O (Brom-)Fietsroute kan worden gezien en bekritiseerd door het Tilburgse publiek Contact lenzen Probeer onze contactlenzen sPRRionns loos centrum uoor beter wanen "Modern over iLTSTRAAT» Expositie in het Stadhuis geschuif bij de gemeente nu 498 nu398 VAN DAL B S* WEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABANT KT f J fc® BV I y» Ir IB I Mi ff W. s Communicatie «Beekse Bergen» met publiek in de regio moet worden hersteld g 2 oktober 1975 pagina 20 OPLAGE 64.530 ex -Enschot •n Alternatieve ideeën moeten algemeen plan heel laten Studio Grosveld Zie ook pagina 13 ffset club hebben. d! mco, Dual, is» platenspeler sse Voor 298, PROTESTANTSE BEGRAFENISONDE IKELT MEELSTRAAT TEL 421513-433860 MEELSTRAAT 31 33 35 in Alle prijzenen maten TAPIJTTEGELS WEEKMENU Tel RESTAURANT Koestr 138 Tilburg Tel 425197 TAPIJTEN SHOW IJ 255 - TILBURG 1632 maar eens irengen. óf de toegar ur weinig of ni< 20 tot 30% KORTING noor te r HERNEMING Tijdelijk Tel. 425525 b.g.g. 433370 800 Berber-t 4 GEZELLIG EN SFEERVOL VERENIGING jgooi- ie ge- BREDASEWEG WATERTOREN Donderdag 9 oktober 1975 19e Jaargang nr. 934 Bij schrijvei snW aan de de betreffende opslag van dat dierlijk haar verwijderd moest 1 «Moet het haar nu weg of niet?” op^ifn Hoogvenne perplex Plano's - vleugels - orgels - bladmuziek - muziekinstr. een maatre- genomen, lit, dat fiets- door de ’’"Twat Gaat nu; ge «i de Tm spe- ietsver- 3 maanden lang. Niet goed' Geld terug! Aktie tot 15 november. Bel metéén VLOERBEDEKKING 100.000 strekk. meters in 300 kleuren KARPETTEN Grote sortering wereldbekende Richelieu karpetten 5w®n Vreemd gedrag Menigeen zal dit een vreemde van zaken vindt *•- AVONDJE UIT II! OFZAKENLUNCH Toast met paté Heldere groentesoep Steak West Moreland Aardappelen en groenten Casata Inclusief glas wijn f 15,50 i hadden uiteraard wel wat tere redenen om de voorkeur i aan de oo&t-west-route, deHoogvensestri i de voorn--- J~‘ J iid-verbit XNDEN ASSETTES 18 cm 13,95 18 cm 15,95 18 cm 19,95 ien, en wair sbeurt op een sraad flink dan blijkt erg ver ge- Philips» er-versterker 732- HiFi Watt, AM, KG, LG, FM keurstations gste prijs in het land ofon element Tivollstr. 67-69 Tilburg - Tal. 013- 434762 HEUVEL 39, TILBURG Voor reservering, tel. 431132 T apijtengroothandel Enschotsestraat 238 - Tilburg nabij N.S. plein Tel. 421904 b.g.g. 320439 Stadsdienst lijn 4/5 stopt voor de deur’ Bosch S E'hoven ^Ssptt^’ UITGAVE DE TILBURGSE KOERIER B.V. 222Z DIR. J.H. G. DE BEER REDAKTIE EN ADMINISTRATIE N.S. PLEIN 14 - TILBURG TELEFOON 013-430783 - POSTGIRO 1126745 Verschijnt In oeheel Tilburg - Golrle - Loon op Zand - Udenhout - Berkel Enschot - Oisterwijk - Moergestel en Hilvarenbeek Heuga Wollen Berber-tegels 50 x 50 10.— p. Wollen Berbers Oran 7.95 DE PERZENSPECIAALZAAK BIJ UITSTEK H. DE ZEEUW Tilburg - Nieuwstraat 172 (hoek Trcuwlaan) - zijstraat achter Schouwburgnng Tel 013-424754 - 013-671590 In de expositieruimte van het Stadhuis is deze week een Vooral ten aanzien van de Spooriaan tAnt^nctAllino inoAn'eht n^n Van dnnr vriidno nno tPrPeht worden"'dïf beToriïe? is geen sprake van. mogelijkhe Iet is jammer, dat de expositie maar groot belar Xn week duurt; het is te hopen, da. tog met minstens één week wordt ver engd, om zoveel mogelijk mensen de ;enheid te geven van de plannen wuuiS te nemen en er hun eigen alter- x 200 x 100 Uitzoeken HAMADAN-SUPER 150 x 100, uitzoeken 320,- Ook In grotere maten voor eetkamer en aalon een unieke collectie voor prijzen ver beneden elke concurrentie. ALLE TAPIJTEN MET CERTIFICAAT VAN ECHTHEID Liefst woonachtig in of bij ge noemde wijk. Aanmelden aan ons kantoor N.S.-plein 14 BIJVERDIENSTEN* >r de wijk NOBELSTRAAT vragen wij een BEZORGER Nederlands Centrum voor Contactlenzen Gasthuisring 32 Tilburg Tel. 013-436664 SETTES 3 voor 8,— 3 voor 10, 3,75 JGELUK i geen wonder, dat de buurtbewo ners zich dan gaan afvragen, of com municatie met de gemeente nog wel zin heeft. En onze lezers zullen zich mis schien afvragen, wie hier in de ge meente nu eigenlif di dienst uitmaakt. Het is te nopen, dat Beu A de betref fende ambtenaar dat nog - precies aan het verstand ot Bij n overlijden In uw familie, l zowel 's nachts als overdag belt u I eerst ons, wij nemen al de zor- gen, betreffende de begrafenis of eventueel crematie van u over. i BEGRAFENISONDERNEMING I DENISSEN Tel. 425525 b.g.g. 433370 LET OP HET JUISTE ADRES WILHELMINAPARK 127 J MAAR!!! HEEFT U EEN GEZELLIGE AVOND THUIS Dan verzorgen wij diverse koude scho tels v.a. 6,50 p.p. Op bestelling afhalen tot 22.30 uur. Onze warme keuken is geopend van 12.00 tot 22.00 uur. Ruime parkeergelegenheid achter Chlneea-lnd. reet. Lotus. WIJ verzorgen Uw recepties. Diners tot 75 pers Vergaderruimte voor 6 tot 25 pers. mogelljk. Vanwege onze te omvangrijke voorraad en onze contracten met Perzlè gaan wij met de meeste spoed ruimte maken ONZE GEHELE VOORRAAD PERZISCHE TAPIJTEN WORDT VERKOCHT TEGEN PRIJZEN DIE BESLIST 10 TOT 30 LA GER ZIJN DAN ELDERS. Kom vrijblijvend Perzen kijken raakt U ook onder de Indruk van ongeloofwaardige collectie. SPECIALE AANBIEDINGEN SHIRAZ extra zwaar n_r 300 x 200 875, HAMADAN 200 Onze fotograaf zag iets in de gezellige groep, die dezer dagen bij de MAVO-school in de Kotterstraat stond te wachten op het vervolg van het onderricht. De omcirkelde figuur kan aan ons bureau de volgende prijzen komen halen: 10,van De Koerier, een waardebon vanf 10,van Broer de Laat, een waardebon voor vlees en vleeswaren van Slagerij Arno de Kort, een waardebon voor een boeket of plant van Bioemensalon «Flamingo», een waardebon van/5,van Gijzen Optiek, een fles wijn naar keuze van de Tropicanebar, een slinger echte boerenworst van Slagerij P. van Amelsfoort, een kadobon van Boetiek Den Uil, een waardebon voor vier broodjes van Broodje-Jantje, een waardebon voor een saunabad van Studio Sylphide, Goirkestraat. De winnaar van verleden week, de heer Willemen, uit de Mendelssohnstraat, heeft zijn prijzen reeds ontvangen. (Foto Van Aarle) Nadien werd door de buurtraad van de u-* ---leentebestuur e schrijven ontvangen, waari I gezegd, dat de datum van ont- ing was opgeschoven naar 15 au gustus. ....assen gebeurde er niets, en het ver- dere verloop van de gebeurtenissen - en kan daar misschien een verklaring van Ois- zijn. Begin september vervoegde de -■ buurtraad zich bij Bouw-en Woning- toezicht en vernam daar van de met deze materie vertrouwde ambtenaar, wel dat er geen sprake was van stankover last daar in de buurt en dat door de gemeente dan ook geen maatregelen werden overwogen. Begin oktober werd dit nog eens herhaald. natieve ideeën aan te spiegelen. Pas staande voor het geheel kan men JLlen of, en in hoeverre er andere “?“!”!Jieden bestaan. Het is van dat de expositie maar groot belang, dat de gemeente het pu ll het is te hopen, dat zij bliek zoveel mogelijk betrekt bij de de taillering en verdere uitwerking van het plan, maar het publiek moet zich dan wel realiseren, welke reële mogelijkhe den er bestaan om het anders te doen. tentoonstelling ingericht men kan daar vrijdag nog terecht tussen 10 en 18 uurwaar de óp verzoek van het ministerie van Verkeer ontworpen fiets- en bromfietsroute dwars door Het Tilburg heen te zien is, met alle uitleg en aansluitende ver- a®" bindingen erbij. Menigeen zal het wel belangrijk vinden om ier.o_, eens precies te gaan kijken hoe het trajekt nu eigenlijk loopt, gelegen wat voor overwegingen er zijn geweest om nu juist deze kennis route te kiezen en wat voor veranderingen de vernieuwing zal aanbrengen in het verkeerssysteem, speciaal in de bin nenstad. Er is over deze fietsroute al heel wat uitgegaan, en dat zal, wanneer alle inspraakgroepen er het hunne over in het mid den brengen, nog wel meer worden. De fietsroute betekent een forse ingreep in de verkeersbe weging in de stad en bovendien is het projekt een beslis sende keuze uit allerlei ideeën die in de stad de ronde de den aanvaarden van deze route heeft tot noodzakelijk ge volg. dat het publiek alternatieve oplossingen uit zijn hoofd moet zetten, voor zover ze niet passen in het ontwofpen plan. Het is dan ook goed te begrijpen, dat het publiek dan niet middels inspraakgroepen reageert en i. minst verlangt te mogen weten, waarom het niet meer direkt bij het ontwerp betrokken is geweest. Alternatieve ideeën moeten De bewoners, vertegenwoordigd door Metis de Buurtraad Hoogvenne, hebben zich algemeen plan heel laten een wj herhaling, mj de r gemeente beklaagd over stankoverlast, Daarbij moet echter in redelijkheid meenten hadden uiteraard wel wat die zou worden veroorzaakt door een worden ingezien, dat er toch ook een duidelijkere redenen om de voorkeur bedrijf, dat dierlijk haar verwerkt, in andere kant aan de zaak zit. De fiets- te geven aan de ooét-west-routede Hoogvensestraat. Bij schrijven vat. 2 route is een cadeau van het Rijk aan waarvan de voornaamste was, dat een juli 11. werd door BenW aan de Buurt- onze gemeente, en de gemeente zou dat noord-zuid-verbinding veel moeilijker raad meegedeeld, dat cadeau ook kunnen weigeren; zij zou te maken is vanwege de onderdoor- firma voor 19 juli de dan zelfde kosten te dragen hebben van gang onder de Centrale Werkplaatsen het ontwerpen en uitvoeren van eenhet Station; Voor een effektieve eventueel dan andere fietsroute, die noord-zuid-route zou men altijd aan- er in elk geval moest komen. gewezen blijven op de spoorwegtun- zijde van het germ Aan het geschenk van het Rijk waren nelS bij de Heuvel en bij de Gasthuis- tweede schrijven or voor waarden verbonden. straat, wat tegelijkertijd betekent, dat werd J J Eén van die voorwaarden was, dat het ^en gebruik zou moeten maken van ruimit ontwerp voor de Derde Dinsdag in de daarop aansluitende straten, waar- gusti september binnen moest zijn, een an- het autoverkeer niet te weren is. Intus dere, dat de uitvoering op 31 december Een andere red,en 1S’ dat de oost- 1976 klaar moest kunnen zijn. Waar west-route tmnsluit op de fiets- het verzoek van het ministerie pas be- bromfiets verkeer vanaf en naar G.o- gin september bij de gemeente binnen !€rw,Jk en En^hot, waardoor- was, hebben de ontwerpers overuren het plan ook enige stadsgewestelijke moeten maken om het nog op tijd klaar betekenis knjgt. te hebben, had men daarbij de normale gelijk de expositie laat zien is inspraakprocedure moeten volgen, dan was het ontwerp doodgewoon on °P e•et*’”'” geen stukken na op tijd klaar gewee met als logisch gevolg géén door h Rijk betaalde fietsroute voor Tilbur Men mag zich afvragen, wat ties vanuit de stad zoude weest, als het gemeentv^vJluu. buitenkansje aan zijn laten gaan. De inspraak moet dus noodzakelij kerwijze achteraf komen, er was geen andere mogelijkheid. «Harder nodig Menigeen, die de expositie in F** i Stadhuis bezoekt heeft de vraag op ut lippen «Maar waarom geen nc zuid-route, die was toch hardei dig Het antwoord is eenvoi Als er een noord-zuid-rout- zonder twyfel jn «Waaron Men had Wanneer dan een tekort van 1,7 mil joen voor de dag komt, dat de Tilbur- gers hoe dan ook op de een of andere manier terugvinden in de tarieven van de gemeentelijke diensteti, en wan néér dat dan ook nog gebvu manier, waar de gemeenter van op stelten heeft gestaan, die communicatie wel heel devalueerd te zijn. Terug verdienen? Niettemin is de instelling voor Tilburg van belang, en het is eveneens van belang, dat het publiek eens duidelijk wordt uitgelegd, waarom dat zo is. Er is nu een nieuwe publiciteitsman in functie gekomen, die ongetwijfeld tot taak heeft, de aantrekkelijkheden van de instelling in het land uit te dragen. Maar naar onze mening zal zijn eerste taak zijn de communicatie tussen «De Beekse Bergen» en het publiek van de regio te herstellen. Volgens de «Til burgse Koerier» bestaat daar toe een heel concrete gelegenheid. Nu het na gekomen, wat moge jaar is ingezet, en het bezoek aan het verluidt, veruit het Safaripark belangrijk afneemt, zoirhet een gebaar van goodwill kunnen zijn van de instelling, als het Tilburgs pu bliek in de gelegenheid werd gesteld, althans een deel van het tekort om zo te zeggen «terug te verdienen» door tegen sterk gereduceerde prijs dan ook eens in het Safaripark rond te rijden, en daar te zien, hoe het interessante dierenbestand daar uitkomt tegen de herfstkleuren van het omgevende bos. Wij hopen, dat het mogelijk is om op deze basis te komen tot een gesprek dat aanleiding kan zijn tot een verdere ver breding van de relatie tussen «De Beek se Bergen» en het publiek in de regio. Want daarmee zijn de andere belangen die in de toeristentrend wat op de ach tergrond raken, ten zeerste gediend. PERZISCHE TAPIJTEN n Uitgezóchte collectie handgeknoopte Perzische tapijten Na de behandeling in de gemeenteraad van het tekort van verleden jaar op de Hilverenbekenaren zelf iets aan de begroting van «De Beekse Bergen» is in wijde kring in het rayon de vraag gerezen, of dergelijke tekorten in de toekomst nog meer te verwach ten zijn, en of zij zelfs regel zullen worden. En hoelang de gemeenten Tilburg en Hilvarenbeek nog kunnen doorgaan met tekorten van derge lijke afmetingen te dekken. Er gaan dan ook stemmen op om het hele project «zelfstandig» te maken, zodat de gemeenten niet meer voor de begroting verantwoordelijk zijn. Waar dan de gelden vandaan zouden moeten komen voor de investeringen, en voor de tekorten zou de nieuw te vormen instelling dan zelf maar moeten zien. A-Sang De presentatie aan de gemeenteraad van Tilburg van het tekort is weinig van zaken vinden Als BenW schnfte- HWk de animo van h t Tjlb b|iek voor De Beekse ^rgen» en het «Safaripark» te vergroten, en'deze animo was al niet al te jost-west- moet maken aan het veroorzaken van A - tuu j stankoverlast, dan moet worden aan- g™°‘- «Wat hebben we er allemaal aan is de Tilburger geneigd te i. dat die overlast inderdaad vragen. «Zelf gaan we er zelden naar toe, en als het bezoek van buitenaf gemeente is geconstateerd, niet groot genoeg is om de begroting te dekken, dan moet gezocht worden geruime tijd daarna, een amb- naar middelen om dat bezoek groter te maken óf de toegangsprijzen tenaar van de dienst die met de prakti- moeten omhoog. Maar in elk geval wij hebben daar weinig of niets mee te sche uitvoering is belast, verklaren, dat dat allemaal maar onzin is, en dat de actie van de buurtbewoners maar actie is om de actie en een stuk pr«*'r<- catie van de overheid, dan zal dit nuchtere buitenstaander toch allicht wat moeilijk overkomen. Dan is-het alsof zo’n ambtenaar tot de t ^vwoners zegt: «Ja, BenW kunnenjul- wel vanalles beloven, maar ons krijgen ze hier niet gek. Wij regelen de stad, zoals wij het zien. Met BenW i.vwvZi wij niets te maken, en met jul lie óók niet. Dus hoepel op, en laat ons met rust! HEUVEL 48 TILBURG Ingang door de poort naast Cnln-rest. Lotus Ruime eigen parkeergelegenheid. iet project vermeldt, dat redenen geweest zijn om het park op te richten. Er zou een zinnige bestemming worden gegeven aan een grote waterplas, die in elk geval moest ontstaan vanwege de noodzakelijke zandwinning voor de nieuwe verkeers- voorzieningen in Tilburg en omstreken. Er zou een strandbad ontstaan, dat het Tilburgs publiek, en speciaal dat ge deelte van het publiek, dat die kant in woont, aan een goedkope en gezonde recreatiemogelijkheid zou helpen. Voorts zou het te scheppen park een belangrijk stuk natuurbehoud van een formaat, dat in wijde 1 aandacht zou trekken. Om een en an der te financieren zou dan ook de gele genheid worden geschapen voor dag recreatie van mensen van buiten de regio door middel van strandattrac- ties, watervermaak. een camping, en later door een speciale attractie in de vorm van het «Safaripark». Daar kwam dan nog bij, dat er een stuk werkgelegenheid zou ontstaan, wat in Tilburg destijds al hard nodig werd ge vonden. Teveel voor toeristen Tot dusver is de nadruk zonder twijfel vrijwel geheel gevallen op het aspect van de toeristenverzorging. Het strandbad werd uitgerust met tal van attracties, die voor mensen van buiten zeker hun aantrekkelijkheid hebben, maar die voor Tilburgers, die op een gewone door-de-weekse-dag van het strand willen genieten met hun kinde ren, toch weinig voorstellen. Het tot IPGELET MARKT TILBURG en winter is er elke eer- srdag van de maand ’’arkt. a< >\t voor sinterklaas en tergen» en het «Safaripark» te vergrc groot. «Wat hebben we er allemaal vragen. «Zelf gaan we er zelden naar niet groot genoeg is om de begroting te naar middelen om dat bezoek gro* moeten omhoog. Maar in elk geval maken.» Publiciteit zal onder eigen ’o°pVde volk moeten beginnen ïs*hët Dit standPunt is begrijpelijk, maar het stand komen van het Safari-park is buurt niet helemaal reëel. De ontstaansge- óók min of meer buiten het Tilburgs leriiul- schiedenis van het project vermeldt, dat publiek tot stand ge nr nnë er diverse redenen geweest zijn om het blijken, dat, naar verlui»., grootste percentage dit park nog nooit heeft bezocht. Dit ligt zeker niet alleen aan de leiding van het project, er is zeker ook sprake van een grote dosis onverschilligheid van het Tilburgs pu bliek voor de instelling, en dat zou ei genlijk niet moeten zijn. Het heeft er veel van weg, dat de communicatie tussen de instelling en het publiek niet erg duidelijk door komt. Veel Tilburgers zien het geheel als een toeristische trekpleister, waar ud vormen de bevolking misschien van buitenaf ie kring de wel eens naar kijkt, maar zeker niet als breding van de iets eigens, waar ook de Tilburgers en is er i aan de aansluitingen op de fietsroute uit noordelijke en •est zu'delijke richting. Op verschillende T bet plaatsen zijn op- en afgangen gemaakt orVriburg en °P andere plaatsen zijn voorrangs- 'wat de reak- regelingen gepland voor fietsers ■den ziin oe bromfietsers, die op de fietsroute ...XZS komen. Of eraf «men. neus voorbij had Welk concreet doel Bij het aanvaarden van de o< route stelt zich de vraag wat nu con creet het doel is van zulk gel. Statistieken wijzen ui., en bromfietsverkeer nog altijd zow bet de helft uitmaakt van alle verkeer in i lis bezoekt heeft de vraag op de stad’ er ‘s dus 3,16 aanleiding or «Maar waarom geen noord- C'a*e maatregelen voor het fie >ute, die was toch harder no- ^eer te nemen. Het antwoord is eenvoudig Een van de eigenschappen van fietsers er een noord-zuid-route was ont- in het verkeer da‘ zij moeten trap- worpen zou zonder twijfel de vraag Pen en dat een fietsroute zo moet lo- gerezen zijn: «Waarom geen oost- pen, dat de gezamenlijke lichamelijke west-route Men had er om zo te inspanning van de fietsers zo gering net a zeggen een gulden om kunnen opgooi- mogelijk blijft. De fietsroute moet de bew< en. Maar de ontwerpere van de ge- fietsers zo dicht mogelijk in de buurt he brengen van hun gezamenlijke doelen, krijg en om te weten welke dat zijn, moet stad, zc men afgaan op verkeerstellingen. De hebben gemeente hééft dit materiaal en aan de hand daarvan is de route dan ook uit gezet. Daarbij is begrepen, dat auto mobilisten niet hoeven te trappen, en bromfietsers ook niet; in bepaalde ge vallen moeten deze weggebruikers dus ten gerieve van de fietsroute gaan om rijden, terwijl de fietsers zoveel moge lijk rechtdoor moeten kunnen. Wan neer dus in bepaalde buurten andere verlangens bestaan of alternatieve ideeën worden geuit, moeten die pas sen in het algemene plan, anders schiet met zo’n alternatief geen mens iets op Algemeen plan Er zal in de toekomst nog vaak genoeg aanleiding zijn om onderdelen van de fietsroute te bespreken, maar eerst moet het publiek zich realiseren, dat er een algemeen plan moet zijn, en dat in dat algemene plan voorzieningen moe ten zijn voor fietsers, die doorgaans maar een deel van de route zullen rij den het plan is niet uitsluitend be stemd voor degenen, die regelmatig de héle route van oost naar west afleggen, want dat zouden er maar weinig zijn. Ook is het niet zo, dat, wanneer de fietsroute er eenmaal is, de fietsers uit het andere verkeer zullen worden ge weerd: natuurlijk zullen zij de andere straten en wegen kunnen blijven ge bruiken. zoals ze tot dusver deden. Eigen betrokkenheid wordt niet meer gezien TERPOSTBEZORGING KERSTPAKKETTEN Met het oog op een tijdige verzending van z.g. kerstpakketten zijn hieronder voor enige overzeese bestemmingen (hoofdzakeiijk emigratielanden) de data opgegeven waarop deze pakket ten uiterlijk per post moeten zijn be zorgd, teneinde onvoorziene om standigheden voorbehouden vóór Kerstmis te kunnen worden besteld: Australië 22 oktober. Canada 11 no vember, Indonesië 27 oktober, Neder landse Antillen 10 november, Nieuw-Zeeland 9 pktober, Suriname 14 november, Verenigde Staten van Amerika 20 november, Zuid-Afrika 3 november. s OF KRUIKENM> in herfst ste zater kruikenmark Extra markt Kerstmis. DUS TOT DE VOLGENDE KRUIKENMARKT ZATERDAG 1 NOVEMBER

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1975 | | pagina 1