DE KOERIER 19” kalter kalter i fWlo SIARIDANSH.OOS INDOORTENNIS I STELTU I’S ZOMERS NOOIT TELEUR o S Wijkwerk in Wandelbos tegen echter tegen opbouw bruynzeel maakt parket van blijvende waarde De Burgemeester van Sanders Meubelstad ^D^nodigt u allen uit opzijn grandioze i hW Paasshow. afbraak „interim-bestuur” WEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABANT Tuinmeubel - Show Openingsdagen Boutique Volopvrolijk Pasen bij Jamin. Donderdag 7 april koopavond tot 9 uur 20% korting op uw montuur JOZEF KORTHOUT i (^^J^CLEERDIfl Gijzen Optiek OOSTERHOUT ^a^reravinkel c^lrtistique pellikaan tennis en squashcentrum H goirle, tel:013-342633 PIET KERKHOF Eerste wisselwoning St.-Anna in gebruik 1 1977 pagina Verschijnt in geheel Tilburg - Goirle - Riel - Loon op Zand - Udenhout - Berkel Énschot - Oisterwijk - Moergestel en Hilvarenbeek. (Foto v. Aarie) Tel. 013-683911.' PROTESTANTSE BEGRAFENISON1 ders i iviteit Renovatie op grote schaal B.V. BRAND EN INBRAAKBEVEILIGING Goirle 013 - 341634 telex 52562 cldin nl. Antwoordnr. 190 - Goirle bruynzeel PAASSHOW VAN DAL I Nog 3 dagen kunt U profiteren van de verbouwings- opruiming bij Ook tweede paasdag van 10.00 tot 17.00 uur. Tapijtengroothandel Enschotsestraat 238 3 bij mr vermeldden wij len binnenkort vt Showroom 2e Paasdag geopend van 10.00 tot 17.00 uur ster dus huurd. per ma; Oosterhout-Zuid, Benelux^ Breda, naast Albert’s Cornc z, half zes (ook maandag). Vrijdagavond tot negen jes Jant traat». I (DERNEMING TIJDELIJK: Tel. 425525 b.g.g. 433370 SLIMSTRAAT 16 - UDENHOUT - TEL. 1257 1 INTERIEURVERZORGING CENTRUM VOOR BETER WONEN meelstraat 31-33-35 paterstraat 39 tel. 013-421513/433860 tilburg Burt (Bij pleir HEREN- EN JONGENSKLEDING Heuvelstr. 36, Tilburg Tel. 013-422212 Koestraat 138, TILBURG Tel. 425197 BEGRAFENISONDERNEMING DENISSEN Tel 425525 b.g.g. 433370 LET OP HET JUISTE ADRES WILHELMINAPARK 127 >ooen omdat de ..raad met de comt neer op de rnidat de leuning traptreden ining aan te ente moet er toch ..en. alles tegi onze.shc UITGAVE DE TILBURGSE KOERIER B.V. Oplage 68.450 ex. DIR. J.H. G. DE BEER REDAKTIE EN ADMINISTRATIE N.S. PLEIN 14 - TILBURG TELEFOON 013-430783 - POSTGIRO 1126745 en Persoonlijke bediening keuze van Uw montuu 10-20-30 en 40% korting op alle artikelen. jnkamer. douche- ,s van de zijn be- -Annaen ten ver- f 100.— uitrusten in buitenterras. grijpe tijdeli. zorgt vange DENISSEN 'A T S U N «weg (aan de autosnelweg Gorinchem- ner), tel. 01620-30155. Open van negen tot 7-:J-tuur. Speciaalzaak in Perzische tapijten JOEP STRAATMAN Noordhoekring 19 Tel. 013-422584 Wij wensen onze clientele prettige Paasdagen erg in- opt om te zoeken, nodige ver- Burg. Jansenstr. 52-56. (Bij Burg. v.d. Mortel- plein), Bij n overlijden in uw familie, zowel s nachts als overdag belt u eerst ons, wij nemen al de zor gen, betreffende de begrafenis of eventueel crematie van u ov<w moet geval ment zuller J- t Wandeiuvs - u ii tt i- Zikraad - 'ircsaiuciiTTci- moeten èn ovtll> opgezegd, de eigenlijk gebeurei ictioneren, alle krant, met de cpL iformatiecentnn rif. Dat is niet ie: kan uiu schijr*J Til OtlTQ vrijdag van 9.00-18.00 uur en k., zaterdag van 10.00-17.00 uur. Piet Kerkhof zegt: echt leren zweedse muil WT voor bijna gratis prijs Voor de gehele familie. Piet Kerkhofprijs I ARABIA COPCO uit voorraad leverbaar! •besterdring 60ZteL435173 Vrijdag zaterdag 2e Paasdag ie meen te voor de woonruimte. er in de St.-Annastraat mo veerden grote .caravans, enkele reeds bewoond, die hebben gedaan in Padua. zijn speciaal bestemd zonder kinderen. zouden dan absurditeiten Is nu in het Wandelbos plaatsvin- i niet voorkomen. zamenlijke Werkgroepen - Wijkraad Wan- net voora,snog geen enkele zin -.epen Heb dl»,ancien van een in.eebn be- ^^5?^ jzen>> heeft ter opvolging van het dagehjks be- tegen te wraken of stil te ,eggen figu. bos, dat zich in november - ren. zolang nog niet vast staat of het •er dan tot 1 januari 11. bereid zelfs wel iéts uit te maken heeft, en wie «interim - bestuur» van zes moet uitmaken of dit al dan niet het is. Hoe dan ook, op zeker mo- zullen de betrokken personen in “'andelbos wijkraad of geen «ad toch weer om de tafel An overleg plegen wat er nu w euren moet met de wijk krant, met de opbouwwerker, met h informatiecentrum en met de wijkraad zelf. Dat is niet iets, wat een «interim - bestuur» kan uitmaken. Intussen schijntditbestuurdan toch te beschikken over de fondsen, die^onder meer van overheidswege aan de Wijk- raad Wandelbos worden toebedeeld; misschien kan het zijn nut hebben, als 8 de gemeente dan toch maar eens gaat n a kijken bij wie dat geld precies terecht a komt en of het daar wel terecht is. aar heeft het eenm middelen rechte spot het eenma» werkgroep» het Wam' Vrijdag Zaterdag 2e Paasdag Dinsdag Tijdens de openingsdagen vergelijken, wanneer u op Stichtingsvorm blijkt niet geschikt van openbaar orgaan bent u geen lid meer kunnen worden van een H vereniging, in ons centrum kunt u deze zomer altijd spelen; overdekte banen, dus de lessen gaan altijd door en kunnen door de regen niet in het water vallen; de beste tennisleraren en leraressen staan ter I uwer beschikking; ook in de avonduren is het centrum MÉ geopend, als u overdag geen tijd hebt; na de lessen kunt u, indien nodig, ^R ons gezellige restaurant of op het l van Willem II. De omcirkelde I ebon f 5.- van Gijzen-Optiek, I Insulindeplein; waardt van Studio Syphide, Goirkestraat lardebon voor een k Tel. 01623-3645 Vrijdag 8 april a.s. om 10.30 uur stelt wethouder Evertse de eerste wisselwo- ning in gebruik in het rehabilitatiepro- ject St.-Anna. Na Padua is St.-Anna de tweede wijk in Tilburg, waar de verbetering van wo ningen en woonomgeving op grote schaal wordt aangepakt. In Padua zijn de woningen reeds gerenoveerd en is men druk bezig met de woonomgeving. In St.-Anna is de verbetering van de woningen in volle gang. Waar deze woningverbetering e- :Gend is en de bewoners noof .v_riijk elders onderdak ’-'■■gtde ge meer gende w Zo staan er menteel waarvan ook dienst Deze caravans z„ voor gezinnen zor ners van de wijk, zij kiezen zelf uit hun dik- midden een dagelijks bestuur en con i’ troleren of het dagelijks bestuur de be- "aeH sluiten uitvoert, die de gekozen wijk raad genomen heeft. En van bovenaf controleert de gemeente of alles in de wijkraad wel volgens de wet ge schiedt. Maar zolang die procedure niet geregeld is. en een wijkraad een in ihzelf berustende stichting iszal het harrewar in de wijken blijven toe nemen, terwijl het gezag van de be lande wijkraden terugloopt. Er zijn itsen waar het nog goed gaat en ir de wijkraad een levendige greep ft op het wijkgebeuren, maar ali imaal verkeerd gaat zijn de .n om het geheel weer in het spoor te krijgen gering. En als maal zo ver is. dan hebben de jepen en de opbouwwerker in idelbos groot gelijk, als ze zeg gen Wat we nodig hebben is niet een «interim - bestuur» maar dat er in de wijk door de diyerse organen ad inte rim en al improviserend dan maar wordt doorgewerkt net zo lang tot de wijkraad erachter is. waar zij eigenlijk voor dient.» Het hele wijkwerk stillegger plaatsvervangende wijkraa handen in het haar zit, ki trap willen afbreken, om kapot is. Men kan beter de l benutten om een nieuwe leui brengen. De gemeent maar eens gaan kijker 8 april van 9 april van 11 april 10 anrll Onlangs vermeldden wij problemen in wijkraadszaken op de Heikant; in elk geval zi daar zullen binnenkort verkiezingen gehouden worden, maar het organi- zoals ,nu >n ht seren daarvan stuitte tot dusver op moeilijkheden. Dezer dagen ontvingen ^en wij een schrijven van «De 'amenlijke Werkgroepen - Wijkraad Wan- Het delbos waarin deze groepen zich distanciëren van een «interim - be- °t™u'r>> ae|jjk stuur», dat zichzelf «gekozen» heeft ter opvolging van het dagelijks be- tegen stuur van de Stichting Wijkraad Wandelbos, dat ’■''h december II. demissionair stelde en niet-langt was de lopende zaken waar te nemen. Dit personen aldus het schrijven van de werkgroepen waarin in elk geval zitting hebben mevr. Van Reeken en de heren Struijs.en Van Eyk, «was» er mer gewoon op zekere dag en heeft enkele maatregelen genomen, die volgens de het werkgroepen in strijd zijn met de statuten van de stichting. De samenwer- w" king tussen «interim - bestuur» en de wijkwerker werd wijkkrant en het informatiecentrum kunnen niet meer func werkzaamheden van de wijkraad zijn voor onbepaalde tijd opgeschort en het «interim - bestuur» wil eerst een inventarisatie maken voor samenle vingsopbouw in het Wandelbos. Kan dat zo maar Elementair is inmiddels de vraag, of dit «interim - bestuur» wel recht heeft van spreken. De werkgroepen beto gen. dat de statuten van de Stichting Wijkraad Wandelbos niet voorzien in de oprichting van zoiets als een «inte- aat staan in de moge- een bestuur zichzelf gewoonweg benoemt. Zulke zwarigheden zijn het gevolg van zt'rht’r^/orm, waarin wijkraden stijds werden gegoten. Opnieuw stelt zich dus hier de vraag of de ver- enigingsvorm. met leden, die een be- interim- bestuur» cbaarder zou zijn; Dit zijn allemaal ingewikkelde zaken, en het schrijven van de gezamenlijke werkgroepen doet ze ook allemaal uit voerig uit de doeken. Met name en dit verdient toch wel vermelding wordt stelling genomen tegen het inte rim - bestuur», waar-dit verklaart, dat met de opbouwwerker niet te werken vait. Volgens de werkgroepen is dit verwijt onjuist; zij hebben altijd op de beste manier met de opbouwwerker samengewerkt. Maar hoe ingewikkeld ook. de kern van de zaak is. dat in de wijk het Wan- delbos. zoals op zoveel andere plaat sen. de bewoners de laatste jaren ge- I leerd hebben commissies en. comités op te richten die opkomen voor spe ciale belangen, en die organen onder houden, anders dan een paar jaar gele den. geen nauwe banden meer met de wijkraad. Zodoende gebeurt er in de wijk vair alles, waar de wijkraad geen vat op heeft, zich niet verantwoorde- ijk voor kan stellen en zich dan ook jiiet mee kan verenigen. De wijkraad is n veel opzichten in de lucht komen langen. Maar onderwijl is de wijkraad ;och weer wel het officiële orgaan, waarlangs de gemeente zich, met lame inzake subsidies, tot de wijk icht. waarmee de wijkraad een offi - :iële functie heeft. Wat zulk een in de ucht hangend orgaan, dat niettemin de oprichting van loor de overheid wordt erkend dan rim - bestuur», la< illeeti maar doen kan. is verhinderen, lijkheid, dat zulk e lat iemand anders iets dóet; het stil- gewoonweg benot eggen van activiteiten eh het samen- Zulke zwarighedei (tellen van een overzicht van wat er in de stichtingsvorm Ie wijk leeft en tiert is eigenlijk de destijds werden :nige manier waarop zo’n orgaan zich stelt zich dus hier tan laten gelden, en die manier wordt enigingsvorm. met ledt loor het «interim-bestuur» dan stuur kiezen of een «int< x>k aangegrepen. benoemen.niet bruikt Behalve van caravans in St.- Vrijdag a.s. stelt wethouder Evertse Anna ook van zogenaamde wisselwo- de eerste van de twaalf wisselwonin- ningen gebruik gemaakt als vervan- gen aan de Trouwlaan in gebruik, gende woonruimte. Aan de Trouw laan op het voormalige parkeerterrein - van Van Casteren. staan twaalf van deze woningen. Uitbreiding in de toe komst met nog eens twaalf wisselwo- •s ningen is mogelijk. In tegenstelling tot de caravans aan de St.-Annastraat zijn de wissetwonin^en wel bedoeld voor gezinnen met kinderen, hetgeen mag blijken uit -de indeling: woor'- drie slaapkamers, keuken, dyuvnc- ruimte en toilet. De huurprijs J- wisselwoningen, die alleen i emd voor bewoners van St.-? is niet aan anderen wordt zal gemiddeld circa f ïand bedragen. 'j2na_f_2-75 9 tot 22 uur 9 tot 22 uur I van 10 tot 22 uur 12 april van 10 tot 22 uur gen extra lage prijzen, die u kunt iow komt kijken... Kiesstelsel Op de lange duur zal het er in de sa menleving naar toe moeten, dat wijk raden iets worden in de orde van ge meenteraden: zij Worden voor een be paalde tijd gekozen door alle bewo- De cirkelfoto van deze week werd zondag gemaakt op het sportpark bij de wedstrijd van Willem 11De omcirkelde figuur kan aan ons bureau de volgende prijzen komen halen f 10,- van de Koerier, waardebon f 5,- van Gijzen-Optiek, Koestraat; waardebon van een slinger echte Tilburgse boerenworst van Slag. P.v. Amelsfoort, Insulindeplein; waardebon van ’n fles wijn naar keuze van Tropicanbar, L.v. Veghelstraat; waardebon van een saunabad van Studio Syphide, Goirkestraat; een brunswijkerworst ruim 1 meter lang t.w.v. f 15,- van de Meesterslager, Lovense Kanaaldijk; waardebon voor een koude schotel t.w.v. f 5,- van cafetaria ’t Nachtuiltje, L.v.Veghelstraat; waardebon voor een boeket of plant t.w.v. f 7,50 van Blóemensalon Flamingo. Hasseltstraat;waardebon f 10,- van de Boer de Laat, Oerlesestraat; waardebon voor 'n jaarabonne ment op de Openbare Bibliotheek, Koningsplein; waardebon voor ijstaart voor 12 pers, van ijs- en diepvriesprodukten. afhaalcentrum Ad Bertens, Ringb. Oost 18 en vier broodjes Jantjes en waardebon van f 10,-, van automatiek 't Stoofje, Heuvel 15; waardebon f 10,-, winkeliersver. «de Hasseltstraat». De winnares van verleden week, mevr. Tuerlipgs, uit de Vincent van den Heuvelstraat, heeft haar prijzen reeds ontvangen. 1

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1977 | | pagina 1