DE 1 KOERIER 4- r 5° MS Parkeergarage Koningsplein loopt niet en wordt nu door de gemeente overgenomen 2 \,r 24 SPARIDANS-LOOS opruiming Opmerkelijke Van Dal-prijzen JAM IN ©^l^CLEERDin 3.29 8.04 /VX SQUASH Sherry bij de zoutjes. c^Lrtistique de .kado-boeiiek voor U! HANE- BOUTEN €KS W WIJER. WK 30 - 50% korting H. DE ZEEUW 9OO VAN DAL Olofraces op zondag 27 maart Nóg vroeger dan de laat ste jaren worden dit jaar de Olofraces georgani seerd. Dat houdt verband met de organisatie in het buitenland van enkele ra ces, waaraan sterren deelnemen die ook bij de Olofraces plegen te ver schijnen en wier aanwe zigheid daar noodzakelijk is. Fles sherry 7.15^^, *75^ Zak chipspak zoute bolletjes pak kaaszoutjes DE MEESTERSLAGER B.V. Regeling buitengewone lasten 30 tot 50 goedkoper!! 2^ ri 1977 pagina 24 WEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABANT Verschijnt in geheel Tilburg - Goirle - Riel - Loon op Zand - Udenhout - Berkel Enschot - Oisterwijk - Moergestel en Hilvarenbeek. Exploitatievorm moet bestudeerd worden «Onrendabele investering die niet meer goed komö) E? tel. 013-423287 go PARFUM DE TOILETTE PROTESTANTSE BEGRAFENISONt Voor slechts [ti 3,75 BRAND EN INBRAAKBEVEILIGING Goirle 013 - 341634 telex 52562 cldln nl. Antwoordnr. 190 - Goirle Bezoek onze in Echt iets voor meneer Jamin. Koestr. 138 - Tilburg - Tel. 425197 4e week 9 Donderdag 27 januari 1977 20e jaargang Nr. 999 besterdnng60/tel435173 Hoe bestaat ’t Alles op gebied van HAMERS WNHOOFF BIJBELCURSUS van de bijbelwinkel tel. 425363 Enschotsestraat 68 Weekend reklame i DERNEMING TIJDELIJK: Tel. 425525 b.g.g. 433370 Tilbur Tel. C VERSTEEGS WILDPALEIS Hasseltstraat 295 Banketbakkerij Walter Van Erven Burg. v.d. Mortelpleln 58 Drogisterij Piet Appels Burg. v.d. Mortelpleln 57 INTERIEURVERZORGING CENTRUM VOOR BETER WONEN meelstraat 31-33-35 paterstraat 39 tel. 013-421513/433860 tilburg VLOERBEDEKKING 100.000 strekk. meters in 300 kleuren UITGAVE DE TILBURGSE KOERIER B V. Oplage 67.700 ex. DIR. J.H. G. DE BEER REDAKTIE EN ADMINISTRATIE N.S. PLEIN 14 - TILBURG TELEFOON 013-430783 - POSTGIRO 1126745 S Niet duur wel heerlijk. Aanbieding geldt van 27-1 t/n> 2- 2 BEGRAFENISONDERNEMING DENISSEN Tel. 425525 b.g.g. 433370 LET OP HET JUISTE ADRES WILHELMINAPARK 127 Alle prijzen en maten en honderden COUPONS KARPETTEN Grote sortering wereldbekende Richelieu-karpetten Het betere adres voor Perzische tapijten Nog slechts 1 week duurt onze echte ouderwetse uitverkoop kijk vooral in onze etalages Reeds 35 jaar vertrouwde adres voor Tilburg en omgeving Tilburg - Nieuwstraat 172 (hoek Trouwlaan). Tel. 013-424754. Zijstraat achter Schouwburgring. Ruime parkeergelegenheid op Korvel - parkeerplaats. DENISSEN A T S U N 20 JAAR BURGEMEESTER VAN DE MORTELPLEIN Daarom vrijdag 28 januari en zaterdag 29 januari vanaf 9 uur >urg. 013-683911. Burg. Jansen: (Bij Burg. v. plein), Bij 'n overlijden in uw familie, zowel s nachts als overdag belt u eerst ons. wij nemen al de zor gen, betreffende de begrafenis of eventueel crematie van u ov<x DE PERZENSPECIAALZAAK BIJ UITSTEK Daar wij geen incourante tapijten in voorraad hebben geven wij 10%echte korting op uw aankoopbedrag. LAATSTE WEEK Speciaalzaak in Perzische tapijten JOEP STRAATMAN Noordhoekring 19 Tel. 013-422584 rnstr. 52-56. v.d. Mortel- (o.a. muck en patchouly) van 6.95 voor 2,95 Bij 10,— boodschappen geurig geschenk kedo BenW van Tilburg hebben mededeling gedaan van hun voornemen om de onder grondse parkeergarage onder het Konings plein van de BP, die haar gebouwd en tot dusver beheerd heeft, over te nemen voor twee - en - een - half miljoen gulden en dan zelf de exploitatie te verzorgen. De gemeente blijft intussen medewerking verlenen aan de vestiging van een aantal benzineverkoop- punten van de BP in Tilburg, zoals destijds is overeengekomen, toen de BP bouw en ex ploitatie van de parkeergarage op zich nam. Er is, aldus het bericht van de gemeente, een ambtelijke werkgroep geformeerd, «welke tot taak is gesteld van advies te dienen over een optimale exploitatievorm van de par keergarage In de vergadering van 7 maart zal de ge meenteraad zich over dit besluit krijgen uit te spreken. nabij Tel. 421 PERZISCHE TAPIJTEN 'n Uitgezóchte collectie handgeknoopte Perzische tapijten Tapljtengrootha ndel Enschotsestraat 238. Tilburg j N.S.-plein •1904 b.q.g. 320439. Stadsdienst lijn 4/5 stopt voor de deur Dit is een ontwikkeling, die door mensen, die destijds bedenkingen hadden tegen de gang van zaken bij de parkeergarage, met som bere genoegdoening zal worden vastgesteld «Zie je welDat móést verkeerd lopen, en nou zit het verkeerdHet geval gaat de ge meente twee - en - een - half miljoen kosten (exclusief BTW), de gemeente haalt zich de hele exploitatieproblematiek op de hals, waar zij maar heel moeilijk uit zal kunnen komen er zal geld bij blijven moeten en dat de parkeerders daar in de omgeving in het vervolg beter gedient zullen zijn dan tot- dusver, moet nog maar worden afgewacht». Destijds, toen de parkeergarage dan ook nog bleek te lijden aan bouwfouten, die de ge meente óók nog een slordige duit hebben gekost, zijn bedenkingen gemaakt, onder meer ook in de «Tilburgse Koerier», en nu zijn ze dan bewaarheid. De organisatie draait in middels op volle toeren. Vast staat dat de Olofra ces eraan komen en dat het rennersveld van in ternationale allure zal zijn. Vast staat ook dat De Tilburgse Koerier in sa menwerking met de Olof races weer een grote aktie gaat voeren, die op het ogenblik nog wordt uit gewerkt. De grote jaarlijkse prijs vraag, die inmiddels bij duizenden sportliefheb bers bekendheid geniet, zullen wij plaatsen in ons nummer van 10 maart. U hoort nog van ons Samen I Op is op. 3L DE PAUW” UDENHOUT SLIMSTRAAT29 TELEF. (04241)-1824 Mocht U in Noord-Brabant zijn. Kh dan ook naar het mooiste Chin.-lnd. Rest, van deze streek. U wordt door onze kelners harte- Alle gerechten worden voor U speciaal klaargemaakt door onze chef-kok uit Hongkong Begin 1977 met f 19,77 voordeel. Zeven weken lang een andere supervoordelige dubbelaanbieding bij Jamin. genii, zien hun ws_ _.e ban- wat dan uiten burg en BP blijkbaar zo Om volledig jk verbinden Laat de BP doen moet de r t ze met haar parkeerga- parkeerplaatser “r,“n komt... Het zijn be- door de hele weel wat werk betekent voor zes man per soneel. En dan moeten er drie tarieven zijn voor de verschillende kategorieën parkeerders, want omwonenden kun nen het bijvoorbeeld niet opbrengen om tijdens de weekeinden hun auto’s daar te stallen tegen hetzelfde uurta rief als de kortparkeerders moeten be talen. En dit moet dan allemaal op een liet gemeente- manier die de gemeente géén verliezen migde garage- opleveren zal, om van winst maar he- nde^. De BP ]emaal niet te spreken... De ondergrondse parkeergarage zal net als het Safari-park een blok aan het been blijken van de gemeentekas. Van het Safari-park wil men af, zal de gemeenteraad nu de ondergrondse parkeergarage met instemming bin nenhalen Over vijf jaar zal men ook van dit ding afwillen, maar dan zal er niemand zijn aan wie het te slijten valt... olop Hollands vers geslacht vlees tegen groothandelsprijzen. Ook voor u diepvrie- »r. Bestellingen van f 75,— en meer worden gratis panklaar thuis bezorgd. --u,- f 10,75 f 7.50 f 13,50 f 9,90 f 8,95 f 18,75 f 5,25 f 10,50- f 5,50 f 1,75 f 15.00 40 stuks f 11,00 100 stuks f 12,00 f 6,50 f 11,00 Lovense Kanaaldijk 135, achter Tel. 013-320157 zer Bestellingen va. kg magere braadlappen kg hachee kg bieflappen kg frlcando kg magere varkenslappen kg boterzachte biefstuk kg Duitse braadworst kg fijne nblappen kg vers runderhart kg kopvlees voor uw hond Verder hebben wij alles voor uw hond. 10 sate van varkenfricando doos kroketten bekend merk doos bitterballen kg gerookt mager spek kg keiharde boereham De Meesterslager B.V. Tel. 320157 het slachthuis langs het kanaal. Geopend van 8 tot 18.00 uur. 's Zaterdags om 2 uur gesloten, 's Maandags gesloten Kom of bestel tijdig, dit voorkomt teleurstelling. Vraag eens naar onze voordelige diepvriespakketten. Staatssecretaris Van Rooijen van Fi- ting om extra uitgaven voor kleding en nanciën heeft tijdens de behandeling beddegoed als gevolg van ziekte of in- van de rijksbegroting (Financiën) in de validiteit als buitengewone last aan te Tweede Kamer meegedeeld dat de re- merken, wordt uitgebreid, gering in de inkomsten- en loonbelas- Volgens de huidige regeling i deze extra uitg ONZE BEKENDE SPECIALITEIT HAZELNOOTTAART voor 5,95 „^Jegoedals gev~ validiteit als buiten merken, wordt uitg Volgens de huidige regeling wordt voor degene die deze extra uitgaven heeft, een bedrag van f 400 als buiten gewone last aangemerkt. De uitbreiding van deze regeling houdt in dat voor degene van wie blijkt dat de extra uitgaven voor kleding en bedde goed meer bedragen dan f 800, het vaste aftrekbedrag in plaats van f 400 op f 1.000 wordt gesteld. De nieuwe regeling zal op 1 januari 1976 ingaan. Degenen die in 1976 uit sluitend onder de heffing van de loon belasting vielen, zullen van deze rege ling gebruik kunnen maken door in diening van het zogenaamd T-biljet. smaakt aan de Generaal Smutslaan, maandagmiddag. De omcirkelde figuur kan aan ons ierwaardebon voor vlees of vleeswaren t. w.v. f 7,50 van Slag, ptiek, Koestraat, kasbon t.w.v. f 5,van ’t Riethuisje Den Uil, muurgse boerenworst van Slag. P. v. Amelsfoort, Insulindeplein, Mi bar, L. v. Veghelstraat, waardebon voor een saunabad van Studio meter lang t.w.v. f 15,van de Meesterslager, Lovense Kanaaldijk, cafetaria ’t Nachtuiltje, L. v. Veghelstraat, waardebon voor 'n boekt of Hasseltstraat, waardebon f 10,van Broer de Laat, Oerlesestraat, Koningsplein, waardebon voor ijstaart voor 12 pers, van Ringb. Oost 18 en vier broodjes Jantjes en waardebon van f 10, sn week de heer J.J. der Grinten uit de Neptunusstraat heeft zijn I ontvangen. De Cirkelfoto van deze week werd gemaakt aar. dc Generaal Sr.; bureau de volgende prijzen komen halen: f 10,van de Koerie' Arno de Kort, Sumatrastraat, waardebon f 5,van Gijzen-Opt Antoniusstraat, waardebon voor een slinger echte Tilburgse waardebon voor een fles wijn naar keuze van Tropical Sylphide, Goirkestraat, een brunswijkerworst ruim 1 r waardebon voor ’n koude schotel t.w.v. f 5,van r" plant t.w.v. f 7,50 van Bloemensalon Flamingo, Hasseltstraat, waardebon voor een jaarabonnement op de Openbare Bibliotheek, Ijs- en diepvriesprodukten, afhaalcentrum Ad. Bertens, f van automatiek ’t Stoofje, Heuvel 15. De winnaar van verleder prijzen al Damesspljkerbroek 39,75 met gratis bijpassende spijkerkiel Uit eigen breier!]: dames- en herentrillen9,75 Jacks-overtruitjes-spencers etc4,75 Spijkerjurken-spljkerbroeken-spljkerrokken 39,75-25,00 etc. Flannel en scout blouses 14 75 TRAVERSTREEP DAMESBLOUSE 16,75 Verkoop boven de fabriek: Dlepenstreet 116 (bij het korvelpleln) Geopend elke zaterdeg van 'e morgen» 7 uur tot 's avonds 19.00 uur Klndertruien-kindervesten-schipperstruien etc, al vanaf DflDDCCMlIUI Verkoop Bredaaeweg 89 IIU D D L JUIVI (naaat Far<jy Bouckaert) open elke TRICOTAGE-INDUSTRIE BV woensdag en zaterdag van 9-6 uur DOOR VEELAL EIGEN PRODUKTIE KAN NIEMAND GOEDKOPERIIII BP zich daar totdusver ook voorname lijk toe beperkt; zij betalen een uurta rief. De langparkeerders overdag moe ten wel zorgen, dat zij ’s avonds op tijd hun auto naar buiten hebben, anders kunnen ze met de bus naar huis; dan is de garage dicht. De langparkeerders ’s nachts en tijdens de weekeinden, de omwonenden dus, voor wie de par- parkeerga- keergarage in eerste instantie toch ei- srkelijk iets genlijk bedoeld was, moeten op tijd binnen te zijn, anders kunnen ze vagen achter de leeszaal zetten, an uiteraard goedkoper is. vv.vdig aan de behoefte te vol- parkeergarage, die 400 5n telt, dag en nacht :k heen geopend zijn, RJRt Heuvelstraat SO Tilburg Intussen zal de vraag rijzen: waarom moet de gemeente nu zo hard lopen om de BP uit de narigheden te halen En de andere vraag: wat is nu nog de reden om andere benzinehandelaren en maatschappijen in onze stad te discri mineren vanwege de toegezegde priori teit inzake de BP-verkooppunten, ter wijl de BP haar beloften inzake het ter beschikking stellen van een parkc~ rage, waar het publiek werkelijk 1 mee op zou schieten, niet heeft kunnen waarmaken Wat zijn eigenlijk die sterke den, die Tilburg en BP blijkbaa onverbrekelijk verbinden Laat d zelf zien, dat ze met haar parke rage uit de nesten kcv. grijpelijke reacties. Afgewezen aanbod Destijds hebben de verenigde garage houders in Tilburg het aanbod gedaan om gezamenlijk een exploitatievorm te ontwerpen voor een ondergrondse parkeergarage in de binnenstad, maar dit denkbeeld werd misprijzend ter zijde geschoven door het bestuur, dat «geen verer houders in Tilburg kenc daarentegen kende het gemeentebe stuur wel, en dus werd het de BP. De garagehouders en autohandelaren zouden die garage voor nog andere doeleinden hebben kunnen gebruiken om de exploitatie rendabel te houden, aldus voerden zij toen aan, maar dat was niet nodig: het ging zó ook, en véél beter. Enkele autohandelaren, met wie wij over deze kwestie spraken, verklaar den, dat in de loop der jaren er wel een officieel orgaan is opgericht, dat des tijds al in oprichting was blijkbaar dus zonder dat de gemeente daarvan wist en dat nu Verenigde Autohan delaren Tilburg en Omstreken heet maar de exploitatie van de parkeerga rage is nog altijd niet van de grond. Op onze vraag of de VATO iets gehoord had van de ambtelijke werkgroep, die de gemeente nu moet gaan adviseren over de exploitatie, was het antwoord, dat dit niet het geval was. «We zullen er ook wel niets van horen», aldus onze zegslieden, «en we willen het ei genlijk niet weten ook. Het geval wordt nu enkel en alleen een parkeer probleem, want de BP-service - instal latie bij de ingang zal gerust wel blijven staan; dat gaat allemaal gewoon door» Drie tarieven Het parkeerprobleem van de onder grondse garage is eigenlijk op te split sen in drieënnachtparkeerders, lang parkeerders overdag en kortparkeer ders overdag. De kortparkeerders zijn het meest lucratief en daarom heeft de

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1977 | | pagina 1