DE F Km 9, N N Jtado-sjop» 1J o Tarieven Beekse Bergen springen werkelijk niet - zoals gezegd - de pan uit IAPRO nd J uur, dag Stichting Jongerenhuisvesting gaat in oude Spaarbank eigen kantoor inrichten fsPHRionnsioos ■I DRIE OORZAKEN VAN PROBLEEM DIENEN AANGEPAKT Ook jongeren die kamers hebben erbij betrekken 5 29,75 BK LPG GAS IVEX-opleiding I i uur tl d^brekel- dflN55EN5 Woningbouwproject rond «De Hinde» WEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABANT KOERIER an I Krue^teJ •bïi ons IPS OVERGANG NAAR ALL-IN-PRIJS 50, Tegen kanalisatie van de Donge derdag 19 juni 1975 pagina 18 OPLAGE 63.900 Donderdag 26 juni 1975 geheel Tilburg - Golrle - Loon op Zand - Udenhout - Berkel Enschot - Oisterwijk - Moergestel en Hllvarenbeek 10, 17,50 foto Van Aarle. Perzische tapijten -J BRIEVEN VAN LEZERS Geen winstbejag TWEEENZÉVENTIG HUIZEN LE BEZOEKT ONZE GROTE TAPIJTMARKT VERKOOP zie pag. 20 Heuvelstraat 50 - Tilburg MEELSTRAAT MEELSTRAAT 3133 35 TEL 421513-433860 (I T Koestr.138 Tilburg Tel.425197 Zeer speciale aanbieding blue denim broeken Prijzen 10 tot 30% lager dan elders PERZISCHE TAPIJTEN de t is de markt kan t de vrije iedereen voor exclusieve Overtuig U bij Veldhovenring 2 Tilburg. Tel. 013-431532 zij men 3ULV.rr<x.MRe$TR,8 en. Wel- dat de >ewoners en u,!jft door- BIKINI’S daar zijn wij «sterk» in Besteed Uw vakantiegeld aan een waardevast PERZISCH TAPIJT Nu diverse aanbiedingen in alle maten rentrum uoor beter wonen die :ven- lere die vordt de 3 t we- met laag, staan m voor een etentje ingen. DOOR EIGEN IMPORT UIT INDIA ONTZETTEND LAGE PRIJZEN Tijdens de braderie 2 knoopjes-blouses voor 10, Wikkelrok in prachtige dessins Nu 15 Leuke shortjurken 17,50 Lange Indiajurken vanaf 29,50 VAN DE LOOY jaren is drastische jnu een van iecentra van BREDASE WATEI ibus, bijv, linnen dak om wordt toegekt;: wassenen fl. 6 neden de leeftijc kwijt. ISTRATIE :_N.S._PLÉIN 14 - TILBURG 83 - POSTGIRO 11267hj i regi- Voor ongeren hebben ïdat iEWEG ERTOREN brochures kunr agd bij de heer consulent Huur een ORGEL voor f 9.95 per week. Juliana van Stolberqstr. 25. Tilburg Tel. 013 - 42 09 86 zich nemen. Voor het financieren van het werk van deze professionals zal te zijner tijd wel een beroep gedaan moe ten worden op steun van de gemeente. bewoners mbreng ling en afwerking t Naast woningbot bied nog ruimte gereserveerd voor van speelterreinen ..vuirfg van een wijkhuis. commissie gevormd, tie nog eens gaat be- Keuze uit 100 Alle met certif JSE KOERIER B.V. AUTOMOBIELMAATSCHAPPIJ BV ó’SJr/ Spoorlaan 175 Tilburg Tel. 013-424100 I de perzenspeciaalzaak bij uitstek H. DE ZEEUW Tilburg - Nieuwstraat 172 (hoek Trouwlaan) zijstraat achter Schouwbur Tel. 013-424754 - 013-671 De cursus duurt ca. I1/: jaar en wc gegeven op dinsdag-avonden om c weken. De organisatie geschiedt derom in nauwe samenwerking i het Instituut voor Export te Den He dat binnenkort haar 25-jarig best viert en onlangs onderdeel van de e ge- Leidse Onderwijsinstellingen (L.O.I.) ijl op is geworden. Strandkaarten voor omwonenden het sehele Park< strand- meer met zwemwater, bos, trimbaan, heidetuin, speeltuin en doolhof, ofwèl een «all - in» kaart van fl. 5,(in voor- en na seizoen fl. 4,waarmee-men recht krijgt een onbeperkt gebruik te maken van de overige attrakties: Midgetgolf, ponyrijden, rondvaartboot, boule- vardtreintjes, roeiboten, waterfietsen, trampolines, jeugdverkeersland etc. °0toffe mode voor hem haarXj/ In september wordt voor de derde ach tereenvolgende keer in Tilburg gestart met een semimondelinge avondoplei- ding voor het officieel erkende IVEX-diploma voor Exportpraktijk. 5 hebben in de inde- van de woningen. juw is in het plange- gereserveerd voor de elterreinen en de op en brochures kunnen aangevraagd bij de heer C. ssen, exportconsulent van de -* Kamer van Koophandel Bijzonder aktueel model Twea stuks voor HEUVELSTRAAT 2, TILBURG. Keuze uit duizenden stuks, in alle voorkomende maten. Zeer interessante importprij- zen. Deskundige voorlichting. Kleden geheel vrijblijvend bij U thuis op zicht. Garantie - certificaat en alles NATUURLIJK met onze overbekende garan ties meenten dringen wij er dan ook met de grootste nadruk op aan stappen te ondernemen teneinde deze ingrepen in het landschap te voorkomen». Van de ongeveer 500 leerli leraren van het Mill Hill is deze actie door 433 pei dersteund. Tevens wordt e actie gevoerd op het Oc_ ceum, waarvan het aant bekend ii int zal de nieuwe inig kunnen doen, jk wel nooit de be- over zo’n grote adressen, dat daardoor de uurprijs kan worden Stichting meent, dat k een huurprijs behoort te ligen tus- 100,en 150,per maand, aargelang de kamer uiteraard, maar stad geldt eerder een marge van/ „.ƒ.75,en dat i --ïn doorgaar „■w.vu wiiter partikulieren zijn, “<*en kamers verhuren als bron van inkomsten, en die dat ook mn maar die in hun huis een iiuuBuoiv n.amer over hebben; ’ouden daar toch enig nut van kunr kken door de kamer te verhuren aan een gegadigde van^de Stichting, tegen de door Stichting voorgestane mar ge. Over dat uiteenlopende leefpatroon bestaat veel misverstand; het zal aan Stichting zijn om eventuele ner-eigenaars duidelijk te maken, die verschillen niet altijd hoeven te blijken in het verkeer door het huis heen. En ook aan de huurders zou dit kunnen worden uitgelegd. Wie ergens een kamer huurt, is er niet met de con- hij de huur betaald; er I wat meer relaties tussen en een hoofdbewoner en ties moeten beiderzijds worden Wij juichen het daarom «Beekse Bergen» er nu eindelijk in geslaagd is om naar de o.i. enig juiste conceptie te groeien, die past bij een rekreatieobject dat géén winstbejag beoogt. Dit seizoen wordt n.l. bij de strand- parkafdeling het publiek de keus gela ten tussen: ofwèl een strandkaart van fl. 2,waarmee men toegang heeft tot Onze fotograaf was afgelopen zondag bij de speedwayraces die verreden werden op de Oude Eindhovenseweg. Als deze heer zich bij ons meldt ontvangt hij een waardebon van fl. 10,van de Tilburgse Koerier, een van fl. 10,van Broer de Laat, een boeket of plant van fl. 7,50 van Bloemensalon Flamingo, een waardebon voor vlees of vleeswaren van Slagerij Arno de Kort, een waardebon van fl. 5,van Gijzen Optiek, een slinger echte Tilburgse boerenworst van Slagerij P. van Amelsfoort, een fles wijn naar keuze van de Tropicanebar, vier broodjes Jantje van Broodje Jantje, een kadobon van fl. 5,van Kadoboetiek Den Uil en een kadobon voor een etentje van Bistro de Paus. De winnares van verleden week was mevr. Riemslag, Margrietstraat 14 te Dor Men kocht toen weliswaar voor een redelijke prijs een toegangskaart, maar moest bij de meeste en dan uiteraard de interessantste attrak ties telkens weer opnieuw zijn geld neertellen voor het gebruik daarvan. Vooral bij de huisvader, die zijn kinde ren eens flink wilde laten «uitleven» op alles wat «Beekse Bergen» te bie den heeft, liep het financieel beheer ^el eens uit de hand. En dat on- ww.delige pretchèque - arran gementen waarin flinke kortingen wa ren verdisconteerd. ..^Hingen gepro- woningen zullen volgens het i iindhoudt,i op a den Voor bezoeken met eigen touringcar is dan wel eens er een groepstarief van toepassing, danks voorde t.w. fl. 4,voor volwassenen en fl. 3,voor kinderen. Bij het strandpark van «Beekse Ber gen» met zijn vele attrakties was vroeger de financiële «aanslag» niet altijd duidelijk vóóraf te calculeren. Zoals u wellicht bekend is, heeft het Waterschap de Donge het plan de Ou de Ley (dat is de bovenloop van de Donge) te kanaliseren. De argumen ten die het Waterschap gebruikt, heb ben betrekking op de wenselijkheid het onderhoud in het vervolg mecha nisch te doen uitvoeren. Hierbij zou den kostenoverwegingen een rol spe len. Doordat er nogal wat tegenkan ting tegen deze kanalisatie bestond, er op verzoek van leden van Prov ciale Staten een c die de hele kwesti studeren. Dit lijkt echter een onaanvaardbare procedure. Op geen enkele wijze is immers zeker dat de kanalisatie van de Oude Ley en daarmee een grote aantasting van het landschap op deze manier wordt voorkomen. In de tweede plaats getuigt het niet van een democratische instelling als het landschap van de gemeente Til burg, Goirle en Alphen en Riel kan worden aangetast zonder dat de bur gers van deze gemeenten hierin wor den gekend. Op het Mill Hill College te Goirle is op grond van deze over wegingen een handtekeningenactie tegen de kanalisatie van de Oude Ley gestart. De tekst van deze actie luid de als volgtOndergetekenden, leerlingen en leraren van het Mill Hill College te Goirle wijzen een ka nalisatie van de Oude Ley op grond van de door het Waterschap de Donge geformuleerde argumenten af. Wij zijn tevens van mening dat een derge lijke ingreep in het landschap nooit tot stand kan komen, zonder de in spraak van de bij het gebied betrok kenen, in dit geval de inwoners van de gemeenten Tilburg, Alphen en Riel, en Goirle. Bij de gemeenteraden van deze ge- BOSSCHEWEG 271 TILBURG TELEFOON 013-431063 Parkeergelegenheid achter onze zaak aanwezig lingen en I l College zijn nog wel srsonen on- samenwerkii Jt er nog een gevoerd op het Odulphus Ly- i, waarvan het aantal handteke- id, is ningen nog niet bekend is. Deze hand- >vin- tekeningen tegen de kanalisatie van rmd, de Oude Ley zullen op woensdag 25 juni a.s. aan de burgemeester van Alphen en Riel, Tilburg en Goirle worden overhandigd. Dit zal respec tievelijk om 15.30,16.30 en 17.30 uur gebeuren. Aangezien het hier om een belangrij ke kwestie gaat, stellen wij het op prijs als éér. u wezig zou kunr ding van deze i Namens de p: en leraren van het Mill I en het Odulph J.C. van de Caddent gaat, stellen wij het op in uwer journalisten aan- inen zijn bij de aanbie- handtekeningen. protesterende leerlingen Hill College >hus Lyceum lenbosch 25, op terrein van Goirle. M Op de eerstvolgende gemeente raadsvergadering zal het bestem mingsplan «De Hinde» aan de raad worden voorgelegd, dat na aankoop bied nc van het voormalige fabriekscomplex aanleg van de Chroomiederfabriek «De Hin- richtinj de» en na verkoop van het terrein tus sen Hoogtedwarsstraat, Hoogtestraat, Oeverstraat en Kwetteriestraat aan Sigma Bouw in Tilburg. b) het feit, dat de particulieren, kamers verhuren als bron of nevt bron van inkomen, liever ande huurders hebben dan jongeren, c vaak qua leefpatroon heel andere op vattingen hebben dan de kamerver huurder. c) het verschijnsel, dat er geen cen traal orgaan bestaat, dat een volledig overzicht heeft over het aantal be schikbare kamers en woningen in Til burg en over de gegadigden daarvoor. Over het ontwerpbestemmingsplan is intensief overleg gevoerd met de buurtbewoners, waarna het op het raadhuis ter inzage heeft gelegen. Voor de uitvoering van de plannen is een rijksbijdrage ontvangen, zoals verwacht van 294.000,waarmee voor het hele gebied een sluitende ex ploitatie mogelijk zal zijn. Het door Sigma Bouw ontwikkelde bouwplan voorziet in de bouw van 63 eengezinswoningen op het van de g~ meente aangekochte terrein, terwijl het van een derde aangekochte naast liggende terrein, het z.g. terrein «De Inlichtingen Hoogte», een 9-tal woningen gepro- worden jecteerd zijn. De woningen zullen Marijniss worden uitgevoerd volgens het casco Tilburgse Kr boy wsysteemhetgeen indhoudt, dat de (013-678000) Aangezien ons de laatste weken nogal eens opmerkingen bereiken, waaruit blijkt dat de nieuwe koers die het rekreatieoord «Beekse Bergen» ten aanzien van de prijsstellingen in het seizoen 1975 is ingeslagen, speciaal in de «regio» nog onvoldoende bekend is, lijkt het ons dienstig deze «prij- zenmaterie» nog eens wat uitvoeriger toe te lichten. Bij het safaripark van «Beekse Bergen» ligt het erg eenvoudig: al naar gelang de wijze waarop men zo dicht bij huis de sensatie van een echte Afrika - Safari gaat beleven, weet men vooraf precies hoeveel de porte- monnaie er lichter van wordt. Een uit 4 personen bestaand gezin be taalt dus fl. 20,(event, fl. 16,to taal voor een hele dag plezier. De enige attraktie die niet in de «all-in» kaart is begrepen, is de kabelbaan. Deze is echter eveneens in prijs ver laagd tot fl. 2,per persoon, wat niet duur genoemd mag worden voor de langste kabelbaan van Europa. In vergelijk met voorgaande ja— «Beekse Bergen» na deze wijziging in de tariefstelling i de goedkoopste rekreatit Nederland geworden. Is het een wonder dat de direktie van «Beekse Bergen» van het seizoen 1975 hoge verwachtingen koestert en opti mistisch is over een weer terugbuigen van de dalende lijn in de bezoekersaan tallen, die vorig jaar voor het eerst werd geregistreerd. Een lucratieve jaarbonusregeling voor touringcarbedrijven en voordelige me- nuprijzen in de horeca - afdelingen zul len daar zeker nog een extra steen toe bijdragen. e registratie van beset imte met een set le gegadigden dient nog v te gebeuren. Deze goed opzet- i zal een ingrijpende studie verei- i. Het zou wel eens kunnen wezen, dat de geringe successen die tot dusver werden bereikt voor een groot deel aan het ontbreken van zulk een regi stratie geweten moeten worden. V een deel ligt dit ook aan de jonf"* zelf. Zij die kamers hébben, t.vu. enige verplichting aan degenen die niet hebben; zij dienen zich eveneens bij de Stichting op te geven, en vooral mededeling te doen, als zij van hun kamers vertrekken, zodat de Stichting weet, dat er ruimte vrij-komt, en wan neer. De gemeentelijke overheid heeft al ge ruime tijd uitgezien naar een stichting als deze, en het ligt dus in de rede, dat er een actieve samenwerking zal kun nen groeien als van beide zijden de relatie wordt aangehaald, waarbij dan de Stichting niet moet geloven, dat die Een personenwagen met maximaal 6 samenwerking alleen maar zit in be- inzittenden moet thans voor een ticket schikbaar stellen van geldelijke midde- fl. 17,50 betalen, maakt men de toer per len of gemeentelijke woonruimte. Er safaribus, bijv, omdat uw auto met een zijn nog wel meer vormen van nuttige linnen dak om veiligheidsredenen niet „„..„...„.king. wordt toegelaten, dan is men voor vol- Intussen functioneert dus de Stichting wassenen fl. 6,en voor kinderen be- vanaf maandag a.s. op Noordstraat neden de leeftijd van 12 jaar fl. 4,— 123; mensen, die woonruimte beschik baar hebben, jongeren, die menen, dat de woonruimte waarover zij beschik ken, later voor een ander van nut kan zjjn, en woningzoekende jongeren kun nen zich aan dat adres vervoegei licht te overvloede zij gemeld, Vereniging voor Kamerbewon Kamerzoekenden gewoon blijft bestaan op Nieuwlandstraat 1. Toen het pand van de oude Spaarbank op hoek Noordstraat - Koste Prijzenmarge Schijfstraat enige weken geleden door een aantal jongeren werd bezet, was Aan het eerste pur deze aktie voornamelijk bedoeld om de aandacht te vestigen op de huisves- Stichting maar weit tingsproblemen van deze bevolkingsgroep. Het gemeentebestuur heeft dit Zij zal waarschijnliji dan ook meteen onderschreven door de beschikking over het pand over te schikking krijgen laten aan het orgaan van de woningzoekende alleenstaanden, en vervol- voorraad gens is er naarstig gezocht hoe deze verworven faciliteit op de beste manier normale kamerhui EeïsZmeïde'mMÏda™^^^^ së?/6!M7^^150?- p^'mLnd' vesting Tilburg in de oude Spaarbank een eigen kantoor gaan openen; zij a]naargelang de kamer uiteraard, m?-' wil gaan bemiddelen om jongeren van deze groep aan behuizing te helpen jn de stad geldt eerder een marge va..., en daartoe onder meer panden in beheer trachten te krijgen, waarvan zij 125,tot 175,en dat is voor een dan zelf de kamers verhuurt. jongereninkomen doorgaans te hoog. Tot dusver is kamerbemiddeling voor de jongeren altijd het werk geweest Er moeten echter partikulieren zijn, van de groep kamerbemiddeling van het JAC, maar de resultaten hiervan die geen kamers verhuren als bron van zijn nooit erg groot geweest, vandaar dat via een aantal ontwikkelingen op neveninkomsten, en die dat ook niet 22 januari 11. de Stichting Jongeren Huisvesting Tilburg werd opgericht. Een eigen kantoor schijnt voor het goed Die steun za] trouwens ook nog wel in functioneren van de huisvestingsbe- an(jere opzichten nodig zijn, want wil een middeling wel onmisbaar, maar het be- het kantoor iets te bemiddelen heb beren van dit kantoor heeft natuurlijk ben; dan zal het toch moeten beschik- consequenties: het moet ook bemand ken over een voorraad kamers en hui- worden. Voorlopig gebeurt dit nog met zen, en een deel van die voorraad zal vrijwilligers, maar dit kan maar tijde- we] moeten komen uit het woningbezit de lijk zijn. Op zeker moment zullen be- van de gemeente. kamt roepskrachten moeten worden aange- dat die verschil trokken, die het werk in full time op Drie oorzaken blijken in het Bij de buitenstaander ontwikkeling kennis neemt, en met name bij de jongerendie regelmatig te kampen hebben met huisvestingspro- statering, dat blemen, zal de vraag rijzen, waarom zijn nog wel het zo lastig schijnt te zijn om een ef- een huurder fectief orgaan te stichtendat zich met die relaties m die problemen bemoeit. Waarom is het ontzien, eigenlijk zo moeilijk om te komen aan bruikbare kamers. Daar zijn drie oor- I'eK,su ‘*uv zaken voor aan te wijzen: Wat betreft de J L bare woonruir a) de huurprijzen zoals die op de vnje van de-J: kt gelden, en die lang niet iedereen aPes t betalen. ten sen. date :r, die van deze neemt, i regelt rijze n, waaror zijn om een e. en, dat zich met Zaarom is het e komen aan oor- tuks caat

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1975 | | pagina 1