DE KOERIER I1S MFB A van Als gemeente een andere pand geeft... F: NOOIT TELEUR SFARIDANS-LOOS INDOORTENNIS iSTELTU I’S ZOMERS Ki Sk la Gemeentebestuur laat systeem «vierjarenplannen» voorbereiden WEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABANT Vijf projectgroepen brengen systeem in zorggebieden o I Grote braderie in Berkel Enschot waarbij heel het dorp is betrokken 20% korting op uw montuur l IJ «St.-Olof» gezind tot verhuizen onder druk van studenten Gijzen Optiek c^rtistique i DE MEESTERSLAGER B.V. 1977 pagina 36 Verschijnt in geheel Tilburg - Goirle - Riel - Loon op Zand - Udenhout - Berkel Enschot - Oisterwijk - Moergestel en Hilvarenbeek. beleid :nheden (industrialisatie en werkge- in het ge- een Foto Van Aarle. f 11,00 Hilvarenbeek Tel. 013-683911. Bij dertigjarig bestaan winkeliersvereniging Wij maken u weer jong. De grootste pruikenspeciaalzaak van Zuid-Nederland. be INTERIEURVERZORGING DATS® r Perzische tapijten Kee/ Zchijven/ Interieur - edvi/eurz trokkenheid al evenzeer, dat de mensen zich vóór de goede gang van zaken verantwoorde- 3 bij lur Als bier uitrusten in buitenterras. lidsoverlast ver- studenten. en diepvr )on van f CENTRUM VOOR BETER WONEN meelstraat 31-33-35 paterstraat 39 tel. 013-421513/433860 tilburg tl aan isover- .rnp te >mt. j van onze sa menleving niet alleen eist, dat de belangen van de meest uiteenlopende bevolkingsgroe- UITGAVE DE TILBURGSE KOERIER B.V. Oplage 68.450 ex. DIR. J.H. G. DE BEER REDAKTIE EN ADMINISTRATIE.: N.S. PLEIN 14 - TILBURG TELEFOON 013-430783 - POSTGIRO 1126745 dag zal jmeente- eer van I In een schrijven tudenten tataal, The- ces van lereiding In- :t niet Olof- i,vurt, en (en die de eisen irmuleren ten achter het gesloten. tijd 1200 handtekeninge i kleinigheid. De studt onduit als zov tie serieus is het nu oi geweest. Heeft U last van haaruitval, s eens praten, u wordt op des haarstukje of vlecht. Al en Persoonlijke bediening keuze van Uw montui naar voren te brer lichten de organ..- van de werkgro— Donderdag 14 april 1977 21e jaargang Nr. 1010 Burg. J (Bij Bi plein), (SB^Huur uw nieuwe <Skala kleuren-TV voor extra lage r lente-prijs. Bel (013) 42 2011. k 365dagen service per jaar. 1 slecht haar of te dun haar, kom dan vrijblijvend _eskundige wijze geadviseerd omtrent een pruikje, onze haarwerken worden geleverd onder garantie. DENISSEN 'A T S U N IBO, de Sociolist, illerinstituut hun andpunten toe en vermelden enkele illante feiten van gelui oorzaakt door de Olofst Bij 'n overlijden in uw familie, zowel 's nachts als overdag belt u eerst onS, wij nemen al de zor gen, betreffende de begrafenis of eventueel crematie van u ovnr zijzelf ge- ;gaanformu- al deze wan- Daarom deze lie de veront- itspreekt over het gebeu- ie OlofsoCiëteit, die het in irde beleid (of Jansenstr. 52-56. 3urg. v.d. Mortel- BEGRAFENISONDERNEMING DENISSEN Tel. 425525 b.g.g. 433370 LET OP HET JUISTE ADRES WILHELMINAPARK 127 Koestraat 138, TILBURG Tel. 425197 Keuze .uit meer dan •SaTZ' echt-- 0^ leid, bieden de n stig beleid ren. Tilburg - Nieuwstraat 172 (hoek Trouwlaan) Tel: 013-424754. Zijstraat achter Schouwburgring Ruime parkeergelegenheid op Korvel-parkeerplaats ARABIA COPCO uit voorraad leverbaar! besterdring 60/tel.435173 PROTESTANTSE BEGRAFENISONDERNEMING TIJDELIJK: Tel. 425525 b.g.g. 433370 kg hachée kg varkenspoelet kg fricando kg dikke rib kg bieflappen kg varkensbraadstuk Ook hebben wij complete diepvriespakketten DE MEESTERSLAGER B.V.,-Tel. 3201! slachthuis. Geopend van 8 tot 18.00 i seus, Juridische EHI Posjet, en het Mol star sail! -iam- eden zal het publiek uiteraard wel iet direct betrokken worden, maar zal toch wel goed zijn, als er, wan- ;r deze projectgroepen aan het werk in, tijdig een globaal overzicht naar liten komt van de materie, die zij zich voorstellen te zullen gaan orde nen. Er zijn ongetwijfeld op tal van terreinen in de stad werkgroepen, die bij het werk van soms inderdaad «on derbelichte» sectoren direct en regel matig betrokken zijn en die dan ook zullen verlangen te mogen weten uit welke hoek de objecten zullen worden ikke- belicht, van welke kleur en intensiteit satie- die belichting zal zijn, welke aspecten daarbij de nadruk zullen krijgen en hoe al deze gegevens dan uiteindelijk in het gemeentelijk vierjarenplan terecht zul len komen. Maar het lawaai duurt nog voort Er hebben zich nieuwe ontwikkelingen voorgedaan in het Olofkwartier. De ac tiviteiten van de buurtgenoten worden gesteund door de andere studenten van de Hogeschool, die niet minder dan 1200 handtekening en verzamelden, waarmee de Buurtgenoten naar het ge- I?el zal uulue"J| meentebestuur konden gaan, teneinde 8*nS a‘s 9'°^ ®ee hun klachten met nog meer nadruk cloen 8e'“en °P brengen. In een schrijven in een woo"Set "aniserende studenten rler ste‘l dat jroepen Kappataal. The- moet en de ger plaats moet aanwijze recht kan. In de buut Beekse Be oplossing. Wat kunnen wij studenten van Hoge school en HBO instellingen nu doen? gaan vanaf me- J heden zal het publiek uiteraard niet direct betrokken worder het zal toch wel goed zijn, als neer deze projectgroepen aan het Dit geschiedt zoveel mogelijk volgens gaan, tijdig een globaal overzicht de hierboven omschreven relatie tus- buite sen doelstelling en daarbij behorende activiteiten. In de projectgroepen zijn naast ambte lijke deskundigen minimaal twee leden van het college vertegenwoordigd. De gemeentelijke zorggebieden zijn als volgt over de vijf projectgroepen verdeeld: 1. bestuurlijke ontwikke ling, binnengemeentelijk organisa.i. en personeelsbeleid, openbare orde en veiligheid, voorlichting en representa tie, automatisering, informatica, fi nancieel beleid; 2. ruimtelijke orde ning, stadsvernieuwing, volkshuisves ting, verkeer, milieu-beheer; 3. on derwijs, cultuur, sport en recreatie; 4. maatschappelijk welzijn, sociale za ken, jeugd- en jongerenwerk, volksge zondheid; 5. economische aangele- s wij denken aan de bestuurlijke pro- ïmatiek die ontstaat door de veran derende functie van de wijkraden, bij voorbeeld, wat in het wijkleven toch nogal zware repercussies zal krijgen, dan zal het veel mensen benieuwen, hoe deze toch wei sterk onderbelichte sector Vijf projectgroepen Vijf projectgroepen ga-- - - dto mei a.s. na ee,, ni.vinau^au van het bestaande en vastgestelde be- van alle gemeentelijke zorgge- J‘ mogelijkheden van t-oekom- yvi^id aangeven en systematise- om alle gemeentelijke zorggebieden evenre dig te belichten. Voor het publiek is deze gedachtengang van groot belang, omdat de door eigen suggesties. Één van de middelen, die het gemeente bestuur voor de geest staan om met name de aandacht voor «onderbe lichte» sectoren van de gemeentelijke zorg te garanderen niet alleen ten behoeve van de kennis van het publkk, ook ten behoeve van functionarissen in andere sectoren is het installeren van ene bestuurlijk - ambtelijke stuurgroep geïntegreerde beleidsvoorzienin^ die een meerjarenplan» voor de 1 mende vier jaar moet helpen voorbe reiden, waardoor het gemeentelijke be leid op langere termijn kan worden overzien, en ook vollediger kan worden zichtbaar gesteld. greerde beleidsvoorbereiding. «Het gevaar bestaat, dat door te veel aandacht voor be paalde punten, en te weinig aandacht vóór lijk weten en zich tegenover de maatregelen andere, niet langer ten volle efficiënt wordt gedisciplineerd opstellen. Dat kan alleen, als gewerkt. En dat de bevolking daardoor de mensen weten wat er gebeurt, en waaróm steeds moeilijker inzicht kan krijgen in het het gebeurt. Het beste is het dan ook om hele gebeuren behoeft geen betoog». zoveel mogelijk het publiek te betrekken bij Dit is een zinnige instelling van het gemeente- de voorbereiding van zulke maatregelen; dit bestuur, dat dan ook werkt aan een methode geeft dan het voordeel, dat het zich een idee kan vormen van wat er te wachten is, en bovendien ook nog adviserend kan optreden kunstnijverheid verlichting Het schrijven gaat dan verder Al deze feiten zijn uitgebreid te lezen in de artikelen in de Tilburgse Koerier. Het zal duidelijk zijn dat een vereni- een enkele rechten kan het geve op een sociëteitsgebouw sociolos jebied. De Tilburgse Koe- de sociëteit daar jmeente maar een anc ten waar zij wel te- irt van Vidar op de zijn. Wij zijn Jergen lijkt ons een aardige dergelijke har Korvelseweg 131 Tilburg, 013-43.45.85 Reeds 15 jaar ervaring. Het dertigjarig bestaan van de winke- liersvereniging N.K.O.V. van Berkel Enschot zal dit jaar grootscheeps ge vierd worden op een manier waar het hele dorp bij zal worden betrokken. Enkele enthousiaste ondernemers heb ben zich er voor gespannen en brengen dan ook een programma, dat klinkt als een klok. legenheid). «Opstartfase» B en W zijn van mening dat deze de kennis van het publiek, hele periode als «Opstartfase» van proces van geïntegreerde beleids voorbereiding bijzonder geschikt is te r noemen. Immers zullen, in het kader ag», van de gemeenteraadsverkiezing eind ko- mei 1978, de partijen die deel uitmaken van de nieuwe gemeenteraad, hier door in staat zijn de cqnceptbeleids- schets als uitgangspunt voor een'be leidsplan te gebruiken en aan de ver dere procedure van het proct geïntegreerde beleidsvoorber vorm te geven, aldus besluit het formatie Bulletin van Ben W. Tel. 320157 Dagelijks verse aanvoer van vers Hollands vlees. Bestellingen van f 75,— en meer worden gratis panklaar thuisbezorgd. I'" f 7,50 kg braadworst f 7,50 kg biefstuk f 10,00 kg snitsels f'11,50 kg kopvlees f 13,75 doos kroketten f 9,50 40 stuks i panklaar gesneden: 157, Lovense Kanaaldijk 135, i uur. Zaterdags om 14.00 uur ders was, maar de kwestie is dat zij nooit in staat Zijn geweest de ongedis ciplineerde studenten van dit inzicht te doordringen, of hen te dwingen hun gedrag te veranderen. De bereidver klaring om te gaan verhuizen bevestigt dit weer. Nu wordt het probleem om zo te zeggen doorgeschoven naar de gemeente; als die voor een ander pand zorgt, zijn de omwonenden van de ge luidsoverlast af. Dit zet echter de zaak in een verkeerd licht. De studenten zouden niet hoeven te verhuizen, als ze stil waren, en de gemeente zou geen ander pand hoeven aan te wijzen, als zij erop stond dat het daar stil wérd. Na zulk een bereidverklaring bestaat de mogelijkheid, dat men voor de rest gaat zitten «afwachten», wat wil zeg gen. dat het lawaai gewoon doorgaat tot er een nieuw pand is, dat dan óok nog moet worden goedgekeurd door Olof. Zelfs met een verhuizing in het reële verschiet zouden de studenten zich nóg hebben te onthouden .van nachtelijk lawaai en dat telt des te meer zolang die verhuizing nog niét in het reële verschiet ligt. De buurtbewoners zullen er goed doen de verdere feiten van geluidso last te blijven registreren en erop blijven staan, dat er een eind aan kon Dat zij zich daarbij laten steunen door de andere studenten van de Hogeschool is alleen maar toe te juichen: in korte 1 ^en ver2ame|en js nnigheid. De verklaring van lenten laat in dit opzicht weinig lidelijkheid. Het zal het beste zijn, )wel Olof als de gemeente de kwes- i gaan nemen. Na al die jaren mderhand dan toch wel mooi is het beter te spreken van het gevoerde beleid) van zowel C bestuur als gemeente afkeur’ daar gaat het vooral om) die de buurtbewoners for volle ondersteunt. Is dit nu het enige wat we doen Nee. De juridiese EHBO ondersteunt de buurtbewoners al vanaf november aktief in hun onderhandelingen, door /en van adviezen. Kappataal de ist en de mollerkrant zullen aan deze aktie aandacht besteden. Samen weg met deze handtekening aktie hopen we tdere dat dit het laatste is wat wij moeten doen. Want wij willen wel duidelijk zijn. Wij zijn niet van plan weer een ..andtekeningaktie te hou den, wanneer blijkt dat de walgelijke toestanden rondom Olof blijven voortduren. Talloze andere aktievor- mën kunnen de buurtbewoners geven Andere acties waar ze recht op hebben: een leefbare Wij kunnen de buurtbewoners onder- woonomgeving. Maar nogmaals, wij steunen in al hun eisen die zijzelf ge- hopen niet dat we andermaal een be- formuleerd hebben of nog gaan formu- roep op de studenten moeten doen, leren, om een eind aan al deze wan- Olof en de gemeente zijn de enige die toestanden te maken. Daarom deze eskalerende akties knnnen v'oorko- handtekening aktie, die de veront- rnen waardiging uitspreekt over het gebeu- Tot zover dit schrijven, dat dus zoals reninenomdeOlofsoëiëteit.diehetin gezegd van 1200 studenten bijval de afgelopen 8 jaar gevoerde beleid (of kreeg. Daarna is door de bestuurders en door de goedwillende Olofleden er kend, dat inderdaad de geluidsoverlast in verschillende gevallen totaal buiten de orde was, en dat duidelijk werd in- gezien, dat hier iets dient te verande- geen ren. St. Olof, aldus werd verklaard, deze; zou dan ook zeker een verhuizing wil len overwegen, als de gemeente een ander bruikbaar pand ter beschikking zou willen stellen. Dit is dan toch al iets, maar de consequenties moeten ook weer niet worden overschat. Verlegenheid «De Koerier» heeft nooit anders be weerd dan dat de senaat en de goedwil lende studenten van Olof zelf met de zaak verlegen waren en altijd geweest zijn, en wel zouden willen dat het an- «Sommige sectoren in het gemeentelijke toenemende democratisering beleid en van gemeentelijke zorg zijn inzich- --J- telijker dan anderè, en het risico, dat deze gebieden worden overbelicht ten koste van pen evenredig aan hun trekken komen en dat andere is dan ook niet denkbeeldig aldus er dan ook vanuit dé openbare mening op kan redeneert het gemeentebestuur in een ïnfor- worden toegezien, of dit inderdaad gebeurt, matie Bulletin, dat gaat ove#-meer geïnte- maar bovendien impliceert die publieke be- vi,_i..i. DE PERZENSPECIAALZAAK BIJ UITSTEK Reeds 35 jaar vertrouwde adres voor Tilburg en omgeving De Cirkelfoto van deze'week werd gemaakt maandagmiddag bij Manege Van Mensfoort. De omcirkelde figuur kan aan ons bureau de Volgende prijzen komen halen: f 10,- van de Koerier, waardebon f 5,- van Gijzen - Optiek, Koestraat; waardebon van een slinger echte Tilburgse boerenworst van Slag. P.v. Amelsfoort, Insulindeplein; waardebon van 'n fles wijn haar kepze van Tropicanbar, L.v. Veghelstraat; waardebon van een saunabad van Studio Syphide, Goirkestraat; een brunswijkërworst ruim 1 meter lang t,.w.v. f 15,- van de Meesterslager, Lovense Kanaaldijk; waardebon voor een koude schotel t.w.v. f 5,- van cafetaria 't'Nachtuiltje, L.v. Veghelstraart; waardebon voor een boeket Of plant t.w.v. f7,50 van Bloemensalon Flamingo, Hasseltstraat; waardebon f 10,- van Je Boer de Laat, Oerlesestraat; waardebon voor ’n jaarabonnement op de Openbare Bibliotheek, Koningsplein; waardebon voor ijstaart voor 12 pers, van ijs- en diepvriesprodukten, afhaalcentrum Ad Bertens, Ringb. Oost 18 en vier broodjes Jantjes en waardebon van f 10,-, van automatiek ’t Stoofje, Heuvel 15; De winnaar van verleden week, de heer Bongaerts, uit de Capucijnenstraat, heeft zijn prijzen al ontvangen. ties zullen zorgen, die het publiek zonder twijfel op hoge prijs zal weten te stellen. Het Wellfare Team,.dat zich vooral inzet voor de bejaarden zal'aan J - e meedoenen ook de hand- sniging «White Demons» zal ind verzorgen. Voor de kinde- speciale attracties: ponyrij- draaimolen, een vliegtuigmo- en verder kramen voor versnape- g zullen de jeugd zeker bevallen, rmelden wij nog het optreden van het van het Gilde St. - Huber- irade van majoretten en «Concordia» en niet te vergeten van Albert West, die vooral bij de tieners in de smaak zal vallen. De braderie eindigt om zes uur, maar de feestelijkheden zullen zonder twijfel nog wel tot in de late avond blijven doorduren. BRADERIE «OUD TILBURG» De voorbereidende werkzaamheden voor de braderie op Koninginnedag, zaterdag'30 april, zijn in een vergevor derd stadium. Nog grootsere plannen dan de 2 vorige jaren wil men op deze dag manifesteren. A.s. Maandag 18 april is er nog een Ihatste bijeenkomst met alle deelnemers om 20.30 uur in de kasteelhoeve». Hasseltstraat 256. Geïnteresseerden kunnen zich voor deelname nog laten inschrijven. Tel. inlichtingen de heer v.d. Oetelaar, Hasseltstraat 249, bloemist, tel. 431492. bent u geen lid meer kunnen worden van een vereniging, in ons centrum kunt u deze zomer altijd spelen; overdekte banen, dus de lessen gaan altijd door en kunnen door de regen niet in het water vallen; de beste tennisleraren en leraressen staan ter uwer beschikking; ook in de avonduren is het centrum geopend, als u overdag geen tijd hebt; na de lessen kunt u, indien nodig, uitrusten in ons gezellige restaurant of op het pellikaan tennis en squashcentrum goirle, tel:013-342633 de braderie balverenigir een stam ren zijn den,een len e- Er komt een braderie op zondag 24 ring april, die zal worden ingezet met een Verr muzikale rondwandeling door de har- vendelkorps mOnie «Concordia» tussen 10-11 uur, tus, een parade waarna burgemeester Meijs de offi- drumband van ciële opening zal verrichten. De bra derie zal worden opgesteld in het Wil- helminaplantsoen, tegenover het hui dige gemeentehuis. Tal van zakenlie den zullen kramen en stands hebben staan, waarin zij ieder voor eigen ac- vierjarenplan voor de <*- komen. Nieuw te verkiezen gem» raadsleden zullen zich nog wel met die sectoren kunnen bedenken.

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1977 | | pagina 1