DE I KOERIER i pp pp P.P pfto PP o;o II P.g 1 2.15 ft 5.10 SPARUMNS-LOOS JAMIN WELKOM AAN RIEL H. DE ZEEUW enquêteurs en enquêtrices WEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABANT Afstoten van Safaripark, maar... wat houdt Tilburgs publiek eraan over WOENSDAG 12 januari 1 Koffie bij de biskwies. 'kom maar op' I uQ Qtl /ft wi* alleen vrijdag I DE MEESTERSLAGER B.V. Farao-mieren rukken in dicht gelid op in Tilburgse woonhuizen Oplage 67.700 ex. Stadsdierentuin moet in bestemmingsplan elijk lisme De uitverkoop begint 13 jan, en eindigt 4 febr. a.s. ant speciaal let Tilburgse huis- Burg. Jansenstr. 52 Berichten wij een tijd geleden over het optreden van kakkerlakken in Hilvarenbeek GROOTSTE ANTIEKMARKT VAN Fpak KOFFIE NOORD-BRABANT Op is op. telkens van 13.00 tot 17.00 uur. INTERIEURVERZORGING Höiöï ''/Aspect Koestr. 138 - Tilburg - Tel. 425197 Boutique Niet duur-wel heerlijk. Echt iets voor meneer Jamin. Donderdag 13 januari a.s. begint de Balans-opruiming! Kee/ Zchijven/ Interieur - edvi/eur/ kijk vooral in onze etalages Op zaterdag en zondag 8 en 9 januari een naar zijn van heel iets an- in van meer ^Lrtistique de kado-boeiiekvoorU! besterdring60/tel.435173 IN DE SPORTHAL TE HAAREN (3 km van Oisterwijk). Reeds a voor In verband daarmee zal «de Koerier» volgende week worden verspreid op jin- ise- Alleen Samen De echt mooie modelaarsvoor bijna gratis prijs BEGRAFENISONDERNEMING DENISSEN Tel. 425525 b.g.g. 433370 LET OP HET JUISTE ADRES WILHELMINAPARK 27 CENTRUM VOOR BETER WONEN meelstraat 31-33-35 paterstraat 39 tel. 013-421513/433860 tilburg Maak eens een proefrit bij: GARAGE DENISSEN B.V. :ndie j mie- ior de kunstnijverheid verlichting 0® jmeente Tilburg iode van 1 febri Pak uw kans Haal ze vrijdag Dameslaars. Soepelzacht Ruime parkeergelegenheid op Korvel - parkeerplaat». erwegii Mogelijk hebt door een voortref., voor zoiet genheid g maar dit 2 moeten zijr om de c In het kader van een onderzoek dat Bouwcentrum in op dracht van de gemeente Tilburg verricht, zoekt Bouwcen trum voor de periode van 1 februari t.m. 2 maart 1977. voor het houden van vraaggesprekken in de gemeente Tilburg Vereisten: Behoorlijk opleidingsniveau, representatief en bij voorkeur telefoon. Schriftelijk aanmelden BOUWCENTRUM Weena 700 Rotterdam t.a.v. de groep Ruimtelijke Ontwikkeling. Donderdag 6 jan. 1S 20e jaargang Nr. UITGAVE DE TILBURGSE KOERIER B.V. DIR. J.H. G. DE BEER REDAKTIE EN ADMINISTRATIE N.S. PLEIN 14 - TILBURG f TELEFOON 013-430783 - POSTGIRO 1126745 Verschijnt in geheel Tilburg - Goirle - Riel - Loon op Zand - Udenhout - Berkel Enschot - Oisterwijk - Moergestel en Hilvarenbeek DE PERZENSPECIAALZAAK BIJ UITSTEK Soepeh gemakkelijke u nnO3V0”rJ wandelhak. Maten 37-40. I Winkelprijs ■JjQQ'- Normale Piet orv' Kerkhofprijs bljna gratis prijs 39 en, als men iMM PIET KERKHOF Lage Ham Dongen telefoon 01623 - 3645 Bij n overlijden in uw familie, zowel s nachts als overdag belt u eerst ons, wij nemen al de zor gen, betreffende de begrafenis of eventueel crematie van u ov^r volkorenbiskwies 2 pakken Datsuns zijn toch de kompleetste auto’s. ao-mieren, voor houdt, in vindt het op naar de teerd, dat dienst, i mbrocklaan en schijnt, bijzonder scha- beuren mot de omstandig- SJ 1 Geen eigen kosten Deze mieren vormen een lelijke plaag, die tot elke prijs bestreden moet wor den, en deze bestrijding zal dus door de stemming zou moeten vastliggen, ten gerieve van de alledaagse stadsbevol king. gewone stadsdierentuin is een redelijk verlangen voor een ge wone huismoeder met kinderen als daar nu in Tilburg nooit sprake van zou het idee een ge- intviiivuestuur aan het schrikken kunnen maken. Maar er was een paar jaar geleden een stadsdierentuin, die verdwenen is, onder meer omdat het ri-park safaripark kwamen de gemeente daar 1. In de dan een vinger in de pap zou kunnen safaripark houden. Nu men die vinger heeft ver- tnens is de brand en wil terugtrekken, is men niet van de zaak af. Begin 1977 met f 19,77 voordeel. Zeven weken lang een andere supervoordelige dubbelaanbieding bij Jamin. Artikelen die u tóch nodig hebt. Gebruik uw Jamin voordeelboekje. Deze aanbieding is geldig: van 6 tm 12 januari Piet Kerkhof zegt: Advertenties en redactionele copie voor dat nummer dienen uiterlijk in ons bezit te zijn op Dinsdag 11 januari ’s morgens om 10 uur PROTESTANTSE BEGRAFENISONDERNEMING TIJDELIJK: Tel. 425525 b.g.g. 433370 Met ingang van deze editie zal «De Tilburgse Koerier» weke lijks ook verspreid worden in Riel. Wij begroeten de inwo ners van deze landelijke ge meente en heten hen graag welkom in onze lezerskring. Wie wij zijn? Een Tilburgs weekblad dat nu aan zijn twin tigste jaargang bezig is en dat twee doelstellingen heeft. Middels de ADVERTENTIES worden de inwoners van Mid den - Brabant uit de Tilburgse agglomeratie op de hoogte gehouden van allerlei aanbie dingen uit vele branches en via de REDAKTIEKOLOMMEN wordt aandacht besteed aan allerlei zaken die de aandacht van het publiek hebben of ver dienen, waarbij de Rubriek «Rondom Hart van Brabant» open staat voot alle verenig! gen, die aktiviteiten organis ren. Welkom aan Riel! We hopen graag dat er tussen «U» en «De Tilburgse Koerier» een pret tige verstandhouding zal ont staan. Moeders met kinderen moeten iets terugkrijgen Bij de behandeling van de jaarbalans van «De Beekse Bergen die na een urenlange discussie werd goedgekeurd, heeft de gemeenteraad bij Een meerderheid te kennen gegeven wel van het safaripark, en misschien ook heel van de camping af te willen. De exploitatie van deze toeristische objecten moet maar aan andere handen worden overgedragen, en daarmee ook het wegwerken van de tekorten. Dit betekent niet, dat de betreffende ^we!sl w.as’ raadsleden niets zouden zien in deze zaken, die per slot een belangrijke meen e es uur trekpleister zijn voor Tilburg-stad en -stadsgewest, maar alleen, dat zij menen, dat het beheren daarvan geen gemeentelijke zaak is. Te zijner tijd is het dus mogelijk, dat een instelling of een bedrijf het safari-park overneemt en dan uiteraard zelf uitmaakt, wat erin zal gebeuren. L. Jv loop van verleden jaar hebben wij enkele malen over het s geschreven en daarbij vastgesteld, dat de directie voornemens is de gerichtheid daarvan te veranderen. Van een park, waar leeuwen in hun natuurlijke doen-en-laten vanuit auto’s door de bezoekers kunnen worden waargenomen, is men overgestapt op een meer uitgebreide collectie, terwijl de bezoekers wat meer met een deel van de dieren in contact kunnen komen. Er zijn belangrijke uitbreidingsplannen gemaakt, maar die zullenals het van de gemeente afhangtnu wel niet zo veel kans maken. Wij maken er dit jaar een j echte ouderwetse uitverkoop van i 35 jaar vertrouwde adr Jr Tilburg en omgeving ’n Paar hectaren Een gewone dierentuin is 1 ders. Daar is geen terreit In de genoemde straten zijn dus farao- mieren geconstateerd, maar er kunnen natuurlijk onderwijl nog plaatsen zijn bijgekomen. Het is van belang, dat dit meteen wordt meegedeeld, als het wordt vastgesteld. Men kan daarvoor bellen naar de Dienst Gemeentereiniging, Ce- ramstraat 6, tel. 320.000. Farao-mieren zijn werkelijk bijzonder Jastige plagen en het is dan ook zaak om er zo vlug mogelijk van af te komen. 0 Tel. 013-320157 Volop Hollands runds-, varkens en kalfsvlees tegen de allerscherpste dag- V prijs. Vul nu uw diepvriezer. Bestellingen van f. 75,— en meer worden gratis O thuis bezorgd. M kg fricando f 9,90 M kg bief lappen f 13,50 y kg dikke rib -.f 10,75 IJ kg magere varkenslappen f 9,25 O kg hachee f 7,50 U kg Duitse braadworst f 5,25 0 kg kalfsvlees vanaf f 15,00 Q kg contra filetf 14,50 kg kopvlees voor uw hond f 1,75 A kg keiharde gerookte ham f 11.00 O Verder hebben wij alles voor uw hond verse pens, hart, lever en nier. De Meesterslager B.V., Lovense Kanaaldijk 135 X achter het slachthuis langs het kanaal. V Tel. 013-320157. Geopend van 8 tot 18 uur. s Zaterdags om 14 uur V gesloten. Maandag gesloten. la bb b g’n'a o crta'g ei coca o a b a a is b a a cao ana p bbb og dan honderd hectaren voor nodig, met een paar hectaren is men al een heel eind. In zo’n dierentuin horen een aan tal voor het publiek, en met name voor kinderen aantrekkelijke dieren te zit ten, die naar hun aard geschikt zijn ',r>or zo’n verblijf. Een paar beren, een ^...ant, papegaaien, een apenverblijf, herten, misschien ezels om op te rij den, kamelen, een vijver met eenden en zwanen, een plezierige opstelling met eekhoorns, of guinese biggetjes, dat is zowat het hele bestand dat voor een stadsdierentuin nodig is. Er be hoort een limonade-terras, of een tea room te zijn, met een uitgebreide ou derwetse speeltuin, en er behoort weinig consumptie-aanbod te zijn, want het moet een dagelijks verblijf zijn voor moeders met kinderen, en zulke kinderen dienen niet te worden «aan de gang gemaakt». teel moet natuurlijk, aantrekke- chtig worden aangelegd vu uuwi uv gemeente worden onder houden zonder veel gezeur over Dat er enig it gevraagd, za iden, maar das ichte voorops :aak zou behot raagt ook geen Zilhelminapark. waarof die v< jet. De gemt niet alleen af op meldir lieren, maar kingen in op ren zouden kunne omvangrijk opspcim tenaren van de Men heeft nu maar te zorgen, dat de oude toestand zo goed mogelijk wordt hersteld en dat, als men moties aan neemt om het safaripark af te stoten, men deze procedure aanvult door dan anderszins een stadsdierentuin in de be stemmingsplannen vast te leggen. An ders is te vrezen, dat ook hier zoals bij zoveel oude en waardevolle dingen al leen maar nostalgisch gezegd kan wor den over een paar jaar «Er was eens... maar door te gering vooruitzien van het stadsbestuur is het nu weg». Intussen geeft de gang van zaken aan leiding tot bedenkingen, die minder te maken hebben met exploitatieproble- men of met toeristische overwegingen, en meer met de belangen van het Til burgse publiek. «We hadden, horen we nog wel eens huismoeders verzuchten, voor eerst een dierentuin, waar we naar toe olifar konden wandelen met de kinderen. Die dierentuin is opgevolgd door het safari-park, waar dan wel een erg be perkt kinderboekje is uitgespaard, maar dat verder dan toch weinig lijkt op een gewone dierentuin. En nu zal binnen afzienbare tijd ook dat safari park wel weer een andere opzet krij gen. om meer toeristen aan te trekken, en nóg minder gaan lijken op een ge wone dierentuin. Buiten proporties Dit is een begrijpelijke klacht. Als de 6<llie 6 gemeente het safaripark over doet, Het geheel moe kan zij bij de overname niet bedingen, |jjk en parkacl dat de nieuwe exploitant speciaal let en d00r de gei op de belangen van de Tilburgse huis- houden zonder veel gezeur over ren moeder^ met kinderen, want die dabele exploitatie. Dat er enig en- nieuwe exploitant zal terecht zeggen, treegeld zal worden gevraagd, zal ie- dat de gemeente dat zelf maar moet dereen redelijk vinden, maar daarbij doen. Het VVD-raadslid Lambers moet niet de gedachte vooropstaan, heeft tijdens de discussies opgemerktdat het publiek de zaak zou behoren te dat het safaripark buiten de proporties betalen men vraagt ook geen entree- is gegroeid, wat maar ten dele klopt. geld voor het Wilhelminapark. Allicht Integendeel, eerder moet worden be- kost zo’n dierentuin geld, maar er zijn dacht, dat het park nog wat méér zal heel wat meer culturele dingen, die moeten groeien om toeristisch aan- geld kosten en die minder tegemoet trekkehjk te blijven. Maar wel is het komen aan de behoefte van het pu- safaripark gegroeid buiten de propor- bliek en méér geld kosten, ties, die een gewone stadsdierentuin moet hebben, wil het publiek er iets mee opschieten. de’ Ingewikkeld Om zo’n mierenkoningin te doden is nogal een ingewikkelde procedure no dig. Men kan het nest niet bereiken met insecticidespuiten, dus de enige manier is vergiftigd aas verspreiden op de route van de werkstermieren, die dit aas naar het nest dragen, waar de ko ningin dan door haar voedsters wordt vergiftigd. Daar is speciaal aas voor nodig, dat de werkstermieren in elk ge val in leven laat tot zij het aas in het nest hebben afgeleverd. Voor het versprei den van dit vergif is een speciale ver gunning nodig van de minister van Volksgezondheid; de gemeente heeft die vergunning, maar een particulier zal die niet makkelijk krijgen, omdat dit vergif een bijzonder gevaarlijke stof is. Een en ander komt erop neer, dat de particulieren, die farao-mieren in huis hebben, daar eigenlijk niets tegen kun nen doen. Het is daarom dat de bestrij ding een gemeentelijke taak is, die in samenwerking met de hoofdinspectie voor Milieuhygiëne wordt uitgevoerd. Voor het publiek Bij de gedachte aan zo’n dierentuin moeten biologische of toeristische overwegingen aan de kant blijven, ijk zou de directeur de ambitie >ben om de wereldfauna te steunen :n paar Siberische tijgers in zeer efTelijke staat te houden, en ‘ets zou dan misschien gele- gegeven kunnen worden, zou zéér, zéér bijkomstig i zijn. Het zou niet moeten gaan collectie zoals gezegd het dierenbestand zou heel bescheiden kunnen zijn en geleidelijkaan kunnen worden opgebouwd, maar de be- De cirkelfoto van deze week werd gemaakt maandagmiddag op de speelplaats van de school aan de Wilgenstraat. De omcirkelde figuur kan aan ons bureau de volgende prijzen komen halen: f 10,van de Koerier, waardebon voor vlees of vleeswaren t.w.v. f7,50 van Slag. Arno de Kort, Sumatrastraat, waardebon f5,van Gijzen-Optiek, Koestraat, kasbon t.w.v. f 5,van 't Riethuisje Den Uil, Antoniusstraat, waardebon voor een slinger echte Tilburgse boerenworst van Slag. P. v. Amelsfoort, Insulindeplein, waardebon voor een fles wijn naar keuze van Tropican bar, L.v. Veghelstraat, waardebon voor een grote pot gezichtscrème van drog. Harry Simons, Fatimastraat, waardebon voor een saunabad van Studio Sylphide, Goirkestraat, een brunswijkerworst ruim 1 meter lang t.w.v. f 15,van de Meesterslager. Lovense Kanaaldijk, waardebon voor een koude schotel t.w.v. f 5,van cafetaria ’t Nachtuiltje, L.v. Veghelstraat, waardebon voor een boeket of plant t.w.v. f7,50 van Bloemensalon Flamingo, Hasseltstraat, waardebon f 10,van Broer de Laat, Oerlesestraat, waardebon voor een jaarabonnement op de Openbare Bibliotheek, Koningsplein, waardebon voor ijstaart voor 12 pers, van Ijs- en diepvriespro- dukten, afliaalcentrum Ad. Bertens, Ringb. Oost 18 en en vier broodjes Jantjes. De winnares van verleden week, mevr. Mutsaers, uit de St.-Antonius Struyckstraat, heeft haar prijzen al ontvangen. Bestrijdingscampagne van de gemeente Berichten wij een tijd geleden over het optreden van kakkerlakken in bezoek Tilburg Noord, waarbij het aan de bewoners werd overgelaten om bij de farao-mieren'of dieren dl' gemeentereinigingsdienst hun beklag te maken over de nare dieren, voor houdt, in huis ontdekt Men belt waarna dan een bestrijdingsadvies wordt verstrekt, dezer dagen vindt het op naar de gemeentelijke reinigings- omgekeerde plaats. De gemeentereinigingsdienst heeft geconstateerd, dat dienst, waarop dan een ambtenaar ver in diverse percelen in de President Steijnstraat, in de Diepenbrocklaan en schijnt, die verder vertelt, wat er ge in de Cannabichstraat faraomieren voorkomen. Dit is een bijzonder scha- beuren moet. De gemeente gaat echter delijke insectensoort, die zich snel pleegt uit te breiden als de omstandig- niet alleen af op meldingen van particu- heden gunstig zijn en die dan zeer moeilijk te bestrijden is. lieren, maar stelt ook zelf onderzoe- Farao-mieren zijn zowat een kwart centimeter groot en dat is maar klein, kin8en op terreinen, waar deze mie- j J 5 ren zouden kunnen zitten. Dit is een maar z!j treden op in grote aantallen en bederven voedselvoorraden, omvangrijk opsporingswerk, waarmee terwijl zij bovendien schade toebrengen aan vloerbekleding, meubels en ambtenaren van de dienst gemeente- betimmeringen. De faraomier komt van nature hier te lande niet voor en is reiniging en vervoer en van bouw- en in de tropen inheems. Alleen in verwarmde verblijfplaatsen kunnen deze woningtoezicht belast zijn. Deze amb- dieren overwinteren. Zij nestelen zich dan ook bij voorkeur bij kachels, tenaren hebben recht van toegang op radiatoren, schoorstenen etc. Hun nekten zijn niet makkelijk op te sporen, alle plaatsen. Over het algemeen hoeft omdat zij worden aangelegd in doorgaans onbereikbare spleten waarbij de een particulier een ambtenaar niet zo mieren maar een heel kleine opening nodig hebben om in huis te komen, maar in zijn huis toe te laten, maar in dit geval kan de toegang met geweigerd Men kan de aanwezigheid van farao- gemeentereinigingsdienst ter hand worden. Wel moet dje ambtenaar een mieren alleen maar vaststellen aan het worden genomen. In dit geval komen schriftelijke, op naam gestelde machti- optreden van looproutes van de werk- de kosten soms wel f 175,—- per huis ging bij zich hebben en laten zien aan de stermieren, die door het hele huis op voor rekening van de gemeente. persoon op wiens terrein hij toegang zoek zijn naar voedsel. De werkstermie- Doodslaan of vangen van de mieren die verlangt. Men dient daarom dan ook te ren zijn, zoals gezegd zowat 2,5 milime- men in huis ziet, helpt niets. Een mie- vragen; kan zo’n bezoeker zulk een ter groot en hebben een bruingele kleur renvolk plant zich alleen voort door de machtiging niet laten zien, dan moet met een donkere punt aan het achterlijf, koningin en die blijft altijd in het nest. men hem niet alleen de toegang weige- Op de trekroutes ziet men vaak aantal- Hoeveel mieren men ook vangt, er blij- ren, maar bovendien de gemeente op- len mieren heen en weer lopen, maar in ven er altijd wel genoeg over om de bellen met de melding «Hier loopt ie- een perceel, waarin zij tot dusver nog koningin te voeden en het broed te ver- mand rond, die zich uitgeeft als niet zijn voorgekomen, kunnen toch ook zorgen, zodat het volk weldra weer op controle-ambtenaar, maar die geen «verkenners» rondlopen, die de invasie peil is, hoeveel men er ook doodslaat, machtiging kon laten zien». Waarna van hun nestgenoten voorbereiden. Het kwalijke van deze mieiiensoort is, dan een onderzoek wordt ingesteld. dat zij bij gunstige omstandigheden in Nadrukkelijk moet hieraan worden de omgeving kolonies vormt, die snel toegevoegd, dat de betreffende ambte- uitgroeien tot volledige volkeren. „aren alleen maar mogen kijkt het al dan niet aanwezig zi farao-mieren.

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1977 | | pagina 1