F 20 gespreksgroepen legden met Werkgroep 2000 algemene eisen voor stadsverbetering vast jfJ PAAS - SHOW Fgeld nodig?! VAN DAL TAPIJTENGROOTHANDEL t k d J u c sphridhrsloos centrum uoor beter wonen 7 ’Energie en Water’ geeft huis-aan- huis overzicht nieuwe tarieven BON-MARCHE ■■■■■■■■■■■■a ■■■■■■■■■■■■I 1 CLEERDin locomotion H - VLOERBEDEKKING locomotion WEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABANT^ De Belgische g winkel KARPETTEN PERZISCHE TAPIJTEN Studio - Grosveld Tel°m3-43476269’ TilbUrB Win een prijs van bijna 1000 gulden met de Tilburgse Koerier Meer groen en minder auto’s van belang voor binnenstad 1975 - pagina 20 OPLAGE 63.100 Donderdag 27 maart 19e jaargang no. 908 EERSTE FASE INSPRAAK AFGEROND JONG IN MODE VOORNEMEN HAAR De eerste PRIJSVRAAG echte Jeans-zaak in de Heuvelstraat BIJVERDIENSTEN VOORLICHTINGSBLAD VAN GEMEENTE WAT MOET U DOEN?? Nieuw gastarief GRATIS AFFICHE van iks ALLES OP GEBIED VAN MUZIEK Bezoekt onze grote 2e paasdag van 9-6 uur B.V. trijd Antwoordnr. 190 - Goirle I PERSOONLIJKE LENING JU N v Financier,ngsbank r00n«X0«aEHDEN 1 ohufima I I VAN>1000-TOT?30.000,- 1 1 SNEL BERICHT Adres: Woonplaats: Leeftijd: MEELSTRAAT J MEELSTRAAT 3133 35 TEL 421513-433860 Koestr.138 Tilburg Tel.425197 Bij Bouckaert: Bij Flipsen: Bij Hoes: Bij van letsel: Bij van Loon: Bijspijkers:.., Ik heb wel geen affiche van de Olof-wegraces voor het raam hangen. Naam: PIUSSTRAAT 34 TILBURG - TEL 42.11.19 n, want be- eerste fase kelen over de reserverii ter voor de drinkwat Jeans en Modes int het alarm g' ;le dieven snel en in de halveliter klasse. Olof-races. ten ische dres i van wor- De energiebedrijven schrijven het volgen de: BRAND EN INBRAAKBEVEILIGING Goirle 04247-1634 vast recht per maand prijs per m 26 ct 16ct voor donderdag 10 april a.s. bij een van de e Koerier een pi jzen winnen: HOOFDPRIJS Een spinternieuwe Bronco Batavus ter waarde van bijna 1000 gulden. Van Noud van Loon basis prijs per kWh 100.000 strekk. meters in 300 kleuren vast recht per maand ƒ3,- ƒ8- punt :bonden .n dienen Nieuw elektriciteitstarief vo r huishoudelijk verhv uik jaarverbruik 0 tot 1.200 kWh meer dan 1.200 kWh Tilburg 013-425467 Piet van de Wal uit Oirschot werd Nederlands kampioer Vorig jaar haalde hij een prachtige tweede plaats in de ices op zondag 13 HEUVELSTRAAT 78 TELEFOON 320871 Hierlangs afknippen en inleveren v~~- ,A z.z. onderstaande zaken of bij de Tilburgse Koerier. Op de posters in de etalages zijn de volgende rijders afgebeeld: UITGAVE: DE TILBURGSE KOERIER B.V. DIR. J. H. G. DE BEER REDAKTIE EN ADMINISTRATIE: N.S. PLEIN 14 - TILBURG TELEFOON 013-430783 - POSTGIRO 1126745 Verschijnt in geheel Tilburg - Goirle - Loon op Zand - Udenhout - Berkel Enschot - Oisterwijk - Moergestel en Hilvarenbeek jaarverbruik 0 tot 600 m3 600 tot 170.000 m3 Dit zijn allemaal algemeenheden, die pas uit de verf komen, wanneer zij buurtsge- Tegen de auto Op het punt van verkeer wordt de strijd aangebonden tegen de auto. Allerlei maat regelen dienen de voetganger en de fietser te beschermen. De auto moet om de woon- Gevraagd EEN BEZORGER voor de wijk Smidspad Leo XIII plein Liefst woonachtig in deze wijk Enschotsestraat 238, Tilburg nabij N.S. Plein Tel. 013-421904. B.g.g. 320439 Stadsdienst lijn 4/5 stopt voor de deur TROOSTPRIJZEN 16 kaarten voor de eretribune van de internationale Olof-wegrac april a.s. op circuit de Beekse Bergen. En 240 Hero Rockets. hebben niet zoveel bèzv ven, die klein zijn Van die kleine bedri, binnenstad meer komen dan er nu z: de werkgelegenheid ook in deoudei in de buurten te vergroten. Wat het wonen aangaat 1 gespreksgroepen de binner gunstig vanwege de gering heid van dé woonomgevii kwaliteit van veel woning van het verkeer groeit en krotten doordat er wegtrekken. Er wordt f" hecht aan snelle en gron maar er is ook nieuwbc iangepast zi Tilbu- J presenteert: weer iets I aparts met Pasen van de g M beste chocolade. Een keuze van volmaakt decoratieve tapijten, die door hun voortreffelijkheid aan iedere smaakvol ingerichte woning luister zullen bijzetten NS-plein/ 9O.„„„, er is een autoscooter vj Verder komt een bulldozerschuif- wondermens en een t niets te maken heeft met cgroep 2000, maar de wereld van de st laat zien. Op de Paleisring ko- tracties als lachspiegels, neisje met twee srwijl een staal- in op het Koningsplein zal domine- erder komen er de gebruikelijke >ny’s, behendigheidsspelen, koppen van poffertjeskramen en talloze andere ïpkramen. Misschien zijn er wel wat kijkspelen dan anders, maar als er inbod is, is daar niets aan te doen. ’n Uitgezóchte collectie handgeknoopte Perzische Tapijten, van alle bekende kwaliteitsmerken EXTRA PRIJS Een weekend geheel verzorgd voor 2 personen naar de T.T.-races van Asm. aangeboden door de Tilburgse Koerier. Zie verder advertentiepagina 9 Nieuwlandstraat 42, lilburg g| BREDASEWEG WATERTOREN ,8«- lO De Werkgroep 2000 heeft de eerste fase rond van de inspraakpro cedure inzake het structuurplan Tilburg-Binnenstad. Gelijk onder hand bekend kreeg de Werkgroep in september van de gemeente Tilburg opdracht om de inspraak van de bewoners van de stad te begeleiden en te regelen. Er werd gestart met twintig gespreksgroe pen, die hun uitgangspunten voor de toekomstige ontwikkeling van hun woon- en werkomgeving formuleerden, waarbij ze ge bruik maakten van de zgn. werkkaarten die de discussie over de facetten wonen, werken, verkeer en voorzieningen verduidelijkten. De verslagen van alle twintig gespreksgroepen werden gebundeld en met elkaar vergeleken, en het resultaat werd zo opgesteld, dat het min of meer parallel loopt aan de ’voorlopige doelstellingenno ta’ van de gemeente van begin 1974. Men zal inzien, dat dit snelle resultaat toch wel wijst op een succesvolle aanpak door de Werk groep 2000, die, na een wat moeizame start, met de genoemde gespreksgroepen vlot heeft kunnen werken en in een paar maanden tot dit afgeronde resultaat heeft kunnen komen. Op donderdag avond zal een plenaire vergadering worden gehouden van alle inspraakdeelnemers om acht uur in het Cultureel Centrum op het Koningsplein. Voor deze vergadering zijn tevens raadsleden, het college van B en W en inwoners van Tilburg uitgenodigd. Tijdens deze vergadering zal het verslag, zoals het er nu ligt nog kunnen worden gewijzigd. /Stichting „0lo}-uiegraceó‘ De samenstelling van de kermis vertoont geen ingrijpende wijzigingen. Er komen attracties op het Heuvelplein, op de Paleis- en op de verbinding daarvan met de uvel, op het Koningsplein en de verbin- i daarvan met de Paleisring, op het uvaterdplein en op het NS-plein. Voor de Heuvel wordt ƒ315.000, aan staangeld Bij 'n oVerhjden in uw familie, zowel 's nachts als overdag, belt u eerst ons. wij nemen al de zorgen, betreffende de be grafenis of eventueel crematie van u over R.-K. BEGRAFENISONDERNEMING DENISSEN LETO SKïsnsg" WILHELMINAPARK 127 Zes motor- en bromfietsdealers organiseren samen met de Stichting Olof-wegfftBBs en de Tilburgse Koerier een prijsvraag voor de lezers van de Koerier. U kunt interessante prijz“n win„»n- Tevens zal dan de tweede fase van de inspraakprocedure worden toegelicht. Deze zal in april beginnen en is gericht op het aangeven van alle maatregelen, die moéten worden genomen om de ruimtelij ke problemen per buurt aan te pakken. Maatregelen, gericht op zaken zoals nieuwbouw, stadsvernieuwing, nieuwe werkgelegenheid en verbetering van voor zieningenniveau zullen aan de hand van een tweede informatiepakket in de ge spreksgroepen worden uitgewerkt. Boet van Duimen heeft een snelle carrière gemaakt in de motors kwartliterklasse rijdt hij waarschijnlijk op een fabrieks-M.Z. tijdens de Olof-races; in de 350 cc klasse op een Yamaha en in de 750 cc klasse op een supersnelle Suzuki. Hier is hij afgebeeld op de Yamaha, waarop hij Nederlands kampioen geworden is in de 350 cc klasse. ƒ3,80 8,9 ct ƒ5,30 7,4 ct PROTESTANTSE BEGRAFENISONDERNEMING Tijdelijk: Tel. 425525 b.g.g. 433370 U dingt mee naar de hoofdprijs, indien u tevens duidelijk zichbaar van de straat een affiche van de Olof-wegraces voor het raam hebt hangen. Dat affiche (een prachtige 4-kleuren poster) krijgt u gratis bij de dealers die aan de aktie deelnemen. Haal zo’n prachtige poster van de Olof-wegraces bij een van de volgende zaken: Bouckaert, Bredaseweg 85 Elipsen, Paleisring 7 Hoes, Spoorlaan 54 van lersel, Enschotsestraat 164 van Loon, Oppenheimstraat 19 of Offenbachstraat 80 Spijkers, Leo XHI-straat 60 En schrijf op onderstaand wedstrijdformulier welke wegraces er zijn afgebeeld op de posters die bij bovengenoemde dealers voor het raam hangen. Bij de motor- en bromfietsdealers, die aan de aktie meedoen, hangen in de etalage, door Moto 73 beschikbaar gestelde posters van beroemde wegracers. Schrijf de namen van de coureurs die op de posters staan afgebeeld op het wedstrijdformu lier, dat in dit blad is afgedrukt. (Als u er niet uit kunt komen moet u de foto’s in de Tilburgse Koerier maar vergelijken met die van de etalages). Natuurlijk wordt verwacht, dat bij verdere inspraak nog veel meer bewoners van Tilburg zullen kunnen worden betrokken. Dat zal ook makkelijker gaan, woog zich de discussie in de e over meer algemene kwesties, de tweede fase behandelt de eigen buurt van de ’in sprekers’ die dan dus spreken over dingen, die zij goed kennen en die hun direct aan gaan. ziening een tweeledige, en het zal niet eenvoudig zijn, die twee kanten onder één noemer te krijgen. Men wil niet graag bedrijven in de buurt hebben waar men woont, tenminste niet als ze groot zijn, vefyuilend werken en veel verkeer aantrek ken. Veel gespreksgroepen daarentegen bezwaren tegen bedrij en milieuvriendelijk.’ rijven moeten er in de i zijn, om Ie stad en l beoordelen de :nstad nogal on- ige aantrekkelijk- /ing en de slechte igen. De overlast n de buurten ver- ;r steeds meer mensen groot belang ge- Bij toepassing van het nachttarief is de rondige renovatie, nieuwe basisprijs per kWh 4,4 ct. Bij de -„bouw nodig van kilowattuurprijzen van hetelektriciteitsta- woningen, die aangepast zijn aan de omge- rief moet u er rekening mee houden dat t ving en voor de Tilburgse gezinnen betaal- deze nog worden verhoogd met een baar zijn. Nieuwe woningen mogen niet ’brandstoftoeslag’. sgroe- ho«er meer zÜn dan drie woonlagen en Voor de opwekking van elektriciteit in de Zo is allereerst moet de huisvesting van gezin- centrales worden brandstoffen gebri nen met kinderen, van bejaarden en van zoals kolen, olie en aardgas. Lange alleenstaanden worden bevorderd. waren de prijzen hiervan min of meer stabiel. Onder invloed van de ’energiekri- sis’ is echter de laatste jaren een sterke stijging opgereden. Het is daardoor beslist niet ondenkbaar dat de brandstoftoeslag op de kWh-prijzen in 1975 oploopt tot 2,5 cent of hoger. In dit geval wordt de kWh-prijs die een verbruiker van 2.000 kWh per jaar te betalen krijgt dus 7,4 +2,5 cent =9,9 cent. Dus ongeveer een dubbeltje! Op de jaaraf- rekening vindt u de brandstoftoeslag links a.ttra' onderaan vermeld met de omschrijving ’toeslag kWh-prijs’. "euv b~litsing van het verbruik in een gedeelte irief en een vedeeltp tpopn Beste PAASZONDAG wordt in de kerk van ’t Heike om 11 uur een plechtige Hoogmis opgedragen en gezongen door het gemeng de koor o.l.v. de heer Guus Knaapen met orkestbegeleiding. Uitgevoerd zal worden toeslag kWh-{ de Piccolo Mini-messe van W. A. Mozart; Splitsing van t o- het Ave Verum van Johan Wiertz; Regina tegen oud tarief en een gedeelte tegen Caeli van Jan Nieland en Alleluja van nieuw tarief G. F. Handel. Het orgel zal bespeeld wor- het winternummer van dit blad is uitge- den door Joop Koch en Paul Knaapen. breid verteld hoe deze splitsing gebeurt. Mocht u desondanks behoefte hebben aan een verdere uitleg, dan zijn wij gaarne bereid om die te geven. Aanpassing van voorschotten In januari 1975 zijn de voorschotten aan gepast aan de nieuwe prijzen. Natuurlijk blijft het uw eigen verantwoordelijkheid om belangrijke wijzigingen in uw verbruik mede te delen. Dit om grote afwijkingen tussen betaalde voorschotten en het be drag van de jaarafrekening te voorkomen. Dit is zowel in uw belang als in het onze! Belangrijke wijzigingen kunnen ontstaan door aanschaffing van b.v. vaatwasmachi- nes, diepvriezers, tropische aquaria e.d. en natuurlijk door overgang op gasgestookte centrale verwarming of uitbreiding van het aantal kachels. betaald, voorde Paleisring/ 150.000,—en voor het NS-plein 90.000,—. De hoogste inschrijver is een autoscooter op de Heuvel met ƒ20.000,Verder komt daar o.m. een Walt Disneyland, spel, een electrische i Century 2000, wat i de Werkgroep 200( toekomst iaat usu men traditionele attr steilwandrijden en een me hoofden en een skylab, ter achtbaan op het Koningsj ren. Verder komen er pony Jut, snoef minder 1 geen aar Geen ’lastige’ bedrijven Diverse verlangens van de gespreksj pen verdienen intussen de aandacht. 1 de instelling ten aanzien van de werkvoor- Voor ruim 7*/2 ton ingeschreven Kermismensen verwachten veel goeds de zomer in Tilburg ruikt, Nog altiïd blÖken de kermisexploitanten e tijd’ Tilburg te zien als een bijzonder winstge- mppr vend evenernent- Dit komt wel naar voren uit het feit, dat komende zomer de kermis in totaal 776.314,25 aan staangelden zal opbrengen, wat uiteindelijk door de ker misbezoekers zal moeten worden betaald. Zo spekken de Tilburgers al plezierma kend de stadskas met een belangrijk be drag. Het voorlichtingsblad brengt verdey arti- ring van het grond wa tervoorziening, over wijs behandeld gaan worden tijdens de tweede fase van de inspraak. Het zal dan aan de buurtbewoners zijn om goed op te letten, wanneer de inspraakzittingen over hun eigen buurt worden gehouden, want dan moeten zij erbij zijn om mee te bepa len, hoe de veranderingen in hun eigen woonomgeving moeten worden. wijken worden heengeleid en door profiel- verandering van het wegdek worden ge dwongen zijn snelheid te verminderen. Er moeten meer faciliteiten komen voor openbaar vervoer, zoals vrije busbanen en voorrang bij verkeerslichten. Wat de voor zieningen aangaat wordt opgemerkt, dat de regiefunctie op dit punt groter moet zijn dan op het punt van de werkgelegenheid, maar ook de voorzieningen met een regi onale functie moeten over de hele stad worden verspreid. In het centum ontbre ken met name: voorzieningen voor het uitgaansleven, groenvoorzieningen, speci- aalwinkels, sportvoorzieningen, crèches, openbare toiletten, musea en expositie ruimten, onderwijsvoorzieningen en be jaarden- en jongerenvoorzieningen. Ook de voorzieningen in de buurten verdienen ruime aandacht, waarbij vooral de buurt- kernen moeten worden gestimuleerd. de aanleg van alarminstallaties in woon huizen tegen inbrekers, een griezelsprook- je over het vervuilingsvraagstuk en een uitleg hoe het zit met de huisinstallatie van de elektriciteit. Vooral de mogelijkheden om een eigen alarminstallatie in huis te hebben tegen inbrekers zijn van belang. Het schijnt namelijk, dat zoiets helemaal niet duur hoeft te zijn, en dat men dan altijd rustig kan slapen, zolang met geen alarm hoort. Er zijn nogal wat mensen schrikachtig en denken in het holst van de nacht bij elk geluidje, dat er iemand beneden rond sluipt. Bij de aanleg van de alarminstallatie is dit niet nodig, want het alarm gaat wel zo hard, dat eventuele dieven snel de plaat zullen poetsen. Alarminstallatie in eigen huis Dezer dagen komt het tweede nummer van dit jaar huis-aan-huis in de brievenbus van Energie en Water, voorlichtingsblad van de Tilburgse Energie- en Waterleidingbe drijven. Het belangrijkste stuk informatie, dat er in staat is een uitleg over de nieuwe ‘hi-F-cp. die voor gas en e!rkf’-'i*eit dit jaa: gelden. Op sommige plaatsen hebben de mensen al de eerste afrekeningen gekre gen volgens de nieuwe energieprijzen, maar het is toch nog wel eens nuttig om de zaken even op een rijtje te zetten. 1975

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1975 | | pagina 1