DE en ms ag’ zen IZIA ’ARKET RZEN& EUKENS 120028? 430996 KOERIER met ADO R| O kopen WEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABANT Bewoners Korte Houtstraat nemen minister voor Woningbouw de woorden uit de mond BK LPG GAS CLEERDin NEEFS Fusie van reclassering in het arrondissement Breda iPHRIDnnS 1005 centrum uour beter wanen Joost Van Dooremaal wint weekend Londen Yni ons IPS C^tan^ JUTTER-dagen voor de jeugd op de Nederlandse stranden Ook in de Beekse Bergen met 12 jaar. Het wordt een speels ge erdag 12 juni 1975 pagina 22 OPLAGE 63.900 Donderdag 19 juni 1975 19e jaargang nr. 920 Verschijnt in geheel Tilburg - Goirle - Loon op Zand - Udenhout - Berkel Enschot - Oisterwijk - Moergestel en Hilvarenbeek Omdat «Den Haag» niet wil antwoorden Geblokkeerde huurgelden zullen worden teruggenomen 'erzische Sizia Autozegening istgel ghulp B.V. BRAND EN INBRAAKBEVEILIGING Antwoordnr. 190 - Goirle MEELSTRAAT ELASTIEKEN KOUSEN Koestr.138 Tilburg Tel 425197 luurders i de linis- b gehele i komen ktie naar U. - Kerman - ar - Shiraz- mee kan hij d zou willen T drogist v. Bergen DEN BOSCH, Triniteitstraat 17 (bij het Casino op de Parade) gen m. classering*" «het beïi.r.v structuren, strafrechtsp individuen ren veranderen, u van de Samenwer Instelling algemeer verier1- hebber satie recht >ben in het verleden ig van de stranden il ongedaan te ma- BREDASE' WATEF EWEG iRTOREN PROTESTANTSE BEGRAFENISONDERNEMING Tijdelijk Tel. 425525 b.g.g. 433370 Goirle 04247-1634 Tilburg 013-425467 ingen van de nieuwe re- inisatie is en van maats 'd aan de blokkerii ;eheven. ik bij de ter ta Samenwerkendc reclasseriiigsiiiskdlingeii iggen. Laat anderen aar komt die rotzooi Van Aar Ie). Huur een RWUli^l ORGEL voor f 9.95 per week. Juliana van Stolbargalr. 25. Tilburg Tal. 013 - 42 09 »o| PRIJZEN AKTIE WINKELCENTRUM TILBURG NOORD gefusioneer- De regio zelfstandige irganen hebben tenstaan- ;cht) en zorgt voor inbreng lijke organen van de totale De schoonste stad van het land kan er ook wei eens smerig bij lig de stad maar schoonhouden, heeft zeker iemand gedacht. Wat toch vandaan? Toch niet uit de schouwburg? (Foto V Onze salon FRANSE STIJL-MEUBELEN is dagelijks geopend van 10.00-18.00 uur vrijdags van 10.00-21.00 uur 's maandags gesloten -- Telefoon 073-143526/123041 Bij ’n overlijden in uw familie, zowel 's nachts als overdag belt u eerst ons, wij nemen al de zor gen, betreffende de begrafenis of eventueel crematie van u over. R.-K. BEGRAFENISONDERNEMING DENISSEN Tel. 425525 bfl.g. 433370 LET OP HET JUISTE ADRES WILHELMINAPARK 127 MEELSTRAAT 3133 35 TEL 421513-'’<33860 UITGAVE DE TILBURGSE KOERIER B.V. DIR. J.H. G. DE BEER HEDAKTIE EN ADMINISTRATIE N.S. PLEIN f4 - TILBURG TELEFOON 013-430783 - POSTGIRO 1126745 TE KOOP Damesjasjes lang, kort, driekwart blazers, in alle kleuren Dames jacks tegen lage prijzen Vredeman de Vriesstr. 42 (ook na 6 uur) tinf; gemeé ,eeft Om de tn. is er i staan bij 1945 gel Nu de minister, aldu mogelijkheid heeft i «o.AArlnnre WOningf te neme" novatie bij deze hu., worden ondernomen, keerde bedragen, ging, kwamen de meende de direkteur. Een jaar lang Deze brief ging vorig jaar op 1 juni naar j Den Haag, en er werd uit Den Haag i niet op gereageerd. Nu hebben de re- "■■estranten best geduld, maar toen dit i r °pril de minister nog geen tijd had gehad om iets van zich te laten horen, i schreven ze dan nóg maar eens nu met de mededeling, dat ze, ALS ZE NIETS UIT DÉN HAAG TE HO REN KREGEN, dan maar zouden aannemen dat de minister het wel goed vond, mijn, en zo woners dan een k 1.021,84 van de ban! lijk verdelen. Waarom niet Als buitenstaander kan niemand nala ten te sympathiseren met deze plezie rige beslissing van de Korte Hout- straatbewoners. Het is inderdaad wel een beetje vreemd, dat zo’n departe ment het niet nodig vindt om op twee fatsoenlijke brieven antwoord te stu ren. Anderzijds heeft de directeur van de Tilburgse woningdienst de minister in overweging gegeven om de huur prijzen van alle Tilburgse duplexhui- zen te herzien, en daar zal, hoe dan ook een beschikking op moeten ko men. Als die prijzen worden herzien en een stuk naar beneden gaan, bestaat er zelfs wel kans op, dat al die huurders op zeker moment nog een bedrag geresti tueerd krijgen, dat nog wel een beetje was afgelopen zaterdag een ne drukte in het winkelcentrum, i 900 deelnemende equips aan de 5e AVRO RALLY lieten op de contro lepost hun kaart afstempelen. Nadat prijs: de deelnemers hun opdracht, het tel- Kaat len van stickers in de tekst «WIN KELCENTRUM TILBURG NOORD» werd door Riedel een nieuwe Cola aangeboden. Red point bood alle deelnemers een poster aan. Ruim 3000 mensen hebben daarnaast deelgenomen aan de aktie van het winkelcentrum voor niet deelnemers aan de AVRO RALLY. Vele kwamen zelfs van buiten Tilburg naar het win- iterdagmiddag om ;r de goede In de doelstelling seringsorganisatie is opgenomen: i beïnvloeden van maatschappelijke ook de organen van de spleging.De reclassering wil i helpen, maar ook structu- Jn. Bij de landelijke start erkende Reclasserings igen zei Mr. P.A. Schaafsma, en direkteur: «Individuele hulp- ening en structurele veranderingen ien in een moderne welzijnsorgani- e ten opzichte van elkaar gelijke itèn.» met 12 jaar. Het beuren, waarbij de jc..o als strandjuttertjes een deel van het strand zullen afwandelen. Onderweg kunnen zij al het klein - vuil, dat ze tegenkomen, verzamelen in papieren zakken, die hen tevoren worden uitge reikt. De volle zakken dienen ingele verd te worden bij een speciaal daar voor ingericht amphibievoertuig, dat hen op de tocht zal begeleiden. De strandwandeling, die een kleurrijk „3l.3-wspel oplevert doordat alle deelnemertjes zijn uitgerust met een stoere JUTTER-pet, eindigt bij een groot schatgraafterrein, waar de jon gelui als beloning naar hartelust mo gen wroeten in de aarde, om één van de daar verstopte prijzen naar boven te halen. De hoofdprijs is een jongens- of meisjesfiets en voorts zijn er een rubberboot, een tuinschommel, een tent, vrijetijdskleding en meer van deze specifiek op de vakantie afge stemde prijzen. Ook is er als troost prijs nog een groot aantal ballen. De Seven-Up - Levi’s JUTTER-aktie doet de volgende plaatsen aan 25 en 26 juni Texel, 1 juli Callantsoog, 3 juli Bergen aan Zee, 5 juli, Egmond aan Zee, 8 juli Wijk aan Zee, 10 juli Zand- voort, 12 juli Noordwijk aan Zee, 15 juli Katwijk aan Zee, 17 juli Wasse naar, 19 juli Scheveningen, 22 juli Hoek van Holland, 24 juli Oostvoor- ne, 26 juli Ouddorp, 29 juli Valkens- waard (Eurostrand), 31 juli Hilvaren beek (Beekse Bergen), 2 augustus Zandvoort, 5 augustus Egmond aan Zee, 7 augustus Noordwijk aan Zee. De aktie wordt steeds één dag tevoren ingeluid met de komst van de JUTTER-duck, die een rondrit door de plaats zal maken en bij die gelegen heid prachtige kleurenstickers zal uit delen. Voorts wordt door middel van affiches tevoren bekendgemaakt, o^welk stuk strand de jeugd zich dient tê verzame len. Vele instanties hebbe getracht de vervuiling door het z.g. dag-vuil ken. Het blijkt, dat dit een welhaast ondoen lijke karwei is. Veel hangt af van de strandbezoekers zélf, die er op eenvou dige wijze toe kunnen bijdragen om de vervuiling tot een minimum te beper ken. Met deze JUTTER-aktie hoopt men te bereiken, dat de badgasten het goede voorbeeld van de jeugd zullen v olgen en in de toekomst de stranden na hun bezoek schoon zullen achterlaten. Duizend rapporten Vorig jaar gingen de ruim twintig maatschappelijk werkers van de sa menwerkende instellingen zo'n acht honderd keer naar het politiebureau als daar wetsovertreders werden inge sloten en vastgehöuden. «Vroege hulp» of «vroeghulp» noemt de reclas sering dat. Er werden ruim duizend voorlichtingsrapporten over v“J--*- ten geschreven voor de justitie. Bovendien begeleidt de reclassering honderden mensen voor en na hun straf; slechts een heel klein gedeelte daarvan zit in het huis van bewaring of de gevangenis. De reclasseringsregio Breda beslaat hetzelfde gebied als het justitiële ar rondissement Breda. De werkers ko men dus ook in Hilvarenbeek, Oister wijk, Udenhout, Hoge en Lage Zwa- luwe, Zundert, Putte, Ossendrecht en Dinteloord. En de plaatsen die daar tussen liggen. De nieuwe organisatie De nieuwe organisatie maakt deel uit van een grote landelijke, g; de reclasseringorganisatie. treedt daarin op als een ze eenheid, heeft eigen beleidsor; (in de «algemene vergadering» ht alle personeelsleden èn buitc ders stemrec1 in de landelijl organisatie. Zelfstandig blijven Drie organisaties die ook tót «de re classering» behoren gingen niet mee in de fusie: de afdeling reclassering van het Leger des Heils, het Consultatie- Vier reciasseringsorganisaties in Tilburg, Breda en Roosendaal zijn gefu sioneerd. De vroegere Katholieke en Protestantse Reclasseringsverenigin- gen, het Nederlands Genootschap tot Reclassering en de Dr. F.A. Maijers- ''a"2,ui n" Vereniging zitten nu samen in één algemene reclasseringsvereniging. k uur zijn de prijzen Jnder Ruim veertig werkers (maatschappelijk werkers, teamleiders en admini- opiossingen verloot, stratieve medewerkers) bemannen de vier bureaus: één in Tilburg, één in PRIJSWINNAARS: Roosendaal en twee in Breda. Van die laatste twee doet één bureau niet het ]e prijs: weekend naar Londen voor 2 gewone, maar het zogeheten sociaal - psychiatrisch reclasseringswerk. personen: Joost van Dooremaal Bovendien zetelt in Breda een overkoepelend regio - bureau. De bureaus Kwendelhof 74, Tilburg; 2e prijs: kunt U voorlopig nog herkennen aan de naam: Samenwerkende Reclasse- weekend naar Parijs voor 2 personen: rings Instellingen. M.A. Parleviet, Colijnstraat 49, Oss; den begonnen aan de meest noodzake lijke verbeteringen. Zo gezegd, zo ge daan, al duurde het uiteraard wel even voordat met de reparaties een aanvang werd gemaakt. Vandaar die drie maanden. Zelf houden Maar toen dat herstellen dan was ge daan, begonnen de betreffende bewo ners eens na te denken. Eigenlijk had den ze, door de nalatigheid van de ge meente al jaren te veel huur betaald, en ze zouden dus wel gek zijn, als ze het geblokkeerde geld aan de gemeente overdroegen. Die blokkering werd voorlopig niet opgeheven. Inplaats I daarvan werd de zaak bij de directeur I van de woningdienst ter tafel gebracht I en deze vond, dat voor het teruggeven van dat geld aan de mensen, die het I gestort hadden, wel aanleiding was. Maar ja, daarover had de gemeente niet te beslissen, daarvoor moesten de mensen bij de minister zijn. Huren herzien Met behulp van de Bond van Hi en Woningzoekenden schreven bewoners toen een brief aan de mi ter, waarin verzocht werd het geblok keerde geld weer aan de bewoners te- De bovenstaande foto werd genomen terwijl een stel wachtenden op de bus, aan de Spoorlaanzat uit te kijken of het nog ging i regenen. De omcirkelde persoon kan aan ons bureau de volgende prijzen komen afhalen 10,van «De Koerier», een j waardebon van 10,van Broer de Laat, een waardebon van 5,van Gijzen Optiek, een boeket of plant van/7,50 van i Bloemensalon «Flamingo»een waardebon voor vlees en vleeswaren van Slagerij Arno de Kort, een slinger echte Tilburgse boerenworst van Slagerij P. van Amelsfoort, een fles wijn naar keuze van de Tropicane Bar, vier broodjes-Jantje van I Broodje-Jantje, een waardebon van f 5,van cadeauboetiek Den Uil, een cadeaubon voor een etentje van Bistro de Paris, Emmastraaten een waardebon voor drie flesjes Kleine Reblaus, Deutscher Sektvan Vissers Levensmiddelen en Reform I De winnaar van verleden week heeft zich nog niet aangemeid, wellicht weet deze of gene hem nog terecht te brengen, ajjg (Foto Van Aarle) van de gemeentelijke hoger ligt dan de gemiddelde 105, schreef zijnerzijds óók waar het de Korte Houtstraatbewoners /aarin hij om gaat. Niettemin is het misschien eigenlijk toch maar wijs, als de bewoners het terugontvangen geld nog maar een tijdje in de kast laten liggen. Een dub- met name beitje kan raar rollen en een overheids- erhoudsfonds beschikking soms nog raarder. De twaalf bewoners van de duplexhuizen in de Korte Houtstraat, die De directeur verleden jaar een harde actie tegen de gemeente ondernamen door de helft woningdienst schreef --u— Niet zo, dat minister Gruyters hen uit pure genegenheid een cheque heeft Tóm financFële rede nen - - thuisgestuurd, maar daarentegen, omdat hij niets van zich heeft laten de middelen in het onderhouüo.M..^ horen. is er achterstallig onderhoud ont- ’t Is een wat ingewikkeld verhaal, maar, luidens de gedachtengang van de staan bij dit oudste complex van na Bond van Huurders en Woningzoekenden, sluit het toch min of meer 1945 gebouwde duplexwoningen waterdicht. Nu d'!™ni.s‘cf’aldus de directeur’d* Wat is het geval Zoals wij verleden jaar meldden waren de bewoners van mogc 9khe'd de betreffende buizen bet'znt. dn. zU eik. keer buur,erb„glng kregen, X15 maar dat de gemeente, die eigenaar is van die huizen, mets deed aan het novatie bij deze huizen zeker moeten onderhoud. Daar was al dikwijls over geklaagd, maar er kwam geen worden ondernomen. En de geblok- waarom het hier bewoners zelf toe bureau voor Alcohol en Drugs en de Reclasseringsraad Breda. De laatste is een overheidsinstituut, terwijl de an dere organisaties particuliere instel lingen zijn, die net als de samen werkende instellingen werken met subsidie van de overheid. De reclasse ringsraad kon dus niet meedoen. De andere twee hebben zo zeer hun eigen karakter, dat ze liever zelfstandig blij ven. verdach- Justitie Van reclassering is in het algemeen bekend dat zij maatschappelijk werk doet met ménsen die «met de justitie in aanraking zijn gekomen.» Wat doen de instellingen zoal? Contact leggen met de verdachten op het politiebureau, contact onderhou- den met verdachten en veroordeelden, ig7 hun gezinnen, buren, werkgevers; waar mogelijk communiceren met of ficieren van justitie, advocaten en rechters, gevangenisdirecties en poli tiemensen. De rechter laten weten uit welke (sociale) noden iemand een misdrijf gepleegd kan hebben (het zo geheten «voorlichtingsrapport»); con tacten leggen met sociale diensten en arbeidsbureaus, de regels van de uit- keringen kennen en de cliënt helpen als hij er niet meer uitkomt. Eeaweg uitstippelen waarlangs iemand weer «terug» kan in de maatschappij en weer optimaal kan meedraaien in die samenleving: dus ook vechten tegen een intolerante houding van de maat schappij tegenover mensen die door justitie AL GESTRAFT ZIJN en geen dubbele straf verdienen. Structuren veranderen De eerste prijs, een weekend naar 3e prijs: draagbare zwart - wit T.V.: Londen voor 2 personen, in de aktie mevr. Jongerden, Mendelssohnstraat van het winkelcentrum Tilburg Noord 77, Tilburg; 4e prijs: dubbel spot arma- is gewonnen door Joost Van Door- tuur: J. Peters, Mendelssohnstraat 9, emael uit de Kwendelhof 74 te Til- Tilburg; 5e prijs: slaapkamerverlich- burg. ting: W. Smit, Kalmoeshof 13, Til- Het was afgelopen zaterdag een burg; 6e prijs: set autolampen: M. v. enorme drukte in het winkelcentrum. Riel, Lannerstraat 40, Tilbiïrg; Se Ruim 900 deelnemende equips aan de prijs: set autolampen: Monique v. 5e AVRO RALLY lieten op de contro- Maanlo, Dussekstraat 39, Tilburg; 8e lepost hun kaart afstempelen. Nadat prijs: set autolampen: Anja v. Esch, ithovensedijk 9, Heeswijk - Din- thér; 9e prijs: set autolampen: J.-M. Lukassen, Middelweg 3, Rossum (gld); 10e prijs: set autolampen: Moni que Cohen, Rubinsteinstraat 223, Til burg. beuren, waarbij de jongens en meisjes Op een twintigtal Nederlandse stranden ais strandjuttertjes een deel van onder meer ook in de «Beekse Bergen», strand zullen afwandelen. Onder zal in de periode van 25 juni tot en met 7 kunnen zij al het klein - vuil, augustus 1975 een grootscheepse tegenkomen, verzamelen in pa JUTTER-aktie worden georganiseerd, zakken, die hen tevoren wo.wv. die ten doel heeft de badgasten aan te reikt. De volle zakken diene" sporen de stranden zo schoon mogelijk verd te worden bij een spec.aa te houden. Met name zal het opruimen voor ingericht amphibievoe-*" van het z.g. dag-vuil, dat door de hen cr strandbezoekers zélf vaak achteloos De strar. wordt weggeworpen, worden gepropa- schouws geerd. Dit initiatief van Seven-Up en Levi’s, in samenwerking met de plaatselijke Op het LoUfdesplein (Ko- V.V.V. en enkele Vakantiecommis- ningshoeven) wordt aan- s.es.richtzichopdejeugdvanótoten staande zondag tussen één en drie uur de jaarlijk- 1 se autozegening gehou den, die wordt georgani seerd door de St.-Chris- toffelbond. Verleden jaar was de opkomst massaal i en ook dit jaar rekenen de organisatoren op veel be- i langstelling. Ook brom- mers en motoren zijn wel- i kom op de zegening. begeleiden. die een kleut ikwijls over geklaagd, maar er kwam geen reactie. Toen begonnen de bewoners in februari met het aankondigen van de harde actie de helft van de huur zou, zoals gezegd, op een geblok keerde rekening worden gestort en dit werd drie maanden lang volgehou den. Toen reageerde de gemeente wèl; tij- rug te geven en tevens eens na te gaan dens een bespreking gaf de directeur of die huurprijs voor al met al toch van de woningdienst ruiterlijk toe, dat sterk verouderde en onderkomen du- n de huizen inderdaad in kwalijke staat plexhuizen (onder/68.75 p.m. en bo- mril"*- verkeerden en dat er meteen moest wor- ven 76,90) niet kon worden herzien. J^r ap 1 luid, maar i r nog geen ich te latei .reven ze dan nóg maar eens nu mededeling, dat ze, ALS ETS UIT DÉN HAAG TE I ÏN KREGEN, dan maar zouc dat de minister het Per 1 juni verliep de ter- zullen de betreffende be- kapitaaltje van nk halen en feeste- k Vb

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1975 | | pagina 1