DE Is sa iKéldnpdigTl KOERIER IU jsde sling ing! aan NEEFS spnRionns-LOOs tentrum uoar beter wonen VAN DAL Tapijtengroothandel Enschotsestraat 238 - Tilburg nabij N.S. plein Oranjefeesten zijn dit jaar vooral gewijd traditionele draai-orgels tels Burgemeester Letschert heeft veel ervaring met het aantrekken van werkgelegenheid face tinten loeomtrtion 10 april 1975 - pagina 18 WEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABANT OPLAGE 63.500 Donderdag 17 april 1975 19e jaargang - no. 911 Verschijnt in geheel Tilburg-Goirle-Loon op Zand-Udenhout-Berkel Enschot-Oisterwijk-Moergeitel en Hilverenbeek n B Onze salon FRANSE STIJL-MEUBELEN is dagelijks geopend van 10.00-18.00 uur is dagelijks geopend van 11 vrijdags van 10.00-21.00 u hts KOSTUUMS!! De eerste echte Jeans-zaak in de Heuvelstraat AANMELDEN VAN LEERLINGEN I I PERSOONLIJKE LENING *1** nv F.nanoenngsbank I VOOR ALLE DOELEINDEN nHUFIMA 1 I B FINANCIERINGEN W Tilburg,Van Vollenhovenstraat 16 a Ivan f1000.. TOT. 30.000.. W 013.553849 J BELT U EVEN (°ok s'avonds) U KRIJGT WUff ^^^^NEL BERICHT Stichting Jan Ligthartschool «Tilburg». MEELSTRAAT TEL 421513-433860 MEELSTRAAT 31 33 35 in locoitiolioii J4 Koestr 138 Tilburg Tel.425197 jan BOERBOOM b.v. Straatmuzikanten kregen beter instrumenten DE NIEUWE BURGEMEESTER IN PERSUITTREKSEL STICHTING JAN LIGTHARTSCHOOL PERZISCHE TAPIJTEN: iele fan JWC- DEN BOSCH, Triniteitstraat 17 (bij het Casino op de Parade) veel meer te tiorgels, en de deuren en rote 2 nu DE PERZENSPECIAALZAAK BIJ UITSTEK H. de Zeeuw HEUVELSTRAAT 78 TELEFOON 320871 De schooltijden 13.00 uur. Over Aanmelden voor i van 8.30 uur tot tur. togen it, en :ren, wat innen ge- het niet logerhand UITGAVE: DE TILBURGSE KOERIER B.V. DIR. J. H G. DE BEER REDAKTIE EN ADMINISTRATIE: N S. PLEIN 14-TILBURG TELEFOON 013-430783 - POSTGIRO 1126745 Tlvollttr. 67-69 TILBURG Tel. 013-434762 Aanmelden voor de school Ringbaan Oost 275 dagelijksvan8.15uurtot 14.30 uur. Dhr. Kloosterman tel. 42.30.82. «TILBURG» SLAAPKAMER STUDEERVERTREK 4ER BREDASEWEG WATERTOREN GRATIS TOEGANG «Kennismakings-concert» zie verder pag 13 i voor de 1 e en 2e klas zijn srige klassen tot 14.00 ui or hogere klassen tevens mogelijk. 10-30% LAGER DAN ELDERS Zeer speciale prijs HARRIE BROCKEN Hasseltstraat 232-234 Tilburg 013-426384 STUDIO-GROSVELD Tilburg - Nleuwatraat 172 (hoek Trouwlaan) zijstraat achter Schouwburgring Tel. 013-424754 - 013-671590 Tel. 013-421904 b.g.g. 320439 Stadsdienst lijn 4/5 stopt voor de deur! oartij Hama- 209x130 cm SHIRAZ 30 x 30 SHIRAZ 60x30 BOUGHARA 30x30 BOUGHARA 50x30 KARADJA 110x60 HAM AD AN 150x100 HAMADAN 190x100 Koopvaardijstraat 21, Tilburg tel. 013-431046 Neutrale school voor basisonderwijs met aansluiting voortgezet onderwijs. "Tijdige inspraak van I Woensdag ging officieel de benoeming in van drs H.B.P.A. Letschert tot bur gemeester van Tilburg, als opvolger van de onlangs gepensioneerde mr C.J. Becht. De feitelijke ambtsaanvaarding met de daar jij passende feestehjkneden zal binnenkort plaatsvinden, en onder wijl tracht Tilburg enig oog te krijgen op de figuur, die de komende jaren de ontwikkelingen in de stad krijgt onder handen te nemen. Is groter werden, de uitvinding van igram- <boek- Jeans en Modes Niet zo’n gewoon pak, maar 'n superslank kostuum, van Fransen huize, met 'n eenknoopssluiting in M jadegroen, roombeige, ||j zilvergrijs en rafblue Besterdplein 37 faUlfiw van het boekje «Het rgel» van mr. M. de Waard, van de Kring van ïeft heel wat gedaan om de populariteit van dit traditionele straatinstrument weer te doen herleven. IVoorjaarsaanbieding in I I perzische tapijten wordt zijn benoer tdaging beschoi venst kan worden afge- ieuwe burgemeester de 1 een beetje ziet als een is nt laar het kan natuur- spraal orden verstaan. Hij volkss Aanmelden voor de school Meerkoldreef 12 dagelijks van 8.15 uur tot 14.30 uur. Dhr. v.d. Winkel tel. 67.08.09. GEVELKACHELS voor KEUKEN SLAAPKA’ STUDEER’ HUISKAME Zulke orgeltjes konden heel klein geldraaier hing ze dan ...vu vv.. ..cm voor zijn buik. Later werd het repertoire uitgebreider en toen moest de kast gesteund worden met een poot. Daar zijn nog veel plaatjes van te zien in j oude boeken. Vaak had de orgel- betaalde tijdig de draaier dan een aap als gezelschap 1 die geleerd had om centen te bede len, terwijl zijn baas muziek maak te. Dat was wel een erg armoedige bedoening. BETAALBARE TOFFE MODE VOOR HEM EN HAAR. BON-MARCHÉ jonge modes Piusstraat 34, t/o Koningsplein Tien orgels ■Op 30 april brengt mitéinsamenwerkii van Draaiorgelvrie Boeksysteem Toen de orgels tengevolge van Alselme Gavioli, en de proj ma’s door middel van een «l systeem», dat nu nog wordt toege past, enorm konden worden uitge breid, werden ze op de bekende driewielige wagens gemonteerd. Het geluidsvolume werd veel om- vangrijker, er waren veel meer klankvariaties mogelijk, en, na tuurlijk, net zoveel stukken als men «boeken» had. Deze orgels waren veel duurder dan de vroe gere en voor een gewone orgel draaier waren ze niet te betalen. Vandaar het initiatief van Léon Warnies, dat in de vorige eeuw en tot in onze tijd Nederland voorzag van naar alle kanten uitzwer mende draaiorgels. Jeans jackets - overhemden - blouses - rokken - jurken - broeken - T-shirts - spencers - souspulls - vesten. ALLE CEINTUURS DEZE WEEK 5,— meer dan 40 jaar vakwerk. centrale verwarming airconditioning sanitair dag- en nacht service bevolking kan problemen voorkomen" zullen afwegen teger meen belang. Daar zi. Zij dragen hun eigen bel?™ is aan de gekozen Vvu,. woordiging het evenwicht r gemeen belang tot stand te Meer dan informatie Dit klinkt in elk geval opwekkend, te meer omdat burgemeester Letschert deze opvattingen in Uithoorn in prak tijk heeft gebracht en dus niet zomaar iets zegt. Als hij deze procedure ook in Tilburg in praktijk weet te brengen,zal het misschien zo ver komen, dat ook hier inspraak niet wordt tot geven van overheidsinformatie aan specifiek ge ïnteresseerde groepen, die dan mc vernemen, wat er gebeuren gaat die vervolgens mogen aan voer er eventueel nog meer zou kur beuren, op voorwaarde dat I conflicteert met de al van hot vastgelegde plannen. Deze procedure hebben we in Tilburg al een groot aan tal jaren zien volgen. Het is te hopen, dat burgemeester Letschert ervoor zal kunnen zorgen, dat het anders wordt. Misschien is het Tilburgs publiek er dan toe te bewegen zich bij inspraak bijeenkomsten ook inderdaad te mel den en mee te praten want dat moet hier nog voor het grootste deel worden geleerd. Inderdaad zal Tilburg voor de nieuwe loeten plaatsvinden. De pro- burgemeester een uitdaging betekenen, ordt anders te lang en boven- Verwacht mag worden, dat de gemeen- bevolking dan voor een tenaren in deze uitdaging méé zullen komen te staan. Inspraak denken en handelen en niet de uitdaging ‘"t een verantwoorde uit- aan de voeten van de burgemeester leg- .omen door de gekozen gen en zelf gaan zitten toekijken wat hij ïnwoordiging, de gemeen- ermee zal doen. De uitdaging is niet lurgemeester heeft er alle gericht tot de burgemeester; zij is ge- r, dat inspraakgroepen, richt tot de stad en het is veeleer de intane inspraakgroepen niet burgemeester, die de stad zal bijsprin- eigen belangen zorgvuldig gen dan andersom. In diverse bladen wordt veel goeds verteld over het werk van drs Let schert als burgemeester van Uithoorn, welke gemeente onder zijn bewind groeide van 13.ÖÖÖ naar 22.000 inwo- ners, terwijl de gemeente duidelijk greep kreeg op de werkgelegenheid, zodat zij een selektieve vestigingspoli- tiek kon voeren inzake industrie, en verhinderde, dat zij zou evolueren tot een slaapstad. Ook in zijn vorige ambtsperiode in Medenblik wist hij deze gemeente te ontwikkelen tot een goed wordt begrepen zodra het in het regionale industrialisatiekem. Daaruit bestuurlijke vlak terecht komt, mag worden afgeleid, dat burgemees- Inspraak ter Letschert zijn ervaringen heeft met Burgemeester Letschert zal hiermee het scheppen en reguleren van werk- te maken krijgen. Volgens een inter- gelegenheid. Gelijk bekend valt zulk view in de Amstellandpers hecht hij een bekwaamheid er in Tilburg niet grote waarde aan de inspraak van de naast; behoefte aan werkgelegenheid bevolking. «Daar moet duidelijker is er meer dan genoeg. vorm aan gegeven worden, en die in- In andere publikaties wordt gezegd, spraak zal vooral in een vroeger dat drs Letschert zijn benoeming in stadium mc Tilburg als een uitdaging beschouwt, cedure woru, waaruit desgewenst kan worden afge- dien kan de b< leid dat de nieuwe burgemeester de fait accompli kt 'stad toch wel een beetje ziet als een is nodig om tot probleemgeval, maar het kan natuur- spraak te kom lijk ook anders worden verstaan. Hij volksvertegeni verwacht, dat hij het in het zuiden best teraad. De bur naar zijn zin zal hebben; hij is namelijk begrip voor, in Limburg opgegroeid en kent dus de vooral spor sfeer. Allemaal dingen, die te ver- altijd hun i wachten zijn. Als het gaat om concrete voornemens, om een oordeel over zjjn nieuwe gemeente, om een wat andere omschrijving van de problemen, houdt de burgemeester zich wijselijk op de vlakte: hij kan er nog niets van zeggen. Hij is van plan eerst te luisteren. Ook voor de hand liggend genoeg. Minder mooi is het dat de bladen uit publica ties in «De Stem», een blad, dat in Tilburg eigenlijk toch maar weinig ver loren heeft, afleiden, dat in het Til- burgse gemeentebestuur wethouders zitten, die niet voldoende over be stuurlijke capaciteiten zouden be schikken. Verwacht wordt dan, dat burgemeester Letschert «olie op de golven zal gieten» zodat de PvdA weer met vertrouwen kan samenwerken met het CDA. Burgemeester Let schert zal op deze publicaties wel niet afgaan, en dat is maar goed ook, want zij geven minstens een scheef beeld van de situatie. De binnenstad Er wordt niets gezegd over de sanering van de Binnenstad, vermoedelijk om dat een buitenstaander daar niets zin nigs over kan zeggen, verbonden als de problematiek hier is met de gevoe lens, die de geboren Tilburgers hun stad toedragen, en waar een ander niets van weten kan. Dat de omstan digheden die samenhangen met het behoud van de leefbaarheid van de stad, met name voor de geboren Til burgers, in de politieke rivaliteit drei gen te worden getrokken, is op zich al een aanleiding om te vragen ot het be grip leefbaarheid nog wel'helemaal KARPETTEN Grote sortering wereldbekende Richelieu karpetten Alle prijzen en maten PERZISCHE TAPIJTEN 'n Uitgezóchte collectie handgeknoopte Perzische tapijten ■t het Oranjeco- üng met de Kring ienden in onze stad een ouderwetse muzikale sfeer. De volgende vermaarde or gels doen mee De Bloemenmeid, uit Den Haag, De Blauwe Gavioli, eveneens uit Den Haag, De Ce- mentmolen uit Rotterdam, De Gele Gavioli uit Breda, De Leeuw uit Tiel, De Leeuwin uit Rotter dam, een Ruth - cilinder orgel, dus nog een echt oud instrument, zoals kort omschreven in dit artikel, het stijve beeldje uit Sevenum, Den Teugelder uit Beek en Donk en De Troubadour uit Berg en Dal. De orgels zullen op 30 april in de morgenuren op verschillende plaatsen in onze stad optreden waar, dat zal nog worden bekend gemaakt en tussen één uur en halfdrie zijn ze allemaal bij elkaar te zien en te horen op het Ko ningsplein. Er is uiteraard nog vertellen over draai; Op de hoek van de Diepenstraat stond woensdag een groep voorbijgan gers van de Korvelseweg te «louwen», naar aanleiding van wat werd niet dui delijk. Maar de omcirkelde figuur heeft er toch voordeel van, want die kan aan ons bureau de volgende prijzen komen halen: f10,van De Koerier, een waardebon van f 10,van Broer de Laat, een waardebon van f 7,50 voor vlees en vleeswaren van Slagerij Arno de Kort, een waardebon van f7,50 voor een bloemboeket of plant van Bloemen- salon «Flamingoeen waardebon van f 5,van Gijzen Optiek, vier «Jantjes» van «Broodje Jantje», een fles wijn naar keuze van de Tropicanebar, een slinger echte boerenworst van Slager P. van Amelsfoort, Insulindeplein, een waar debon voor een schaal boerenzult van Vissers Kaas, vleeswaren, dieet en re form. De winnaar van verleden week, M. van den Besselaar, Querijnstok- snover het alge- straat, heeft zijn prijzen al ontvangen, rijn zij niet voor, belang uit en het i volksvertegen- met het al- f brengen. UZ 16,— 35,— 110,- 275,- 298,— GROTE SHIRAZ TAPIJTEN 200x300 V.a. ƒ850,— Deze week bij «VAN LEEST» Tenthuisje 66,— nu 59,50 Autoped 58,50 nu 46,50 Primus v. Gilsstraat 5, Tel.: 422178. Reeds duizenden tevreden -XX» VLOERBEDEKKING 100.000 strekk. meters in 300 kleuren HONDERD JAAR GELEDEN VERHUURBEDRIJF OPGERICHT De geschiedenis van de draaiorgels uitgave is natuurlijk veel ouder dan die van Draaiorg het draaiorgelverhuurbedrijf. De voorzitter van de Kring eerste draaiorgels waren er al in de Draaiorgel vrienden, heeft zeventiende eeuw; zij werkten op 1 J dezelfde manier als een ouderwetse De viering van Koninginnedag in Tilburg heeft de laatste jaren een zekere speeldoos: een metalen cilinder met landelijke vermaardheid gekregen vanwege de originele ideeën, die dan stiften werd rondgedraaid en die worden uitgevoerd. Voor dit jaar is het hele programma nog niet precies stiften drukten dan toetsen neer, bekend, maar diverse punten zijn toch al vermeld. Zo is er op 30 april een waardoor metalen tongen werden groot draai - orgelfeest, waarbij een tiental traditionele straatmuziekwa- aangeslagen, gens door verschillende delen van de stad zullen trekken. Dat heeft zijn speciale reden, want dit jaar is het honderd jaar geleden, dat in Amster- ke °rge j dam de blinde Belg, Léon Warnies, het eerste draaiorgelverhuurbedrijf Zljn’ de org( stichtte. Daar zat brood in, maar bovendien was het ook een stukje sociaal met een nem bedrijf. Voordien was het draaiorgelschap een partikuliere onderneming; straatmuzikanten, die doorgaans niet bepaald rijk in hun kapitaal zaten, moesten zelf zorgen, dat ze aan een instrument kwamen en ook toezien op het onderhoud. Léon Warnies belegde een omvangrijk kapitaal in een groot aantal perfect uitgevoerde draaiorgels, die de muzikanten dan bij hem konden huren. Als men er netjes op was, en men t huur, dan kon men de mooiste draaiorgels meekrijgen. Perzen importeur bedingt kortingen in Teheran Teheran, 17 april. Door zijn goede kontakten en relaties in Perzië is de Hr. A. Janssens er in geslaagd beslag te leggen op een prachtige partij Perzi sche Tapijten tegen zeer lage prijzen. Het betreft hier o.a. een grote partij Beloudch tafellopers uan 150x90 cm voor de zeer lage prijs van 350.Uit zoeken. Verder een prachtige pt dans, salonkleden van 2 voor 695.Uitzoeken. Door deze partij in zijn geheel te ko pen, kan de Hr. Janssens deze Tapij ten in zijn zaak aan de Veldhovenring 2, tegen deze bespottelijke lage prijs verkopen. Doe daarom nu uw voordeel en profi teer! Janssens, Perzische Tapijten b.v. Veldhovenring 2, Tilburg. 23041

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1975 | | pagina 1