIJDELIJK: Tel. 425525 b.g.g. 433370 leeft daarbij 'eer geen ver- leze Gijzen - Optiek Koestraat 138, Tilburg Tel. 425197 se Kanaaldijk 135 157. BADKLEDING Keuze uit 1000en stuks INTERIEURVERZORGING 20 KORTING OP UW MONTUUR (Tot max. van f 20,-) CENTRUM VOOR BETER WONEN meelstraat 31-33-35 paterstraat 39 tel. 013-421513/433860 tllburg 3D. Itijd ?n. ïld Roomboter koeken pak T45 JAMIN X Ni* duur wd heerlijk Donderdag a.s. Hemelvaartdag geopend van 9-6 u. Hart van Brabantlaan 25 Telefoon 435505 Zie onze advertentie met speciale aanbiedingen op pag...8 ^Kerkstraat 29 en 31 te Goirle tel 013-34.20.39 BEGRAFENISONDERNEMING DENISSEN Tel. 425525 b.g.g. 433370 LET OP HET JUISTE ADRES WILHELMINAPARK 127 Kg gerookt mager spek Kg boeren met\ Doos met 40 vle> Meubelfabrieken combinatie bijzondere ikomstig de ïstelde (gods- schouwelijke) loop van (gehaald. DENISSEN A T S U N Burg. Jansenstr. 52-56. (Bij Burg. v.d. Mortel- plein), nen die «besprokenhebben, ligt de zaak anders: die moeten tóch, en eenmaal in ons gewest willen ze dan toch ook iets te doen hebben. Voor een deel is deze behoefte aan attractiepunten op te vangen door de toene- ^rsTitgësprokeninde'we' mende kleinschaligheid van de objecten, die het jaarverslag wordt op de appelijk it en er ;n. Tus- ties in Het ziet er niet naar uit, dat 1977 een evengoed toeristenseizoen zal gaan worden als de hete droge zomer van 1976 leverde. De weersverwachtingen zijn niet gunstig, en wat het klimaat tot dusver geleverd heeft, was niet om naar huis te schrijven. Bij de Streek VVV in Tilburg hebben ze het dan drukker, dan wanneer het goed weer is; bij onprettige weersomstandigheden weten de mensen niet zo goed, wat ze moeten doen en komen aan het loket vragen, wat de moge lijkheden zijn. Voor het dagtoerisme is slecht weer al helemaal niet goed: Amster dammers en inwoners van andere plaatsen uit het noorden blijven thuis als ze ’s mor gens uit het raam kijkend vaststellen, dat het wel niets met het weer zal worden, en komen uvóULiii auiiiivii vYuiuvii, tvii gvvuig van uvi steld streven van de VVV’s om toeristenmenigten biedt op te splijten in groepen met specifieke be langstellingen. Zoals gezegd, de hete droge zomer van verleden jaar heeft dit beleid enigszins onduidelijk gemaakt en toen heeft men dus niet kunnen vaststellen of het stre ven naar meer kleinschaligheid al effect oogstte; dit jaar echter kan dit dan wat dui delijker worden waargenomen. >elen huis zijn ding. Het tot t doende onder voor i zoveel i school, d vindt. Da zoek inge die er bij de ten van dit gebruikt bij voorzieningen stad als in de De Blaak en Reeshof). Pindarotsjesj vanille-ijs ^20 3,15 i literpak VoVo?el:i kwartje korting! Bij 'n overlijden in uw familie, zowel 's nachts als overdag belt u eerst ons, wij nemen al de zor gen, betreffende de begrafenis of eventueel crematie van u ovw niet alleen dat er vol- t volgen van iet heeft er bovendien dat iedereen zijn kind kan sturen naar de hij voor zijn kind de beste )aarom wordt thans een onder besteld naar de schooivoorkeur ouders bestaat. De resulta- onderzoek zullen worden j het treffen van onderwijs- dienstige i zowel in de bestaande beginselt nieuwe stadsdelen (bijv. t gemeentebestuur heeft taak er voor te zorgen gelegenheid voor het erwijs is, he te zorgen, mogelijk die t HAMERS ^pNH@©FF] Het onderzoek wordtgehouden onder de ouders van alle kinderen, die ko mend schooljaar voor het eerst de kleuter- en lagere school gaan bezoe ken. In het totaal zijn aan ongeveer 4.200 ouders vragenlijsten toege stuurd. In het kleuter- en basisonderwijs zijn vier richtingen mogelijk, te weten: zo- °<*naamde bijzondere scholen: de ixuomskatolieke school, de Protestant: «overig bijzondere» schor alleen de Jan Ligthartsc openbare school. Het bestuur van de openbare scholen wordt gevormd door de gemeente, dat van de bijzondere scholen door een stichting of vereniging. Het onderwijs op een I school is ingericht overeen! door het bestuur vastges '?e of levensbesr len. gesties te doen voorde rondvraag, zou z’n nut kunnen hebben, als Brabants publiek eens iets mocht ver nemen, over wat toerisme in Brabant in ekonomische zin betekent, onder meer voor de werkgelegenheid, we zien, dat in 1976 ih Brabant hot en pensions 1.614.230 overnachting boekten en de kampeer-, caravan- bungalowbedrijven 8.392.002, dat in totaal 21.175.628 bezoekers creatieoorden en zwembaden 0[ ten en 1.178.540 de musea, r vraag wat voor bestedingen vert. Misschien kunnen de daar een schatting van aan het publiek voorleg Beïnvloeding Het andere is, of de concentraties az toeristen op topdagen het betreffenc f 6,00 tworst f 8,95 leeskroketten Kg kopvlees voor uw hond judo, diverse volksdansen en korfbal len, terwijl het jubileum wordt beslo ten in een feestavond in een grote tent, waarbij barbecue, prijsuitreiking en dansen op muziek van «The Wool town Jazz Band.» ints-Christelijke school en de Het onderwijs aan de Jan Ligt -■'•'ool (in Tilburg school en de openbare scholen is school) en de gebonden aan een bepaalde levensbe schouwing of godsdienstige overtui ging. Aan beide schoolsoorten bestaat er wel voor de kinderen van wie de ouders dit wensen binnen schooltijd gelegenheid tot het volgen van gods dienstonderwijs. Tienjarig bestaan korfbalvereniging Komend weekeind viert de Korfbal vereniging «Wandelbos» haar tienja rig bestaan met een grootscheeps feest op haar sportterrein aan de Kraaiven- straat vlakbij het Mariaziekenhuis. Er is een uitvoerig programma ontwor pen, dat zaterdag bestaat uit een grote antiekbeurs en demonstratie van oude ambachten uit Elderland; de deelne mers aan die ambachtshow zijn alle maal in kostuum en er is één bij. die men niet dikwijls op zo’n evenement zal zien; hij maakt namelijk midwin terhoorns en het blijkt dat daar wel degelijk een boter ham in zit. Verder is er op de zaterdag een ballonwedstrijd voor kinderen en ’s middags een re ceptie met feestavond voor genodig den. Zondag auto’s, i ven: Cin Scarlatti str De rit gaat A Volop vers Hollands vlees. Ook voor uw diepvries. Bestellingen van f 75,en A meer worden gratis thuis bezorgd. Ook hebben wij voor u gesorteerde vlees- A pakketten. X Kg botermalse rosbief n Kag dikke rib 0 Kg varkensbraadstuk A Kg Duitse braadworst X Verder hebben wij alles voor Uw hond of kat. X DE MEESTERSLAGER BV - Tel. 320157 - Lovense X achter het slachthuis langs het kanaal. Tel. 3201L. X Na 18.00 uur 426313. Geopend van 8.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 18.00 uur.| x Zaterdag om 14 uur gesloten. Maandag gesloten. I is er een oriëntatierit »v waarvoor men zich kan opj innaberhof4, tel. 013-680765 traat 7, tel. 013-420927. at door het landschaf schoon van Midden - Brabant zijn prachtige prijzen te winner sen 15-18 uur zijn er demonstrati Het zou goed zijn, als de VVV’s daar eens een studie aan wijdden, gezamen lijk met figuren van CRM of zelfs On derwijs. Naar het zich laat uitzien zal zeer in de nabije toekomst het pakket taken van de VVV’s zich juist op het I gebied van die interne informatie be langrijk gaan uitbreiden, en het is dan aan de overheid om zich ervan te over tuigen of zij dan nog wel beschikken over de daartoe vereiste middelen. Deze en andere kwesties zullen zeker ie orde komen op de jaarvergade- ““3 van de Provinciale VVV Noord- abant, die volgende week vrijdag in Tilburg zal worden gehouden en waar bij het jaarverslag uiteraard onder werp van gesprek zal zijn. Het Brabantse publiek heeft uiteraard geen toegang en zeke emde- recht van spreken, vandaar dat de vt in die leiding groot is, om vanaf de e ma- plaats zoals dat heet een paar sug- Wekelijks raadsel vanuit de lucht De raadselfoto van verleden week plaatste inderdaad vele lezers voor raadsels en er waren dan ook heel wat inzendingen, die er zo’n halve stad naast zaten. De winnaar werd Marco Voogd, Van Aldeneyckstraat 20, Hilvarenbeek, die ervan maakte De weg linksboven loopt naar Tilburg toe, de weg rechtsboven loopt naar de Beekse Bergen en de weg rechtsonder naar Hilvarenbeek». Maar hij zal dat elke dag wel fietsen Evenzogoed krijgt hij zijn prijs van f 15,- gestuurd. Voor het raadsel van deze week gaan we helemaal de andere kant uit. De foto werd gemaakt op verzoek van de heer Philippart. van wie we niet zeggen waar hij woont, want dan is de aardigheid eraf. Hij kan zich in verbinding stellen met Fotex Flying Camera, waarvan hij het adres nog wel zal hebben, voor een afdruk, maar aan de prijsvraag kan hij dus niet meedoen. Hij had om de foto gevraagd omdat hij binnenkort gaat verhuizen en een herinnering aan zijn woonplaats wil meenemen. De vragen luiden waar lopen de twee wegen bovenaan de foto naar toe (Luchtfoto Fotex Flying Camera) Vrijwilligers nier wijzer dachten te worden. Wan- In verband met de spreiding naar spe- neer het echter de kant uitgaat, zoals al cifieke belangstellingspunten stelt jaren het geval is, dat het toerisme op zich nog een andere vraag. Wanneer er bepaalde dagen, en zeker in bepaalde kleinschalige objecten worden ge- gebieden, in het milieu dominant gaat creëerd of ontwikkeld, dan zal dit toch worden, dan is heel de bevolking bij --altijd zijn ten behoeve van mensen, die deze beweging betrokken, wat bete- specifiek geïnteresseerd zijn in het kent, dat de VVV steeds meer een aangeboden object. Dit vergt een uit- voorlichtende taak naar twéé kanten voeriger informatie dan het profes- gaat krijgen. Of het instituut over sionele VVV - apparaat op het mo- heel Brabant en zeker over heel Ne- ment leveren kan. Hier zou de moge- derland bezien al berekend is voor lijkheid te overwegen zijn, of vrij willi- die intern voorlichtende taak, en of het gers, die van hun kant belangstelling daarbij ook kan terugvallen op geïnte- hebben voor toeristen, als menselijk resseerde bewoners is vooralsnog verschijnsel, en die van een bepaald sterk de vraag, object een en ander afweten, niet zou den kunnen worden ingeschakeld bij de informatie. Een groep folkloristen zou bijvoorbeeld maatregelen kunnen treffen om specifieke bezoekers op te vangen en te begeleiden en te voorzien van -'at meer indringende informatie ovei plaatselijke historie, ecologie, gebouwen, folklore of wat dan ook. Incidenteel bestaat deze medewerking al wel maar zij zou op ruimere schaal kunnen worden ontwikkeld, terwijl vooral jonge ménsen, die bij dit voor- lichtingswerk zouden worden betrok ken, daarbij meer zouden kunnen le ren over eigen streek en eigen mensen en tegelijkertijd zouden zij daarover enigszins onderhoudend kunnen leren vertellen, wat een nuttige bekwaam heid is. Eigen bewoners Tenslotte is daar dan nog het plan van de VVV’s om de activiteiten van de diverse bureaus meer te doen strekken tot voordeel van de eigen bewohers, uiteraard dan niet zozeer op topdagen. Deze De Streek VVV Midden - Brabant aan dt heeft in dit opzicht een heel goede ring naam en het zou goed zijn, als haar Brab activiteiten in de rest van de provin- cies in dit opzicht werden overgeno men. In het verleden is het hele insti tuut van de VVV nogal eens vaak ge zien als een randverschijnsel, een soort koppelteken tussen de vreer lingen en die bewoners, die van vreemdelingen op een of andere Het onderwijs aan de Rooms- Katolieke en Protestants-Christelijke scholen gaat wél uit van een godsdien stige levensovertuiging. Het gods dienstonderwijs aan deze scholen is in het leerplan opgenomen, terwijl de godsdienstige levensovertuiging ook zoveel mogelijk in de andere vakken tot uiting zal komen. De vragenlijsten worden in de |r de komende 2 weken thuis opgr Degene, die de envelop ophaalt is niet met de vraagstelling bekend en kan dus niet bij de invulling behulpzaam zijn. Om inlichtingen wenden tot de afdeling Onderzoek en Statistiek (de h. Halma), stadhuis (tel. 328375). dan niet naar Brabant toe, maar voor dege- milieu inderdaad ongunstig beïnvloe- m>n dio „hpxnrnlpn.. iwhhpn Hat de /ook den, niet alleen voor de toeristen on der elkaar, maar ook voor de inwo ners, die voor het grootste deel toch weinig of niets met het toerisme te ma ken hebben. Anders gezegd, zijn er aanwijzingen, dat toeristen de bewo- ïrs uitgesproken in de weg zitten? In ...vi.uv r leze kwestie bezocht kunnen worden, een gevolg van het vzxzxzJe. Jen ertoe worden gedwongen, zich in kort tijdsbestek te verzekeren van een maximale bijdrage aan hun be staanszekerheid. Voor alle betrokke nen, gaat het verslag dan verder, zou het beter zijn, als de veel besproken vakantiespreiding eindelijk eens werd gerealiseerd. Als overigens wordt ge constateerd, dat Brabant «vol» zit, .'2^, Pca?!jlu„V?„VkL De cirkelfoto van deze week werd zondag gemaakt tijdens .de Ronde van de Besterd. De omcirkelde figuur kan aan ons keerde constatering. Er vallen in het j,ureau ,je volgende prijzen komen halen: f 10,van de Koerier; waardebon f 5,van Gijzen - Optiek, Koestraat; hoogseizoen binnen de provincie nog waar(jetMm van een slinger echte Tilburgse boerenworst van Slag. P.v. Amelsfoort, Insulindeplein; waardebon van ’n fles wel gaten te ontdekken, zowel in wjjn naar keuze van fropicanbar, L.v. Veghelstraat; waardebon van een saunabad van Studio Syphide, Goirkestraat; 4 plaats als in accommodatie.» broodjes jantje, N.S. plein; een brunswijkerworst ruim 1 meter lang t.w.v. f 15,van de Meesterslager, Lovense In dit geval hebben wij het echter niet Kanaaldijk; waardebon voor een boeket of plant t.w.v. f 7,50 van Bloemensalon Flamingo. Hasseltstraat; waardebon over de gaten, maar over het teveel bij f ]qvan de Broer (je Laat. Oerlesestraat; waardebon voor ’n jaarabonnement op de Openbare Bibliotheek, Koningsplein; sterke concentratie. Vakantiesprei- waar(jebon VOor ijstaart voor 12 pers, van ijs- en diepvriesprodukten, afhaalcentrum Ad Bertens, Ringb. Oost 18 en ..uv. ^mgen lokatiespreiding zijn inderdaad waar(iebon van f ioVan automatiek ’t Stoofje, Heuvel 15. De winnaar van verleden week, A. Brouwer, Lange Nieuwstr. Als reme1d.wj’ ?aar,die heeft men zo maar 135, heeft zijn prijzen reeds ontvangen. )tels niet blJ de hand- ingen en rsde." opzoch- rijst de in"en dit ople- de VVV’s maken en die iggen.

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1977 | | pagina 1