DE Bewoners R^eld npdigYl Wijkraad meent kunnen zelf al wel beginnen met verbeteren” ^ado-sjop- ruZX VAN DE LOOY Ik Enquête binnenstad kreeg 900 antwoorden Streek VVV vraagt om deelnemers accordeonconcours voor intrappen CLEERDIfl locomotion LL Beroep op Tilburgse gastvrijheid logeeradressen laat anderen er niet locomotion SPRRIDRnS 1005 centrum uoor beter wonen WEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABANT r Moederdaggeschenk van winkelcentrum Tilburg-Noord Vrijdagavond (koopavond tot 9 uur) en zaterdag zullen in het winkelcen trum Tilburg-Noord twee terrasjes worden ingericht. Donderdag 1 mei '1975 pagina 24 OPLAGE 63.500 Verschijnt in geheel Tilburg - Goirle - Loon op Zand - Udenhout - Berkel Enschot - Oisterwijk - Moergestel en Hilvarenbeek Bij besteding van 250,of meer EEN PERZISCH TAPIJTJE KADO Foto van Aarle. De grootste Speciale lijst voor taalproblemen internationale Jeans- collektie Herinnerings-zegels gemoedelijkheid nog als bijzonder prettig. o speciaalzaak in beeld&geluid SPECIALE AANBIEDING HOERA!!! I PERSOONLIJKE LENING JU NV. Fmancieringsbank nHUFIMA 1 k van WoT-TOT^OO.- 1 TilbUrg.VanVollenhovenstraat16 1 W oc-itucvem 013-553849 M BELT U EVEN BERICHT Wagnerpleln 15 B.V. BRAND EN INBRAAKBEVEILIGING Besterdplein 10 Antwoordnr. 190 - Goirle jrgarage Prijzen 10 tot 30% lager dan elders MEELSTRAAT WATERTOREN MEELSTRAAT 3133 35 TEL 421513-433860 lKoestr.138-Tilburg-Tel.425197 jan BOERBOOM b.v. De kado-kelder is weeropen Nog gezelliger dan voor heen! Tijdelijk Tel. 425525 b.g.g. 433370 Vele MOEDERDAG KADO-IDEETJES SALONTAPIJTEN in oude kleuren Nu keuze uit HONDERDEN STUKS HEUVELSTRAAT 78 TELEFOON 320871 Nog nooit zag U zo’n prachtige Moederdagkollektie van PERZISCHE TAPIJTEN Alle voorkomende maten ƒ25,- ƒ35,- Scotch uitgave stichting wijkraad binnenstad tilburg PROTESTANTSE BEGRAFENISONDEF Tilburg 013-425467 Goirle 04247-1634 KONINGSPLEIN 24» TILBURG 013-436175 Boven parkeer Vrijdag 9 mei 1975 19e jaargang - nr. 914 vragen wij een BEZORGER Liefst woonachtig in of bij deze wijk Aan melden aan ons kantoor N.S.-plein 14 meer dan 40 jaar vakwerk. centrale verwarming airconditioning sanitair dag- en nacht service vrijheid, want het concours valt in het toeristisch hoogseizoen, zodat hotels, pensions, campings etc. wel volge- UITGAVE DE TILBURGSE KOERIER B.V. DIR. J.H. G. DE BEER REDAKTIE EN ADMINISTRATIE N.S. PLEIN 14 - TILBURG TELEFOON 013-430783 - POSTGIRO 1126745 iruk, die kring wordt DE PERZENSPECIAALZAAK BIJ UITSTEK H. de ZEEUW Tilburg - Nieuwstraat 172 (hoek Trouwlaan) zijstraat achter Schouwburgring Tel. 013-424754 - 013-671590 irop zorgen. De v asje centrum wik kadootje at vandaar dit gegc Piano’s* vleugels Diverse merken uit voorraad leverbaar (ook gebruikte) GELUIDS BANDEN Scotch Dynarange tape 540 mtr./18 cm. 20,— Ampex tape 540 mtr./18 cm 9,95 Op overige bandtype of mer ken minimaal 30 KORTING. CASSETTES C 60 10 stuks voor C 90 10 stuks voor Ampex - Scotch - TDK - Classics - Braun. BIJVERDIENSTE Voor de wijk Pater v.d. Elsenplein Koopvaardijstraat 21, Tilburg tel. 013-431046 nog onderstree-* ejaarvanhetl ige samenstelling i Suriname en de zijn afgebeeld. srkttot 25Ö.000 ieills jn verkrijgbaar bij bij h ie Nederlandsche |j:k j In de Wijkraad Binnenstad wordt dezer dagen de enquête uitgewerkt, die onlangs onder de binnenstadbewoners is ge houden en die niet minder dan 900 ingevulde formulieren opleverde. Wel een bewijs dat het begint te leven bij de bin nenstadbewoners; ze gaan erin geloven, dat gezamenlijk op treden werkelijk iets kan bereiken, ook al heeft het vaak wel veel in. Er zijn drie werkgroepen bezig met uitzoeken van de antwoor den en zolang niet alles is genoteerd en uitgeteld, kan er nog weinig definitiefs gezegd worden over de uitslag. Maar een paar dingen zijn toch al wel duidelijk: de binnenstadbewoners verlangen meer groen, zij willen dat de overheid een strikt beleid gaat voeren ten aanzien van de parkeerders, en daarbij een middel vindt om onderscheid te maken tussen parkerende bewoners van het rayon, en mensen van buiten, die overal hun auto proberen kwijt te raken, waar dit niet verboden is, en waar het niets kost. Het aanzien van de Antoniusstraat is door publieke werken zeker veel verbeterd, maar in elk opzicht is de vooruitgang nog niet te merken. Automobilisten razen nu s door de straat, terwijl de bewoners gehoopt hadden, dat de njng Antoniusstraat nu eens een echte woonstraat zou worden, alleen voor de mensen die daar zijn moeten. STUDIO GROSVELD I 1 Hfl I Tivolistraat 67, Tilburg ■41 Tel. 013-43.47.62 1 Zie verder pag. 11 Jeans en Modes Bij 'n overlijden in uw familie, zowel ’s nachts als overdag belt'u eerst ons, wij nemen al de zor gen. betreffende de begrafenis of eventueel crematie van u over. R.-K. BEGRAFENISONDERNEMING DENISSEN Tel. 425525 b.g.g. 433370 LET OP HET JUISTE ADRES WILHELMINAPARK 127 Tijdens deze dagen zal aan iedereen een bon worden uitgereikt, waar men met het hele gezin op het terras,, een gratis kop koffie kan krijgen. Mul ders v. Mansveld en Albert Heyn zul- Vrijdag, zaterdag en zondag, 27-29 juni, wordt in de Stadsschouwburg in Tilburg weer het grote accordeoncon cours gehouden, waaraan diverse naties meedoen, en dat wordt georganiseerd door de Communeauté Européenne dé* l’Accordéon. Dit is een evenement, dat elk jaar ergens anders wordt gehouden, en waarbij, onder toezicht van de Belgische componist Ch. Demaele, de Europabeker van de accordeon op het spel staat. Tilburg geniet echter bij de organiserende boekt zuiier instantie sterk de voorkeur, want na, in 1969 en 1971 al twee len hebben keer in onze stad te zijn geweest, wordt ook dit jaar Tilburg weer de meest gewenste plaats gevonden. Dit is niet zozeer om de toeristische aantrekkelijke omstreken van onze stad al is ook dat meegenomen maar eerder omdat het Tilburgse die publiek zich van alle gaststeden het sterkst bij het evenement betrokken i zonder groot, en voorts wordt in de stad allerwege opriann nm hpf rlp vpIp onefpn - pr wnrripn pr ?n’n TEL 414782 Wat is eigenlijk een woonstraat en hoe zal die er komen? Ruiterdagen in Hooge Mierde De Kempen krijgen met Pinksteren weer een groots ruitersporteve- nement. De Kempische Ruiterdagen worden dan voor de zesde keer in Hooge Mierde gehouden, en de Ne derlands Hippische Sportbond heeft het officiële Nederlands Kampioen schap Military aan deze wedstrijd toe gewezen. Nadere mededelingen volgen nog in dit blad. Over wat een woonstraat eigenlijk pre cies is, daar hebben alle mensen nog zo geen duidelijk begrip van. Dit blijkt telkens, als stagières van de wijkraad op huisbezoek gaan. De meeste mensen zijn door de ontwikkelingen van de laatste jaren zo overdonderd, dat zij zich haast niet meer kunnen voorstel len, dat er van de binnenstad nog ooit iets terecht kan komen, waar zij in pas sen. Om van de steenwoestijndie er is ont staan weer een leefbare buurt te ma ken, is inderdaad veel nodig, maar werkend vanuit de omgeving, en naar hetzelfde systeem als de Oude Markt, moet het mogelijk zijn om het gedeelte tussen Heuvelstraat en Spoorlaan weer te maken tot iets, waar mensen leven en wonen kunnen in kleinscha lige bouw. woonstraat is te maken. Om dit in te zien, zouden de bewoners die lui- dens de enquête over het algemeen daar graag wonen gezamenlijk de hele straat eens in studie moeten ne men om uit te vinden wat er kan wor den gedaan met behulp van herbestra- ting, gevelbeplanting en beperking van het autoverkeer. Vanwege de wijk- aan een raad wordt geprobeerd om, als dat zo val haasl de, f hier Nog altijd zijn denliefhebbers. Door Elseviers Magazine wordt serie van vier herinneringszet geven met een verkoopprijs 5,waarvan/2,50 ten goedt aan het Rode Kruis. De zegels het teken van het jaar van de y in dit kader staat op de zegels i beeld H.M. Koningin Juliana^als stin, Gemalin, Moeder en Grootmoe der. De laatste jaren is Tilburg met allerlei De historische waarde van deze herin- evenementen nogal eens in het natio- nenngszegels wordt nog onderstreept naaU en ook in bet internationaal doordat in het laatste jaar van het Ko- njeUws, en dat is een indruk, die veel ninkrijk in zijn huidige samenstelling langer, en jn veel wijder ook de wapens van Suriname en de onthouden, dan men zich wel eens reali- Nederlandse Antillen zijn afgebeeld. seert. Dat geldt zeker voor een gebeur- De oplage wordt beperkt tot 250.000 tenis ak bet accordeonconcours waar- stuksDeze zegels zijn verkrijgbaar bij bij immers zoveel vreemdelingen tege- alle kantoren van de Nederlandsche |ijk in onze stad zu,len worden geher. Middenstandsbank. bergd. Er komen er uit Nederland, België, Frankrijk, Engeland, Spanje, Bulga rije en nog andere landen. Met het huisvesten van de deelnemers met hun gezelschap is de Streek VVV belast, maar die heeft zoveel onderdak uiter aard niet zo maar bij de hand. Er wordt daarom een beroep gedaan op de be volking, om adressen op te geven, waar mensen kunnen logeren. Plezierige belevenis Bij de vorige gelegenheden hebben de mensen zich ook niet onbetuigd gela ten en degenen, die toen gasten heb ben gehad, zullen zich nog wel herin neren, dat het een heel plezierige bele venis was. Het is namelijk niet zo, dat de gasten laat ’s avonds thuiskomen en vroeg in de morgen weer vertrekken, zodat men er eigenlijk niets van merkt Er zijn zoals zich laat begrijpen veel jeugdige deelnemers bij de gasten, en die zullen best genegen zijn om ’s avonds in het logiesgezin staaltjes van hun kunnen ten beste te geven. Van de andere kant is het hard nodig, dat de Tilburgse bevolking spontaan blijk geeft van de welbekende gast ien bovendien voor gebak en koekjes zorgen terwijl Huub van den Hout voor kaashapjes zal zorgen. De kinde ren worden niet vergeten. Zij krijgen allen een versnapering. Bij ieder ter- tasje zal een organist voor leuke muziek winkeliers uit het winkel- Iden gewoon zelf ook een aan de moeders aanbieden, dit toepasselijke geschenk. Deze week werd de cirkelfoto gemaakt tijdens de Braderie op Korvel. De omcirkelde figuur kan aan ons bureau de volgende prijzen in ontvangst komen nemen: 10,00 van «De Koerier», een waardebon van Broer de Laat, een cadeaubon van/ 5,00 van Gijzen Optiek, een boeket of plant ter waarde van ƒ7,50 van Bloemsalon Flamingo, een slinger echte boereworst van Slagerij P. van Amelsfoort, een fles wijn naar keuze van de Tropicane Bar, vier broodjes Jantje van Broodje Jantje, een waardebon voor vers vlees of vleeswaren van Slagerij Arno de Kort, een waardebon van f 10,00 van Winkeliersvereniging «De Hasselt» en een waardebon van 5,00 van Kadoboetiek Den Uil. De winnaar van verleden week was Mark van de Rosdonk, Abraham Kuijpersstraat te Tilburg. Hij heeft zijn prijzen reeds afgehaald. eens gelegen komt, contact op te ne men met eigenaars van opslagplaatsen aldaar om de mogelijkheden te bezien of de panden niet weer kunnen ge schikt worden gemaakt voor bewo- Zelf beginnen Om deze ontwikkeling is het van belang, dat de maar vast beginnen daarvoor de subsi ken. Eerstdaags zal de wijkraad de door brekende uitslag van de enquête met de binnenstadbewoners doornemen. Maar onderwijl is hij toch maar vast 51 actie begonnen, die in elk ge- ..„ast heeftZoals de hier afgebeel- fraaie affiche laat zien, gaat het over de honden. ,X”J -”t» er maar al te veel hon- ..c.ebbers, die hun dieren niet :n zijn en weinig plaats zul- ti voor de toevloed van de deelnemers aan het concours. Meteen opgeven Wat er dus gebeuren moet, is, dat die gezinnen, die nu al weten, dat zij tegen -Ie tijd een slaapkamer met een of twee of drie bedden beschikbaar heb- voelt. De belangstelling voor het concours is bij- o. eet, er "eerte r’erdt ?r de eted rderr ege van alles 436133. De vvv zorgt voor een ver- uk- gedaan om het de vele gasten er worden er zo’n 10 a 12 goeding van/. 15 per persoon per Tijs van f duizend verwacht, naar de zin te maken. De deelnemers zijn, CüïiSïdS^ >ede komt net ajs meeste Tilburgers gewone mensen, en zij doen in een worden opgediend, de gasten kunnen gemoedelijke omgeving dan ook maar liefst gewoon aan. Zij gewoon aan tafel in de huiselijke kring Jel“Wfe“ die al eens vroeger hier zijn geweest, herinneren zich die ia_als Vor- gemoedelijkheid nog als bijzonder prettig. speciale lijsten, waarop de meest .rnntmno. voorkomende uitdrukkingen in het Nederlands en in de taal van de gast(en), staan gedrukt. Men kan dus «praten» door een tekst aan te wijzen, wat een heel grappige manier van pra ten is. In het kantoor van de Streek VVV lig gen formulieren, waarop men kan in vullen, of per telefoon kan laten invul len, het aantal bedden, en het aantal nachten dat men beschikbaar heeft, alsmede bad of douche of vaste wasta fel. Het is gezien de vroegere ervaringen waarover een destijds aangelegd boek met commentaren uitsluitsel geeft te verwachten, dat er een regen van aan meldingen zal komen. Men kan natuur lijk vermelden, waaraan men de voor keur geeft in verband met de taal, zodat de dagen zo gezellig mogelijk kunnen verlopen. wennen aan de toch voor de hand lig gende gewoonte om hun behoefte te doen in de staatgoten, waar geen mens er last van heeft, en rustig toegelatep dat deze, ongetwijfeld nodige geb». k- nis midden op de stoepen plaatsvindt tot last en ergernis van de voorbijgangers. De slagzin van de affiche spreekt voor i te bevorderen m,aar bedoe‘lde - ie bewoners zelf stb,jnt "°8 'an8 ni.et voor ,edereen van’ en eventueel zelfsprekend te zijn. sidieregeling gebrui- - Subsidie voor verbetering Vanaf 15 mei zijn aan het raadhuis formulieren verkrijgbaar, waarmee men een subsidie kan aanvragen voor woningverbetering. In de subsidiere geling, is weinig voorzien in woon- straatverbetering, maar bij grondig nadenken zijn er toch wel enkele mo gelijkheden. Deze kan men ontdekken door raad te vragen bij de wijkraad, waar diverse architectonisch ge schoolde personen werkzaam zijn, die wel adviezen willen geven. Met name geldt dit voor de Mariastraat, die er nu voor het oog wel onooglijk bijligt, maar waarvan toch nog goed een echte egelaten, ;ebeurte- svindt tot jgan; eekt e gedrag

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1975 | | pagina 1