KOERIER >p DE WEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABANT '9, Tilburgse jaarmarkt viert met de grootste kermis het vierhonderdjarig bestaansfeest Toen de Tachtigjarige Oorlog sjeven jaar aan de gang was, en de mensen alleen wat de standwerkers betreft, nog geregeerd vanuit Brussel, maar als en dat de goederen die er worden ver in Brabant nog niet beter wisten of De Hollanders» van boven de rivieren maar ook aan de «stille kramen»die de militaire bewegingen de situatie tij- kocht de vergelijking met de andere .„en „T‘n I I Tilburgs publiek blijft de kermis behouden als het grootste jaarlijkse feest van de stad op Veruit de belangrijkste van Nederland £fl H. DE ZEEUW - TILBURG y KERMISAANBIEDING ƒ498,- uur, rdag i uur hamers van hooi I Opruiming van Perzische tapijten in alle voorkomende maten Muziekhuis Rossmeisl 5PnRiDnn5 loos centrum uoor beter wanen VAKANTIE Opruiming!!1 deze, week Aantal terreinen vergroot van vier naar zeven Bijzondere attrakties voor ouders met kinderen 1GSÉ KOERIER B.V. OPLAGE 63.900 Donderdag 17 juli 1975 '19e Jaargang nr. 924 Verschijnt geheel Tilburg - Goirle - Loon op Zand - Udenhout - Berkel Enschot - Oisterwijk - Moergestel en Hilvarenbeek Exclusief in Tilburg Nieuwlandstraat 37, tel. 434585 f I nspe id n< BMt«rdpl«in 37 I >T 5 va. 20.- Heuvelstraat 50 - Tilburg van Leest b.v. MEELSTRAAT TEL 421513-433860 MEELSTRAAT 31 33 35 Koestr 138 Tilburg Tel.425197 Wij wensen U heel veel zon! Kermis voor gehandicapte kinderen Besteed Uw vakantiegeld nuttig Jan Swinkels- Hairstyling Badpakken Halve prijzen Maandag 4 augustus beginnen wij weer met VOLLE MOED! met een goed stuk speelgoed HEUVELSTRAAT 50 o de Heu- toscoot Prijzen 10 tot 30% lager dan elders Primus van Gilsstraat 5 Tel. 422178 (50 m. van het Koningsplein) I JULIANA VAN STOLBERGSTRAAT 7, Tilburg - Tel. 013-420986. van 17 juli t/m 4 t en daarom zal in «de Koerier» NIET VERSCHIJNEN BREDASEWEG WATERTOREN ■RËPAktie en administratie n.s.-PLëin it^tilburg i TELEFOON 013-430783 - POSTGIRO 1126745 irkt een ,t begin .den de wegen tten en PROTESTANTSE BEGRAFENISONDERNEMING Tijdelijk Tel. 425525 b.g.g. 433370 augustus i die tijd Ie tnen- /an hen gaan zij and snegen- indel op De Perzenspeciaalzaak met de grote sortering E Wij zijn met Schooltassen iag af, en die tegengesteld wie er ook de ;n in elk geval gers, die de móést men loren wat er alle opruiming voor de 1ALVE PRIJS en nog lager. 25,—/35,— - 60.— 25,— Nieuwstraat 172 (hoek Trouwlaan) zijstraat achter Schouwburgring - Tel. 013-424754-871590 Ruim parkeren op Korvelparkeerplaats. J De opruiming begint op 17 juli a.s. o Wij werken op internationaal niveau derdag 10 juli 1975 pagina Ifl Bij aankoop van deze combinatie kunt U bovendien voor/100, aan gramofoonplaten naar eigen keuze in onze zaak uitzoeken. kramen», t staan en die te klanten In samenwerking met het Nederlandse Rode Kruis-afdeling Tilburg en de gezamenlijke kermis exploitanten wordt aan de gehandicapte kinderen van Tilburg op dinsdag 22 juli een kermistocht aan geboden langs alle attrac ties, waarvan natuurlijk een fijn gebruik gemaakt kan worden. De organisa toren verwachten dat on geveer een vierhonderdtal kinderen van dit aanbod gebruik zal maken. De te huizen zijn allemaal aan geschreven, maar de uit nodiging geldt natuurlijk ook voor de kinderen die bij hun ouders of in gast gezinnen verblijven. Hun verzorgers doen er goed aan even een kaartje te schrijven naar het Comité Kermisfeestdag, Stad huisplein 130 te Tilburg, met vermelding van leef tijd en of het een jongen of een meisje betreft. De tocht begint vanaf twee zijden, namelijk voor on geveer 200 kinderen bij de Coffeshop Hart van Bra bant op het Stadhuis plein en bij Café De Valk nabij het Besterdplein. Vertrokken wordt om on geveer half elf en de tocht zal omstreeks half drie worden beëindigd. Tijdens de kermisdagen zijn wij geopend zolang de kermis draait van MUZIEKHUIS ROSSMEISL Stereoradio met ingebouwde automatische platenspeler, kompleet met twee luidspre- kerboxen en stofkap SOUNDDESIGN Model 4516 Stereo Tuner - Versterker - Platenspeler combinatie AM/FM met AFC op FM band en stereo indikatielampje. Schuifregelaars voor volume, klank en ba lans Volautomatische platenspeler met stofkap. Frontaansluiting voor hoofdtelefoon. ■Uitgangsvermogen 2x7 watt. Notenhoutenkast. ROSSMEISL-prijs JEANS TWEE VOOR SHIRTS JACKS/JASJES CORDUROY BROEKEN POLO’S - BLOUSONS kDENIM JACKS Bij 'n overlijden in uw familie, zowel 's nachts als overdag belt u eerst ons, wij nemen al de zor gen, betreffende de begrafenis of eventueel crematie van u over. R.-K. BEGRAFENISONDERNEMING DENISSEN Tel. 425525 b.g.g. 433370 LET OP HET JUISTE ADRES WILHELMINAPARK 127 gebeurtenis van het grootste belang, en ofschoon de carnavalsviering de ruirr laatste jaren met rasse schreden veld wint, is de jaarlijkse kermis toch nog s‘ altijd het grootste feest in onze stad. Dat heeft zijn reden in de meeste baJ Tilburgse gezinnen is de kermis een gezinsfeest, waar jong en oud aan meedoen. Er wordt het hele jaar door voor gespaard, met de kermis komen oud-Tilburgers op familiebezoek en kinderen en kleinkinderen worden dan speciaal onthaald. Deze traditie zit er zo diep in, in onze stad nog altijd de grootste is van Nederland. De weten dit dan ook zeer goed. Zij hebben dit jaar voor ruim zeven ton ingeschreven, dus ze verwachten dat er nogal een en ander gaat terugko men. Een paar jaar heeft het erop geleken of nieuwe opvattingen in onze stad eigenlijk de kermis wel kwijt wilden, maar het is wel duidelijk gebleken dat dat bij de Tilburgers geen haalbare kaart is. En niet alleen bij de Tilburgers ook uit de omliggende gemeenten, die toch ook nog hun eigen kermissen hebben, komen drommen mensen naar onze stad als kermis is. als die uithangt is het feest! En bij feest hoort FEESTVOORDEEL! Bij aankoop van een gezinspak ijs een pak boterwafelkoeken v‘,n‘«!!L10 deze aanbieding geldt van 17 t/m 23-7. !,"te kermisattracties lig- op de Heuvel, waar voor i is ingeschreven. Wat bij Hing van de kermis blijkt is ntal loterijspelen, die blijk baar geweldig veel aftrek vinden. Aan bewegende attracties staan op vel een bootjesmolen, een auto Walt Disneyland, een glazen dooll dat de kermis toekomstvisioen dat Century 2000 kermisgasten heet, en als wonder der wereld een elek- trische wondermens. j Verder zullen alle kramen mooi ver- i sierd zijn, en ook daar zijn drie prijzen voor uitgeloofd, die door een jury zjil- I len worden toegekend. Alle kinderendie de markt bezoeken l krijgen een gratis ijsje, waarvoor het j comité 7.000 ijsjes heeft ingeslagen. I Waèr die ijsjes worden uitgedeeld, zal telkens per geluidsinstallatie worden l meegedeeld. Dan loopt er ook nog een j geheimzinnige meneer X ronddie aan i deze en gene waardebonnen uitdeelt, die aan de betreffende kramen kunnen i worden ingewisseld. i Een en ander is geregeld door een co- mité van de gezamenlijke marktkoop- i lieden onder aanvoering van de heer Leo Marcelis. De jaarmarkt sluit om i 16 uur en een half uur later volgt de prijsuitreiking. Maar ook zonder al die l attracties is een bezoek aan de markt i genoeg de moeite waardTilburg heeft 3S een zeer gevarieerd marktaanbod, niet lagen concentreert de publiek zich wel bijzonder de binnenstad. Voor de auto’s i«e parkeercentra, maar het is aan te bevelen om waar mogeiijk de auto maar thuis te laten en met de bus te komen. Of met de fiets. Maar het weg zetten van fietsen moet wei volgens de regels gebeuren, anders kan tenslotte geen mens z’n eigen fiets meer terug vinden. En uiteraard zet men de rijwie len op slot, want anders gaan ze alleen de kermis op. Ofschoon de Nederlanders vergeleken met de buitenlanders het meeste op De belangrijkste kermisattracties lig- vesteringen. Het Koningsplein, waar reis gaan in de vakantie, blijft de Tilburgse kermis toch nog altijd een gen nog altijd op de Heuvel, waar voor men, gezien de afmeting de meeste at- XSSMl en Xbo. de grote aantal loterijspelen, die blijk- band staat met de «puntbelasting» bo- ven de overdekte parkeergarage. Het is dus niet te verwachten, dat de ker- oter, mis daar op de duur nog zal uitgroeien, ihof, Op de tweede plaats naar de inschrij- vingsbedragen komt de Paleisring, waar vermoedelijk het gedeelte van de kermis, dat vroeger op het Piusplein heeft gestaan, naar toe is verhuisd. Daar is een steilwand - manifestatie en Zeven terreinen een kijktent, waar een meisje tnet twee Sinds de veranderingen in de binnen- hoofden wordt vertoond (een enkele stad zijn er zeven kermisterreinen te- keer komt dat in de natuur voor, maar gen vroeger vier. Het publiek is aan meestal krijgen meisjes maar één deze veranderingen nog niet goed ge- hoofd tegelijk een voor door de week Is het wend en daarom zijn dé kermisexploi- en een voor ’s zondags) er is nog een tanten nogal voorzichtig met hun in- emotiebaan, een vlooientheater (er wordt gezegd, dat de exploitant hele bedragen betaalt voor een mooie wel doorvoede vlo, dus wie er heeft...) en de nodige draaimolens voor kinderen. De richting waarin kermisgangers zich bewegen blijkt onder meer uit de groeiende belangstelling van de ker misklanten voor het N.S.-plein, dat vorige jaren meer als een doorgang werd.gezien, maar dat dit jaar'een volwaardig kermisterrein is met aller lei grote attracties. Jaarmarktjubileum Dit jaar is er nog iets bijzonders maandagmorgen wordt op het Pieter Vreedeplein het vierhonderdjarig be staan gevierd van de Tilburgse jaar markt, waarbij zoals elders in dit blad staat ook aan attrapties voor kinderen is gc’«acht wee.'eu' leven dige noot meer in het kermiSgebeuren van dit jaar. -Met de kermisds trek van het sterk op de zijn er de IN 400 JAAR In de vierhonderdjarige historie van de eKen. izu jaar ut *5 jaarmarkt is er wel veel veranderd. In toch feestelijk herdacht met een zestiende eeuw was de markt iuh wordt dit voorai ook de p]aats waar de publieke opengesteld, afkondigingen werden gedaan, met e toeloop van trompetgeschal en tromgeroffel. Het was vooral oók een plaats waar de boeren hun produkten naartoe brach ten en inruilden tegen huishoudelijke goederen. De luxe was in die dagen wel erg geringhet ging vooral om ten en pannen, textielgoed voor zo.v. de mensen dat niet zelf maakten én uitoefent Er zijn drie prijzen gereedschap voor het boerenbedrijf. tingsinsti ;t regionale kampi- Vooral tijdens en vlak na de Tachtig], nnaars daarvan zul- rjge Oorlog was het voor de marktbi j zoekers jn Tilburg dikwijls het lijk uit te maken hoe de politiek lag? Het zuiden van Nederland werd toen Konmg Phihps II van Spanje aan schout en schepenen van 1 ilborgh uit de waren dan vaak totaal volheid Zijner Genade vergunning tot het houden van vier jaarmarkten aan de Brusselse. Maar per jaar, waarvan acte op 21 februari 1575 El Esconal, Toledo. Tilburg i hi t rievan(je baas speelde, het waren v moest het toen dus nog wel ver gaan zoeken. Dit jaar wordt dit 400-jarig markt is er Wg| vfe) veranderd. In niet de boeren en de burgers jubileum weliswaar bescheiden, maar toch feestelijk herdacht met een Jde zestiende eeuw was de markt dienst uitmaakten, en zo i grote jaarmarkt tijdens de kermisdagen. Op maandag 21 juli wordt dit voora| 00k de piaats waar de publieke wel "aar de markt om te h< evenement om tien uur’s morgens op het Pieter Vreedeplein opengesteld, afkondigingen werden gedaan, met omging. waarna om elf uur de officiële opening volgt. Er is een grote toeloop van trompetgeschal en tromgeroffel. Het VOLKSHANDEL marktkooplieden, want er zijn niet minder dan 170 kramen, terwijl nog was vooral ook een plaats waar de Joen Brabant als generaliteitsland aan 00 a.„,n,g.„ moesten «orden niezen. Natuurlijk is van de kant van de markt- markt een bijzonder tintje te geven. Er goederen. De luxe was in die dagen katholiek wilden blijven, en dat waren kooplieden van alles gedaan om deze is een standwerkersconcours, waarvan we| erg gering; het ging vooral om pot- ze vrijwel allemaal, in grote moeihjk- de deelnemers staan opgesteld aan de ten en pannen, textielgoed voor zover heden raakten, als ze hun godsdienst kant van de AAZ; tot dusver zijn er de mensen dat niet zelf maakten én uitoefenden. De kerk als voorlich- twaalf deelnemers. Er zijn drie prijzen gereedschap voor het boerenbedrijf. tingsinstituut viel weg en weer was uitgeloofd voor het regionale kampi- Vooral tijdens en vlak na de Tachtigja- vrijwel de enige manier voor de oènschap en de winnaars daarvan zul- rjge Oorlog was het voor de marktbe- sen om erachter te komen wat yai. len mogen deelnemen aan het landelijk zoekers in Tilburg dikwijls heel moei- werd verwacht, naar de markt concours in Etten Leur, waar het Ne- |jjk uit te maken hoe de politiek lag? om daar te horen wat vriend en vi. derlands kampioenschap zal worden pjet zuiden van Nederland werd toen van de toestand maakte. In de gehouden. tiende eeuw begon de volkshar te leven en honderd jaar geleden was dan ook de Tilburgse jaarmarkt gebeurtenis van belang. In het t van de Twintigste Eeuw vonder boeren geleidelijkaan andere om hun produkten af te zett daarmee werd de markt een typische service voor de stadsmensen. De nadruk kwam te liggen op de de tailhandel en dat is sindsdien zo geble ven. Naarmate de eeuw vorderde, werd de concurrentie van de winkeliers steeds moeilijker en daarom liep lange jaren de belangstelling voor het marktwezen bij het publiek dan ook terug. In 1972 was er in Tilburg een uitgesproken dieptepunt. Toen sloegen de marktkooplieden de handen ineen en begonnen met de actie «Op de Markt is uw gulden een daalder waard». Sindsdien zijn de reacties van het publiek weer veel gunstiger gewor den. De mensen hebben weer ontdekt, dat de markt een gezellige bedoening is,

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1975 | | pagina 1