>E jw EG KOERIER MHM F MINDER HUIZEN IN DE RANDGEMEENTEN OUDERS IN BERKEL ENSCHOT ONWILLIG Bouwen van woningen in stadsgewest wordt duidelijker in de tijd gepland “^1 8,50 I 5|len 12,50 I D WEG 1 JOEP STRAATMAN Verkeersbewaking schoolkinderen op de helling? Studio GROSVELD ES VITAMINEN coop ndel TAPIJTEN SHOW Be 36?:- sPHRionns loos centrum uoor beter wonen Int. Muntenbeurs 1 V.V.T. Grote rommelmarkt op het Mill-Hillcolloge ssusssssss: 170 x 115 als openingsprijs van 120 x 80 als openingsprijs van 120 x 75 als openingsprijs van j^^|Ï^WEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABANT s: s s ssxs iï ssss: NEDERLANDS CENTRUM VOOR CONTACTLENZEN NEDERLANDS CENTRUM* VOOR CONTACTLENZEN SEMATE" as sx- «X PROMOTION-CONCEpT VAN DAL Tapijtengroothandel Enschotsestraat 238 - Tilburg nabij N.S. plein Tel. 421904 b.g.g. 320439 Perzische tapijten De opruiming heeft plaats ge maakt voor een nieuwe prachtige zending Perzische tapijten, die wij zojuist hebben ontvangen september 1975 pagina 18 sn 9,75 I >ls 22,50 I >41,25 OPLAGE 64.530 ex Verschijnt in geheel Tilburg - Goirle - Loon op Zand - Udenhout - Berkel Enschot - Oisterwijk - Moergestel en Hilvarenbeek buitenwijken onvermijdelijk doen lijken op llznr» mof hiinfio oor* fninfio mpf den. een Rommelmarkt op zon- PERZISCHE TAPIJTEN ishof donderdag 18 september a.s. om 9 uur FEESTELIJKE OPENINGS- AANBIEDINGEN MEELSTRAAT 31 33 35 in Koestr.138 Tilburg Tel.425197 T drogist v. Bergen t/m donderdag 25 sept. tus sen 18.00 en 20.00 uur ’s avonds. Alleen op deze tij den is er personeel van de school aanwezig. Op vrijdag 26 en zaterdag 27 sept. kan men het ook be zorgen op het Mill-Hillcolle- ge zelf aan de Venneweg in Goirle. Daar wordt ook de Rommelmarkt gehouden in 875 110 298 VLOERBEDEKKING 100.000 strekk. meters in 300 kleuren 20 tot 30% KORTING GEZELLIG EN SFEERVOL wer- ka- igen- hand -GEPRIJSD!!! Noordhoekring 19 Telefoon 422584 jen jn- KARPETTEN Grote sortering wereldbekende Richelieu karpetten TEL. 421513-433860 Zondag (4 september Stadsschouwburg 10.00 - 17.00 uur Entree 2,— Kinderen V— Taxatie gratis ie van de school, of van de andere maatregelen geno- op de ge- veilig over I PROTESTANTSE I BEGRAFENISONDERNEMING Tijdelijk Tel. 425525 b.g.g. 433370 Zojuist verschenen Postzegelkatalogus 1976 N.V.P.H. Yvert Tellier 1976 Wij hebben ook binnen gekregen prachtverzameling munten van Nederland en de Antillen. Munt- en Postzegelhandel Den Besterd, Besterdring 54, Tilburg, tel. 43.00.53. In Berkel Enschot heeft zich op I bied van de verkeersbewaking schoolgaande kinderen een or>> Voor de zesde aaal oi^ani- nen het bezorgen in de voor- DE PERZENSPECIAALZAAK BIJ UITSTEK H. DE ZEEUW Tilburg - Nieuwetraat 172 (hoek Trouwlaan) zijstraat achter Schouwburgring Tel. 013-424754 - 013-671590 SALONMATEN Hamadan Kaskay Arad Kurdfstan ?xv:±ni2°7V on-n 111 Ut KOIIICIIUV HCCR 11111»/. Ut SVIIUUl, Uit VUU1 VCIVUCI ^aar. melt de school alle mogelij- Dat kan echter alleen op de zullen zorgen. Bel dan de ke nog verkoopbare artike- volgende tijden: zaterdag 13 heer Bakker in Udenhout: tussen 10.00 en 12.00 tel. 04241-1246 of de heer ’s morgens; zaterdag 20 van den Nouweland in Til burg: 013-554387. WAT U NIET MEER WIL WORDT WEER BRUIK BAAR OP MILL HILL. sept. uur ’s Zeer ruime par- keermogelijkheid voor 60 auto's naast de zaak. UITGAVE DE TILBURGSE KOERIER B.V. DIR. J.H. G. DE BEER REDAKTIE EN ADMINISTRATIE N.S. PLEIN 14 - TILBURG TELEFOON 013-430783 - POSTGIRO 1126745 j Donderdag 11 september 1975 i 19e jaargang nr. 930 365.— voor 295,— 30 x 30 als openingsprijs van Gevestigd Speciaalzaak voor contactlenzen Lid A.N.V.C. Openingstijden ma. t/m vrij, van 9.00 tot 5.00 uur en 3e zaterdag van de maand. -v. Gasthuisring 32, Tilburg, tel.: 436664 240 x 130 als openingsprijs van 2550.— voor 2100,— Hertz - Sarouck - Meechkln - Hamadan - Rldjar - Hc 53*^^ geknoopte wollan barbartapljtan In alia MogVn^Ij’ook^p^T^ekenen^Graag tot dan. De tegenbeweging bestaat ook kende jongeren zoeken in Tilburg rners en vormen daar specifiek eig geaarde groepen, die langzamerhi hun stempel duidelijk drukken op het stadsbeeld. TAFELMATEN Beloudj dragen als stadsmensen, ternauwernood no- titie van elkaar nemen, en zich tot allerlei nog altijd af en er is zelfs wel kans op dat het aanschaffingen en gedragingen verplicht voe- zal dalen beneden de 150.000, voornamelijk len uit welstandsvertoon. HEUVEL 48 TILBURG Ingang door de poort naast Chln-rest. Lotus Ruime eigen parkeergelegenheid. ten en luisteren. Als deze heer zich bij or roer de Laat, een van/7,50 voor vlees -mensalon Flamingo, een van f 5,van Gijzen Optiek, -:~ane Bar, een slinger echte boerenworst van P. van Amelsvoc u uebon voor een kilo kaas naar keuze van Vissers uit de G onze vorige foto was mevr, rfutte tingen, waar weinig ruimte meer is voor K i maar vast op het week- avontuur en speelsheid, met het gevaar, dat einde, als het buiten wonen op z’n best tot de oorspronkelijke bevolking in haar maat- J1* zijn recht komt. Deze beweging heeft ver- schappelijk ep cultureel leven door de nieuw- schillende gemeentebesturen in de omtrek komers wordt «ondergesneeuwd en met de S® van Tilburg voor problemen geplaatst, en het helaas heel reële dreiging, dat de nieuwko- gemeentebestuur van Tilburg zelf niet min- m'ers in de dorpen zich tegenover elkaar ge- der. Het bevolkingstal van onze stad neemt Minder huizen Wie deze cijfers beziet zal me vaststellen, dat het dus, wat de ningbouw betreft met de wef heid in het stadsgewest nog i ui. zal gaan. En dat het dus van belang zal zijn, om in de eerste dan maar wat meeren ei wat minder te bouwen in de arbeidsmarkt intussen weer aantrekken. In Tilburg, waar grootste contingent van de nieuw bouwhuizen zal moeten komen, wordt inmiddels haast gemaakt met de plan nen van «De Blaak» en «De Reeshof», waarmee wel wordt voldaan aan het programma vim de korte termijn planning. n.wn. uu..uv.dagavond is ‘- jeenkomst ge- u x^wmaoviiool, maaar ook dat de meeste ouders het ;-J?n om het oversteken :n aan anderen toe te heeft de werk- t dan maar voor zijn. - een bijzondere entourage op seert het Mill-HiUcollege iopige opslagruimte in het de sportterreinen. klooster van de Fraters te Indien men meubels of an- dag 28 september. De op- Goirle (langs de zij-ingang dere grotere spullen wil aan- j den brengst is geheel bestemd in de Thomas van Diessen- bieden en geen eigen ver- J jizen voor missie- en ontwikke- straat, aangegeven door een voer heeft, kan men kontakt A Lelijke afgang Natuurlijk is dat jammer en met name voor de dames, die een en ander al jaren gedaan hebben is dit een lelijke afgang. Misschien is het toch nog niet helemaal duidelijk genoeg geworden aan de aan geschreven ouders, dat het niet gaat om een regelmatig inspringen, maar dat ie dereen volgens het schema maar ’n paar keer zou moeten komen en er dan weer voor een heel jaar van afzijn. Wat daarvan zij, het blijkt, dat de belang stelling te klein is, en daarom zullen er, Een ander punt van overweging isdat die 500 huizen minder per jaar voor namelijk zullen fjgureren op de bouw plannen van de buitengemeenten, waardoor de trek van Tilburg daar heen mogelijk zal worden afgeremd. Er zijn in dit verband al bewegingen merkbaar van gezinnen, die na eerst een woning buitenaf te hebben kocht nu de stadse gezelligheid twn zeggen te missen dit schijnt vooral op te gaan voor de huismoeders van op groeiende gezinnen, die zich buitenaf vaak toch nogal eenzaam voelen. Het is niet onwaarschijnlijk, dat deze beweging die ook elders in het land valt waar te nemen doorzet. Het ge volg daarvan zou kunnen z' «buitenhuizen», die tot nog dens vertonen, van voortduri te stijg* oplopen. Wat voor belt iets kan zi_' belangstel bevelen op de vc het ge- De circt ;ing voor wjntwikke- ling voorgedaan, die op verschillende mensen onaangenaam over zal komen, meesten ec De werkgroep verkeer van de Ou- dat het bei dercommissie Kleuter- en Basisschool Klaproos- Kerkstraat ziet het niet meer zitten en heeft de bewaking van het kruispunt bij de kerk moeten opgeven. Ondanks alle verzoeken heeft 75 van de ouders niet gereageerd op een circu laire, waarin vrijwiiligstei igd om één maal per Zaterdag 13 september a.s. Aanvang 10 uur ’s morgens VHHRMNHNI IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM Bij n overlijden in uw familie, zowel s nachts als overdag belt u eerst ons. wij nemen al de zor gen, betreffende de begrafenis of eventueel crematie van u over. R.-K. BEGRAFENISONDERNEMING DENISSEN Tel. 425525 b.g.g. 433370 LET OP HET JUISTE ADRES WILHELMINAPARK 127 Twee systemen Er is een planningsysteem ontworpe dat bestaat uit middellange termijr y planning over acht jaar en een korte r termijn - programmering voor een «blok»-periode van driejaar. De mid- ujt 7a dellange termyn geeft, afgaande op het structuurplan en informaties van de Alle prijzen en maten PERZISCHE TAPIJTEN ’n Uitgezóchte collectie handgeknoopte Perzische tapijten Er is dan ook allé aanleiding om in stadsgewestelijk verband te onderzoe ken of er geen aanleiding is om «tegen gas» te geven en de trek van de stad naar de buitengemeenten wat te mati gen. Een van de belangrijkste overwe gingen daarbij is het nastreven van een evenwichtige sociale opbouw van de be- stad volking met name jonge gezinnen uit de midden- en hogere inkomensgroepen in een nota van het Stadsgewest w°rdt verlaten de stad en gaan in een buiten- benadrukt, dat het karakter van het gemeente wonen. hele gewest met één grote woonag- glomeratie moet worden, een uitbrei ding als het ware van Tilburg met zeer grote en verder afgelegen buitenwij ken, maar dat het specifieke karakter ninger van de plattelandsgemeenten zoveel he]e s mogelijk behouden r Tilburg er vc 1 het voor alle bevolkingsgroepen aan trekkelijke woonvoorzieningen kan leveren in een al even aantrekkelijk milieu. In het structuurplan is dit al in het algemeen benadrukt, maar nu heeft het dagelijks bestuur ook een be- gen leidsplanning ontworpen, waarin die wat algemene doelstelling kan worden ge realiseerd, en in twee fasen kan wor den onderverdeeld. zulaire legde duidelijk uit, dat, wanneer alle ouders zouden meedoen ieder niet meer dan ééns per jaar zou hóeven te komen. Dit blijkt voor de :chter nog te veel te zijn', zo- eyeiligingswerk altijd op de- ..vt ge- dercommissie Kleuter-en Basisschool zelfden neerkomt. En die hebben daar zijn, dat de Klaproos-Kerkstraat ziet het niet meer genoeg van gekregen er zijn zelfs g toe de ten- zitten en heeft de bewaking van het dames b(j, die helemaal geen kinderen irend in prijs kruispunt bij de kerk moeten opgeven, meer op de betreffende school heb ben, wat langzamer zullen gaan Ondanks alle verzoeken heeft 75 van ben, maar die toch komen, omdat er leggers toch wel de ouders niet gereageerd op een circu- niet genoeg anderen zjjn. zijn om over na te denken. Voor faire, waarin vrijwilligsters werden ge- Verleden week donderde ellenden zal het derhalve aan te vraagd om één maal per dag, tussen voor het laatst een bijee' i zijn de korte termijn-plannen half twaalf en kwart voor twaalf, te pos- houden in de Ceciliaschoo' coet te volgen. ten op genoemd gevaarlijk kruispunt, toen bleek, c wel goed vinden van hun kinderer vertrouwen. Hierop 1 groep gezegd, dat het lopig afgelopen moet dagelijks transport van en naar het werk en buitenwijken onvermijdelijk doen lijken op van en naar de scholen in de stad er maar bij, stadswijken met tuintje aan tuintje, met en de huisvrouw, die misschien door de dag kaarsrecht aangelegde straten, met beplan- heen wel wat eenzaam tegen haar tuin aan- kijkt, verheugt zich maar vast op het week- avmxIa knt Huif on ti/nnon nrj Z^ïl ÖCSt tot rijn recht komt. Deze beweging heeft ver- «nkillnnrlo rvornoonf ohoct n won in Ho nmtrpL Tevens hebben wij voor U een grote sortering piano’s eh orgels TLOU,.,.,. 67-69 TILBURG Een team van leraren staat voor U klaar Tel. 013/43.47.62 (bij aankoop van een irtstr. 3 mnd. gratis les) Zoals u ziet was onze fotograaf deze week niet alleen op straat. Hij was er samen met vele anderen die naar de straatparade kwamen kijken en luisteren. Als deze heer zich bij ons meldt ontvangt hij van de Koerier een waardebon van/10.een van/ 10,van Broer de Laat, een van 7,50 voor vlees of vleeswaren van Arno de Kort, een van/7,50 voor boejeet of plant van Bloemensalon Flamingo, een van/5,van Gijzen Optiek, vier Jantjes van Broodje Jantje, een fles wijn nalr keuze van de Tropicane Bar. een slinger echte boerenworst van P. van Amelsvoort, een kadobon voor een etentje van Bistrot de Paris, een waardebon voor een kilo kaas naar keuze van Vissers uit de Groenstraat en een kadobon van Boetiek Den Uil. De dame uit ten, Galjoenstraat 91 te Tilburg. (Foto Van Aarle) van de zijde gemeente, i men moeten worden om noemde tijden de kinderen straat te krijgen. Het is maar te hopen, dat er gauw weer een generatie ouders komt, die wat meer milieubewust zijn, zodat het over steken weer op de gebruikelijke manier zal kunnen worden geregeld. Een re clame voor de leefbaarheid van de model-gemeente Berkel Enschot, waar zoveel wordt gedaan voor het milieube houd is dit gebeuren intussen niet. Stadsdienst lijn 4/5 stopt voor de deur! Zware kwaliteit SHIRAZ TAPIJTEN 300 x 210 Nu KARADJE 110x60 Uitzoeken Nu HAMADAN 200 x 100 Uitzoeken Nu HAMADAN 150 x 100 Extra kwaliteit f QOC Uitzoeken Nu J BELOUDSISTAN r 134 x 90 Uitzoeken 259| BORDJALUW 117x65 f OAC Uitzoeken Nu J Kom nu eens vrijblijvend kijken U weet het, onze prijzen liggen 10 tot 30% lager dan elders De grootste keuze vindt U bij de Perzenspeciaalzaak bij uitstek diverse gemeenten, een beeld van de aantallen huizen die per jaar moeten worden opgeleverd per gemeente en gespecifieerd naar woningtype en ei gendomsverhouding. Op die manier kan in de gemeenten tijdig worden vastgesteld wat voor plannen er moe ten worden voorbereid om de gang van zaken niet te laten stagnerenDe korte stadsgewest wordt termijnplanning zal telkens voor de karakter van het eerstkomende drie jaar per gemeente één grote woonag- aangeven hoeveel huizen er in aan- vorden, een uitbrei- bouw genomen dienen te worden, on- - Tilburg met zeer derverdeeld naar woningwetwonin- -o-legen buitenwij- getli woningen met rijkssteun en wo- specifieke karakter ningen zonder rijkssteun. Voor het Isgemeenten zoveel he]e stadsgewest moeten tot begin -n moet blijven en dat l983 18 850 woningen gebouwd wor- er voor zal moeten zorgen, dat den voorts zulk:n in totaal 2.750 wo- jr alle bevolkingsgroepen aan- ningen vervangen moeten worde" invoorzieningen kan terwijl er dan ook nog 1.600 huu.., al even aantrekkelijk moeten komen voor mensen, die zich lingsprojekten. bord «Rommelmarkt Mill zoeken met twee leraren van XCnadUSniLaranü IjgïStÏÏde school, die voor vervoer oftewel gemiddeld 2.900 per ja».-- - rond 500 lager is dan de nieuw- Alles is welkom van het bedragen. kleinste tot het grootste, van het gewoonste tot het vreemdste artikel. Mensen sept. tussen 10.00 en 12.00 meteen die het een en ander willen uur ’s morgens; maandag 22 •rk ele °Pru*men en ^el voor deze achter- markt willen af staan, kun- groot jaren eventueel later in de hoop, dat zal het Wordt de trek naar het land binnenkort weer omgekeerd? Buiten gaan wonen is voor veel mensen de als gevolg van het wegtrekken van veel stad- laatste jaren een ideaal geworden zij ont- genoten, die het maar liever buitenaf zoeken, vluchten het stadslawaai en de luchtvervui- In de dorpen ontstaat het tegenovergestelde ling, om die te ruilen voor fris groen en een probleem de grote trek naar de randge- prettig en vrij leefklimaat. Zij nemen dan het meenten vergt accommodaties, die de nieuwe JnnnKIlzc fncunrt vron on noor* Plof OTT hlllfPTIikpïl ATIVPrmi idpllik fiOPFi IllkPïl OD club DE ZAAK VAN VERTROUWEN

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1975 | | pagina 1