DE Tweede fase-inspraak over binnenstad in expositiebus voor iedereen te zien spflRionns loos centrum uoor beter wanen VAN DAL Tapijtengroothandel Enschotsestraat 238 - Tilburg nabij N.S. plein Tel. 421904 b.g.g. 320439 Stadsdienst lijn 4/5 stopt voor de deur! O Modern ■I Kinderen van Maria Goretti geven commentaar op feest CLEERDin locomoüon NS dflN locomotion easy life WEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABAnJ^^^^ Reconstructie Heuvel vergt enorme ingrepen •5 september 1975 pagina 22 OPLAGE 64.530 ex donderdag 2 oktober 19e jaargang nr. 9 (Verschijnt in geheel Tilburg - Goirle - Loon op Zand - Udenhout - Berkel Enschot - Oisterwijk - Moergestel en Hilvarenbeek GROEIEND CONTACT MET WERKGROEP 2000 298, 'raaf z Besterd, club perzische-tapijten ergas JEANSZAAK in de Heuvelstraat B.V. Nieuwe deken BRAND EN INBRAAKBEVEILIGING Antwoordnr. 190 - Goirle I WEEKMENU MEELSTRAAT TEL 421513-433860 MEELSTRAAT 31 33 35 RESTAURANT IKoestr 138 Tilburg Tel.425197 in >pte ipijt Tel De enige echte Wat een geluk Da- U gezond bent TAPIJTEN SHOW Kom maar ’ns kijken elijkheid ergen". aaie >k niet, er j staan ter ere van ons momenteel aats. auteuils staat alle stijlen xzien van ie en service, □ze voorbeelden Komt u ook ?n op ons DEN BOSCH, Triniteitstraat 17 (bij het Casino op de Parade) VLOERBEDEKKING 100.000 strekk. meters in 300 kleuren 20 tot 30% KORTING er één :n, dat Veldhovenring 2 Tilburg - Tel. 013-431532 die als men de ei VOOR EEN TOAST «MODERN» Groentesoep Paprika Schnitzel Aardappelen - Groenten hoeft mens Offer een p tact op met I HEUVELSTRAAT 78 TELEFOON 320871 8-9 Groeseind 10 13 14 15 16 17 20 21 22 IJs - slagroom Inclusief glas wijn ƒ15,60 M A A R H KARPETTEN Grote sortering wereldbekende Richelieu karpetten turplan daarin de Werkgroep 2000 I gevallen zï it delen ïnbaar be; :ht en dat zal hele bedra- Van de zijde Minder euwland Goirle 04247-1634 Tilburg 013-425467 i Hullenaar cheweg 15, tel. 425951 Spaandonck rlaan 94, tel. 670020 aan in- lling seen zoals die door de logelijk stadsgeno- itadsvernieuwing. Dat is voor daar ook iel van 20 tot verer is ond„ merkip; wijken «NIET HELEMAAL MEEGEVALLEN» I PROTESTANTSE I BEGRAFENISONDERNEMING Tijdelijk I Tel. 425525 b.g.g. 433370 over de plannen van woonomgeving; t ing en over de de tentoonstellii i. Men kan daar idee len, el me ich te bemoei&i met de stt GEZELLIG EN SFEERVOL Onze salon FRANSE STIJL-MEUBELEN is dagelijks geopend van 10.00-18.00 uur vrijdags van 10.00-21.00 ‘s maandags gesloten Telefoon 073-143526/123 I internationale jeans modes oude markt 7 tilburg tel 433125 I UITGAVE DE TILBURGSE KOERIER B.V. 00 DIR. J.H. G. DE BEER REDAKTIE EN ADMINISTRATIE N.S. PLEIN 14 - TILBURG TELEFOON 013-430783 - POSTGIRO 1126745 let op onze openingsaanbiedingen 325,— retkamer en ie voor prijzen 5 oktober, 17,00 uur. Deskundige voorlichting. Keuze uit duizenden stuks in alle voorkomende maten. Grote tapijten, keuze uit 400 stuks. Zeer interessante importprijzen. Dit kan alleen Janssens U bie den. KOM EN OVERTUIG U JANSSENS GABARDINE Pantalons irnde- gj.eui belijnipg. Dus fiftjê modeller^, om graags te dragen in 12 uni-klêuren BREDASEWEG I WATERTOREN ^1 maar ook I de streep zet door van Tilburg-Goirle Op 10 oktober zal deken Schouten afscheid nemen als deken van Tilburg en Goirle. Dit zal gebeuren tijdens een eu- charistieviering in de Keikese kerk om zes uur ’s avonds. Aansluitend daaraan zal een receptie gehouden worden bij de Zusters van de Oude Dijk. De nieuwe deken wordt pastor Laurentius Bijl, pastoor van Tilburg Noordwest en woon achtig in de pastorie van de Vredeskerk. Pastor Bijl, gebo ren 1938, werd in 1963 priester gewijd en trad de laatste jaren op als assistent deken. Het is nog niet bekend, wanneer hij door de bisschop zal worden ge ïnstalleerd. Pastoor Schouten zal zijn pastorale werk blijven voortzetten. HEUVEL 39, TILBURG Voor reservering, tel. 431132 Bij 'n overlijden in uw familie, zowel 's nachts als overdag belt u eerst ons, wij nemen al de zor gen, betreffende de begrafenis of eventueel crematie van u over. BEGRAFENISONDERNEMING DENISSEN Tel. 425525 b.g.g. 433370 LET OP HET JUISTE ADRES WILHELMINAPARK 127 .v - 2 gaan uw i de veelheid ieeën uit de in één artikel c beperken wij or lie gedaan zijn ter- zelplein en omge- eeld te geven van wijze, waarop de in de materie te lijf zijn De cirkelfoto van deze week werd door onze fotograaf geschoten tijdens een onderhoud tussen gepensioneerden in het Wilhelminapark. De omcirkelde figuur kan aan ons bureau de volgende prijzen komen halen: 10,van «De Koerier», een waardebon van/10,van Broer de Laat, een waardebon van/7,50 voor een boeket of plant van Bloemensalon Flamingo, een waardebon voor vlees en vleeswaren van/7,50 van Slagerij Arno de Kort, een waardebon van/5,van Gijzen Optiek, een fles wijn naar keuze van de Tropicanebar, een slinger echte Tilburgse Boeren worst van Slagerij P. van Amersfoort, een kadobon van Boetiek Den Uil, een waardebon voor vier broodjes van Broodje Jantje, een waardebon voor een saunabad van Studio Sylphide, Goirkestraat en een waardebon van 10,van de Winkeliersvereniging de Hasseltstraat. De winnares van verleden week, mevr. Van Oosterwijk, Pastoor Minorettistraat, Gorile, heeft haar prijzen al ontvangen. (Foto Van Aarle) jvenne umuenstad Heuvel Trouwlaan Korvel maar het zal natuurlijk wel de Werkgroep i ook bekend maakt, hoe waar die bus te bezichtigen is, at is ons niet medegedeeld. Naar fase drie De volgende opgave van Werkgroep en inspraakgroepen is het samenstel len van de derde fase: het coördineren en op elkaar afstemmen van de inge diende voorstellen en er één uitvoer baar geheel van maken, dat eind no vember in de vorm van een eindver- werd gevierd, niet meemaken, zij werden zelfs verwijderd uit de hal, die aan de ruimte grenst, waar het feest werd gegeven. Zij hoorden er toch ei genlijk ook bij, aldus de onderteke naars van het schrijven. gebouwd met in de sfeer aldaar pas sende huizen. Vanaf de RABO-bank en vanaf het Duvelhok zouden de St.- Jozefstraat en de Tivilistraat dan he lemaal voetgangersgebied moeten worden, plus fietsers. In deze fuikach tige uitloop naar het Heuvelplein zou dan zoiets ontstaan als bij de Oude Markt het geval is, er zou beplanting komen en er zouden zitjes en andere ontmoetingsplekken geschapen kun nen worden. Er zou moeten worden overwogen aldus het verslag, of de Fa Knegtel nog wel aan de Heuvel en het Piusplein thuishoort, maar in elk geval zou het gebouw van Hotel «Riche» bewaard moeten blijven en eventueel moeten worden omgebouwd tot een, bejaardentehuis of iets van die aard.' Het Heuvelplein zou helemaal voet gangersgebied worden met alleen een slingerend fietspad, dat doorgang zou moeten geven aan wielrijders, ko mende vanaf de Spoorlaan, of vanaf het Piusplein. Ook deze verandering zou ruime gelegenheid geven tot het aanleggen van groenvoorzieningen. GROOTSTE ANTIEKMARKT VAN NOORD-BRABANT IN DE SPORTHAL VAN HAAREN N.B. (3 km van Oisterwijk) Zaterdag en zondag 4 en 5 okt telkens van 13.00 u. tot 17.uv erigens wel de vraag of Van de zijde van de «Belangen Ver- wie die suggesties af- eniging Minderjarigen» (BM), geves- nstig zijn wel het Tilburgs publiek tigd Nieuwlandstraat 1, Tilburg, ont- zijn geheel vertegenwoordigen, vingen wij een schrijven van een aantal pupillen van het kinderhuis Maria Go retti, waarin commentaar werd gele verd op het feest, dat onlangs werd ge vierd bij het 75-jarig bestaan van het tehuis. De ondertekenaars van het schrijven meenden, dat er wel wat meer aandacht geschonken had kunnen wor den aan het programma van de viering door de kinderen. zijn Tijdens het dagje-uit naar Amsterdam dat voor de meisjes was het menu van het etentje niet zo meegevallen, terwijl de jongens, die, naar was beloofd, in volle zee zouden mogen vissen, nogal pech hadden gehad met het viswater, want dat was nog geen meter diep ge weest. Bovendien mochten de kinde ren het feest dat door «de leiding» Kermis op het Wagnerplein Op 10, 11 en 12 oktober wordt op het Wagnerplein kermis gehouden ten bate van het werk voor gehandicap ten Er zijn allerlei attractieswaaron- der een belangrijke, de wedstrijd ge- wichtheffen voor dames en heren. Er o*|ei zijn drie groepen: van 0-16 jaar, van 17-20jaar en van 21-100jaar; personen boven de 100 jaar worden individueel beoordeeld. Bij dit gewichtheffen, dat gehouden wordt in «De Zandkuil», op vrijdag tussen 14-18 uur en op zaterdag tussen 9 en 17 uur, zijn fraaie prijzen te winnen, die door de winkeliersvereni ging Tilburg Noord zijn uitgeloofd. Een deskundige jury zal beoordelen of de deelnemers hun opgave wel in de vereiste stijl weten uit te voeren; de te hanteren gewichten zullen uiteraard zijn aangepast aan het postuur van de deelnemer. Om 17.30 zaterdagnamid dag is er prijsuitreiking. Uiteraard be talen de deelnemers een kleine ver goeding van 1,De kermis bevat verder 19 attracties, speciaal voor kinderen, zodat het naast een gezellig amusement voor volwassenen ook een echt kinderfeest belooft te worden. Eigen coördinatie Van de leiding v u huis vernemen wij, da. Vereniging Minderjarig' is, dat coördinatie nasu pupillen van diverse kindt Om ‘de veertien dagen wc vereniging in één van de te gaderd, ook in het Maria i de kinderen krijgen dan k< nen onder elkaar in alle r1 wat zij vinden dat gezegd den. De leiding vindt het dat de kinderen zich voeren van inspraak len van requeste r. ma’s. Wanneer er punten van worden aangedragen, wat malen het geval is, tracht de leiding van zo’n tehuis daarin de verlangde veranderingen aan te brengen. Dat de kritiek wel eens overtrokken wordt, zoals in dit geval, spreekt vanzelf, en dat de kinderen proberen hun bemer kingen in het publiek te brengen is niet meer dan hun goed recht, dat zij even eens moeten leren gebruiken. Er zullen weinig kinderen zijn, tussen de twaalf en achttien jaar, die het klaarspelen op eigen houtje zo’n or gaan als de Belangen Vereniging Min derjarigen gaande te houden en lees bare bezwaarschriften op te stellen. In elk geval valt uit dit schrijven, dat door zeven personen van de ongeveer 190 pupillen van het Maria Gorettihuis is ondertekend, af te leiden dat het misschien aanbeveling verdient om te voren bij het opstellen van een feestpro gramma als het onderhavige ook de kinderen ruim inspraak te geven. Dan zijn zij achteraf medeverantwoordelijk voor het geval de zaak niet helemaal naar wens verloopt. van het Maria Goretti- i wij, dat de «Belangen rigen» een orgaan istreeft tussen de idertehuizen. /ordt door de tehuizen ver- i Gorettihuis; toffie en kun- rust uitmaken :gd moet wor- vt van belang, :h oefenen in het en in het opstel len en actieprogram- i belang meerdere de leidir» verlang HEEFT U EEN GEZELLIGE AVOND THUIS Dan verzorgen wij diverse koude scho tels va. 6,50 p.p. Op bestelling afhalen tot 22.30 uur. Onze warme keuken is geopend van 12.00 tot 22.00 uur. Ruime parkeergelegenheid achter Chlnees-lnd. rest. Lotus. Wij verzorgen Uw recepties. Diners tot 75 pers. Vergaderruimte voor 6 tot 25 pers, mo gelijk. DE PERZENSPECIAALZAAK BIJ UITSTEK H. DE ZEEUW Tilburg - Nieuwstraat 172 (hoek Trouwlaan) - zijstraat achter Schpjuwburgring Tel. 013-424754 - 013-671590 gemakke- Autovrije Heuvel in de dl' We zien op de uitstekend verzorgde kaart dan ook, dat alle autoverkeer over de Heuvel tussen Piusplein en Spoorlaan in de toekomst verdwenen zal zijn (als het allemaal doorgaat!). Waar moeten de auto’s, die van de Stadhuisring naar de Spoorlaan wil len, dan blijven? Er moet via de Jan Aartestraat een doorbraak komen, over de terreinen van de aldaar leeg staande, en ten dele afgebrande fa brieken heen, naar de St.-Jozefstraat, langs het huidige Duvelhok en langs de Rabobank aan de Tivolistraat, om dan p dwars door het magazijn van de Fa Meurs heen, uit te monden op de Spoorlaan. Een verwijding dus van de binnenring. Het Heuvelplein wordt dan autovrij. Er zou een voetganger- spad moeten komen, vin de Heuvel af gezien, rechts naast de kerk naar de Veemarktstraat, alwaar het parkeer terrein weer zou moeten worden vol- Vanwege onze te omvengrijke voorraad en onze contracten met Perzlë gaan wij met de meeste spoed ruimte maken ONZE GEHELE VOORRAAD PERZISCHE TAPIJTEN WORDT VERKOCHT TEGEN PRIJZEN DIE BESLIST 10 TOT 30 LA GER ZIJN DAN ELDERS. Kom vrijblijvend Perzen kijken dan raakt U ook onder de Indruk van onze ongeloofwaardige collectie. SPECIALE AANBIEDINGEN SHIRAZ extra zwaar o-rt: 300 x 200 o75, HAM AD AN 200 x 100 Uitzoeken HAMADAN-SUPER 150 x 100, uitzoeken Ook In grotere maten voor eett salon een unieke collectie ver beneden elke concurrt.,... ALLE TAPIJTEN MET CERTIFICAAT VAN ECHTHEID Het verslag van de inspraak, tweede fase, rond het structui Tilburg - binnen - de - ringbanen, is dezer dagen gereedgekomen: i zijn opgenomen de plannen van de buurten, die met de Werkgroep zvvv hebben samengewerkt en in heelwat gevallen zijn die plannen bijzonder revolutionair. Het is nog maar de tweede fase, en er komt ook nog een derde achter, maar het is toch van groot belang, dat alle Tilburgers, die zich ervoor interesseren ook van die tweede fase kennis nemen, zodat zij bij het samenstellen van de derde en definitieve fase nog kunnen reageren in de inspraakgroepen in hun eigen wijk. Om hen daartoe in de gelegen heid te stellen is door de Wergroep 2000 een rijdende tentoonstelling gemaakt, die is ondergebracht in een bus, waarmee door de wijken zal worden gereden. De bus bevat een expositie over de inspraak tot nu toe, de buurten, over de diaprogramma’s betreffende de de hand van informatiemateriaal over stadsvernieuwing spraak van het structuurplan zal de begeleider van iedereen inlichtingen geven over allerlei vragen. Mi kwijt en eventuele bezwaren maken tegen de planner wijken en buurten zijn geopperd. Dit alles om zoveel ten de gelegenheid te geven zie De tentoonstellingsbus rijdt volgens hiernavolgend schema: 6 Fatima Jeruzalem Veldhoven, Ander straatbeeld Intussen zijn ook elders de suggesties Mevr, van voor de stad, gelijk men in het verslag ^we Bosscl' zelf kan lezen, eveneens bijzonder in- Mevr, van grijpend. Met name omdat in vele ge- vallen het idee wordt geopperd om het straatbeeld om zo te zeggen om te ke ren, en voetgangersverbindingen te leggen tussen de achtertuinen door, die daarvoor in aanmerking kunnen komen. In veel gevallen zal dit tot ge volg hebben dat delen van die achter tuinen tot openbaar bezit moeten wor den aangekocl gen vergen. Het blijft over degenen van komstig zijn v in zijn geheel vertegenwoordigen, maar als dat niet het geval is, ligt dit toch werkelijk aan dat publiek zelf, dat nog de gelegenheid heeft om voor het samenstellen van de derde fase te rea geren. Wanneer we zien, dat, bijvoorbeeld in de Besterdwijk, waar toch zoveel ver anderingen op stapel staan, geen in- spraakgroep is kunnen gevormd wor den, zodat uit die hoek geen ideeën binnengekomen met het gevolg de Werkgroep 2000 dat deel van de kaart van de binnenstad maar wit heeft «elaten dan moet men zich daar later t beklagen, als daar ineens maatre gelen uit de lucht komen vallen, waar mee de bezoekers weinig ingenomen zijn. Dan moeten zij zich maar melden. HEUVEL 48 TILBURG Ingang door de poort naast Chin-rest. Lotus Ruime eigen parkeergelegenheid. slag aan de gemeente kan worden aan geboden. Men kan bij de eigen buurt- eniging de fase - 2 gaan inzien. Het indoenlijk om de veelheid van be- .kingen en ideeën uit de diverse !::n allemaal in één artikel op te sommen, daarom beperken wij ons tot de opmerkingen dL zake van het Heuve' ving, om een voorbec de ingrijpende spraakgroepen gegaan. Algemeen geldt als beginsel omzetten van de binnenstad in een voetgangers gebied, waarbij dan wel ruimte moet blijven voor de fietsers. De auto echter moet zoveel Inogelijk worden ge weerd. Alle prijzen en maten PERZISCHE TAPIJTEN n Uitgezóchte collectie handgeknoopte Perzische tapijten Vrij eenstemmig Ten aanzien van de reconstructie van de Heuvel zijn de omliggende in spraakgroepen vrij eenstemmig, dus het gemeentebestuur zal te zijner tijd met enige grondigheid moeten ingaan op de voorgestelde veranderingen. De ingrepen zijn, zoals men zal inzien enorm, en bovendien conflicteren zij met het hele beginsel, dat ten gronds lag heeft gelegen aan de constructie van de Binnenring, zoals die er nu ligt. Bovendien zullen op het Piusplein en in de Jan Aartestraat nogal wat huizen moeten sneuvelen om die doorbraak mogelijk fë maken. De gedachte om het Heuvelplein te veranderen in een wandelplein, waarin de Heuvelse kerk, met de bo- Voelt U zich niet bevoorrecht als U weet dat men eromheen, een vrijstaand maar een groot aantal mensen in ons land regehna- integraal deel uitmaakt is zonder twij- tig een nierspoeling (z.g. dyalise) moeten on fel aantrekkelijk, maar wel helemaal dergaan? afwijkend van de Tilburgse traditie, t J het Heuvelplein altijd heeft gezien ^oT^ X'X^nV^ een hoofdverskeersweg. Wanneer van 20 tot 25 oktober wordt weer de jaar. :n dan spreekt over het behoud van iijkse collecte van de NIER-STICHTING rigen identiteit, dan wordt met dit gehouden. De oude kern collectanten be- insel wel helemaal gebroken in dit hoeft nodig aanvulling. U als gezonde blijft toch niet werkloos toezoen? paar vrije avonden en neem con- et één van deze adressen: Theresia Loven Gasthuisring Hasselt Goirke Noordhoek St.-Anna Veestraat Tivoli 23 Hoogv 24 Binner 25 28 madr het lijk zijn, als verse wijken laat en w want dat 141

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1975 | | pagina 1