DE O N P ^eld npdig?l iveld sPHRionns loos centrum uoor beter wonen [0 G bv NEEFS J 9.- X 9. WEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABANT 5 Oude Kruikenmarkt wordt zaterdag in de binnenstad weer in ere hersteld Charles Aznavour in Tilburgse Schouwburg 'KENNISMAKINGSCONCERT' VAN DAL INFO-Sentrum in de Forelstraat, grote gebeurtenis voor hele wijk Groenewoud ƒ2.990,- i H «Ui. - 1975-pagina 12 OPLAGE 63.100 Donderdag 20 februari 18e jaargang - nö. 903 Verschijnt in geheel Tilburg-Goirle-Loon op Zand-Udenhout-Berkel Enschot-Oisterwij’k-Moergestel en Hilvafenbeek V I ritme- Bemanning Eén wijk muziek huis- juliana van stolbergstraat 25, 013-420986 VROEGERE EEUWEN GAAN HERLEVEN Werkgroepen SS3B en I PERSOONLIJKE LENING JU» N.V. F.nancieringsbank I VOORALLE DOELEINDEN B OHUFIMA 1 I VAnS-toSoO,- 1 TH>>ur8.VanV0llen^venstraat16 1 BELT U EVEN gJ A MOET 643/2 10,- 13,50 Post- MUZIEKSTUDIO L TIVOLISTRAAT 67-69 TILBURG TEL. 013 - 43 47 62 MEELSTRAAT MEELSTRAAT 31 33 35 TEL. 421513-433860 in Alle prijzen en maten Koestr.138 Tilburg Tel.425197 8 cm dik Voorbeeld voor de rest van de stad Tentoonstelling ’Sir Winston Churchill’ Wijkconcert Big Band Bezoekt onze speciaalzaak in ■Zij j en een 2-18 iAR es ƒ9,— c Groenewoud heel wat plan ontstond om daar oenaan te bouwen. Van DEN BOSCH, Triniteitstraat 17 (bij het Casino op de Parade) Locomotion INTERNATIONALE JEANS EN MODES voor deze op uur Reser- ig voor- ..erier. VLOERBEDEKKING 100.000 strekk. meters in 300 kleuren kunt te 8 hoeken 1100 die aai- >570 Koestraat) n i wijk, lange- eelter- UITGAVE: DE TILBURGSE KOERIER B.V. DIR. J. H.G. DE BEER REDAKTIE EN ADMINISTRATIE: N.S. PLEIN 14 - TILBURG TELEFOON 013-430783 - POSTGIRO 1126745 KARPETTEN Grote sortering wereldbekende Richelieu karpetten BREDASEWEG WATERTOREN aldus het ijven. (In et wèl, maar daar heeft de ets aan!). t een indruk j irchill, zijn be r Groot-I derijen Vis- en dat aan trefcentrum tmej. J. R. van de Tilburgse Stads meer g jeugdcer tie, de Nieuw Schouwburg- gezicht ’’schreven boe- .«oelprijs voor Jiem en zijn en, maken deel Dit concert maakt onderdeel uit van een serie van 9 wijkconcerten, die worden georganiseerd door het Kultureel Sentrum in samenwerking met de Stichting Beheer Wijkcentra en de programma-commissies van de wijkcentra. tegen het i.a. de ex- triomfen op donderdag 6 maart a.s. om 8 uur ’s avonds in onze eigen studiozaal. Deze avond wordt verzorgd door Wim Timmermans van 'Benelux Musical Instruments’. Gratis toegangskaarten bij I I Tapijtengroothandel Enschoteestraat 238 - Tilburg nabij N.S. plein Tel. 013-421904 b.g.g. 320439 Stadsdienst lijn 4/5 stopt voor de deur! die nieuwe bewoners, daarop nog invloed kun nen uitoefenen tijdens de inspraakvergaderingen en in de werkgroepen. Bij de feestelijke opening, waarbij uiteraard het woord zal worden gevoerd door de voorzitter van het wijkopbouworgaan, de heer Th. Rijkui- ter, zal de Harmonie 'Vogelzang’ mitsgaders het majorettencorps een aubade brengen, waarna de plechtigheid door Carla van de Wouw uit de Alverstraat zal worden verricht. Een rondtocht door de hele wijk zal alle bewoners, voor zover zij niet ter plaatse zijn, betrekken bij deze gebeur tenis. I I FRAAI RESULTAAT VAN BUURTCOÖRDINATIE Zaterdagmiddag om twee uur wordt in de Forel straat het INFO-Sentrum geopend van het Wijk opbouworgaan Groenewoud I. Dit is een belang rijke gebeurtenis, niet alleen voor de bewoners van Groenewoud, maar misschien nog meer voor de toekomstige bewoners van Groenewoud II, want dat wordt één wijk. Waar in de tweede helft van maart de eerste huizen in het nieuwe plan zullen worden uitgegeven, is het voor die bewoners wel erg de moeite waard om zich in het INFO-Sentrum aai\de Forelstraat op de hoogte te stellen, wat er in deze wijk allemaal staat te gebeuren. Voor een voornaam deel zullen zijzelf, Heuvelstraat 78 - Tel. 320871. i en vier uur wordt op de Oude Markt een begin gemaakt met een ini tiatief, dat in wijde kring belangstelling zal trekken en met instemming zal worden begroet. Er is daar vroeger een KRUIKENMARKT gehouden en al is dat wel erg lang geleden - de laatste was naar wij menén in 1854 - de herinne ring eraan is toch blijven bestaan in het gemeen tearchief. Waar die kruiken voor waren, weet elke rechtgeaarde Tlburger, maar bovendien werden op die markt ook nog andere waren Mevrouw T. Kommeren en Mej. R. Cools bepaalt zij voor een belang rijk deel het gezicht van de schouwburg. avondje-uit begint immers als u uw artjes afhaalt. Nu zij ingewerkt is, kan u'informeren omtrent de voorstellin- reserveren enz. Aldus is het kassa- i weer compleet. t ingebouwd jaraat t ingebouwde 2 speed speaker luten bank en stofkap het bekende warme Komt u eens vrijblijvend luisteren naar het nieuwe IJs-cocktail Negentig medewerkers zullen er samen voor zorgen dat de ijsshow, die op 14,15 en 16 maart wordt gehouden in de Pellikaan- hal een groot sukses wordt. T1JSC Kunst schaatsen onder regie van Vera Pokorna staan borg voor een sprankelende uitvoe ring. De show, die drie uur duurt, is op vrijdag- en zaterdagavond om acht uur en op zondag om drie uur. PERZISCHE TAPIJTEN ’n Uitgezóchte collectie handgeknoopte Perzische tapijten EJ HAMMOND ORGEL model 9322 met twee klavieren en 13 tonig pedaal met appt met Leslie-sf met hou met HAMMOND geluid. Vraag vrijblijvend voor een folder of demonstratie Tot en met 19 maart 1975 wordt in de Openbare Biblioteek Tilburg, Konings plein 1, een tentoonstelling gehouden, gewijd aan de Engelse staatsman en histo ricus Sir Winston Churchill (1874-1965). Door middel van foto’s en circa honderd boeken wordt een indruk gegeven van het leven van Churchill, zijn betekenis voorde wereld en voor Groot-Brittannië in het bijzonder. Zowel door Churchill zelf gesch ken (hij ontving in 1953 de Nobe literatuur) als boeken die familie tot onderwerp hebber uit van de expositie. Het is misschien beter om voortaan niet te veel meer te praten over Groenewoud I en II, maar gewoon over Groenewoud, zodat de onderscheiding eindelijk eens wordt vergeten. De nieuwe bewoners kunnen meteen terecht in het wijkwerk, zij kunnen zich bij het INFO-Sentrum vervoegen om inlichtingen en zij worden dan meteen ingewijd in de problemen, die zullen rijzen zodra hun woonhuizen er staan: ook voor hen zullen groenvoorzieningen, culturele voorzieningen en verkeerstechnische za ken geregeld moeten worden, en dat kun nen zij dan het bestp doen, door zich aan te sluiten bij het werkzame apparaat, dat er al Intussen is voor de Groenewoudbewoners de opening van dit INFO-Sentrum een gebeurtenis, waar zijzelf zeker trots op kunnen zijn; het is er gekomen dank zij hun eigen toewijding. Literaard met mede werking van de maatschappelijke begelei ders. Voor de tweede is het Tilburgse Stadsschout N. de Brabander impresariaat Chat dam, Charles Azn kontrakteren. Op woensdag 26 mat ng 20.15 uur zal deze kleine, [beroemde artiest een tour de i i van bekende en nieuwe suksessen. in Frankrijk gaan er een paar mil ler. jaar van hem over de populair over de gehele lat niet altijd zo geweest. Armeens De werkgroep bejaarden heeft geijverd voor meer bejaardenhuizen in eigen de werkgroep leefbaarheid heeft at drongen op meer groen en meer speels. - reinen, de jeugdcentrale vroeg om meer accommodatie, de werkgroep winkeliers heeft actie gevoerd om het winkelcentrum van Groenewoud te krijgen op het Pater van den Elzenplein, waar het nu dan ook komt, de werkgroep Trefcentrum heeft toezegging gekregen, dat zal kunnen wor den beschikt over de drie boerder ser, Paulussen en Van Roessel, e. het winkelcentrum een nieuw tref zal worden gebouwd, dus ook midden in de wijk, en de werkgroep Alverstraat, die wel een van de meest actieve groepen is gebleken, heeft in eerste instantie gedaan gekregen, dat de huizen in die straat wor den afgebroken en dat de bewoners nieuwe woongelegenheid krijgen om een betere overgang te krijgen naar de nieuwe uitbrei ding. Intussenschijnt de wethouder nu aangevoerd, veelal tweedehandsgoed, er werden schapen en geiten verhandeld en ook kleinvee, waar de latere dierenmarkt een overblijfsel van was, en tenslotte kon men er ook brillen kopen, geneesmiddelen tegen 'kwalen' en liedjes over ontzettende gebeurte issen als de 'Moord van Raamsdonk'. Er werden ze«rs tanden en kiezen getrokken, wat niet alleen voor de kiespijnlijders een verlichting kon betékenen, maar ook aan de omstanders enigermate het equivalent verschafte van een openbare terechtstelling. Ook het publiek kan oude stukken verkopen Daar is in de wijk gebeurd, sinds het Groenewoud II tegenaan .c uuuncn. van het eerste begin is door de huidige bewo ners het gevaar beseft, dat Groenewoud II een wijk apart zou worden, gescheiden en onderscheiden van het bestaande Groene woud I, met eigen culturele voorzieningen, met een eigen winkelcentrum, kortom met van alles, waar de bewoners van Groene woud I niets aan hadden. Door deze eerlijke voorlichting weet de verkoper, dat hij krijgt waar hij recht op heeft, terwijl de koper zeker weet, dat hij niet wordt gesneden. Vijftien procent Van de koopsom is dan commissiegeld voor de Stichting Tilburgse Kruikenmarkt, die daarvan een deel van de onkosten be strijdt. De Tilburg Big Band heeft zo langzamer hand een hele reputatie gevestigd in Til burg en omstreken. Het is begonnen met openbare repetities in het Kultureel Sentrum die binnen korte tijd honderden bezoekers trokken. Sinds september vorig jaar worden deze openba re repetities elke zondag in het Studio theater van de Stadsschouwburg gehou den. De wijkbewoners worden nu in de gelegen heid gesteld vlak bij huis een uitvoering van deze voortreffelijke Big Band mee te maken. In dit gratis toegankelijke concert kan men genieten van het indrukwekkende geluid van 5 trompetten, 5 trombones, 6- saxofoons, fluit, piano, drums, gitaar, bas gitaar en percv toch weer te vinden, dat er in de Alver straat wel zo’n vijftien huizen kunnen blijven staan, wat eerst anders was gezegd, maar daarover zal wel verder te praten zijn. De Cirkelfoto van vandaag werd genomen maandagmiddag 5 uur ’s middags in de tunnel in het station. De omcirkelde figuur kan aan ons bureau de volgende prij komen afhalen: 10,— van De Koer een waardebon van ƒ10,— van Broer de Laat, een waardebon van 5,— van Gijzen Optiek, een waardebon voor vlees en vlees waren van Slagerij Arno de Kort, een slinger echte boerenworst v an Slagerij P. van Amelsfoort, Insulindeplein, een waar- Deze bewoners hebben zich, voorgelicht door de opbouwwerkers, er vastbesloten toe gezet te zorgen, dat dit niet zou gebeu ren. En het is ook niet gebeurd. Groene woud 1 had sterke behoefte eveneens aan allerlei voorzieningen, en vooral aan reha bilitatie, omdat het woningbestand voor een groot deel dreigde te verkrotten. Mensen uit andere wijken kunnen zich met vrucht spiegelen aan de bewoners van Groenewoud, die bijtijds ingezien hebben wat de waarde is van solidair en gezamen lijk optreden. Er zijn moeilijke gesprekken geweest met de gemeente, maar dank zij een in de loop van de tijd gevormde pro jectgroep is toch een coördinatie ontstaan, waarin de diverse werkgroepen niet langer Zaterdag tussen negen meer naast elkaar, maar met elkaar werk- n,1Hp y1qrLt ppn hpo;, ten. En waar de gemeente ook een werk zaam aandeel in nam. Onze salon: FRANSE STIJL-MEUBELEN is dagelijks geopend van 10.00-1B.00 uur vrijdags van 10.00-21.00 uur 's maandags gesloten. Telefoon 073-143526/123041 om uitgefloten werd, is nu zijn trade-mark: een geluid en timbre zoals er geen tweede heeft. Aznavour is een hardwerkend ar tiest. Hij is 250 dagen per jaar op tournee. Deze markt gaat nu weer herleven, zonder het tandentrekken en brillen-aanpassen, maar wel met de verkoop van tweede handsgoed, en misschien later, als het allemaal goed gaat, ook van kleinvee en pluimgedierte. De markt is een initiatief van zes mensen: W. Dinant, E. Maus, M. van den Hurk, Th. Leeuwenberg, en de gebr. G. en R. van Delft. Het wordt een echt Brabants gebeuren, waarbij regelma tig ambachtslieden hun stiel zullen uitoefe nen: de eerste keer zal dat zijn de potten bakker M. Wolffs uit Berkel-Enschot, d demonstraties zal geven in het schijfdras en. debon voor een schaal boerenzult van Vissers Vleeswaren en Reform in de Groenstraat, een waardebon van Bloe- mensalon Flamingo voor een boeket of plant van ƒ7,50, een fles wijn naar keuze van de Tropicanebar en een jaar gratis abonnement op de Openbare Bibliotheek. De winnaar van verleden week, de heer Joop de Wit van de Oude Dijk, heeft zijn prijzen reeds ontvangen. (Foto Van Aarie) t de directeur van de iwburg, de heer Leo r gelukt, in overleg met arles Aerts uit Amster- znavour voor Tilburg te tart a.s. maar chant ming van ehiedamse erop gebrand de rangschik- verlies van koplo- te verstevigen. im, bestaan- uwers, Klaassenen zijn de punten in Sinds enkele weken werkt i Pasch in de kassa van de schouwburg. Samen met 1 i. R. Cools t rijk deel het gez Uw avondje-uit kaar zij tl gen, i team De wereldberoemde Volksoper uit Wenen komt van 5 tot en met 8 maart naar Nederland voor een serie voorstellingen van Die Fledermaus. Alle uitvoeringen worden in Den Haag gegeven. De eerste uitvoering van deze ook nu nog zeer populaire operette werd gegeven op eerste Paasdag van het jaar 1874. Vooral in verband met dit jubileum nam de Volksoper deze operette weer op haar repertoire. De Stichting Vriendenkring Oostenrijk organiseert op 7 maart een busreis naar Den Haag. De bussen vertrekken om zes uur vanaf het station en worden om half één weer terugverwacht. De prijzen variëren tussen de ƒ32,— en ƒ62,—uiteraard afhankelijk van de plaats tijdens de voorstelling. Wie geïnteresseerd is deze unieke voorstelling bij te wonen, kan telefonisch contact opnemen met de Vriendenkring Oostenrijk, tel. 013-680700. Met een Koerier Het is de bedoeling, dat telkens op deze markt enkele evenementen worden gepre senteerd. Zo zal bij de opening zaterdag a.s. een Koerier over de Markt en door de Heuvelstraat rijden om op Middeleeuwse manier vanaf zijn paard het herleefde initiatief af te kondigen. Tussen twaalf en twee zal de volksdansgroep van Terra Nova Slavische en Servische dansen uit voeren op de echte muziek. Tussen twee en vier uur is er dan een Streetparade van de achtpersoons wandelende Jazzband ’Och tendgloren’ uit Breda, eveneens via een sandwichman het bestaan van de markt uitdragend. Er was öok nog het plan om het gilde St.-Sebastiaan uit Udenhout te laten komen vendelzwaaien en loden ge weerkogels gieten uit een authentieke vorm, maar het gildezilver is op het mo ment in het Provinciaal Museurri om te worden schoongemaakt, en van de ge meente Tilburg mogen in het openbaar geen kogels worden gegoten, want dat is bij politieverordening verboden, al Gilde, om in het ouderwetse te blijv Udenhout mag het Kruikenmarkt niet Luto Deso Zaterdag 22 februari speelt het Ie Janssens Perzische tapijten; Luto-team t Roosendaalse Deso, waarin o.t Belcrum-speler Frans Joossen tr viert. Na de prachtige 8—2 overwim afgelopen zaterdag op het Scl Noad zijn de Luto-spelers hun prachtige 2e plaats in king te behouden en bij per Middelburg-Z zelfs Een optimaal geladen Luto-teai de uit de spelers Leenhouwers, I Jurriens moet in staat z.,.. eigen huis te houden. aanvanj wereld b. brengen Alleen ir joen platen pe toonbank. Hij wereld. Toch is d< Als zoon uit een straatsteen-arm emigranten-gezin werkte hij in de kleine kabarets van Parijs. Hij was in het goede gezelschap van namen, die later ook be roemd zijn geworden. Chevallier, Becaud en Edith Piaf, die zijn carrière voor een heel groot deel gemaakt heeft. Toch zat in het eerste begin de wind niet mee. Boven dien had hij een hese, omfloerste stem, die hem vaak parten speelde. Waar hij toen Echte muziek Tijdens de markt zal er muziek zijn, maar dan liefst niet mechanisch. Deze keer komt er een echt gedraaid draaiorgel, een andere keer een gitarist, een stel blokfluiten of een dieptrommelslager. Duidelijk blijkt het verlangen van de initiatiefnemers om de Kruikenmarkt te houden in een educatieve sfeer en geen voet te geven aan commercië le exploitatie, en dat is maar goed ook. Al te veel ambachts- en kunstmarkten in allerlei rustieke gemeenten zijn ontaard tot een stuitend .geheel van friteskramen, an tiekhandelaren en oorverdovende muziek via een versterkerinstallatie. In Den Bosch is een soortgelijk initiatief, onder de naam 'Rommelmarkt' buitenge woon goed opgenomen. Het is vrijwel zeker, dat de ^Kruikenmarkt in Tilburg evenzeer een succes wordt. Wie op een of andere manier wil medewer ken, kan zich opgeven bij het secretariaat Stichting Tilburgse Kruikenmarkt. straat 8, tel. 013-320337 of 320457. Wij bewijzen u, dat u orgel leren spelen zonder er een bezitten. Bezoek daarom ons Verder zullen er kramen staan - in totaal dertig - waarin beoefenaars van kunstnij verheid hun werkstukken zullen kunnen verkopen. Er komen géén kramen met ’nieuwgemaakt antiek’, daar zal met de grootste strengheid op worden toegezien, want er zijn al te veel van dergelijke ’kunst markten’, ajdus de organisatoren. In de Stadsschouwburg zijn slechts zo'n 900 plaatsen. De voorverkoop voor d uitzonderlijke tour-de chant begint zaterdag 15 maart a.s. aanvang 11.00 aan de kassa van de schouwburg, veer tijdig, het kan een teleurstelling komen. Het INFO-Sentrum wordt bemand door H. Kuypers, mevr. Peijs, mevr. Clarkson en P. van Ewijk. Het is gevestigd Forel straat 31, tel. 426411 en de openingstijden zijn alle dagen van 9-12 en 2-5 en 7-9 uur, behalve ’s woensdags- en vrijdagsavonds, en op zaterdag en zondag. Het Sentrum zoekt nog meer mensen om de INFO te bemannen: vrijwilligers zijn van harte welkom. Men hoeft niet al te bang te zijn, omdat men niet van alles op de hoogte is: er ligt allerlei documentatiemateriaal, waaruit de gegevens kunnen worden opge lezen. Uit het publiek Wat er wèl komt, en dat is eigenlijk het aardigste, is een kraam, waar mensen uit het publiek dingen, die ze op zolder, of elders, van vroeger hebben gevonden naar toe kunnen brengen, die daar dan tegen redelijke prijs zullen worden verhandeld aan degene, die er iets in ziet. Die redelijke prijs zal worden uitgemaakt door de aan bieder, samen met de organisatoren. Som migen vinden namelijk dingen op zolder, die in de ogen van kenners aardig wat waard zijn, zonder dat de vinders daarvan weten. Zij worden dan terechtgewezen. Het omgekeerde komt nog méér voor: dat iemand gelooft een schilderij te hebben in de orde van een Rembrandt eh dienover eenkomstig een prijs wil vragen. Deze moet dan met zachte drang tot bedaren worden gebracht. Op vrijdag 21 februari a.s. om 20.30 uür zal de Tilburgse Big Band een gratis toe gankelijk wijkconcert geven in de Kievits- laer, Reinevaarstraat 55 te Tilburg. esteld vlak e voortref dit gr i genieter an 5 trom[ .is, fluit, pit eussion. 1100 A

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1975 | | pagina 1