T rgeld nodig?! L o J H. DE ZEEUW Jeugdig vandalisme beschadigt maar liefst zes sportzalen van de gemeente C spnRionns loos centrum uoor beter wonen Nieuw stedelijk centraal antennesysteem zal worden aangesloten aan elk Tilburgs huis I WIN EEN SPLINTERNIEUWE BROMFIETS Locomotion HAMERS J [01 I ^WEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABANtJ^^^^ [NEEFS V VAN DAL Tapijtengroothandel Enschotsestraat 238 - Tilburg nabij N.S. plein gkingTêI SALADES KERSVERS EN LEKKER WAAJ Over driejaar kan alles in kannen en kruiken zijn 1975-pagina 18 OPLAGE 63.100 □maat BEGIN APRIL BESLUIT VAN DE GEMEENTERAAD )98 ieskist 599,— 189,— ,50 Binnen drie jaar NOG VOOR DE OPLEVERING I j HEUVELSTRAAT 50 - TILBURG /an verenigingen j in gebruik zullei Kameraden Algemeen kader 18 TV-programma's L b BMC ^Stichting „Oloj-ioegraceö" Informatie aan de consument I PERSOONLIJKE LENING mIr* n.v Fln.ncieringsbank lV00^^ nnuFiMA 1 I VAN7^TOnSx».- 1 Tllburg.VanVoHenhovenstraa.16 1 ^^SNEL BERICHT 10-30% LAGER DAN ELDERS MEELSTRAAT BREDASEWEG WATERTOREN TEL. 421513-433860 MEELSTRAAT 31 33 35 in Koestr.138 Tilburg Tel.425197 Opvoeding tot gevoel van eigenwaarde hard nodig Ton Reijnen nationaal in het nieuws! r achel jge sdeksel combinatie), it aparte dat in de PUUR NATUUR EN TOCH NIET DUUR! Boughara Shiraz Shiraz Shiraz ONGELOOFLIJK VOORDELIG! PERZISCHE TAPIJTEN: Karadja Hamadan Ramadan Verschijnt in geheel Tilburg - Goirle - Loon op Zand - Udenhout - Berkel Enschot - Oisterwijk - Moergestel en Hilvarenbeek ech- loten Maar onder, er dus mooi aan de ongedaar DEN BOSCH, Triniteitstraat 17 (bij het Casino op de Parade) het 2 beis Multivisie wil ernaar streven om binnen de drie jaar heel Tilburg in te brengen in het 5000 stuks Alle ta jnen bezig ies op een roemde /oor de VLOERBEDEKKING 100.000 strekk. meters in 300 kleuren Koerier til! Mies voor TENNIS aj UITGAVE: DE TILBURGSE KOERIER B.V. DIR. J. H. G. DE BEER REDAKTIE EN ADMINISTRATIE: N.S. PLEIN 14 - TILBURG TELEFOON 013-430783 - POSTGIRO 1126745 KARPETTEN Grote sortering wereldbekende Richelieu karpetten sport- en els in ver- ikaien zijn uitgerust bovengem maar gehc dat het wer PROTESTANTSE BEGRAFENISONDERNEMING Tijdelijk: Tel. 425525 b.g.g. 433370 Henk van Kessel uit Mill behaalde vorig js eindigde als 5de op de wereldranglijst in d ices. Let op I /an bijna dui DE PERZENSPECIAALZAAK BIJ UITSTEK Zelfs wij stonden perplex van de enorme kollektie prachtige tapijten die zojuist uit Perzië zijn binnen gekomen ;s liggen voor U klaar om keus te maken, tapijten met certificaat van echtheid. /att, met irantie, op I gebroken Donderdag 13 mas 19e jaargang no. 9 Onze specialiteiten zijn o.a. SALADE LANGE SCHIETER boordevol kuikenborst SALADE HEIPAALTJES boordevol garnalen SLIERTJES SALADE boordevol vlees CRABSALADE SPECIAAL boordevol Alaskaking crab ZALMSALADE SPECIAAL boordevol verse zalm VLAAMSE HUZARENSALADE zeldzaam lekker AFHAALCORNER =KING SALADES KERSVERS EN LEKKER Oerlesestraat 68 Tel. 013-423712 Boughara 30x30 16,— 45x30 39,- 30x30 11 60x30 39,— 82x34 52,- Karadja loper 150x 50 125,— 100x 60 110,— 150x100 275,— 200x100 298,— Verder alle voorkomende maten. Informatie aan de H.H. Ondernemers jaar de wereldtitel in de 50 cc klasse en de 125 cc klasse. De Tilburgse lizend gulden! Het is- zelfs mogelijk, dat de eerste stads wijk al eind dit jaar in het sj opgenomen. Multivisie gaat het nieuwe systeem zo goed dat het publi van zal inzit aansluiting i is de keus voor de bewoners ook vrij geble ven. d, geheel jaar garantie Tel. 013-421904 b.g.g. 320439 Stadsdienst lijn 4/5 stopt voor de deur! - Roelof Igr. (HEUVEL: INTERNATIONALE JEANS EN MODES Heuvelstraat 78 - Tel. 320871. «S«S3ÖÖÖÖS3SSÖÖS3S^^ ^KING1^ SALADES 3^1 KERSVERS EN LEKKER wAAJ Reeds duizenden tevreden kopers in onze speciaalzaak in cKING*iW SALADES .<-=1 KERSVERS EN LEKKER UUkJ WORDEN AMBACHTELIJK BEREID Door de gemeente Tilburg zijn in zes stadswijken s gymzalen geprojecteerd, die deels zijn opgeleverd, deel gaande staat van afwerking verkeren. Deze lokalen 'zijn met alle faciliteiten, die aan een wijksportzaal maar kunnen worden gesteld en tal van verenigingen zien dan ook verlangend uit naar de dag waarop zij in gebruik zuilen kunnen worden genomen. Informatie aan de H.H. Ondernemers Ook bij Kaper Super Centrum zijn de specialiteiten te koop van: noemde centraal antennesysteem, noopt wordt, dat het meevalt, en verk in twee jaar gedaan zal zijn. Alle prijzen en maten PERZISCHE TAPIJTEN ’n Uitgezóchte collectie handgeknoopte Perzische tapijten Hoewel de laatste jaren in Nederland veel wordt gesproken over een ’sternet’waarbij alle aangeslotenen - net als bij de telefoon - met een eigen leiding verbonden zijn met de centrale antenne, is toch gekozen voor zgn. ’aftaknet’, een systeem, waar ka- s door de straten lopen en huis-voor- huis worden afgetapt, zoals gezegd. Deze keuze is gemaakt omdat in Tilburg al 2/3 van het totale woningenbestand is aange sloten op centrale antenne-inrichtingen volgens het aftaksysteem genaamd VHF- UHF-net, waarvan het komende centrale systeem waar mogelijk gebruik zal maken. Dit is onder meer beduidend goedkoper, maar bovendien is het verre van zeker, dat de selectiviteit van de huidige TV- ontvangtoestellen - althans zeker van die welke met druktoetsen zijn uitgerust - nu niet zodanig is, dat men alle programma’s die met een STER-net zouden kunnen worden doorgegeven, ook kunnen worden ontvangen. trwijl liggen die zessportlokalen >i bij, en de aannemer kan weer gang om alle vernielingen weer in te maken. Onze salon: FRANSE STIJL-MEU BELEN /s dagelijks geopend van 10.00-16.00 uur vrijdags van 10.00-21.00 uur 's maandags gesloten. Telefoon 073-143526/123041 Zonder te willen vooruitlopen op het desbetreffende gemeente raadsbesluit kan de geïnteresseerde Tilburger vaststellen, dat het plan om te komen tot een centraal antennesysteem voor heel de stad nu wel rond zit. De begeleidingscommissie C.A.I.T., verleden jaar in mei geïnstalleerd, heeft een studie gemaakt van het in 1973 uitgebrachte rapport en daaraan een advies ontleend, dat in het groot gezien het volgende inhoudt. Er moet op korte termijn een centraal antennesysteem komen, dat binnen drie jaar tijd zal zijn afgewerkt. Dit systeem bestaat uit kabelverbindingen aangesloten aan een antennemast van tussen de zestig en de tachtig meter hoog, die aan een van de rondwegen zal staan, en die kabelverbindingen vertakken zich ondergronds door alle straten heen en zullen daar worden afgetapt naar de woningen toe. Elk huis krijgt dus een eigen aansluiting. Het zal echter aan de bewoner van een huis overgelaten worden of hij aan de centrale antenne wil worden aangesloten of niet. Zo ja, dan zal hij voor die aansluiting 200,— hebben te betalen, en voorts voor het gebruik 7,89 per maand. Woont hij in een huis van een woningbouwver eniging dan zal deze voor de aansluiting zorg dragen, maar dit dan doorberekenen in de huishuur als extra-post. Net als vor hoofdprijsr_„ De Tilburg: Y.zzr.zz z zz-‘. -Z.Z.Z verzorgd voor 2 personen naar de T.' De aktie komt tot stand dankzij de s stichting Olof-wegraces en de Tilbt Flipsen, Hoes, van lersel, t In De Tilburgse Koerier var maken op deze prachtige p Lees en bewaar de artikele1- van volgende week en c Bij n oVerhjden in uw familie, zowel s nachts als overdag belt u eerst ons. wij nemen al de zorgen, betreffende de be grafenis of eventueel crematie van u over R.-K. BEGRAFENISONDERNEMING DENISSEN LETO^E^t^370 WILHELMINAPARK 127 met imbeciele opschriften, schoorstenen beschadigd, een daktrim boven een CV- ruimte kapot gemaakt. dragen 1 maatschappij, men zal onder tebestuur, dat een systeem houdt. Tilburg - Nieuwstraat 172 (hoek Trouwlaan) zijstraat achter Schouwburg- ring, 50 meter van Korvelparkeerplaats Tel. 013-424754 013-671590 komt er eigenlijk op neer, dat degenen, die al in een centraal antennesysteem zijn opgenomen, geen aanlegkosten hoeven te betalen, tenminste als de woningbouwver enigingen zulks besluiten, omdat die 200, per aansluiting aan hen wordên uitgekeerd, als zijzelf het bestaande centra le antennesysteem hebben aangelegd. Aanleg, onderhoud en exploitatie van het centraal antennesysteem zal worden opge- i aan Multivisie b.v„een particuliere die een en ander onderne- supervisie van het gemeen- wel de machtiging tot zulk vanwege de PTT in handen ne-inrichtingen zullen door Multivisie worden overgenomen en aangepast. Mul tivisie zal verplicht zijn ieder die dat ver langt aan te sluiten, de bewoners binnen het machtigingsgebied kunnen zelf uitma ken of zij wensen te worden aangesloten. De overname van de bestaande inrichting zal zo gaan, dat door Multivisie ƒ200,— zal worden betaald per bestaande aanslui ting, maar die 200,zullen dan weer aan Multivisie worden terugbetaald voor de nieuwe of aangepaste aansluiting. Dit Het aftaksysteem is erop berekend, men in elk geval 16 programma’s var FN-radio en 18 TV-programma’s zal kun nen doorgeven, waarmee dus de zeven zenders, die nu al kunnen worden ontvan gen: Nederland 1 en II, België Vlaams en Frans en Duitsland I, II en lil, zeker gegarandeerd zijn. Naderhand zal vermoe delijk ontvangst van één Franse TV- zender, en misschien van één Engelse zen der mogelijk zijn. Het voorgestelde centrale antenne systeem geeft dus veel meer mogelijkheden dan de doorsnee par ticuliere antenne en naarmate de ontvang toestellen verder worden geperfectioneerd zullen die mogelijkheden nog beter tot hun recht komen. Zondag Ton Reijt jonge h: te Schei Dit op ui van de Fr de Paris. Reeds enkele weken is Ton Reijt met het maken van eigen creatie aantal mannequins om voor gene club en de pers zo goed mogelijk v< dag te komen. Op dezelfde dag zullen een aantal Franse kappers van het Syndicat de la Haute Coiffure een presentatie geven van de nieuwe Franse haarmode voor de zomer 1975, zodat Ton Reijnen deze nieuwe mode in Tilburg en omstreken kan presen teren. Wij wensen hem sterkte bij zijn voorbereidingen en veel sukses tijdens de presentatie. Zonder - kunstmatige zoetstof - kunstvlees - synthetische smaakmakers - kleurstof Twintig miljoen Het aantal binnen het basisgebied aan te sluiten woningen wordt geschat op 45.000 en het totaal hiervoor te investeren bedrag wordt geraamd op ruim twintig miljoen gulden. De bestaande gemeenschappelijke anten- Reikhalzend uitzien naar de BBA, is een tijdverdrijf dat voor velen dagelijks aan de orde is. Onze fotograaf was op de Heuvel en zag dit wachtende gezelschap. Als de omcirkelde dame ziqh bij ons meldt ont vangt zij een waardebon van 10,— van de Koerier, een van ƒ10,— van Broer de Laat, een voor een fles wijn naar keuze van de Tropicanebar, een van ƒ7,50 voor een plant of een boeket van Flamingo, één slinger echte boerenworsten van Slagerij P. van Amelsvoort, een waardebon voor vier Broodjes Jantje van Automatiek J. de Kort, een waardebon van" zen Optiek, een van 7,5« .w=, vleeswaren van Arno de K”'- debon voor een doosje w Vissers, Groenstraat 151 prijswinnaar van vorige v A. Donders, Vigiliusstras Eerder met een nadruk op de persoonlijke tragiek van de delinquent dan op het criminele aspect ervan. Misschien dat daarvan dan een preventieve werking zou uitgaan voor de volgende generatie. incidentele gevallen aan kan wórden be gonnen. Daarom is het toch vooral een zaak van ouders en opvoeders ervoor te zorgen, dat zulke vernielzuchtige kinderen een wat duidelijker gevoel van eigenwaar de krijgen. Immers wanneer de verniel zucht eenmaal in het stadium gekomen is van het onbewust afreageren van een min derwaardigheidscomplex, wordt het zeer moeilijk een escalatie naar verdere vormen van geweldpleging tegen te gaan. Deze vernielingen passen in het algemene kader in de stad. Het schijnt zo te zijn, dat de jeugd in de eerste helft van de tienerleef tijd voor een deel de verplichting schijnt te ervaren om alles, wat er maar enigszins netjes bij-ligt in de kortst mogelijke tijd een aanzien te geven als van een achterbuurt. Misschien omdat zij zich dan beter thuis voelen. Amerikaanse psychologen hebben naar de algemene vernielzucht van een bepaald gedeelte van de jeugd een onder zoek ingesteld, omdat deze vaak de voor bode is van andere vormen van geweldple ging, als de kinderen ouder worden. Vastgesteld werd, dat zulke vernielers han delen uit een minderwaardigheidscom plex; zij zijn of zij achten zichzelf niet in staat om op te leven tegen een nette en ordelijke omgeving, omdat zij vrezen daar in op ongunstige manier uit de toon te vallen. Daarom trachten zij het milieu zo te maken, als zij van zichzelf veronderstel len dat zij zijn. Dat dit ten onrechte zo is, is hun moeilijk duidelijk te maken; daar is eigenlijk een psychiatrische behandeling voor nodig, waar, omdat het hier om een omvangrijke groep gaat, alleen maar in Het gaat hier om de Zouavenlaan, de Donizettistraat, de Sibeliusstraat, de Tar- tinistraat, de Verhulstlaan en de Lambert de Wijsstraat. Maar veel plezier heeft de gemeente er niet van, en als het blijft doorgaan zoals het nu gaat is het de vraag of de verenigingen er meer mee in hun schik zullen zijn. De graad van vernieling, die de omwonendejeugd daar aanbrengt is werkelijk bij de beesten af. Er worden ruiten gebroken, regenafvoerbuizen ver nield, lichtarmaturen gebroken, gevels beklad met moeilijk verwijderbare verf en systeem zal zijn it ervan uit, dat systeem zo goed moet werken. Hek er uit zichzelf de voordelen jen, zodat op grote schaal om zal worden verzocht. Daarom 16 maart a.s. zal dameskapper leijnen een presentatie verzorgen van haarmode in het Promenade Hotel ■eveningen. uitnodiging van het hoofdbestuur - Franse organisatie Club Artistique De sterkst opvoedende werking gaat ter uit van de klasgenoten of speelgeni van vernielers; zij moeten onder geen voor waarde blijk van instemming geven, als een van hun kameraden aanstalten maakt tot zinloze vernielingen, maar dit gedrag met de meeste klem afkeuren, eventueel met de toevoeging: ’Als het jou niks kan schelen: ik wil niet aangekeken worden als iemand, die in een gribus opgroeit. Ook niet voor jouw plezier!’ De toenemende neiging tot vernielingen en geweld onder de jeugd wijst intussen uit, dat tegenover de vergaande vertechniseer- de wereld met name kinderen in de voor- puberteit een bijzonder zwak staand ge voel van eigenwaarde hebben. Er zou eigenlijk een grondige samenwerking moe ten worden opgezet tussen met name de gemeentelijke diensten, de politie en de justitie om, als er eens een paar notoire vernielers gepakt worden, op snelle manier recht te plegen en daaraan dan een duide lijke publiciteit te verbinden, zodat andere vernielers aan de hand van concrete voor beelden kunnen zien, wat de samenleving over hen denkt. ■an 5,— van Gij- ’’,50 voor vlees of Kort en een waar- wondereieren van 51 te Tilburg. De - week was de heer aat 44. Foto Van Aarle. vorig jaar voert De Tilburgse Koerier een aktie voor de Olof-wegraces. Als ’ijs is er een splinternieuwe brommer beschikbaar gesteld. lurgse Koerier voegt daar zelf nog een prijs aan toe: Een weekend geheel 1 voor 2 personen naar de T.T.-races van Assen. komt tot stand dankzij de samenwerking tussen De Tilburgse Koerier, de jurgse bromfiets- en motordealers Bouckaert, van Loon en Spijkers. ;i van 20 maart aanstaande kunt u lezen hoe u een kans kunt prijzen. kelen over de Olof-wegrac ding mee naar de prijs vs

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1975 | | pagina 1