M KOERIER Actiegroep wil strijd tegen tariefsverhoging gas en electra Wffl landelijk karakter geven ks 0 J |7r\” [neefs spnRionns loos centrum uonr beter wonen rgeld nodig?! I classics, 30% korting. BON-MARCHE na locomolioii LL JANSSENS 11 Win een prijs van bijna 1000 gulden met de Tilburgse Koerier Bladmuziek/Muziekinstr. locomotion J^j^WEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABANT VAN DAL Tapijtengroothandel Enschotsestraat 238 - Tilburg nabij N.S. plein Tel. 013-421904 b.g.g. 320439 Stadsdienst lijn 4/5 stopt voor de deur! - Jaarlijkse huurverhoging gaat in 1975 in op 1 juli. IIgeluidsbanden II 1975-pagina 24 OPLAGE 63.100 E JONG IN MODE voorhemenhAar Subsidie noodzakelijk ^Stichting „0lol~i0egraceó” PRIJSVRAAG gebit ikc TROOSTPRIJZEN ices op zondag 13 De eerste echte WAT MOET U DOEN?? Jeans-zaak in de Perzische tapijten GRATIS AFFICHE Heuvelstraat La Renaissance M.A.N stuurt Woonplaats: Leeftijd: MEELSTRAAT TEL 421513-433860 MEELSTRAAT 3133 35 Koestr. 138-Tilburg-Tel.4251971 in opnieuw voor K.R.O.-radio gemeenteraad open brief over IFF 10- m- PIUSSTRAAT 34 TILBURG - TEL. 42.11.19 Jeans en Modes TILBURG r C TIVOLISTRAAT 67-69 PERZISCHE TAPIJTEN in oude kleurstellingen Voor exclusieve Verschijnt in geheel Tilburg - Goirle - Loon op Zand - Udenhout - Berkel Enschot - Oisterwijk - Moergestel en Hilvarenbeek >rief Reeds duizenden tevreden kopers in onze speciaalzaak in VLOERBEDEKKING 100.000 strekk. meters in 300 kleuren Marcel Ankoné gaat 'het zware werk' doen dit seizoen. Hij rijdt alle grote internationale 750 cc races. En dus is hij ook in de Olof-wegraces present. STUDIO - ^XJï^QSveld TEL. 013 - 43 47 62 MUZIEKSTUDIO g Olof-wej Loerier. I Bij Bouckaert: Bij Flipsen: HEUVELSTRAAT 78 TELEFOON 320871 lertoire van tdeK.R.O. if ge- ikaal even. ia.s. Bij Hoes: Bij van lersel: Bij van Loon: Bij Spijkers: Ik heb wel geen affiche van de Olof-wegraces voor het raam hangen. Naam: HOOFDPRIJS Een spinternïfeuwe Bronco Batavus ter waarde van bijna 1000 gulden. Donderdag 3 april 1975 19e jaargang no. 909 UITGAVE: DE TILBURGSE KOERIER B.V. DIR. J. H. G. DE BEER REDAKTIE EN ADMINISTRATIE: N.S. PLEIN 14 - TILBURG TELEFOON 013-430783 - POSTGIRO 1126745 KARPETTEN Grote sortering wereldbekende Richelieu karpetten Voor wonir°f die n»v< woning.; prijs gel Zes motor- en bromfietsdealers c en de Tilburgse Koerier een pr interessante prijzen winnen: /egraces U kunt organiseren samen met de Stichting srijsvraag voor de lezers van de Kc 16 kaarten voor de eretribune van de internationale Olof-wegrac april a.s. op circuit de Beekse Bergen. En 240 Hero Rockets. dat It is uitg Hierlangs afknippen en injeveren voor donderdag 10 april a.s. bij een van de onderstaande zaken of bij de Tilburgse Koerier. Op de posters in de etalages zijn de volgende rijders afgebeeld: VELDHOVENRING 2 TILBURG. TEL 431532 mge ïgin- i lang te persoon van 'De Koe- J,— van Broer van 5,— van n 7,50 rij Arno 9 voor P, P S I o speciaalzaak in beeld*geluid o I II CASSETTES - II C 60 1 O stuks voor 25,- C 90 10 stuks voor 35,- II SCOTCH DYNARANGE I LEN,NG T - F_.„gsbank 1 [ALLEEN DEALER VOOR TILBURG I ^^rn^ancierin©^Én^^^^^ OHUFIMA I Ixx van TOK BANDEN I A VAN f1000,-TOT f30.000,- W Tilburg, Van Vollenhovenstraat 16 1 IU rïcWTTCC I f 11 KONINGSPLEIN 248 H TILBURG jnter^ound oh-hmzs EXTRA PRIJS Een weekend geheel verzorgd voor 2 personen naar de T.T.-races van Assen, aangeboden door de Tilburgse Koerier. BREDASEWEG WATERTOREN I et feestconcert ter te lustrum na de jaar in een over- j plaatsvond. Solis- erlenen thans Thea aan). Ton Brokken (bas), terwijl Frans i begelei- k de verhoging bij een aangekomen, blijkt zon- de groep aldus de heer Van Tol, die ld aanhaalt van een mevrouw plotseling tachtig n betalen. 'Dat zal verbruik hebben “-gis toch veel te wttalen. Er zijn echt niet in staat ,.en te gaan beta- >r niet of niet meer gesubsidieerde tingen in het geliberaliseerde gebied, niet toebehoren aan gemeenten of igcorporaties is eveneens de huur- geheel vrij. Alle prijzen en maten PERZISCHE TAPIJTEN ’n Uitgezóchte collectie handgeknoopte Perzische tapijten een boeket of plant van Bloemensalon 'Flamingo'; een slinger echte Tilburgse boereworst van Slagerij P. van Atnels- voort; een fles wijn naar keuze van Tropi- cane Bar; een bon goed voor 4 Jantjes van Broodje Jantje; een waardebon van 10.— van Winkeliersvereniging'De Has- seltstraat’. Vorige week was het de heer Th. Spijkers, Van Hessen Kasselstraat 70 te Tilburg die in het cirkeltje prijkte. Foto Van Aarle. Indien in deze gevallen een hoger percenta ge dan acht wordt overeengekomen, moet de verhuurder daarvan mededeling doen aan de Huuradviescommissie. Dit schrijft Wet huurprijsontwikkeling woonruimte voor. Deze wet biedt de Minister van Volkshuisvestingen Ruimtelijke Ordening de mogelijkheid de huurverhoging voor woningen met vrije huren zo nodig aan een maximum te binden. Het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening zal weer een bro chure uitgeven, waarin wordt uiteengezet hoe de huurverhogingen tot stand komen of kunnen komen. Zij zal in de eerste helft van mei verkrijgbaar zijn. Via de pers en een televisiespot zal bekendheid worden gegeven aan de verkrijgbaarstelling. Het is de bedoeling, dat huurders van woningen van gemeenten en woningcorporaties een vouwblad in hun bus vinden. De Eerste Kamer heeft een wetsontwerp aangenomi waarbij o.m. wordt bepaald, aai de jaarlijkse huurverhoging in 1975 niet op 1 april, maar op 1 juli zal plaats hebben. Op deze datum wordt ook de nieuwe regeling voor individuele huur subsidie van kracht, die staats secretaris drs. M. P. A. van Dam van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening de vorige week heeft bekend gemaft. Deze zal ertoe bijd.agen üat huurders met een laag inkomen door de komende huurverho ging niet in financiële moeilijk heden geraken. grote aantal zeer sponta- tet actiecomité bereikt. In jzicht hebben de wijkraden zich :j beschikken in het nig financiële midde- sncils te verspreiden, aamm wijkbladen zijn inmid- :n verschenen om de actie te comité hoopt da in Midc U dingt mee naar de hoofdprijs, indien u tevens duidelijk zichbaar van de straat een affiche van de Olof-wegraces voor het raam hebt hangen. Dat affiche (een prachtige 4-kleuren poster) krijgt u gratis bij de dealers die aan de aktie deelnemen. Haal zo’n prachtige poster van de Olof-wegraces bij een van de volgende zaken: Bouckaert, Bredaseweg 85 Flipsen, Paleisring 7 Hoes. Spoorlaan 54 van lersel. Enschotsestraat 164 van Loon, Oppenheimstraat 19 of Offenbachstraat 80 Spijkers, Leo XlII-straat 60 En schrijf op onderstaand wedstrijdformulier welke wegraces er zijn afgebeeld op de posters die bij bovengenoemde dealers voor het raam hangen. gd in Goirle maakte zich vor p om aan de paasvakantie te begi nen. Buiten deed het wat kerstachtig maar de sneeuw was niet bereid om L blijven liggen. De omcirkelde wordt getracteerd op 10,— v rier'; een waardebon van 10,- de Laat; een waardebon Gijzen Optiek; een waardebon van. voor vlees of vleeswaren van Slagerij t de Kort; een waardebon van ƒ7,50 Bij de motor- en bromfietsdealers, die aan de aktie meedoen, hangen in de etalage, door Moto 73 beschikbaar gestelde posters van beroemde wegracers. Schrijf de namen van de coureurs die op de posters staan afgebeeld op het wedstrijdformu lier, dat in dit blad is afgedrukt. (Als u er niet uit kunt komen moet u de foto’s in de Tilburgse Koerier maar vergelijken met die van de etalages). Deken H. N. M. Schouten geen nieuwe ambtsperiode De deken van Tilburg en Goirle heeft een schrijven doen rondgaan aan alle priesters en instellingen dat zijn ambtsperiode van 6 jaren is verstreken en dat hij zich lichame lijk niet sterk genoeg vindt een tweede ambtsperiode van 6 jaren aan te kunnen en stelt zich daarom niet meer kandidaat. Deken Schouten verwacht in de komende jaren dat de problemen van organisatori sche aard zoals kerkruimtelijke ordening, pastorale reconstructie etc. téveel van de aandacht van de deken zullen opeisen. Met het bisdom is overleg gaande over een nieuwe funktie. Totdat deze gevonden is en tot een opvolger is aangestéld zal hij als deken aanblijven. PIANO'S Vele bekende merken uit voorraad leverbaar, w.o. Pleyel- J| Rameau-Baldwin-Geyer B Zimmermann - Alex. Herrmann II JI Kimball - Ronisch. 11 Doina. Normaal 3995,— IJ Nu nog enkele 3295,— Stemmen - Repareren - Reviseren. JI Het Tilburgs Mannenkoor La Renaissan ce heeft van de K.R.O. opnieuw een uitno diging ontvangen om opnamen te maken voor het programma 'Zin in Muziek'. Het eerste radio-optreden van La Renais sance dateert van mei 1972, maar sinds dien is de kwaliteit en het repe het koor dermate verbeterd, dat i de oude opnamen niet representatief noeg achtte om nog een juist muzik beeld van deze vereniging te kunnen gev Daarom gaat La Renaissance op 9 mei i weer naar de studio in Hilversum om o.l.v. Jan Jansen enige koorwerken uit te voeren uit bekende opera's als II Trovatore, Rigo- letto, La Forza del Destino, Faust en Die Zauberflöte. Met deze koren oogstte men n.l. reeds veel succes op het gelegenheid van het eerst* heroprichting, dat vorig ja volle Stadsschouwbrug pis tische medewerking verin Vermeulen-Peek (sopras— (tenor) en Ad Mutsaers Trimbach aan de vleugel voor de ding zal zorgdragen. nen krijgen als de energienota’s te hoog worden voor de oudere mensen en de mensen met lage inkomens. De regering zou daarvoor een systeem moeten ontwer pen. Veel mensen die echt niet kunnen betalen zijn bang dat ze afgesneden zullen worden en dat zij als wanbetalers zullen worden aangemerkt. Waar niet is verliest de keizer zijn recht. De actiegroep hoopt Onze salon: FRANSE STIJL-MEUBELEN is dagelijks geopend van 10.00-18.00 uur vrijdags van 10.00-21.00 uur 's maandags gesloten. Telefoon 073-143526/123041 Tilburg dinsdagavond - Reeds enige tijd wordt in Tilburg door een groep actie gevoerd tegen de per 1 januari 1.1. doorgevoerde zeer aanzienlijke tariefsverhoging van gas en electra. Als contactper soon voor de groep fungeert de heer Dirk van Tol, Sevenhoekse- straat 1 te Tilburg, tel. 42 55 22, die zich samen met de andere leden van de actiegroep verzekerd weet o.a. van de steun van de Juridis che EHBO. Op grote schaal zijn in de stad stencils verspreid en ook via de wijkraden heeft men de bevolking benaderd om handteke ningen te verzamelen. Het aantal reacties is erg groot. ’Het zijn er ettelijke duizenden', aldus de heer Van Tol, die zegt dat er thans besloten is de actie een landelijk karakter te geven. Met Eindhoven en Utrecht bestaan al contacten. De heer Van Tol wil proberen aanstaande zaterdag bij Brandpunt aan het woord te komen om een toelichting op de actie te geven, want hij is - samen met de andere leden van de actiegroep - van mening dat de wijze waarop deze tariefsverhoging tot stand is gebracht, onbehoorlijk is. 'Hoe verschrikkelijk aantal mensen is aan„ der meer uit de antwoorden die binnenkrijgt’, het voorbeeld uit Tilburg-Noord, die p'-*~ procent meer moest gaan zeker ook wel in het verb; gezeten, maar zo’n verhoging i erg. Wie kan dat nou beta zoveel werkelozen, dat zij ec zijn om die hogere tarieven len.’ Denkt de actiegroep in staat te zijn de verhoging terug te draaien? De heer Van Tol ziet dat niet zitten en daarom wordt een andere oplossing voorgestaan. Even goed als er huursubsidie is voor mensen die te weinig verdienen om in een duur huur huis te gaan wonen, evengoed zou het mogelijk moeten zijn om subsidie te kun- ORGELS Zie onze nieuwe kollektie Kawai orgels Mark - RIHA - Baldwin. De meeste uit voorraad leverbaar. Tevens geven wij lessen in: orgel - piano |J - drum - trompet - clarinet - saxofoon - V gitaar. K Door het Milieu Aktiecentrum Nederland, waarvan de Tilburgse afdeling is gevestigd op het adres Merodestraat 10a, is aan de Tilburgse gemeenteraad een open brief geschreven over IFF en wordt het gemeen tebestuur uitgeen, die het bij de jeugd, maar ook bij de ouderen, goed blnodigd om in het openbaar een reaktie daarop te geven. In de brief wordt melding gemaakt van een onderzoek dat door het M.A.N. in de Stokhasselt is uitgevoerd met betrekking tot de overlast die in de buurt wordt ondervonden. De verzamelde gegevens hebben ertoe geleid dat het M.A.N. haar akties heeft uitgebreid tot het bedrijf zelf, omdat men van mening is dat de veilig heidsvoorschriften worden overtreden en dat IFF nalaat haar medewerkers vol doende informatie te geven over de gevaar lijke stoffen, die bij verschillende procc sen worden gebruikt. In de open bri worden daarvan een aantal voorbeelden genoemd. Het M.A.N. is van mening dat de stank overlast en de bedrijfsonveiligheid een groot probleem vormen voor zeer veel mensen. Er wordt niet geëist, aldus de open brief, dat de IFF opgedoekt wordt, maar het eist wel dat de IFF schoon en veilig produceert. v vll corporaties en die niet of niet meer worden len gesubsidieerd, zullen met een huurverho- ging van ten hoogste 8% rekening moeten 'dat houden. Ook van vele niet of niet meer in gesubsidieerde woningen van particulieren 1 zullen pp die datum de huurprijzen kun nen worden verhoogd. Zo zullen de huren evan woningen in <je z.g. niet- geliberaliseerde gebieden waarop de Huurwet nog van toepassing is, in vrij overleg tussen verhuurder en huurder met ten hoogste 8% kunnen worden verhoogd. De niet-geliberaliseerde gebieden zijn in het algemeen de stedelijke agglomeraties van de Randstad en de daaromheen lig gende gebieden. De huurpnj-s va» u. gebieden gelegen woningen die behoren tot de z.g. vrije- sector en van de woningen waarvoor de Huuradviescommissie een z.g. categorie- verklaring heeft af gegeven, is geheel vrij. ROMMEL- EN ANTIEKMARKT Op zondag 6 april organiseert de stichting Jeugdbelangen een grote rommel- en an tiekmarkt met fancy-fair ten bate van het jeugd- en jongerenwerk. Leuke oude spul letjes uit grootmoeders tijd, een rad van avontuur, een grabbelton en andere attrac ties maken er een gezellig geheel van. Plaats: manege 'De Kraan', Berkel- Enschot. Geopend van 11 tot 6 uur. 'GROOTSTE ANTIEKMARKT VAN NOORD BRABANT’ in de Sporthal van Haaren N.B. (3 km van Oisterwijk). Zaterdag en zondag 5 en 6 april. Telkens van 13.00 tot 17.00 uur. Op 1 juli a.s. worden de huren van de nog gesubsidieerde woningen in het gehele land, die tenminste één jaar oud zijn, met 8% verhoogd. De huurders van woningen die toebehoren aan gemeenten en woning- gegevens binnen te krijgen van mensen die omdat ze de verhoogde tarieven niet kun nen betalen worden afgesneden. Veel kritiek heeft de actiegroep op de wijze waarop de voorlichting over de verhoging is gedaan. ’Dat lijkt helemaal nergens op’, zegt de heer Van Tol, die ook veel kritiek heeft op de milieubelasting. ’Het is toch te gek’, zegt hij, ’dat de mensen die in de stank van de fabrieken zitten, er nog voor moe ten betalen ook.’ Opvallend is het j ne reacties dat he dat opz positief opgesteld. Zij algemeen over te weinij len om folders en sten, maar in een aantal wij' dels oproeper steunen. Het comité hoopt dat ook vanuit de kleinere gemeenten in Midden-Brabant actief aan de actie zal worden deelgenc men, want naarmate men over meer steur handtekeningen beschikt, des te sterker voelt het actiecomité zich om maatregelen voor te stellen, die aan deze situatie iets doen. Tariefsverhogingen van zo’n grootte zouden naar de mening van het comité niet mogen voorkomen zonder dat daar com pensaties tegenover staan. "/ggmrgiiffitiuir DEN BOSCH, Triniteitstraat 17 (bij het Casino op de Parade)

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1975 | | pagina 1