DE Inspraak omwonenden Leypark met gemeente leverde grootscheepse kinderspeeltuin op CYRANO DE BERGERAC 1 Fgeld nodig?! L o A r iveld [MB@g Ook de kinderen deden mee met tekeningen en opstellen Locomotion ■■■■■■■■■■■■■a I 5PARIDAI15 L005 centrum uoor beter wonen MUNTENBEURS WEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABANïj^^^^^ KENNISMAKINGSCONCERT’ 1975 - pagina 18 OPLAGE 63.100 Verschijnt in geheel Tilburg-Goirle-Loon op Zand-Udenhout-Berkel Enschot-Oisterwijk-Moergestel en Hilvarenbeek DOOLHOF - ZANDZEE - EN KASTEEL Heuvelachtig 4 Vier beginselen Ook van elders zien I PERSOONLIJKE LENING Jf» N.V.Fin.nci.ring.bank I V0^NANCIERING^EN^^^^^W^ DHUFIMA 1 I VANmXt5t?J>%0,- 1 Tn^rg.VanVoilenhoven.tr.a.16 1 SNEL BERICHT MUZIEKSTUDIO MEELSTRAAT TEL. 421513-433860 Koestr.138 Tilburg Tel.425197 ,laagdt :rdag. I -xtra- Oud-Burgemeester Becht ontving de sleutel van Las Vegas momenmet onderen de OP MAANDAG, 3 MAART A.S. TONEEL VAN TOPKLASSE IN SCHOUWBURG NU OOK IN TILBURG peelde Guus Hermus wensdroom in vervt dat ze al jden. De i 2 tot voor Tilburg di .s. zien we twee j INTERNATIONALE JEANS EN MODES Heuvelstraat 78 - Tel. 320871. A.s. zondag 2 maart STADSSCHOUWBURG 10.00-17.00 uur Gratis Taxatie V.V.T. UITGAVE: DE TILBURGSE KOERIER B.V. DIR J H. G. DE BEER REDAKTIE EN ADMINISTRATIE: N S. PLÉIN 14 TILBURG TELEFOON 013-430783 - POSTGIRO 1126745 rond de 125.000,— zijn alleen gerecht vaardigd, als er méér kinderen van profite ren. BR-EDASEWEG WATERTOREN Het speelterrein is natuur plaats bedoeld voor de maar het is wel van zodanige ook kinderen uit de wat verde aantrekken. Dit wordt ecl zwaar genoemd; Cyrano de Bergerac. Heidenkomedie van Edmond Rostand. Produktie: Joop van den Ende m.m.v. de K.R.O. Hoofdrollen: Guus Hermus en Lies Fran ken. Regie: Ko van Dijk. Een voorstelling met 58 medewerkers. Donderdag 27 febr 18e jaargang - no. jes zal worden beheerd, omdat daar een echte markt is, een vijver van zand, met daarin een echt zeilschip, een klein buurtje met echte speelwoonhuisjes en een gezel ligheidscentrum met speelpoefs als tafel tjes. op donderdag 6 maart a.s. om 8 uur 'savonds in onze eigen studiozaal. Deze avond wordt verzorgd door Wim Timmermans van 'Benelux Musical Instruments’. Gratis toegangskaarten bij vol enthousiasme is toen de plantsoenendienst aan het werk gegaan. In de loop van oktober werd een eerste hearing gehouden met de wijkbewoners, waarbij deze alle ruimte kregen om hun desiderata naar voren te brengen. Maar er werd ook nog iets anders gedaan; er werd contact opgei de lagere scholen, waar ook de ki gelegenheid kregen om door middel van teke ningen en opstellen te vertellen, hoe zij zich zo’n speelpark voorstelden. De onderwijzers hebben deze opstellen doorgegeven, en de plantsoenen dienst heeft een aantal van de suggesties van de kinderen ook verwezenlijkt. I Dertien js en heeft I summiere perst ’Cyrano’. De f impresariaat he GROOTSTE ANTIEKMARKT van Noord Brabant In de sporthal van Haaren N.B. (3 km van Oisterwijk). Zaterdag en zondag 1 en maart, telkens van 13.00 t 17.00 uur. MEELSTRAAT 3133 35- Al gauw ontstond toen het plan de gemeente te vragen of zo’n speeltuin er niet kon komen, en een EHBO-post (iemand meteen vooruit ziende blik), een spookhuis, en lachspie gels. Deze kinderen richten zich eerder op de samenstelling van pretparken dan op een stadsspeeltuin. In Y maart begint delente Met de grote vakantie zal de jeugd in de omge ving van het Leypark de beschikking hebben over een speelterrein, dat bijzonder fraai en grootscheeps zal zijn in gericht door de gemeen telijke plantsoenendienst in nauw overleg met de mensen in de buurt. Het initiatief is daarbij van de wijkbewoners uitgegaan; zij kwamen in de loop van het jaar tot de bevinding, dat het mooie Leypark eigenlijk toch maar weinig speelgelegenheid biedt aan de kinderen, terwijl het milieu daarvoor toch uitermate geschikt is. hemel en hel trotseert is verlegen en durft zijn liefde niet te uiten. Hij souffleert zelfs de domme Christian. Als deze sneuvelt, trekt Roxane zich terug in het klooster. Cyrano bezoekt haar regelmatig. Pas dan ontdekt zij, dat ze al die jaren van Cyrano heeft gehouden. De held volhardt in zijn isolement en sterft zoals hij heeft geleefd: eenzaam en verlaten. Met o.a. Guus Her mus, Lies Franken, Jeroen Krabbé en nog 58 medewerkers. De belangstelling voor deze produktie is groot. De kaartverkoop begint zaterdag a.s. om 11.00 uur aan de kassa van de Stadsschouwburg. Toptoneel in Tilburg. Toptoneel in Til burg. Toptoneel in Tilburg. Bij n overlijden in uw familie. I zowel s nachts als overdag belt u eerst ons. wij nemen al de zorgen, betreffende de be- I grafenis of eventueel crematie I van u over R.-K. BEGRAFENISONDERNEMING I DENISSEN Tel. 425525 b.g.g. 433370 LET OP HET JUISTE ADRES WILHELMINAPARK 127 Dezer dagen is het ontwerp met de buurt bewoners doorgepraat en die hadden una niem alle lof. De uitvoering kan dus op korte termijn beginnen. Intussen kunnen stadgenoten uit andere buurten aan dit voorbeeld zien, dat inspraak met de ge meente wel resultaat kan hebben, als er maar sprake is van een concreet plan, waarbij iedereen zo'n beetje weet, en zegt, wat hij wil. Het Leypark krijgt er door de vereende ideeën van omwonenden en ge meente een bijzonder aantrekkelijk kin- derpark bij, dat in lengte van jaren de jeugd plezier zal geven. Het terrein wordt zo bewerkt, dat er een heuvelachtig geheel ontstaat, waardoor de diverse afdelingen duidelijk onderscheiden blijven. Zoals uit dit relaas al blijkt zijn er verschillende overdekte bouwsels, waar geschuild kan worden, als het ineens gaat regenen. Overal komen struiken te staan, maar toch wel zo, dat het terrein als geheel vanaf de Leyparkweg en vanaf de Ring baan te overzien is, dit omdat er nogal eens praatjes gaan over de aanwezigheid van mensen met minder gewenste oogmerken ten aanzien van kinderen in het Leypark. ook al wordt dat wel overdreven. Er zal zeker opgemerkt worden, dat het wel wenselijk zou zijn, als er ook water en toiletten op het speelterrein aanwezig wa ren. Wenselijk inderdaad, maar het kan niet: er ligt geen riolering en geen waterlei ding en er is geen zeggen aan wat dat gaat kosten als dat aangelegd moet worden. Bovendien moet als er toiletten komen er voortdurend toezicht zijn, anders wordt het inderdaad - zoals de ervaring uitwijst - er inderdaad binnen een paar dagen een ’rossooi’. De plantsoenendienst heeft in het Wandelbos ervaren, dat het minder onhygiënisch is, als de kinderen zonodig maar tussen de struiken plassen. Of anders even naar huis lopen. irlijk in de eerste buurtkinderen, e allure, dat het dere omtrek zal :hter geen be- park is 6000 m2 groot - en de kosten - van niet dat de heer Becht ondertussen met pensioen zou zijn. Ongeveer 27 jaar geleden emigreerde hij als een van de eerste Nederlanders naar Australië, waar hij voorspoedig carrière maakte. Na zeventien jaar vertrok hij naar Amerika, waar hij thans direkteur is van een drietal bedrijven, waaronder direkteur van de plaatselijke Holiday Inn vestiging. Zijn Nederlands is hij beslist niet verleerd. Alle reden ook voor hem om na een zeer lange tijd weer eens naar Tilburg te komen, want zijn vader vierde zijn tweede zilveren bruiloft. Tk heb hem lang niet gezien', zei de heer Janus Graafmans, die inmiddels de leeftijd der sterken heeft bereikt, 'maar ik hoop toch niet dat hij nu weer zo lang wegblijft.' In gezelschap van zijn zoon, de heer Jan Graffman en zijn schoonzoon, de heer Ben van Riel, was hij op bezoek bij oud-burgemeester Becht om hem met de sleutel van de stad Las Vegas te vereren. De heer Janus Graafmans en zijn zoon Jan Graffman na 27 jaar weer in Tilburg. De cirkelfoto van deze week werd gemaakt tijdens de uitstekend geslaagde Kruiken- markt van verleden zaterdag. De omcir kelde figuur heeft nog extra-geluk, zij ontvangt ƒ10,— van De Koerier, waardebon van 10,— van Broer de Laat, een fles wijn naar keuze van de Tropicane Bar, één slinger echte boerenworst van slager P. van Amelsfoort, één boeket of plant t.w.v./7,50 van Bloemensalon Fla mingo. een waardebon voor vier Jantjes van Broodje Jantje, Automatiek De Kort, een waardebon van ƒ7,50 voor vlees en vleeswaren van slagerij Arno de Kort, een cadeaubon van 5,— van Gijzen Optiek, een waardebon voor een doosje advocaat- eieren kaas, vleeswaren van Reform Vis sers. De winnaar van verleden week, heer H. van Dongen uit de Nobelstn heeft zijn prijzen reeds ontvangen. (Foto van Aarle) In deze voorstelling, voor Tilburg dus op maandag 3 maart a.s. zien we twee gigan ten van het toneel aan het werk. Ko van Dijk als de regisseur, de man van de romantische, warmbloedige benaderingen Guus Hermus als Cyrano. Puur theater, zoals we het in jaren niet gezien hebben. Het verhaal van de berooide 17e eeuwse edelman is overbekend. U kent de ingre diënten: een extreem lange neus als hinder lijk toonbeeld van een onmetelijk minder waardigheidscomplex, breedspraak, het duel en een grote passie. De beeldschone Roxane, zijn droom en grote liefde, is echter op een andere man gevallen: Chris tian, een niet onaardige, maar oerstomme man. Cyrano offert zich op. De man die Typisch is, dat de meeste kinderen - ook al zijn ze zelf ouder - vooral bezorgd zijn voor welzijn en veiligheid van de kleintjes. Ze vragen ook vooral om speeltoestellen, waar groten en kleinen niet tegelijk 'op mogen'. Ook is er veel vraag naar rubber tegels, en verder naar sierlijke paden met grind, 'want dat staat zo leuk’, zoals een meisje opmerkt. Kennelijk zijn ze erop gesteld, dat het allemaal netjes zal blijven, want er wordt vooral aangedrongen op het plaatsen van papierbakken. 'Maak er geen rotzooi van!’ is een van de eisen, die herhaaldelijk terug komen. Verder zijn er nogal wat - vooral meisjes - die vinden, dat jongens boven de tien er helemaal niet in horen. Die zijn veel te wild. Wat de kinderen niet inzien is, dat het inrichten van een kinderspeelplaats niet een kwestie is van het plaatsen van toestel len. Sommige gaan er een hele kennis van maken met skooters, ’vijvers met van die bootjes’, een frietkraam, een trampoline, I PROTESTANTSE BEGRAFENISONDERNEMING Tijdelijk: j Tel. 425525 b.y.g. 433370 kvwxxtmvvwvvwavw Tilburg dinsdagavond - Deze week dins dagavond ontving oud-burgemeester Becht bezoek uit Amerika, van een rasech te oud-Tilburger, die inmiddels zowel de Australische als de Amerikaanse nationa liteit wist te verwerven, en die hem namens de heer Oran K. Gragson, burgemeester van de stad Las Vegas, ’s werelds grootste gokstad, een sleutel van de stad kwam overhandigen. Afgevaardigde van de stad was de heer Jan Graffman, die vroeger toen hij nog in Tilburg woonde Jan Graaf mans heette. Oud-Burgemeester Becht toonde zich met deze uitverkiezing blij verrast. De uitgereikte sleutel verleent hem als hij in Las Vegas is een groot aantal faciliteiten. Hij is dan een gast van de stad en Las Vegas is niet gewend haar gasten te ver waarlozen. De uitreiking van de sleutel en het daarbij behorende certifikaat moest zonder veel ceremonieel plaatsvinden, want in feite is de heer Becht sinds kort een ambteloos burger en het protocol verbiedt derhalve er enig officieel vertoon aan te verbinden. De heer Jan Graffman kon dat allemaal niet weten. Hij veronderstelde Wat de gemeente ervan gemaakt heeft is een combinatie van vier grondbeginselen: een gedeelte met een set traditionele speel toestellen, schommels, wippen, glijbanen en klimrekken, waar ook een doolhof is; een afdeling, waar gegraven en gebouwd kan worden met zelf meegebracht materi aal, en waar kinderen tenten kunnen op zetten; het pronkstuk van het geheel, een echt fort, met vestingsmuren waar de jeugd via een luchtbrug binnen moet, en bij belegering via een half onderaardse gang weer kan vertrekken wanneer vanaf de uitkijktoren wordt vastgesteld, dat de vij and te machtig is; tenslotte een gedeelte, dat misschien meer speciaal door de meis- jaar geleden speelde Guus Hermus ’Cyrano de Bergerac'. Nu speelt hij de rol wéér hiermee zijn wensdroom in vervulling zien gaan. Het zou te ver voeren, in dit sbericht nader in te gaar op de kwaliteiten van deze uitstekende nieuwe perskritieken na de overweldigende première logen er niet om. Het leeft ze gebundeld, waardoor er een ware bloemlezing ontstaat. "%-F 0| ^^tlLPNC®

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1975 | | pagina 1