N M ^ado-sjop= BH DROOG EIKE HOUT JRG Tuinstraatbewoners dienen bezwaren in van GRATIS V. Leest Speelgoed Ai 9 CLEERDin HERCULES OPEN HAARD easy life SALADES SPRRIDnnS L005 tantrum uoor heter wonen «Moet dit stuk binnenstad concentratie cc JOOP DEN UIL» QV ss« uitgroeien tot een nachtcafés? BLAD VOOR HET HART VAN BRABANT KOERIER OPLAGE 64.600 EX. Verschijnt in geheel Tilburg - Goirle - Loon op Zand - Udenhout - Berkel Enschot - Oisterwijk - Moergestel en Hilvarenbeek i, fijn Duidelijkheid van gemeente is dringend nodig TIJDENS 1 I CltitCll lil d«*Tuiiv leuk (H)EERLIJKE VOORLICHTING Primus v. Gilsstraat 5 Tilburg, tel. 422178 >ven lage PROTESTANTSE BEGRAFENISONDERh 1e soort SINT-KADO-IDEE Kop en schotel zijn I toornt samen Eierdopje 1,95 9,50 Soepkop en -schotel 4,95 8,50 Borden 20 cm O p. st. 2,25 6 st. 12,50 Borden 24 cm 0 p6 is:- B.V. BRAND EN INBRAAKBEVEILIGING Antwoordnr. 190 - Goirle MEELSTRAAT TEL 421513-433860 Koestr. 138 Tilburg Tel.425197 TRUIEN -J VESTEN 4 assortiment Pantalons Jurken Rokken Jeans en Jackets I I 9 Sinterklaas antiekmarkt in Lips Autotron Kerstfeest voor langdurig zieken «GROOTSTE ANTIEKMARKT VAN NOORD- BRABANT» HAPERT Tel. 04977-1920 GRATIS THUISBEZORGD het Long «omen hs 1NEMING Tijdelijk Tel. 425525 b.g.g. 433370 p. stuk 2,95 6 st. 15,— 2,95 2,45 MAAS TILBURG iets fijns J. de Kort N.S.-Plein 32 Tilburg Zaterdi nov., 1 cKING KERSVERS EN LEKKER NOG NOOIT ZAG U ZO N PRACHTIGE ST.-NICOLAASKOLLEKTIE 3 van de parkeer- /oners bezoeken van ver in die buurt, wat tot onaangename gelui- :eft. Goirle 04247-1634 Onze fotogra. omcirkelde fij van Broer de I en een veelzijdig Suikerpotje Melkkannetje Perzische tepijten i JOEP STRAATMAN TE VERKRIJGEN BIJ: GEBRS. Hoefstraat 269, Tel. 013-420920 Fa. v.d. SCHOOT Galjoenstraat 41, TILBURG Tel. 013-425912 Tilburg 013-425467 VONDEN GÉ- ID Een aai geoppt moetei gedaan zou kunnen worden aan het nact kt klanten. Dat was nog voordat de actiegroepen begonnen behoeve van het behoud van het leefmilieu, uitgaansleven te bevorderen kreeg inmiddels g van eventuele exploitanten als van nature naai Tuinstraat - Langestraat, imda daar vroegei doelde aard waren gevestigd gewi ,t men dei de grote bar, die in het voormalige 1 diverse trefcentra en dergeli, andere opgevolgd, en het ziet zal toenemen. flIlllllllllllllllllllllllM Donderdag 27 nove 19e jaargang nr. Exklusief en steeds in 't kielzog van de nieuwste mode, dat vind je bij de -uurs-servies nu extra voordelig EEN SCHITTERENDE KOLLEKTIE fint. f Muntenbeurs IV.V.T. lag en zondag 29 en 30 telkens van 13.00 tot 17.00 uur. internationale jeans modes oude markt 7 tilburg tel 433125 Hout, Boord- en Triplex Handel a.c.vandevoort Udenhout 04241-1596-2208 BEGRAFENISONDERNEMING DENISSEN Tel. 425525 b.g.g. 433370 LET OP HET JUISTE ADRES WILHELMINAPARK 127 heeft het voor het zeggen, maar!!! wilt U uw geld goed beleggen, neem dan een erg naar de die hebben tleven onder BREDASEWEG WATERTOREN Het kleine 24-t Helder en fris - OPENHAARDENINDUSTRIE HERCULES bv Shiraz Boegara, Shiraz Shiraz Karadja Bortjaluw, fijn Boegara Hamadan 150x MEELSTRAAT 31 £3 35 UITGAVE DE TILBURGSE KOERIER B.V. DIR. J.H. G. DE BEER REDAKTIE EN ADMINISTRATIE N.S. PLEIN 14 - TILBURG TELEFOON 013-430783 - POSTGIRO 1126745 Het enige echte Wlldepedalltelten Reeteurent Restaurant ALBERTVILLE Alphensebaan 14 - CHAAM - Tal. 01619-586 Keuken open van 12.00 tot 21.00 uur DE PERZENSPECIAALZAAK BIJ UITSTEK H. DE ZEEUW Tilburg - Nieuwstraat 172 (hoek Trouwlaan) zijstraat achter Schouwburg ring Tel. 013-424754 - 013-671590 Ruime parkeerruimte aanwezig 3S3£3S3S3S3S3S3CSS3£SCX3t3S3K3S36XSÖ Bij 'n overlijden in uw familie, I zowel 's nachts als overdag belt u eerst ons, wij nemen al de zor gen, betreffende de begrafenis of eventueel crematie van u over. j en fietsen van iigd CALIFORNISCHE SALADE bereid met verse kip, selderij, sa- lade en ananas in een zacht romi- ge saus, waaraan o.a. Camus Cog- nac is toegevoegd. KING SALADES b.v. OERLESESTRAAT 68 TEL. 013-423712 Dit Beleidsplan voor de Verkeersvei- ligheid vormt een eerste aanzet tot een meer nationale en intensieve aanpak van de strijd tegen de verkeersonvei- van 12.00 tot 18.00 s Autotron voor het intiekmarkt ge- p. st. 2 st. intal jaren geleden werd in gemeentelijk verband de gedachte ’n Barnet werk >erd, dat er in de binnenstad wat meer leven in de brouwerij zou Maar het voornaamste bezwaar van de en komen en met name werd daarbij gezegd, dat er wel wat meer omwonenden is wel: shet nachtleven. Er moesten meer cafés dat er daar in de buurt hoe lang»*1- (omen en die cafés zouden dan speciaal service moeten bieden aan late hoe meer bars 8aan komen en dat nog voordat de actiegroepen begonnen op te treden ten behoud van het leefmilieu, maar de tendens om dat gestalte. Waar de aandacht ar uitging was het kruispunt Langestraat, imda daar vroeger al gelegenheden van be varen gevestigd gewt >t men denke maar aan de Scala, aan de grote bar, die in het voormalige KAB-gebouw gevestigd is geweest, aan Een en ander moedigt de bewoners, diverse trefcentra en dergelijke. Sindsdien zijn deze gelegenheden door die gezind zouden zijn hun huizen in er naar uit, dat hun aantal in de toekomst nog betere staat te brengen, niet aan om in de VAN DE LOOIJ T,l,UM A3 ETAGES KIJK- EN KOOPPLEZIER Zondag 30 november Stadsschouwburg 10.00-17.00 uur Entree 2,— Kinderen 1, Taxatie gratis s ^||||||ll|||||||ll|||lllllllllllllHl||||llllllllllllllH PERZISCHE TAPIJTEN 30x30 f 13,— 30x30 f 22,— 60x60 f 59,— 80x30 f 59,— - f 110,— f 230,- f 298,— f 275,— f 298,— p. st. 6 st. Klachtenlijst De klachten van de omwonenden om vatten onder meer: de bar maakt harde muziek, die in de straat doorklinkt en vertrekkende bezoekers zijn op straat nogal eens makkelijk luidruchtig er worden auto’s omwonenden beschadig de naastgelegen buren hebben last van stank, omdat huisvuil op ,de bin nenplaats van de bar ligt opgestapeld het starten van auto’s laat in de nacht tot vier uur wekt kinderen en mensen die slecht slapen in beslag nemen plaatsen van de bewc het rumoerig schillende bars ir idere ?gee voor elk kind, leuk St.-^ Nicolaasboekje met bekende liedjes. Nog steeds voorradig: Playmobiel I Fischer, o.a. hobby lego ministeck, enz... o 110x60 125x75 120x80 in 150x100 v.a. Hamadan 200x100 v.a. Shiraz, extra zwaar 200x300 f 898,— Bij besteding van f 250,— of meer nu een Persje KADO KOOPAVC OPENT Dus daar hoeft U het niet voor te laten. Maar, stelt U prijs op Eerlijk en deskundig advies? Persoonlijke bediening. Tapijten bij U thuis op zicht. •k Bij elk tapijt garantiecertificaat. Een uitgelezen collektie ook in Beloudj pil lows - zadeltassen - kussens, enz. Kom dan naar JOEP STRAATMAN aan Noordhoekring 19, Tilburg. Tel. 013-422584 Ruime parkeermogelijkheid, naast de zaak, aanwezig (Hoek Noordhoekring - Elzenstraat) EN DE HELE MAAND NOVEMBER 10% ECHTE KORTING OP UW AANKOOP BEDRAG! JOEP STRAATMAN Noordhoekring 19 - Tel. 422584 Bij de bestrijding van de onveiligheid in het verkeer zal voorrang worden gege ven aan een zestal projecten: de ver- keersleefbaarheid binnen de bebouwde kom, de aanleg van fietspaden en fiets routes, een duidelijke categorie - inde ling van de wegen, een regionaal onder zoek naar de verkeersveiligheid in Noord - Brabant, het aanbrengen van verkeerssignaleringssystemen en maat regelen om in het verkeer duidelijker te kunnen zien en beter gezien te kunnen worden. Dit blijkt uit het Beleidsplan voor de Verkeersveiligheid dat minister Westerterp (Verkeer en Waterstaatals coördinerend bewindsman voor de ver keersveiligheid vandaag heeft aange boden aan het parlement. Op vrijdag 26 december tweede kerstdag organiseert de Kolonne Rode Kruis Korps Tilburg voor de 27ste keer de jaarlijks terugkerende kerstmiddag voor de Tilburgse lang durig zieken. Men kan dus gerust spreken over een gevestigde traditie, niet alleen voor de leden van het Korps, maar ook voor de gasten, die elk jaar weer uitkijken naar deze dag in de hoop er weer bij te mogen zijn. Mede gezien de reakties van deze mensen, is het voor de leden van de Kolonne ieder jaar weer een reden om vol enthoesiasme aan de voorberei dingen te beginnen. Dat men er ieder jaar opqieuw weer in slaagt een fijne kerstmiddag te organiseren, is te dan ken aan de geweldige medewerking die verkregen wordt van de zieken en de kolonneleden zelf, van de Tilburgse Toneelvereniging DOTO en Harmo nie Tilburg, die geheel belangloos hun medewerking geven. Ook de vrijwillige bijdragen van zeer veel zakenlieden en middenstanders vormen een enorme steun. Gezien de moeilijke ekonomische si tuatie lijkt het de kommissie van voor bereiding niet meer op zijn plaats om dit jaar, zoals een gewoonte was ge worden, een inzameling te houden van geld en goederen t.b.v. deze feestdag. De organisatoren hebben getracht een andere methode te vinden om degenen die een bijdrage willen geven daartoe in de gelegenheid te stellen. Men kan een bijdrage storten op girorekening 1186845 t.n.v. M. v.d. Laak onder vermelding «Ziekenkerstfeest 1975». Indien men er prijs op stelt dat men bij u langs komt kan men in Tilburg de volgende telefoonnummers bellen: 435896 of 681936. Langdurig zieken, gehandicapten en alleenstaande bejaarden, die door hun situatie niet in staat zijn er eens uit te gaan en menen voor deze kerstmiddag in aanmerking te komen, kunnen zich via deze telefoonnummers opgeven. Dit moet dan wel spoedig gebeuren, zodat de organisatoren nog gelegen heid hebben kontakt op te nemen. Een Sint Nicolaas geschenk in de vorm van een Perzisch tapijt(je) is altijd goed (U koopt er al een voor 12, in de sporthal van Haaren N.B. (3 km van Oisterwijk). Deze ontwikkeling is niet e zin van de omwonenden, moeten ervaren, dat nacht! meer ook «leven inhoudt. Zij hebben daarom, al een tijd geleden, een ver zoekschrift gericht aan de burgemees ter om gedaan te krijgen, dat de ver gunning aan de in de Tuinstraat geves tigde bar -Incognito» niet zou worden verlengd. Als reden werd opgegeven de geluids overlast, die de omwonenden van «Incognito» zeggen te ondervinden. B en W hebben op dit schrijven niet gereageerd en ondanks protest van de buurtbewoners middels een handte keningenactie, toch de vergunning van de genoemde bar verlengd. Er zal nu een afvaardiging van de buurtbewo- scnl|lenae Dars ners naar de gemeente gaan om ophel- en ande denng te vragen en om eventueel de aanleidinc zaak in de gemeenteraad aanhangig te 8 maken. Dat de gemeente niet reageert op een verzoek van bewoners van een be paalde buurt, al is het maar door te antwoorden, dat het verzoek is ont vangen. doet inderdaad een beetje on prettig aan: bezoekers van late cafés zijn nu eenmaal rumoerig en een ge meentebestuur dient er begrip voor te hebben, dat de omwonenden dan gaan klagen. Iets anders is of daarom ver gunningen of verlengingen van ver gunningen geweigerd moeten worden. Als het werkelijk in de bedoeling van de gemeente ligt om de bedoelde buurt te laten uitgroeien tot een gelegenheid voor avondrecreatie, waar wel aanlei ding toe bestaat kan men bezwaarlijk zaken, die daaraan bijdragen gaan weigeren. Maar dan is het zaak om strak de hand te houden aan de ge meentelijke voorschriften. Beleidsplan voor de verkeersveiligheid n ligheid- het is een resultaat van de s- coördinatie die er nu bestaat tussen alle bij de verkeersveiligheid betrok ken departementen. Het plan gaat al lereerst in op de vraag hoe de verkeers onveiligheid is ontstaan en hoe de strijd hiertegen zal worden gevoerd. Verder beschrijft het welke maatrege len er zullen worden genomen. Het is een «voortschrijdend» beleidsplan dat periodiek zal worden aangepast aan nieuwe situaties. Het absolute aantal verkeersslachtof fers in Nederland is volgens minister Westerterp altijd nog onaanvaardbaar hoog. De ontwikkeling van het verkeer in de laatste tien jaar ging gepaard met 30.000 verkeersdoden. Per dag vallen er gemiddeld zeven doden en honderd- tachtig gewonden. Deze aantallen zijn vooral daarom niet aanvaardbaar omdat die mate van onveiligheid zeker te vermijden is. Daarom zegt+ret beleidsplan dat de krachten moeten worden gebundeld om de kans voor de burger om in het verkeer gedood of gewond te worden drastisch te verminderen. Aanstaande zaterdag van 10.00 tot 18.00 en zondag v *-* uur wordt in Lips eerst een Sinterklaasar houden. Dhr. van Aarle uit Helmond die de markt organiseert zegt: «45 antiquairs uit heel Nederland komen naar Dru- *nen.» De markt is speciaal zo opgezet dat iedereen, die voor Sinterklaas of Kerstmis een stuk antiek als cadeau wil geven, Op deze markt kan slagen. Er is voor elk wat wils. Voor de ouders is het gezellig snuffe len, omdat er constant lachfilms voor kinderen gedraaid zullen worden. De markt wordt gehouden in een van de gebouwen van het Automuseum. taf maakte de cirkelopname van deze week op het Longaterrein tijdens de wedstrijd van afgelopen zondag. De ïguur kan aan ons bureau de volgende prijzen komen halen: f 10,van De Koerier, een waardebon van f 10, Laat, een waardebon van f7,50 van Bloemensalon Flamingo, een waardebon van f5,van Gijzen Optiek, een waardebon voor vier broodjes van Broodje Jantje, een waardebon voor een slinger echte Tilburgse boerenworst van Slagerij P. van Amelsfoort, een waardebon voor een saunabad van Studio Sylphide, Goirkestraat, een fles wijn naar keuze van de Tropicanebar, een cadeaubon van Kadoboetiek Den Uil en een waardebon van f 10,te besteden aan binnen- of buitenlandse kaas bij Vissers, kaas, vleeswaren en reform. De winnares van verleden week, mevr. Meurs, Europalaan 176, heeft haar prijzen reeds ontvangen. L--Jat er een netwerk van bars zal ontstaan waardoor de situatie geheel uit de hand zal lopen. Met name lijkt het de bewoners geen goed idee om een de monstratie - fietsroute te laten lopen langs een reeks bars en andere uit gaansgelegenheden. Een en ander moedigt betere staat te breng»” aan dit voornemen gevolg te geve werkt zodoende verkrotting ii hand. Wanneer er inspraak komt over de be stemming van de binnenstad is dit ze ker een urgent punt van groot belang: waar wil de gemeente met deze buurt naar toe. Ergens in de stad zal een complex moeten komen voor avond recreatie als hier aan het groeien is, en in welke wijk deze ook komt, altijd zullen de bewoners vragen, waarom dat dit nu net in hun buurt gebeuren moet. Barhouders dienen daarvoor dan ook begrip op te brengen en hun klanten ervan af te houden óm buren gerucht te maken. Scherper toezicht door de politie kan ook al helpen, maar dat is allemaal een betrekkelijk schrale troost voor de bewoners. Er is maar één ding dat duidelijkheid kan brengen en dat is een uiteenzetting van de gemeente of er ten aanzien van deze kwestie een bepaalde politiek wordt gevoerd, en zo ja welke dat is. Als de dingen zo maar op hun beloop blij ven gaan, zal binnen afzienbare tijd de spontane beweging zich voltrekken en dan wordt dat gedeelte straat inderdaad een centrum voor avondrecreatie met alle onvermijde lijke gevolgen voor de bewoners van dien.

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1975 | | pagina 1