si? W BS 48: d‘RN55EN5 Werkgroep levert structuurschets voor - 698.- Tilburgse literaire faculteit «Knotactie Tilburg» wil knotwilgen nabij Moerenburgerweg redden van de ondergang S-'iSSr duurder HAMERS ll Tilburgse Hockeyclub bestaat vijftig jaar en viert feest te t-zelver SPRRIDnnS 1005 tentrum uoor beter wonen Si ->'|gNH^FF Posjet organiseert weer Infomarkt in het Trefsentrum 7 augustus 1975 pagina 14 OPLAGE 64.200 Donderdag 14 augustus 1975^^ geheel Tilburg - Goirle - Loon op Zand - Udenhout - Berkel Enschot - Oisterwijk - Moergestel en Hllvarenbeek Wegbermen moeten bestand van bloemen terugkrijgen Bloemen plukken A men info een Heuvelstraat SO - Tilburg Inpassen in stelsel van mens- en maatschappijwetenschappen Historie Exclusief in Tilburg Nieuwlandstraat 37, tel. 434585 MEELSTRAAT 3133 35 TEL 421513-433860 WATE Koestr. 138 Tilburg Tel.425197 Fabrieksverkoop VeWhovenrlng 2 A Tiburg Tel 431532y Jan Swinkels- Hairstyling Op zaterds haar vijftig edachtenwisseüi ■et rapport te b worden afgebroken, zodat het litionele vorm zal Ineemt i twaalf ui issen GEOPEND: Iks van 9.00 tot 18.00 uur 10 tot 18.00 uur. ot 21.00 uur PERZISCHE TAPIJTEN 6Q0TE EXCLUSIEVE COLLECTIES OUDG KLEUREN □a. W0AR- kAZAk-5HiRWAM-5AR0UCK- K.E5WQN JAPONSTOFFEN Zie achterpagina Bij de j met Studio rosveld it. jOcri1- PROTESTANTSE BEGRAFENISONDERNEMING Tijdelijk Tel. 425525 b.g.g. 433370 M ADMINISTRATIE N.S. PLÉIN 14- TILBURG 113-430783 - POSTGIRO 1126745 Progra: Op zater uur in het ste we uur. Ie DEweekblad voor het hart van koerier >SË KOERIER B.V. School- sportkledinq nu met 10% korting 598,-heeft u •It een komplete keuken l^bovenkas^er?™''"'* srkasten Ie lengte 3 meter. Landelijk gebied moet behouden blijven De Infomarkt en de andere aktiviteiten worden gehouden op dinsdag 19 au gustus, van 16.00 uur tot 21.00 uur (markt) en van 21.00 uur tot 23.00 uur (zigeunerorkest) in Trefsentrum Pos- t gèschonken de openheid opleiding meer bie- uaiii' tnjden op zondag ogen i heren I tegen het den unpi- ipioen ook’ V BONANZA KLAPDEUREN 2 st. kompl. met scharnieren, van 67,- voor 49,- Er belde ding van 1 aan d~ j met mate groep heeft bij de gewoon I :t een motorzaag Wzj werken op internationaal niveau algemene 1 tische taalki Duits en Er r de algemei GEOPEND vanaf a.s. DINSDAG: MIEKE HEIJMANS mede-accessoires Jul. v. Stolbergstraat 2 Tijdens openingsweek ontvangt u een leuke verrassing onderwijl KHT - filmli“ openbare bibliothe de paardebloem theseus - vidar - olof - PPR - PSP - PvdA - KEN - argentinie- len en groep - anti-imperialisme groep 1. Tij- KHT ;-werkgroep zuidelijk Afrika - werkgroep kalkar - hulpcentrale - adviesburo v. jongeren - JAC - nmelmarkt ge- SJHT (stichting jongeren huisvesting treden te bele- Tilburg) - LVK - Bangla-Desh- Zlaamse groep bekwaamd en akroba- *amma i.erdag worden de gasten om elf i het clubhuis ontvangen. De eer- ■’edstrijden beginnen om twaalf Ieder elftal dat normaal aan het toernooi deelneemt speelt vijf wed strijden orii twaalf uur hervat. Om drie wedstrijd tussen het Nederlands elftal en team dat in 1973 wereldkampioen werd. Op zondag worden de wed- Kollekte Kankerbestrijding Volgende week kunt Ude jaar lijkse zakjes van de Kankerbe strijding in uw brievenbus ver wachten. Steun deze kollekte van het Koningin Wilhelmina Fonds. R.-K. BEGRAFENISONDERNEMING DENISSEN Tel. 425525 b.g.g. 433370 LET OP HET JUISTE ADRES WILHELM IN APARK 127 strijdne om twaalf uur hervat. Om drie uur wedstrijd tussen Heren ^en het team van Tilburg dat in 1970 nationaal kampioen werd. Het einde van het toernooi is om half vijf. nog iemand op naar aanlei- het bloemen plukken,-dat wij de jeugd aanbevolen. Dat moet mate gebeuren. Wat vroeger heel i langs de wegbermen en in de e.a.) PPR, (WZA, nog een nemers, tis inforr Bij 'n overlijden in uw familie, zowel 's nachts als overdag belt u eerst ons, wij nemen al de zor gen, betreffende de begrafenis of eventueel crematie van u over. centreerd zijn rondom en in het door de gemeente aangekochte areaal en zij wil er dan ook werk van maken, dat deze bomen zoveel mogelijk blij ven staan en worden onderhouden. Dat onderhoud verzorgt de groep zelf. 9 Vorig jaar werden er in het werkgebied 41 bomen geknot37 wilgen3 elzen en één eik. De bomen waren sterk ver waarloosd in 15 tot 20 jaar was er niets meer aan gebeurd. Als een knotwilg niet wordt bijgehouden en vrij kan uit groeien worden de uitschietende tak ken op de duur te zwaar en vangen te veel wind. Met het gevolg dat de vaak holle stam het gewicht niet meer kan torsen en om valtDe g--*■ LJ - ■“doelde bomen met een motorzaag uv zware takken verwijderd, zoals fo to’s laten zien. Het hout dat eraf komt wordt kortgezaagd en voor 20,00 per m3 verkocht als stookhout voor open haarden. Door dit optreden zijn al thans een aantal bomen voor de naaste toekomst behouden kunnen blijven. In het gebied rönd de bedoelde boer in 1974 is een structuurschets samen- “steld door een aantal door het col- oe van bestuur van de Hogeschool aangezochte deskundigen, die is toe- zonden aan minister en staatssecre- Zs van Onderwijs en Wetenschap- JAC, Onderwijs-wir.!“! J rensentra (Posjet, T'- Politieke groeperingen KEN e.a.) Aktiegr LVK, kalkar-groep e.v. 1 aantal niet te plaatse Over al deze groepen rmatie te verkrijger Om de markt op te vroly verder nog deel De I< (winkel voor gezonde voedinj winkel in tweedehandsartike een grammofoonj dens de markt een er muziek gedraaic Voorts wordt er een romi houden en is er een optre ven van een Zeeuws-Vh «Flup en Ju», welke zich heeft in muziek, verhalen tiek. (onder voorbehoud) Na de'infomarkt is er aansluitend een gratis te bezoeken optreden van het zigeuner-orkest «Romanesj». De ge hele dag door is er eten en drinken te verkrijgen. Het is voor Tilburg de Hogeschool wordt uitg een literaire faculteit. Niet aL dit onderwijsinstituut dan stap verder is gen van de omzetting ir dan de enige zal zijn land, maar ook omdat die verband houden i faculteit van groot bel jrele ges rayon waarover de Ho; strekt. Evenals voorgaar Trefsentrum Posj tijdens de introduktfc wordt gehouden in de I grote zaal jaar zal de markt niet louter op het doorgeven van inforr ook op gezelligheid en vermaak. Het doel van de markt is de bezoekers de kans te geven om voor de eerste maal kennis te maken met groeperin gen en instellingen uit Tilburg. Dit om eventuele toekomstige kontakten te vergemakkelijken en verder om op de hoogte te raken van wat er in Tilburg allemaal te doen is. De deelnemers aan de infomarkt ko men uit de volgende geledingen dienstverlenende instellingen (Openbare Bibliotheek, Hulpcentrale, Vijf centra van specialismen In deze centra zullen de verschillende studierichtingen samenwerken. Het College van Bestuur tekent hierbij aan, dat naar zijn oordeel bedoelde structuurschets een belangrijke bij drage levert tot de structurering van de voorgestane letterenfaculteit aan de Katholieke Hogeschool Tilburg. Het college is voornemens zowel intern als extern de gedachtenwisseling over de inhoud van het rapport te bevorderen. dag in het half zeven. Schaluinen waarna de beginnen. s uur ver- ildiensten om de gasten naar Tilburg te brengen. Het toernooi wordt op zondag voort gezet. De velden zullen er zeer feeste lijk uitzien, want er komen wijn- en bierkraampjes, om regelmatig de dorst te kunriten lessen. Belangrijke wedstr:j“ J zijn de match van heren I tegen Amstelveenelftal (bestaande uit spelers die in 1973 het wereldkampi oenschap veroverden) tegen het team van Tilburg dat in 19701andskam[ werd. Hoogtepunt zal zijn de wed strijd tussen het Amstelveen-team en het Nederlands elftal. Het toernooi wordt afgesloten met een thé-dansant. r. de we- de ter- rstens en nog later naar de «Oude Warande». Op dit terrein verscheèn eerst een fraai houten ge bouw, dat jaren dienst deed als club huis en dat in 1970 vervangen werd - dooreeneigentijdsbouwwerk.dat van atu ei van gr' Jl. gemakken is verzien. Ui.brei- ding van de akkomodatie was boven dien noodzakelijk vanwege de toe name van het aantal leden. Op het :nblik telt TMHC ongeveer 600 Je- geste uv... Niet alleen het clubhuis groeide, lege ook het aantal velden nam waren er twee velden thans zijn er dat zeven. 1 uit de begroting. In 1930 was er een van fl. 400,en voor dit jaar van fl. 90.000,— In 1968 en in 1970 werd door TMHC het Nederlands kampi oenschap behaald en dat zyn de aller hoogste prestaties die deze jubile rende vereniging met ere vermeldt. Verkoop van: Orgels, piano's, vleugels, muziek instrumenten, bladmuziek. Groepslessen: piano - orgel - gitaar - drum - blaas instrumenten. Dagelijks inschrijvingen voor de nieuwe cursus: Aanvang 1 september. Bij aankoop orgel of piano 3 mnd gratis les. Huur en financiering mogelijk. Eigen technische dienst. Stemmen en repareren van plano’s. Tivolistr. 67 - 69 Tilburg. Ifi 1 I 013-43.47.62. van belang, dat tgebreid met alleen omdat weer een maderd in de richting in een universiteit, die i in Zuid - Neder- it de studievakken met een literaire elang zijn vopr de esteldheid van het logeschool zich uit- gen adviseert de werkgroep deze te beperken tot algemene taal- en litera tuurwetenschap Nederlandse, Fran se, Duitse en Engelse taal- en letter kunde en geschiedenis. Voor hen die geen onderwijsbevoegdheid een vrije studierichting na Het programmaboekje geeft een lag en zondag 16 en 17 augustus viert de Tilburgse Hockeyclub géïeVrte^ser^ igjarig bestaan en men gaat dit feest vieren met een toernooi, van TMHC. Na de oprichting op 2 waaraan wordt deelgenomen door ongeveer 550 hockeyers. De feestavond oktober 1925 telde de club 16 heren- wordt gehouden op het Landgoed Schaluinen in Baarle Nassau, waarheen en 17 damesleden. Het lidmaatschap per Baol-Boemel vertrokken wordt om naderhand met bussen naar Til- werd vastgesteld op fl. 7,50 en er werd burg terug te komen. In het clubhuis kunnen zij, die er dan nog niet genoeg een veld gehuurd van Willem II. Bin- van hebben, het feest voortzetten. ne9 betrekkelijk korte tijd werd ver- Het sportieve hoogtepunt van de lustrumviering zal uiteraard het toernooi buisd naar de weide van mevr, zijn, dat wordt gehouden op de sportvelden aan de Bredase weg, net voor na®r het Beis lijntje. Ieder elftal van Tilburg, van het hoogste dameselftal tot het de <<Oude Warande» Op^iT'e^i laagste herenteam, heeft een tegenstander uitgenodigd. Receptie Het bestuur recipieert die clubhuis tussen vijf uur en 1 In Baarle Nassau wordt bij S< een warm buffet gebruikt, w feestelijkheden kunnen l Vanaf het middernachtelijke trekken er regelmatig pendel weiden groeide, is nu grotendeels ver dwenen en als de kinderen wat er nog rest ook nog gaan plukken kunnen de betrekkelijk schaarse planten zich niet uitzaaien. Met het gevolg dat er nog minder komen. In dit opzicht geeft de gemeente niet zo’n erg goed voor beeld, want nog altijd worden de bermen langs de landwegen daar in de omtrek regelmatig gemaaid. Een liefhebber, die zaden had verzameld van gewone bermplanten en -bloemen en die langs de bermen rond de Moerenburgseweg had uitgezaaid, verheugde zich in het voorjaar over het goed opkomen van zijn zaaigoed. Maar toen hij van de zomervakantie terugkwam bleek zijn werk vergeefs te zijn geweest; de gemeente had alle ber men weer kaal gemaaid en alle óp schietende planten waren weer prijsge geven aan de ondergang. Zo schiet het herstel van de natuurlijke plantengroei langs de wegen niet erg op. Gehoopt wordt nu, dat de plantsoenendienst zal inzien, dat het behoud van dit planten- bestand van belang is. En dus niet meer, of zeer schaars zal maaien langs de bermen. En ook de kinderen moeten zich dus matigen bij het bloemenpluk ken. daatexamen. j de verschillende onderdelen heeft groep accenten aangegeven die het eest passend zijn voor een letteren faculteit zoals in de structuurschets is willen bedoeld. het kandi- Centraliseren Het lijkt aan te bevelen de verschil lende onderdelen van de studierich ting der moderne talen meer te centra liseren. De deskundigengroép denkt voor de organisatie van onderwijs en onderzoek met betrekking tQt die on derdelen aan de vorming van de vol gende centra: a. centrum voor algemene taalweten schap en theoretische taalkunde Ne derlands, Frans, Duits en Engels; b. centrum voor de algemene litera tuurwetenschap en voor Nederlandse Franse, Duitse en Engelse letterkun de; c. centrum Voor vreemde taalverwer ving en taalbeheersing in algemene zin; d. centrum voor algemene didaktiek en voor de toepassingen per afzonder lijk taalgebied en op het vakgebied ge schiedenis; e. centrum voor geschiedenis. Voorts werden wij aangesproken door de werkgroep «Knotactie Tilburg», een groep, die zich bezig houdt met het in stand houden, registreren en snoeien van knotwilgen. Zulks in samenwer king met de Stichting Natuur en Milieu in Amsterdam. Het aantal knotwilgen in ons land neemt steeds meer af en ook in de omgeving van Tilburg zijn er nog geen 200 meer over. En dat terwijl de meeste mensen zich nog wel zullen her inneren, dat knotwilgen een gewone oe- verbegroeiing was langs alle sloten en vaarten. Knotwilgen werden vroeger vooral geplant om de wilgetenen, de tunne takken die elk jaar uit de afgeknotte stam groeien en die na behandeling bij bedo uitstek geschikt zijn als materiaal voor de zi vlechtwerk van allerlei aard. Maar verder heeft de boom natuurlijk nog tal van andere functies. De wortels hou den de grond bij elkaar van de slootoe- ver, de afgeknotte kruin biedt plaats aan de meest uiteenlopende begroei ingen zoals fluitekind, wilgeroosje, De Cirkelfoto van deze week werd gemaakt tijdens de oefenwedstrijd van Willem II. De omcirkelde figuur kan de volgende prijzenkomen afhalen aan ons bureau: 10,van De Koerier, een waardebon van/10,van Broer de Laat, een waardebon voor vlees en vleeswaren van Slagerij Arno de Kort, een waardebon van/7,50 voor een boeket of plant van Bloemensaion Flaipingo, een waardebon van 5,van Gijzen Optiek, een slinger echte boerenworst van Slagerij P. Van Amelsfoort, een fles wijn naar keuze van de Tropicane Bar, vier broodjes Jantje, een cadeaubon van kadoboetiek Den Uil, een kadobon van/ 10,— van Bistrot de Paris, een waardebon voor 3 flesjes van «Finesse Deutscher Sekt» van wijnhandel Vissers in dé Groenstraat. De winnares van verleden week, mevr. Heykants uit Vught, heeft haar prijzen reeds ontvangen. (Foto Van Aarle) 'ande jaren, organiseert JAC, Onderwijs-winkel e.a.) Jonge- jet, Academielaan 9, in Tilburg. Hier jsjet weer een Infomarkt rensentra (Posjet, Theseus, KWJ kan men vooraf ook terecht voor ver- J ‘ietijd. De markt e.a.); Politieke groeperingen (PSP, dere informatie, (tel. 013-68.12.69) binnentuin en de PPR, KEN e.a.); Aktiegroepen Lijst van deelnemers aan de info- van het Trefsentrum. Dit (WZA, LVK, kalkar-groep e.v.a.) en markt op Posjet, 19 augustus - r gericht zijn nog een aantal niet te plaatsen deel- onderwijs-winkel - studium generale rmatie maar nemers. Over al deze groepen zal gra- KHT - filmliga - vrije boekhandel jen zijn. openbare bibliotheek - terra nova - ilyken nemen de paardebloem - asa - posjet - Paardebloem theseus - vidar - olof - PPR - ing), een PSP - PvdA - KEN - arge celen en groep - anti-imperialisme iplatenwinkel. Ty- KHT ;-werkgroep zuidelijk Afril i draaiorgel en wordt werkgroep kalkar - hulpce id. adviesburo v. jongeren jQr--V..!.— -D) - LVK - - groep - China werkgroep. Op l.v. jeveer 600 ihuis groeide, i toe. Eerst i beschikbaar; gezoi De groei blijkt taris In 1930 was er pen. en voor dit jaar van De groep heeft aandacht 1968 en in 1970 werd aan de mogelijkhe’d om i mpi- en beweeglijkheid binnen de dier- te bevorderen en de studenten Lile- ontwikkelingsmogelijkheden te den overeenkomstig de te verwachten maatschappelijke ontwikkelingen: De literaire faculteit kan zodoende wor den geïntegreerd in een instelling, waar de mens- en maatschappijweten schappen kernvakken zijn. Maar de groep houdt een uitspraak over de wenselijk van een 7e letteren faculteit in Nederland achter de hand. Ten aanzien van de studierichtin- :rlanc it zijl Naar aanleiding van ons artikel over de aankoop door de gemeente van de boerderij aan de Moerenburgseweg, kregen we enkele reacties van lezers. Over het algemeen verheugt het de mensen, dat door deze aankoop een karakteristiek stuk Tilburg tegen afbraak gespaard zal kunnen blijven. Wat betreft de woning, die, zoals wij zeiden, noodzakelijk is, omdat anders het gevaar groot is, dat het nieuwe gemeentelijke bezit ten prooi valt aan vernielingen, deelde men ons mee, dat al is toegezegd, dat een artistiek iemand de boerderij kan huren en deze dan ook zo snel mogelijk zal betrekken. Er worden nu al met spoed werkzaamheden uitgevoerd om een en ander zo snel mogelijk bewoonbaar te maken. De bijgebouwen zullen inderdaad, zoals wij suggereerden, v -■-« voorkomen van de boerderij weer de tradi en, zonal krijgen. ve'e'l IbETER Verwanrlnnsd De «Knotactie Tilburg» heeft vastge steld, dat de meeste knotwilgen, die in de omgeving van Tilburg staan, hennepnetel, varens enz. Ook allerlei dieren zoeken in de holle bomen hun toevlucht: uilen, bunzings, muizen, torenvalken, mezen, kauwen en spechten. Door de vele holtes biedt de knotwilg aan tal van bewoners onder dak. werkgroep wil zich nu tot de gemeente richten om toestemming te krijgen om4, ook die bomen bij te houden. Zo doende kan het huidige bestand aldaar blijven bestaan. Mensen die belangstelling hebben voor het werk van de «Knotactie Til burg» kunnen zich ermee in verbin ding stellen op het contactadres Ois- ...,«iein terwijkse Baan 15, tel. 425292. i.gecon- nu

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1975 | | pagina 1