DE 3 O I voor Aankoop van traditionele boerderij aanwinst buurtbewoners Armhoef CHE TEN eigenlijk een volledige boterham kunnen verdienen J Taxichauffeurs moeten toch LS). slagen CLEERDin 532 NEEFS Nogmaals de parttimers-kwestie Jan Swinkels- Hairstyling 5PRRIDRI15 LOOS i WJHOOFF j bezorgers WEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABAN fr&AXL van L__. over het taxi. Ook dienst van r- worden c ckingiSA1 SALADES wS| OPLAGE 64 200 Donderdag 7 augustus 19e jaargang nr. 925 )ptiek lebar. (Foto Van Aarle). Exclusief in Tilburg 1250, Nieuwlandstraat 37, tel. 434585 J 1775, bij zijn. van I trale J 5500, Weerwoord van de Stationstaxi voor in pk Heuvelstraat 50 - Tilburg B.V. BRAND EN INBRAAKBEVEILIGING Antwoordnr. 190 - Goirle Koestr 138 Tilburg Tel.425197 MEELSTRAAT MEELSTRAAT 3133 35 TEL 421513-433860 Interessante exposities in Hilvarenbeek DEN BOSCH, Triniteitstraat 17 (bij het Casino op de Parade) MU 1795, MU 1995, MU 1775, MU 2450, MU 2795, MU 3275, MU 3795, MU 2675, NU 2295, NU 1995, NU 2725, NU 3575, NU 3100, NU 3895, NU 2495, NU 2895, NU 4400, NU 2875,— NU 1995,— NU 3695,— NU 4350,— NU 3875,— NU 5475,— NU 4275,— NU 3975,— maatre men op het p partt e Koerier» iten. Stemmen en repareren van piano’s. Algemene informatie keuze uit 15 soorten salades voor uw broodbeleg Tivolistr. 67 - 69 Tilburg. 013-43.47.62. [entrum uoor beter wanen Verc dreij het maar ken, loslor al- rlei istaxi. Als hij atie van het te wensen Studio <^(QJ.rosveld Goirle 04247-1634 Tilburg 013-425467 jnderdag 17 juli pagina 26 School- sportkleding nu met 10% korting oococosoeccoocooceccoccoo J BIJVERDIENSTEN S 5 voor de wijken J i 5 BENELUXLAAN PALETPLEIN CENTRUM TILBURG Ji vragen wij Z Liefst woonachtig bij of in bedoelde 1 5 wijk. AANMELDEN AAN ONS 5 KANTOOR NS-PLEIN 14 f oooo&ocooooooecccoo&so&cc en en wenseli,.. zal hebben, dat er irt en dat onderwijl Verschijnt in geheel Tilburg - Goirle - Loon op Zand - Udenhout - Berkel Enschot - Oisterwijk Moergestel en Hilvarenbeek Onze salon FRANSE STIJL-MEUBELEN is dagelijks geopend van I0-.00-J8.00 uur vrijdags van 10.00-21.00 uur t 's maandags gesloten Telefoon 073-143526/123041 iivoeren ■neente- de komt de eer- wordt geen Zijn uitlat it be- Her» zijn de gezamenlijke taxi- spn Is het publiek daarbij dat bew< taxiv overlaat, een koe. orde, maar problemer t afgewerkt, door het it jn visie als trale’ voer sar is al in -'^inenten en baldadigheid vi r.rijgen. Het zou daarom J - er behalve een defït ook een voorlopige gevonden, zode leen in gebruik dat er ook voor te zorgen, dat r i verzocht ver van de te mogen er ee recht is. Wij lijke éle punten van Wij werken op internationaal niveau en een 1st vindt. irgse Köe- in tegen- heer van Uden n bekend werd, ït gebied van de iden vervallen nemen. adden de «innen 1 :n deel van UITGAVE DE TILBURGSE KOERIER B.V. DIR. J.H. G. DE BEER REDAKTIE EN ADMINISTRATIE N.S. PLEIN 14 - TILBURG TELEFOON 013-430783 - POSTGIRO 1126745 Tot zover de heer Schollen. Wanneer geen geheel nieuwe gezichtspunten meer worden aangebracht, acht de re dactie van «De Tilburgse hiermee het debat wel geslot van: Orgels, piano’s, vleugels, muziek instrumenten, bladmuziek. Groepslessen: piano - orgel - gitaar - drum - blaas instrumenten. Dagelijks inschrijvingen voor de nieuwe cursus: Aanvang 1 september. Bij aankoop orgel of piano 3 mnd gratis les. Huur en financiering mogelijk. Eigen technische dienst. BREDASEWEG WATERTOREN OUDE TOESTAND ZOVEEL MOGELIJK BEWAREN u.abant centraal staan. In het weekeinde van 30 en 31 tus wordt de gr< wacht. Tijdens dit tuin van het g maarde «edek waaraan ook trout en toneelgroepen, dergroepen hun r e is on- v,vi o.ange, histori- -stus, dit jaar u»Uv»d in een bont iweel, die zowel Je omgeving van arkt. f txmarkt staat 1 tijdig, voor irkt zal ar UITBREIDING SPORTVELDEN HOEFT SFEER NIET TE STOREN Deze aankoop zal bij menigeen, die ja- geen geval schade lijden. Het gevaar renlang in de buurt heeft gewoond van bestaat nu, dat een langdurig overwe- jes, de kanaalbrug van de Oisterwijkse- gen van mogelijkheden en wenselijk- wetse opgaande begroeiii baan, opzien wekken en zonder twijfel heden tot gevolg zal hebben, dat er stadswijken krijgen zo’n b met veel genoegen overkomen. Hier is toch niets gebeurt en dat onderwijl in de schoot gegooid! nu eens een gelegenheid om een fraai gelegen boerderij, helemaal in de oude Brabantse stijl zelfs met een deel van de traditionele boombegroeiing, keurig op te knappen en er een bestemming aan te geven van kulturele aard. De gronden die eromheen zijn gelegen zijn uitgebreid genoeg om er een stuk af te houden en misschiep in te richten tot een klassieke kruidentuin, of iets van die aard, waardoor een geheel kan worden gehandhaafd, dat in overeen stemming blijft met nog een paar an dere boerderijen vlak in de buurt. Er loopt een binnenweggetje, dat die boerderijen met elkaar verbindt, met een fraaie heg erlangs. En vlak in de buurt, in café «Zomerlust» wonen Theo en Angelique Kromhout, die erg veel weten van kruiden en zeldzame planten en best gezind zullen zijn zich daar in groepsverband mee te moeien. ïlijk zijn dat het jelijke markt ook t (organisa- In de komende maanden zullen er in het Raadhuis van Hilvarenbeek een aantal bijzondere exposities plaats vinden. Op zaterdag 30 augustus 1975, 11.00 uur zal worden geopend de expositie «Kind in de beeldende kunst», in het kader van de Literatuurprijs 1975. De expositie geeft door middel van pren ten een overzicht van het uitbeelden van kinderen in allerlei situaties door de eeuwen heen. Dit onderwerp is tot op heden nog een van de meest boei ende thema’s uit de kunstgeschiedenis gebleven. Deze expositie duurt tot en met 14 september. Van 26 september tot en met 12 okto ber 1975 komt daarna een expositie over het «Brabants volksverhaal in woord en beeld». Deze expositie is gebaseerd op het werk van de verza melaar van volksverhalen bij uitstek W. Sinninghe uit Breda en het be- van de Stichting tot Codificatie van de Nederlandse Volksverhalen. Ook in het kader van het Monumen- tenjaar zal Hilvarenbeek door een ex positie haar betrokkenheid betonen t als onderwerp «De Beekse Kerk, r voorgeschiedenis en haar in- :d». Alle expositiés zijn alle dagen geopend van 25 uur. Voorlopige bestemming rontrustend klinkt dan ook het igement met vernieling. Er zijn op terrein natuurlijk opstallen, die r beter kunnen worden afgebro- dus daar zal het vernielen nogal lopen. Maar de boerderij zelf mag wijde om- :ep houden lenten. De kultuur- manifestatie tussen de 100.000 bezoekers. jven dan wel Dit jaar zal het «volksvermaak» uit de R •mmunicatie, rijke geschiedenis van het Hertogdom L Uden bij de Brabant centraal staan. grootste drukte ver- uit weekeinde zal in de gemeentehuis het ver- p sl* Jambachtendorp» zijn P16*a ibadours, volksdans- i, humoristen en kin- °ec medewerking verle- AuCs Vijftig jaar Wij kunnen ons niet anders len of de gedachten van de zullen ook wel zo’n beetje ting gaan, al is die kruidenti maar een idee van ons. daar in de omgeving is een are; in vijftig jaar Tilburgse ontwin» vrij weinig veranderd is. Nog kunnen de kinderen uit de bui veilig spelen tussen de weide? bloemen plukken. Het is door perkte omvang een mooie wandel voor in de avonduren, langs de water zuiveringsinstallatie en de Buundèrd en dan langs de Oisterwijksebaan te rug. En het zou dan ook maar het beste zijn, als er niet al te veel veranderde. J?rs voorstel- i ue gemeente in die rich- viituin dan zo- Het hele s eaal, rikkeling altijd lurt er ien en de be ding Anders - naar dv bedrijven incassere dan wijkt een socl„.~ 6 vier parttimers, len kunnen wor- Vermoeidheid Dan is er nog de vraag welke chauf feurs als parttimers in aanmerking ig is mogen komen. Naar mijn mening ze- goed ker niet degenen, die uitkeringen krij gen wegens wachtgeld, werkloos heidsverzekering, de wet werkloos heidsvoorziening of van gemeentewe ge. Men moet namelijk toestemming krijgen van de betrokken uitkeringsin stantie om neveninkomsten uit arbeid te trekken, en die neveninkomsten worden dan van de uitkeringen afge trokken. Tevens komen niet in aan- merking degenen, die elders een volle *3® dagtaak hebben in een bedrijf of be- roep; de veiligheid van de passagiers mag niet in gevaar gebracht worden iT wegens vermoeidheid van de rijder. f,T. Si Volgens de normen, die ook de heer hi» GmL van Uden, aanlegt komen dus slechts weinig mensen in aanmerking om als .ime-taxichauffeur op te tred? i is er nog de vraag waarom de 1 Uden in zijn artikel alleen spreekt 1 personeel van de Stations- k de chauffeurs in vaste an andere taxi-onderner - door een overmatig i. van parttimers benadeeld. K- uit angst om hun baan te v- durven zij niet tegen hl1" te t. spra die 1 Stati gheid vrij spel ju uaarom goed zijn, als JJïnitieve bestemming jpige bestemming werd lat het gebouw niet al- c wordt genomen, maar irtdurend iemand is om men er af-blijft. In de gemeenteraad van deze week werd een voorstel van Ben W behandeld e*e.n tot aankoop van de boerderij met gronden aan de Moerenburgseweg 2, kn^ huis tuin, schuren en weiland met een totale grootte van ongeveer acht hectaren tegen de prijs van 258.700,De opstallen zijn meteen ter beschikking van de gemeente gekomen en, om vernieling te voorkomen, dan ook al in gebruik genomen. In de omgeving van de nieuwe aankoop liggen het afvalwaterzuiveringscomplex Oost en het sportveidencomplex in gebruik bij Longa en Were Di. De gemeente acht de aankoop van de gronden gewenst uit het oogpunt van de verzekering van de uitbreidings- Voor de buurtbewoners betekent deze mogelijkheden van de genoemde complexen. Het betreffende stadsge- aanwinst een fraaie mogelijkheid in ge deelte krijgt binnen enkele jaren een bestemmingsplan, en daarom is het zamenlijk verband te overwegen, wat mede belangrijk, dat de gemeente deze gronden nu pachtvrij kan overne- al,emaa* wenselijk is. aar ij zou B r- j voorop kunnen staan, dat, hoe ook men- de eerder oenoemde complexen moeten het primaire doel <i zou moeten zijn, de chauffei t al dan niet j st;aan ïtere service. Is die werkelijk ge garandeerd bij een monopoliepositi van de gezar..„vl.- ondernemingen Ordelijk inpassen van parttimers. Dus toch parttimers volgens vooraf vast- jestelde werkschema’s, in plaats van ■n urgentiesituaties. “irieven kunnen goedkoper worden. Bij monopoliepositie van centrale on- Hoogt< denkbaar. Eerder zullen dan de tarie- getwijf ven omhoog gaan als gevolg van machtspositie. Inkrimping van bezetting door grotere toerr efficiency. Dus toch ontslagen van begii vaste chauffeurs. Waarom dan nu zo- veel parttime-chauffeurs Hantering van werkschema. In een Hen, gOecj geleid bedrijf werkt men altijd Ue- met een werkschema. Heeft de heer ieze van uden nog steeds het idee dat de huidige taxibedrijven maar in het wilde weg funktioneren Brabantse kunst- heer en antiekmarkt «De Langste Dag van Brabant» zal dit jaar, zoals altijd in augustus voor de achttiende maal Heeze en v nemingen geving drie weken in zijn gree g inzetten met een reeks van evenem? Kennelijk laatste jaren trok deze verliezen, historische manifestatie urven zij niet tegen hun patroons op 75.000 en If treden. Is in die bedrijven dan wel Dit -1 irake van een goede comi blijkens de heer van I tionstaxi niet aanwezig zou zijt egen, er allemaal wenselijk is. Daarbij dan voorop kunnen staan, dat, de eerder genoemde complexen worden uitgebreid, h van dit grote terrein wat het al een halve eeuw is: een natuur lijke speelplaats voor kinderen met ou derwetse weiden, braamheggen, sloot- bloemen en een landelijke, ouder-’ opgaande begroeiing. Weinig lijken krijgen zo’n buitenkansje want als die I uithangt is het feest! En bij feest hoort FEESTVOORDEEL! deze week Bij aankoop van een gezinspak ijs 7 sinasknotsen van 85 vo°r59ct. deze aanbieding geldt van 7 t/m 13/8 Voor de vakantie kwam in «De Til burgse Koerier» in een paar afleverin gen de taxikwestie aqn de c-J-- kennelijk was die nog niet De heer Canters gaf zijn visie als woordvoerder van de chauffeurs van de Stationstaxi, de heer Uden reageerde daarop als woordvoerder van de andere Tilburgse taxihouders en als lid van de gemeentelijke commissie. Nu ons de heer Schollen, werkgev? Stationstaxi, om ook zijn visie I weergeven, wat zijn goed geven hierna de essentie! zijn betoog. De Cirkelfot van deze week werd gemaakt tijdens de jaarmarkt in Oisterwijk. De omcirkelde figuur kan aan ons bureau de volgende prijzen komen halen: 10,van De Koerier, een waardebon van 10,van Broer de Laat, een waardebon voor vlees en vleeswaren van Slagerij Arno de Kort, een waardebon voor een boeket of plant van 7,50 van Bloemensalon Flamingo, een waardebon van 5,van Gijzen Optiek, een slinger echte Tilburgse boerenworst van Slagerij P. van Amelsfoort, een fles wijn naar keuze van de Tropicanebar, vier broodjes van Broodje Jantje, een kadobon van Boetiek Den Uil, Antoniusstraat, een kadobon van 10,— van Bistrot de Paris, een waardebon voor drie flesjes Finesse Deutscher Sekt en een waardebon van 10,— van de winkeliersvereniging Hasseltstraat. AFHAALCORNER KERSVERS EN LEKKER UUV Oerlesestraat 68, tel. 013- 423712 Het relaas van de heer van Uden, a dus de heer Schollen, ageert op allerl manieren tegen de Stationstaxi. Als I ■—veert, dat de organisatie van F iaAiwezen in onze stad t, dan is dat een waarheid als Maar de suggestie, dat de :n kunnen worden opgelost in leven roepen van een cen- waar vraag en aanbod van ver- t ^menkomen, is een utopie. Dat Bijverdiensten t(jv ■n verschillende steden gepro- Als lid van de adviescommissie auto- ges, beerd maar nergens is het een waar verhuurbedrijf voor de gemeente heeft jn t succes geworden. Door het invoeren de heer van Uden tijdens de vergade- jar van een al dan niet onder gemeente- ringen van 3 februari en 24 maart van gj; toezicht functionerende centrale komt dit jaar verklaarddat hij een combina- or een monopolie, waardoor de eer- tie van parttime-chaulïeur e onderlinge concurrentie wordt hoofdberoep elders ongewens uitgeschakeld, en het publiek geen Zijn uitlatingen in «De Tilbur vrije keuze meer heeft. De macht be- Her» zijn daarmee echter i rust dan bij de gezamenlijke taxi- spraak. Vogrts stelt de F ondernemers. Is het publiek daarbij dat de Stationstaxi, toen bekenc dan gebaat dat de privileges op het gebied Rii iinwntiu taxistandplaatsen zouden urgeniie maatregelen had moeten n? Aan het gebruik van parttimers moe- zien de ontwikkeling had ten ook volgens de heer van Uden maatregelen alleen neer ki normen worden gesteld. Maar de eer- men op het ontslag van eer ste norm, die moet worden aangelegd het personeel in vaste dienst om al die is, dat van parttime-chauffeurs gebruik parttimers de kansen te geven, waarop behoort te worden gemaakt in urgen- ze volgens de heer van Uden recht tiegevallen, als het vastgestelde dienst- hebben. rooster in duigen dreigt te vallen, Anders gezegd stuur maar mensen bijvoorbeeld door ziekte van chauf- naar de WW om daarna via andere feursofdoor onverwachte vrije dagen, bedrijven «verboden inkomsten» te Er hioet een gepaste verhouding be- incasseren. De normale lonen moeten staan tussen vaste chauffeurs en part- dan wijken voor bijverdiensten. Is dit timers; bij de Stationstaxi werken 42 een sociale gedachte vaste chauffeurs en v;“’ die bij urgente gevallen kunnen wor den ingezet. Deze verhouding is zin nig, die bij urgente gevallen kunnen worden ingezet. Deze verhouding nig, ongeveer 10 op 1 een goed taxibedrijf kan dus blijkbaar uitste kend functioneren zonder overmatig inzetten van parttimers. De Stations taxi schat echter het aantal vaste chauffeurs bij de overige taxibedrijven in Tilburg op ongeveer 25 en daarnaast Zijn het wel voordelen Tenslotte de voordelen, die de heer van Uden in een gemeentelijke cen- is minimaal eenzelfde aantal partti- ^E^mJer6solide bezetting. Heeft mers in dienst. Dit is geen juiste ver- dat niet meer te maken met de kwaH. houding, en die parttimers werken dan teiten van de chauffeurs Heeft dit nen. ook volgens een vast schema ook als we] jefS met al dan niet gecentraliseerd Dit is ook het weekeinde van de groot- er weinig vraag naar vervoer is. In dat ujt te s(aan ste kunst- en antiekmarkt op het Stra- geval nestelen zij zich op het gebied Betere service. Is die werkelijk ge- brechtplein; een rustiek plein, met van de Stationstaxi en halen daar een garandeerd bij een monopoliepositie grotebomenenomgevendoorlande- deel van de broodwinning van de vaste Van de gezamelijke taxi- lijke boerderijen en huizen, waar op 30 chauffeurs aldaar weg. ondernemingen en 31 augustus diverse terrasjes en drankhalletjes zullen verrijzen. Ver der is gedacht aan een barbecue en zullen toneelgroepen opvoeringen verzorgen terwijl een aantal muziek groepen het geheel opluisteren. Hoogtepunt van dit weekeinde getwijfeld de kilometerslang- L sche optocht op 31 august voor het eerst uitmondend rnooiachtig landjuweel, gint als eindigt in de de kunst- en antiekmarkt. Deze kunst- en antiekmarkt staat open i voor iedereen die tijdig, voor beide dagen inschrijft. De markt zal aanvan gen om 12.00 uur en eindigen om streeks 21.00 uur. ’t Zal eenieder duidelij’ opzetten van een dergelijke i kosten met zich mee brengt tie en publiciteit). Voor telefonische inlichtingen hier over kunt U terecht bij mevrouw Kok, gemeentehuis, Heeze, tel. 04907 - 1244.

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1975 | | pagina 1