DE Gemeentebegroting 1976 24 hoger en de tarieven stijgen mee [NEEFS1 VAN DAL W B V Werkloosheid bepalend voor beleid Perzische ima SCHOUWBURGERDAG in de we nou. CLEERDin jnter^oum koningsplein 2M*ttburg. tetefoon 013-43M75 Meer opdrachten te wachten in de bouwsector SPHRIDnnS 1005 tentrum uoor beter wanen WEEKBLAD VOOR HET HART VAN 1975 ""-TïïS Wat krijgen Stadsschouwburg van Tilburg tapijten 28 augustus 1975 pagina 20 Donderdag 4 september 19e jaargang nr. 929 op geen ziet de jrgme eert i te ze inder er B.V. Antwoordnr. 190 - Goirle in tel zich onf 77 |R D. Tel. 552256 MEELSTRAAT MEELSTRAAT 3133 35 TEL 421513-433860 in Koestr.138 Tilburg Tel.425197 piano’s orgels Stadsdienst lijn 4/5 stopt voor de deur! DEN BOSCH, Triniteitstraat 17 (bij het Casino op de Parade) Stemmen - Reviseren - Repareren 875 110 298 een thea- 20 tot 30% KORTING TAPIJTEN SHOW VLOERBEDEKKING 100.000 strekk. meters in 300 kleuren specialist in beeld en geluid k-tv stereo hifi BRAND EN INBRAAKBEVEILIGING :mber bij M. Moergestel. ig in, het Tilburg 013-425467 BREDASEWEG WATERTOREN merken uit voorreed leverbaar, na enkele gebruikte Inatrumen- ipte tapijten gest De I uur gn. worden a -en toege indhoven Enschede lo, Maastri Goirle 04247-1634 Grote open grote aan- Bridge-drive meningen r een te d. geeft, De door king centrum, Ernst Wint KARPETTEN Grote sortering wereldbekende Richelieu karpetten Alle prijzen en maten Onze salon FRANSE STIJL-MEUBELEN is dagelijks geopend van 10.00-18.00 uur vrijdags van 10.00-21.00 u ‘s maandags gestoten Telefoon 073-143526/1230 Tilburg d joen. De i loopt op een stijgii waar voor Rijk wordt het Tilburgs pu bijdragen. Ook van de ge me miljoen, ter oplopen lemaal d d!r%A.H^%7b^ K0ERIER B V' OPLAGE 64.200 REDAKTIE EN ADMINISTRATIE N.S. PLEIN 14 - TILBURG TELEFOON 013-430783 - POSTGIRO 1126745 IVerschijnt In geheel Tilburg - Goirle - Loon op Zend - Udenhout - Berkel Enschot - Olsterwljk - Moergestel en Hllvarenbeek Vele (leve ten). Eigen servicedienst Franco levering door geheel Neder- Op elk instrument garantietermijnen variërend van 1 tof 5 jaar. Financiering en inrull mogelijk. Lessen in verschillende Instrumen- ,en Studio <^£Jrosveld «Wat I burg», nele scl 7 septe seerd. dere Tilburg vormt teven= seizoen, van de gevierd. ver- Vanaf 12.00 uur kunnen de bezoekers dak- hu,, inkopen doen in de theatersupeT- ;n de abonnementen*Son h kunst - knipka^rten jw) gebracht. 'sïi- haa* Tivolistr. 67 - 69 Tilburg, ■g 013-43.47.62. Fabrieksverkoop JAPONèTÓFFEN^ Zie achterpagina De tentoonstelling torie van het Nederl; van zondag, 7 tot er a.s. te bekijken in d van de Tilburgse S Het behoeft gr DE PERZENSPECIAALZAAK BIJ UITSTEK H. DE ZEEUW Tilburg - Nieuwstraat 172 (hoek Trouwlaan) zijstraat achter Schouwburgring Tel. 013-424754 - 013-671590 ZONDAG 7 SEPTEMBER 12.00-17.00 UUR SCHOUWBURGERDAG open huis met een aantrekkelijk programma theatersupermarkt schouwburgmarkt koffieconcert m.m.v. «arditö kwintet» «de wonderfiets» door speel- groep filiassi poppenkast the hans van oers formation the south jazz band lamarotte zuidned. operettespelers THE TUMBLE WEEDS Toegang gratis Kinderen onder geleldel BIJVERDIENSTEN Wij vragen: BEZORGERS voor de wijken OISTERWIJKSEBAAN MAHLERSTRAAT BERKEL en ENSCHOT Liefst woonachtig in of bij bedoelde wijk? Aanmelden op ons kantoor. 4 N.S.-Plein 14 Tilburg Dit jaar bestaat de bridge-club van de «Souvenir» uit Tilburg 35 jaar! ge- Ter gelegenheid hiervan organiseren iliek wij een grote open bridgedrive, waar voor wij u bij deze uitnodigen. De baten van deze drive komen geheel ten goede van de Rafaelgroep. De Ra- faelgroep is een stichting, t.b.v. re creatie voor mindervalide kinderen, met groepen voor kabouters, welpen, gidsen en verkenners. Deze groepen hebben dringend behoefte aan een nieuw onderkomen, zodat wij ook wat het doel betreft, deze drive zeer bij zonder aanbevelen. Wij zijn zo gelukkig geweest, een sponsor voor deze drive aan te kunnen trekken, die alle kosten op zich neemt, zodat elke cent voor het goede doel is De drive wordt gespeeld op vrijdag 5 september a.s., aanvang 8 uur, in de grote zaal van de nieuwe kon. harmo nie. U kunt inschrijven in 3 groepen, nl.: hoofdklasse, eerste en tweede klasse. Voor ieder paar is een mooie prijs be schikbaar, terwijl in elke groep hoofd prijzen te winnen zijn. Inschrijfgeld 10,— per paar, eerste kopje koffie gratis! Inschrijven tot 2 septeir Struycken, Krijtestraat 4, Tel. 04243-1592. Schrijf tijdig aantal tafels is beperkt! :n, die de mensen :monnaie merken. like verhogingen zul len heel wat kiezers hun raadsleden aanschieten met de vraag of dat nu niet anders kan. Waarom moet de gewone man, die toch al gedurig voor hogere kosten staat, ook in dit geval weer een bedrag opbrengen, dat gemiddeld per hoofd van de bevolking neerkomt veertig gulden per jaar méér? Vooral in de gezinnen die al geruime tijd feen, rondkomen van een WW-uitkering of stijg van de Bijstand, zal die vraag rijzet GROOTSTE uesrerng ANTIEKMARKT VAN uur durende ITUORD BRABANT Tegelijkertijd ±N DE sporthal van haaren n.b. ikelbees een Zaterdag en zondag 6 en 7 september, telkens van 13.00 tot 17.00 uur. krijgen we nou... in de schouw- is óók het motto van de traditio- .chouwburgerdag, die op zondag, tember a.s. zal worden georgani- Deze «open - dag», waarop ie- irger een schouwburger is, ens de start van een theater- waarin het 15-jarig bestaan Tilburgse Schouwburg wordt «Somewhere between» hèt sukses- nummer van deze formatie zal stellig niet ontbreken in de één u country - music - show. Tegelijk* geeft Poppentheater Stekelbees tweede voorstelling in het Studioti ter. Tussen 15u30en 16.00 uur zullen twee orkesten door de schouwburg trek ken. «Lamarotte» en «The South Jazz Band» sluiten hiermee tevens een jazz- weekend af, waarin heel Tilburg ge- konfronteerd werd met dixieland. 2 ji 16.00 uur begint weer in de grote schouwburgzaal een voorstelling van «De Wonderfiets», een origineel ver haal, dat werd geschreven door Jan Naaykens. Deze bekende onderwijzer- schrijver uit het Brabantse Hilvaren- beek is zakelijk en artistiek leider van «Filiassi», besgaande uit trouwde- en zelfs klein - lusemer deze tentc tisch opgezet discussiëre tentoons J_ir Wim II ■ring met het centrum, Ph< ihémien Ernst Winar. geven' lartre in De fotopanelen zijn verdeeld in 4 pe- betide irskroeg rioden, t.w.: n r >ne» pu- de periode 1957 - 1975 (dus heden- De Cirkelfoto van deze week werd gemaakt tijdens het koningsschieten van het St.-Jorisgilde aan de Rielseweg. De omcirkelde figuur kan aan ons bureau de volgende prijzen komen afhalen :J 10,van De Koener, een waardebon vanƒ10,— voor een boeket of plant van Bloemensalon Flamingo, een waardebon van/5,van Gijzen Optiek, een kadobon van Boetiek Den Uil, een fles wijn naar keuze van de Trpicane Bar, een slinger echte Tilburgse boerenworst van Slagerij P. van Amelsfoort, een kadobon voor een etentje van Bistrot de Paris van 10,een waardebon van 10,van Winkeliersvereni ging De Hasselt en een waardebon van drie flesjes Finesse Deutscher Sekt van Vissers Reformhuis Groenstraat. De winnares van verleden week, mevr. A. Wilborts uit Esbeek, heeft haar prijzen reeds ontvangen. (Foto Van Aarle) i boven- stijgen, omdat daarin een stuk -voorziening zit, die met name in jwvakken wel onmisbaar is. Er zal meer gedaan worden aan verbete ring van het leefklimaat in Tilburg, zal gewerkt worden aan woningbouw, met name om te verhinderen, dat stadsgenoten naar de omliggende ge meenten verhuizen, omdat ze daar be- wistuten ter bunnen wonen, en er zal meer ge- 1 wpI mpt 1 s daan worden voor de kulturele voor- ivetbiidreen ^ieningen ook al omdat het j tal werklozen deze voorzuB meer dan ooit nodig maakt. Kortom de sterke stijging van de meentebegroting zal onder het publ geen enthousiasme wekken, dat het een sluitende begroting is, zal menigeen wel koud laten, maar dat er weinig of niets aan te doen is, en dat de lasten zoals dat heet gezamenlijk moeten worden ge dragen, dat zal iedereen zich wel reali seren. De fijne puntjes komen in de de maatschappelijke -g dat de gemeente .- dus met beh_lr stijgen van 12 tot 18 Geen mens zal durven zeg- dat wel wat zuiniger kan. De komt voort uit een verhoging e bijstandsnormen, uit een van de plaatsen in de bejaar denpensions met 180 personen, uit een De waarheid gebiedt te zeggen, dat stijging van de bijstandsuitgaven in ver- daar ook wel een en ander tegenover band niet de opening van het Krisis Op staat. Kijken we naar het totaal van de ™ng Centrum, uit een uitbreiding van gestegen subsidies aan instellingen tot het apparaat van de Sociale Dienst en openbaar nut, dan zien we, dat de UIt de hardnekkige werkloosheid: Openbare Bibliotheek 1,4 miljoen verwacht wordt, dat m de njksgroeps- méér zal krijgen, de Stichting Musi- ^1,n8 ^rkloze werknemers in 1976 sche Vorming drie ton meer, de Stich- 12®° werkloze werknemers betrokken ting Samenlevingsopbouw en Sociaal ?y,,en z,Jn; Cultureel Werk ook drie ton meer, de De overheidsuitgaven moeten Stichting Beheer Wijkcentra twee ton d,en.wel st,J«en -omdat daann e meer en de Stichting Bejaardenwerk - drie ton meer, totaal 2,5 mil- d® post Maatschappelijke Steun Q i van 60 naar 86 miljoen, dus jng van 26 miljoen, di or een belangrijk deel Jt opgevangen,: lubliek toch ook moet de persone »meente stijgen, en wel met 1 .irwijl de woningwetbijdrgen met 3 miljoen. Het wordt al- duurder! De regeling, waarin wordt uitgemaakt, waar dat geld vandaan moet I- van het Rijk of van de gemeente, L- het publiek alleen in zoverre interes sant, waar de mensen door de tariefs verhogingen merken, dat zij een bedui dend stuk van die gestegen F- krijgen te betalen. Het Tilburgs pi zal in 1976 6,4 miljoen méér brengen krijgen, en de gemeente zal meerdere bijdrage weten te incasseren op de volgende punten PERZISCHE TAPIJTEN ’n Uitgezóchte .collectie handgeknooi Perzische ie Zuid-Nederlandse .n het Studio - thea- een openbare repetitie van een Ifragment uit «Pariser Leben» van ënbach. Dit is alvast een voor proefje van de première, die op 26 sep tember a.s. in de Stadsschouwburg zal worden. lens deze evenementen kunnen de bezoekers ook een kijkje nemen op de tentoonstelling «30.000 dagen historie van het Nederlandse kabaret», een expositie, die beeld geeft van 80 jaar j pauze - kabaret. Klankbeelden en dia’s verle- Forma- vendigen de indrukken die men kan Dit tno opdoen. In de speciale jubileum - stand zijn gratis kleurplaten verkrijgbaar, die kinderen van 4 tot en met 12 jaar ter plekke kunnen kleuren. Na inlevering kunnen zij in aanmerking komen voor aantrekkelijke prijsjes, die de direktie voor deze wedstrijd beschikbaar heeft steld. Schouwburg is van 12.00 tot 17.00 jratis toegankelijk. Kinderen .1 alleen in gezelschap van oude- “gelaten. De gemeentebegroting 1976 komt overeen met de algemene tendens in ons land en in de rest van de westerse wereld. Het totaal bedraagt 286 miljoen tegenover 230 miljoen in 1975; een stijging derhalve van 56 mil joen oftewel 24 De gewone man in de straat zal bij het zien van deze astronomische bedragen allicht zeggen «C het niet meer zitten!» Hij zal zich vagelijk herinneren, dat het onlangs is gegaan over een begrotingstekort van meer dan anderhalf miljoen op budget van de Beekse Bergen, waar de gemeente in elk geval voor moet opdraaien en hij zal ook wel zo van horen zeggen weten, dat ook de exploitatie van de schouwburg met een tekort voor de dag komt, dat in «e periode 1957 - 1975 (dus heden daags kabaret).. de periode 1936 - Wim Sonneveld, Schmidt). de periode 1895 - 1936 (Pist Speenhoff, Jacobs, Davids en Wi de periode 1881 (de bron Montmar tre). Foto’s, dia’s en een klankbeeld verle vendigen de indrukken, die het 7- bliek kan opdoen over de historie van foyer het Nederlands Kabaret. tion» De Schouwburg - galerie is dagelijks brengt «poëtical ji geopend van 10. OOtot 17. OOuur. Inhet Om 14u30 treedt weekend gesloten. een >ud van wande 1 ruim een tor ;e ton, en op het perso- er zijn vier mensen resteert een totaal ;n andere vorm van begroting niet •■ider vernielde t wat bedacht- allerlei over- zerhogin tentoonstenjng «30.000 dagen his torie van het Nederlandse kabaret» is Sociale steun van zondag» 7 tot en met 18 september Waar het vooral om gaat is natuurlijk a s’ ‘e b«’<;1ijken in de garderobe- foyer de situatie van de maatschappelijke van de Triburgse Stadsschouwburg. eraar steun. Het bedrag dat de gemeente zelf beh°eft geen be<°°8’dat bet kaba' haar 1 per moet leveren- dus met behulp van het rf‘ Populair is in Nederland. Het heeft !t op publiek - zal stijgen van 12 tot 18 al een hIStone van 80 jaar. Bovenge- miljoen. Geen mens zal durven zeg- n°emde tentoonstelling is met alleen i, dat dat wel wat zuiniger kan. De voor insiders maar vooral voor .„jging komt voort uit een verhoging bre®d Publ,.ek’ Defe, expositie ge van de bijstandsnormen, uit een weliswaar in vogelvlucht, een over- stijging van de plaatsen in de bejaar- Z1^h, van ,<<deze artistieke vorm van denpensionsmet ISOpersonen,uiteen H« bohdnde- Rodolphe Salis om op Montmar 1881 een besloten kunstenaarB open te stellen voor het «gewone» pu- Tapijtengroothandel Enschotsestraat 238 - Tilburg nabij N.S. plein Tel. 421904 b.g.g. 320439 a. verhoging van onroerend goedbelasting met 12 1/2 b. verhoging van het rioolrecht c. verhoging van de afvalwater- zuiveringsbijdrage d. verhoging van het reinigings recht, d.w.z. de huurkosten van de vuilnisemmers worden weer hoger. e. verhoging van de kosten van ambulancevervoer, sporttarie- ven, zwembadtarieven, gasta rieven en slachtrechten. f. verhoging van de hondenbe lasting. Allemaal dus dinger direct in hun porter Zoals altijd bij zul heel wat kiez t, Weinig hoop? komen, Erger is nog, dat de gemeentebegro- e, is voor ting weinig hoop vertoont voor de toe- komst. De bemerkingen over de werk- gelegenheid in Tilburg zijn zeer uit- V3D voerig, maar komen er op neer, dat er begroting geen bemerkingen zijn veranderin- CrimiIldlltClt •gspubliek gen dienen zich niet aan, en als het in „„I ïéér op te heel ons land slechter gaat, gaat het in mtezaldie Tilburg ook slechter, daar komt het op neer. Kan de gemeente dan niet be zuinigen? De begroting laat zien, dat er inderdaad wat bezuinigd wordt. Op onderhoud van wegen ruim een half miljoen, op onderhoud van wandelpa- den en plantsoenen ruim een ton, op de politie twee neelsbestand minder in dienst, van 490 man. Éei bezuiniging noemt de als het publiek wat mine en vervuilde, en als het zamer omsprong met allerlei over heidsservice zou dat een besparing kunnen betekenen van tegen 1 mij gulden in totaal. Iets de zijde van het publiek zou res in een verlaging van de tariefverh;*:?. gen? De opruiming heeft plaats ge maakt voor een nieuwe prachtige zending Perzische tapijten, die wij zojuist hebben ontvangen Zware kwaliteit SHIRAZ TAPIJTEN 300 x 210 Nu KARADJE110 x 60 Uitzoeken Nu HAMADAN 200 x 100 Uitzoeken Nu HAMADAN 150 x 100 Extra kwaliteit f Q O C Uitzoeken Nu J Ofcw BELOUDSISTAN 134 x 90 Uitzoeken 259 BORDJALUW 117x65 f 04 E Uitzoeken Nu J Kom nu eens vrijblijvend kijken U weet het, onze prijzen liggen 10 tot 30% lager dan elders De grootste keuze vindt U bij de Perzenspeciaalzaak bij uitstek raadszittingen wel aan de orde, maar dan zijn we weer drie maanden verder. Hoe het er dan met de werkgelegenheid uit zal zien is op het ogenblik op geen r* 7?“ manier te zeggen> maar rozig «Gooi het maar in mijn pet! Ik zie hori2on er uit 2 igs is __7 ?p het Woningbouw waar de gemeente in elk geval voor moet |nnn| fprilO zo van horen zeggen weten, dat ook de lOOpi IcFUg exploitatie van de schouwburg met een tekort voor de dag komt, dat in dezelfde orde van grootte ligt. Dan hoort hij misschien nog iets verluiden over onenigheid tussen de wethouders of iets wat daarop lijkt en dan zal het hem een zorg zijn of de gemeente ook dit jaar weer komt met een sluitende begroting, dan wel of «ze» deze keer de zaak dan eens niet «rond» hebben weten te krijgen. Het is dan toch weer een sluitende begroting geworden... Gevestigd NEDERLANDS CENTRUM VOOR CONTACTLENZEN Speciaalzaak voor contactlenzen Lid A.N.V.C. Openingstijden ma. t/m vrij, van 9.00 tot 5.00 uurJ en 3e zaterdag van de maand. NEDERLANDS CENTRUM VOOR CONTACTLENZEN Schouwburgring 32, Tilburg, tel. 436664 OVERIGE VESTIGINGEN Amsterdam, Den Haag, Haarlem, Utrecht, Eindhoven, Breda, Groningen, Leeuwarden, Zwolle, Enschede, Apeldoorn, Arnhem, Nijmegen, Delft, Venlo, Maastricht. bliek, leidde tot een vorm van theater amusements - kunst, welke totaal vei schilde van wat men in het oppervl kige uitgaansleven gewend was. Uit eraard heeft het kabaret in de loop van ir bestaan ook andere vormen van shtskunst beïnvloed. Daarom itoonstelling niet dogma- et. Het is juist boeiend om ren over randgebieden istelling is samengest lbo, in nauwe samerl"'“r- t Toneelmi ionogram amu! is c nun Knopen uvvu markt: hier worder couponboekjes en aan de man (vrouw) gebracht. Tevens kunnen de bezoekers alle formatie betreffende het nieuwe s_ zoen uit de eerste hand krijgen op de ;n- z.g. «schouwburgmarkt». Alle gezel- isteld schappen, groepen en impresariaten c we samenwer- die de Ti|burgse schouwburg zullen s oee gro pno Om 12u3O start in de grote schouw- J burgzaal een koffiekoncert, dat gege- iz ven zal worden door het «Ardito e, A ni lmiMar’ Kwintet». Ouders die ongestoord het Annie M.G. koncert wi|)en vo,gen kunnen hun temoer a misse kinderen onderbrengen in het Studio - |:fdens d W te)’ theater’ Daar Zal p0PPentheater Ste- SXrs oo ntm.,r kelbees uit Gent een voorstelling ge- n,mQr' ven van het spel «Hoeveel kost de tentoonstellir zon». het pu- Direkt na dit koncert zal in de pauze - «The Hans van Oers Forr te beluisteren zijn. loëtical jazz». uwu, in de grote zaal de Nederlandse groep «Tubleweeds» op. Nederlandse die beeld get Klankbeelden i de indrukken Meer subsidies rheid gebiedt te zeggen, dat c wel een en ander tegenover Kijken we naar het totaal van de gen subsidies aan instellingen tot nut, dan zien we, dat de Bibliotheek 1,4 r krijgen, de Stichting ning drie ton meer, de Stich- ulevingsopbouw en Socit ‘Verk ook drie ton meer, 3eheer Wijkcentra twee ton ie Stichting Bejaarc neer, totaal 2,5 r.,,.- itschappelijke Ste1'" .....joen, die welis- i». uvcl van het maar waaraan

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1975 | | pagina 1