DE <JflN55EN5 KOERIER reeld npdigYl Bk GROSVELD Krakers van vroeger Spaarbankgebouw hopen dat er met de gemeente te praten zal zijn VAN DAL Tapijtengroothandel Enschotsestraat 238 - Tilburg nabij N.S. plein Tel. 013-421904 b.g.g. 320439 Stadsdienst lijn 4/5 stopt voor de deur! 1 WEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABANT Actiecomité wil aandacht voor jongeren U6 BK LPG GAS JEANS 7 n lacomolion prijzen Werkende Jongeren kunnen moeilijk aan kamers komen UP lacomolion PERZISCH TAPIJT 5PnRiDnn5 loos centrum uoor beter wanen sknallef amella’s rpakking ve prijs jrdeeli 60ct/4fl CKING SALADES Koninklijke onderscheiding voor mej. Cor Wayers voor staat van dienst Het grote tapijtenplan k JMIL-JongMgn I ■dag 22 mei 1975 pagina 16 OPLAGf 63.700 Varschllnt In geheel Tilburg - Golrle - Loon op Zand - Udenhout - Berkel Enschot - Olsterwijk - Moergestel en 'Hllvarenbeek VAKANTIEGELD 12KLEURENf 10'1 ^^FOTO^^öcmj voor een ca In ORGELS: VLEUGELS Gebr. Niendorf/7800,— PIANO’S Nieuw! Vanaf/2495,— STUDIO 2900,—nu Informatie In Tilburg I PERSOONLIJKE LENING Jb* n.v. Financwingsbank I VOOR ALLE DOELEINDEN B CIHUFIMA 1 b FINANCIERINGEN Tilburg. Van Vollenhovenstraat 16 A 1 VAN <1W-TOT <30.000.-1 013-553849” 1 BELT U EVEN ^N|g| (ook s'avonds) U KRIJGT ^^^^NEL BERICHT smaakmakers MEELSTRAAT MEELSTRAAT 3133 35 TEL 421513-433860 jan BOERBOOM b.v. sldt van 22t/m 28 mei. Koestr.138 Tilburg Tel.425197 in Alle prijzen en maten GLASHANDEL J. v. Stiphout <Y^i Koop dan nu een waardevast 1395,—nu 7865,nu Reeds duizenden tevreden kopers in onze speciaalzaak in Jeans en Modes HERIZ KASKAY HAMADAN SHIRAZ KIRMAN MOUTH TEBRITZ KASKAY SHIRAZ KIRMAN SERABENT AROEBIL MAHAL KIRMAN BIDJAR MESHED Keuze uit 1.000 stuks Alle met certifikaat 1525,—nu 4400,—nu 5100,—nu 3450,—nu VLOERBEDEKKING 100.000 strekk. meters in 300 kleuren INT. MUNTENBEURS V.V.T. meer dan 40 jaar vakwerk. centrale verwarming airconditioning sanitair dag- en nacht service voor: GLAS GLAS IN LOOD TEL. 431840 ENTHOVENSEWEG 4 TILBURG LUCHTREKLAME WING AVIATION TEL. 01652-3745 HEUVELSTRAAT 78 TELEFOON 320871 1895,— 2295,— 3295,— 1275,— 3850,— 4550,— 1050,— 6295,— 3400,— 3250,— 4150,— 3400,— 15.000,— 4995,— 10- 5,50 11 26- 16,50 41,25 Eetkamermaten 300 x 120 cm Mooie kleuren v.a. 850,— FINANCIERING MOGELIJK L ZONDER k AANBB- TALING vla zondag 1 juni Stadsschouwburg 10.00-17.00 uur entree 2,— kinderen 1, taxatie gratis VADERDAG I kinderfoto’s H tuinstraat 89 tilburg «.viang biedingi KARPETTEN Grote sortering wereldbekende Richelieu karpetten 110-tallen modellen Blauw -ecru -*■ of gewassen. AANBIEDING «Doina» normaal 3995,— Nu 3295,- Tivolistr. 67-69, Tilburg Tel. 013-434762 Alles op gebied van muziek bladmuziek lecialist )l. 42.39.90 - Tilburg. Juliana van Stolbergstr. 25. Tilburg Tel. 013 - 42 09 86 Huur een ORGEL voor f 9.95 per week. «GROOTSTE ANTIEKMARKT VAN NOORD BRABANT» In de sporthal van Haaren N.B. (3 K.M. van Olsterwijk). Zaterdag en zondag 31 mei en 1 juni telkens van 13.00 tot 17.00 uur. Donderdag 29 mei 19e jaargang nr. Wl| hebben 'n eigen k technische dienet Bij 6 foto’s, kleurenvergroting 20/25 cm gratis, tuinstraat 89 (bij stationsstraat) til burg 422764 BREDASEWEG WATERTOREN niet naar uw zin k akkundig voor u in orde Voor de prijs hoef je niet te laten! Prijzen 10 tot 30% lager dan elders te brenger vereniging op naam van C van het gebouw aan anderen onderverhuurd, zulks in overleg uiter- ang zitten verschillende kanten, 11 uitstekend bewoonbare kamers boette hebben aan kamerruimte. recht op zelfstandige woonruimte voor iedereen vanaf 18 jaar, naar inkomen, dus ook voor Koopvaardijstraat 21, Tilburg tel. 013-431046 ■standen, condensators, DE PERZENSPECIAALZAAK BIJ UITSTEK H. DE ZEEUW Tilburg - Nieuwstraat 172 (hoek Trouwlaan) UITGAVE DE TILBURGSE KOERIER B.V. DIR. J.H. G DE BEER REDAKTIÈ EN ADMINISTRATIE N.S. PLEIN 14"-TILBUHG TELEFOON 013-430783 - POSTGIRO 1126745 PERZISCHE TAPIJTEN ’n Uitgezóchte collectie handgeknoopte Perzische tapijten eet men steeds meer: King Salades King «tafelklasse» salades King cocktails King sauzen Geen wonder: King salades King cocktails King sauzen worden op ambachtelijke wijze bereid ZONDER toevoeging van: kunstmatige zoetstof kunstvlees syntetlsche kleurstof en dat betekent toch wel iets in deze tijd I Bel voor inlichtingen KERSVERS EN LEKKER taan niet wat zij lezen; dat moet dan Oerlesestraat 68, dórden uitgelegd. Nederlandse les; tel. 013- 423712 leren is dan ook Bekende merken w.o. MARK, RIHA (van de televisie - reclame) Eigen service-dienst Lessen: orgel, piano, gitaar, trompet^ saxofoon, drums, fluit, accordeon. Informeer naar ons huursystesm Nog enkele interessante aanbiedingen Toch gaat het niet alleen daarom. Zoals bij een demonstratie ten gemeentehui zen ten overstaan van een van de wet houders de burgemeester was niet aanwezig werd verklaard «Wij ho pen, dat de gemeente ons zal toestaan dit al vijf jaar leeg staande pand te be wonen zonder over te gaan tot harde maatregelen Is het hoofdmotief tot kamermarkt en laten de huurd deze kraakactie, de aandacht te vesti- zen betalen, die voor het inkor gen op het feit, dat jongeren, en met een werkende jongere, die nog geer name werkende jongeren, heel moeilijk jaar is, niet te betalen zijn - lijke norm van 10 voor bewoning van het inkomen moet voor de wer kende jongeren, die nog niet aan het minimum-loon toe zijn zeker omlaag. Nu betalen zij, als zij zich dit kunnen permitteren, soms huren die lopen tussen 125,— en 150 in de maand, wat dicht tegen de 25 van hun inko men aanloopt. aan betaalbare Zij zitten als he een schopst grote, en leegstïr denkt er niet aan deze geschikt ken voor bewoning door jongeren. En veel particulieren i misbruik van de woning- en vo< kamermarkt en laten de huurder zen betalen, die een werkende jo Door Burgemeester uitgereikt vooral individueel onderricht elk kind moet apart onderhanden worden genomen. Gouden legpenning Onlangs ontving mej. Wayers ook de gouden legpenning van de Neder landse Dames Korfbalbond, bij gele genheid van het grote toernooi in Veldhoven, waarbij 309 teams op 42 velden tegen elkaar uitkwamen, om dat zij medeoprichtster is geweest van deze bond en al die jaren haar belang stelling voor deze tak van sport niet heeft verloren. Ook in Tilburg heeft zij veel gedaan om de korfballen) tot bloei te brengen, met veel succes. Haar maatschappelijke bemoeiingen strekten zich ook op particulier terrein uit; zonder dat het nodig is hier nader op in te gaan, zullen veel Tilburgers wel weten op welk terrein haar werk zich hier bewoog. Er zijn verschillende mensen, die aan haar medeleven nieuwe rnoge- iwelijke emancipatie nu in de publi- lijkheden gekregen hebben. t staan, is het wel eens goed om te Het is dan ook heel begrijpelijk, dat bij geëmanci- gelegenheid van haar onderscheiding _e hun spo- de belangstelling van vele kanten haar nneljjke leven ruim- niet wordt onthouden. ;vUen. Dezer <f~" “meester de gou< e Nassau uitgert Donderdag stond een groot aantal mensen te kijken bij het afbreken van de Noordhoekse kerk. Onze fotograaf zette er enkele op de foto. De omcirkelde figuur kan aan ons bureau de volgende prijzen komen afhalen 10,van De Koerier, een waardebon van 10,van Broer de Laat, een waardebon van 5,Gijzen Optiek, een boeket of plant 7,50 van Bloemsalon Flamingo, een slinger echte boerenworst van Slagerij P. van Amelsfoort, een fles wijn naar keuze van de érbe. Tropicane Bar, vier broodjes Jantje van Broodje Jantje, een waardebon voor vlees of vleeswaren van Slagerij Arno de Kort, een waardebon van/10,van Vissers Kaas, Vleeswaren en Reform, en een cadeaubon van 5,van Kadoboetiek «De Uil» De winnaar van verleden week, de heer Emmen van de Oisterwijkse Baan heeft zijn prijzen reeds ontvangen. Foto Fr. v. Aarle Wische isjesmelker* en kunnen adres Nieuwlandstra; I Jongeren Advies Cer jr de vereniging is de ge i spoedig uitsluits houding tegenover he e Spaarbank. Maandagn s er iemand van de politie die door de krakers ter deure verwezen omdat hij geen be- liszoeking had; waarop hij i ook heen ging. De vereniging ver- :ht liiet, dat de gemeente het ge- iw zal willen ontruimen met de sterke arm; daarvoor ontbreken waar schijnlijk de rechtsgronden. Een an dere mogelijkheid is, dat de gemeente dp zaak voor de recht». brengt met het verzoek om een bevel tot ontruiming. Maar de vereniging hóópt, dat de ge meente zal inzien, dat de behoefte aan kamerruimte bij de werkende jongeren inderdaad schreeuwend is, en dat zij een regeling zal willen treffen, opdat déze krakers alvast woonruimte zullen hebben. Intussen is daarmee het hele probleem verre van opgelost. Dat zal op de lange duur alleen maar opgeiost kunnen wor den, als de werkende jongere kamer- zoekers zich metterdaad bij de vereni ging aansluiten, opdat er ook nog an dere effectieve acties kunnen worden ondernomen. £9 Omdat het Jaar van de Vrouw en de vrouv - citeit staan, is het- bedenken, dat er al lang g peerde vrouwen bestaan, die ren in het maatschappelü'— -- schoots verdiend hebben. Dezer dagen werd door de burgemeester de gouden medaille van Oranje Nassau uitgereikt aan mej. Cor Wayers van de Bredase- weg vanwege haar verdiensten met name voor het onderwijs maar ook voor het maatschappelijke leven in onze stad en ver daarbuiten. Gemoedelijke aard Het was de eerste officiële daad van burgemeester Letschert, die zijn vol doening uitsprak over het feit, dat hij allereerst zulk een verdienstelijke A|nAmAna vrouw mocht huldigen. Dit klinkt al- lemaal erg plechtig, wat niet direct l“*- overeenstemt met de aard van de ge- an nmaAuinfl decoreerde. Zij is altijd goed in staat geweest haar streven naar vermaat schappelijking uit te leven in een sfeer van grote gemoedelijkheid en ge zond verstand. Als opderwijzeres was zij in 1936 be trokken bij de oprichting van de West- endscholen en sinds die tijd heeft zij in de Margaritaschool dan ook altijd voor de klas gestaan. Dat is een veertigjarig jubileum, dat zeker gevierd zal wor den, als zij met 1 december met pensi oen gaat. Dan gaat haar school ook dicht; of liever zij gaat op in de Tomas- school, omdat er te weinig kinderen zijn in het Westend, om al die scholen te bevolken. Mej. Wayers geeft de laatste tijd ook les aan Tukse kinderen, die Neder lands moeten leren. Zij kent zelf geen Turks, dus de lessen moeten voorna melijk gegeven worden met plaatjes en gebaren. Merkwaardig genoeg zijn het de kinderen van de eerste klas, die het eerste Nederlands verstaan. Oudere kinderen kunnen de woorden wel le zen, want het Turks heeft hetzelfde letterschrift als onze taal, maar zij ver worden uitgelegd, voor Turkse kindc WIJ willen U graag helpen om eindelijk dat grote tapijt is te kopen waar U al zolang zin in hebt. Daarom daverende aan- llngen in grote tapijten 1 310 x 210 normaal 2475,nu 294 x 218 normaal 312 x 220 normaal 3815,nu 290 x 195 normaal 292 x 188 normaal 310 x 221 normaal 289 x 193 normaal 305 x 220 normaal 3215,—nu 290 x 190 normaal 411 x 302 normaal 338 x 224 normaal 3995,nu 276 x 195 normaal 3815,—nu 345 x 237 normaal 4700,nu 318 x 295 normaal 3855,nu 330 x 225 normaal 16.500,—nu 409 x 303 normaal 6250,—nu Koop vertrouwd en prijsbewust, maar doe het dan wel nu I HET SCHEELT U HONDERDEN GULDENS Alle tapijten vrijblijvend bij U thuis op zicht. Eerlijke en deskundige voorlichting. certificaat van kwaliteit en echtheid JANSSENS Veldhovenrlng 2, Tilburg Tel. 013/431532 kan maar wor- ïmeente er toe k te voeren, voor woonkamers Tijdens de problematiek van Kamerbewo- spandoeken en gebracht, waarbij -j -,etjaan Op vereni-j ver- een :n en een ;den, die zich opgaven ,cocrecn eren van positieve ac- huur naar in el blijk van dat bij de> Jeugdloners, ren de bedoeling goed meer «eld voor jongerenwonmger De vereniging hoopt, controle op commerciële kamer„v- g zal zijn om nog veel middelingsbureaus en weg met de huisjesmelkers. Belangstellenden kunnen zich opge ven per adres Nieuwlandstraat 1waar ook het Jongeren Advies Centrum zit. Door de vereniging is de gemeente ge vraagd om spoedig uitsluitsel te geven over haar houding tegenover het kra ken van de Spaarbank. Maandagmor gen is er iemand van de politie ge weest, werd v vel tot hui dan wacl bouv De pas opgerichte Vereniging van Kamerbewoners heeft dezer dagen het voormalige gebouw van de Tilburgse Spaarbank aan de Noordstraat Andere politiek gekraakt en de twee bovenverdiepingen daarvan betrokken. Aan de ge- Dit nypende prqbleem ka. meente is een symbolisch bedrag voor huur van 100,overgemaakt, de den opgelost, als de geme energiebedrijven zijn verzocht om aansluiting en ook verder is van allerlei overgaat een politiek "*i gedaan, wat nodig is om de formele kanten van deze kraking in overeen- waarin ruimte zit voor w stemming te brengen met de eis om wettelijk zo sterk mogelijk te staan, voor werkende jongeren. Omdat de vereniging geen rechtspersoonlijkheid bezit, geschiedde de kra- Wraakactie werd deze king op naam van Gerard Peters, die dan vermoedelijk formeel de door de yere^in.g rest van het gebouw aan anderen onderverhuurd, zulks in overleg uiter- ners .ook miudels aard met de vereniging. Aan deze krakingzitten verschillende kanten, Lmurhjk^/beroep werd gec waarvan het beschikken over een twaalftal uitstekend bewoonbare kamers de lot Jnoten om zfch bij de ten gerieve van werkende jongeren, die behoefte hebben aan kamerruimte. ging aan te stuiten. Dit werd door natuurlijk een belangrijk element is. schillenden duidelijk beantwoord; driehonderdtal handtekeningei -e kamers kunnen komen, vijftigtal gegadigden, die zich - net ware voortdurend op voor het mee-voeren stoelDe gemeente bezit wel ties .geven er wel taande pandenmaar zij werkende jongere "«“■'■hikt te ma- wordt verstaan. I werkende dat dit aanleiding zal t maken meer personen ertoe te bewegen zich ’oral de aan te sluiten. ders prij- imenvan Hoofdpunten ;n23 r zijn. De wette- De vereniging stelt de volgende pun ten voorop het

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1975 | | pagina 1