DE 8 dflNSSENS 5 OPRUIMING .1; 11 sPüRiDnns loos centrum uuur beter wonen Ontwerp winkelsluitingswet bij Tweede Kamer ingediend I OPRUIMINGSAANBIEDINGEN Nu PERZISCHE TAPIJTEN 10 TOT 30% KORTING! H H NEEFS JANSSENS Werkgroep Politiek van Theseus organiseert Becht-manifestatie 5 g c o 3 s o 3 WEEKBLAD VOOR HET HART VAN Lezing Transcendente Meditatie bij L’Industrie GROTE TAPIJTEN PERZISCHE TAPIJTEN in Zuid-Nederlands grootste douane-entrepots KLEINE MATEN CK1NG SALADES W.S.J. - ZIGO an 1975 - pagina 22 OPLAGE 62.800 Verschijnt in geheel Tilburg-Goirle-Loon op Zand-Udenhout-Berkel Enschot-Oisterwijk-Moergestel en Hilvai'enbeek Instelling van beroep De regeling voor winkels De ambulante handel Uw voordeel foto Van Aarle 875,- Vrijstellingen en 1.995,- drs. 115x75 nu 125,- iS j een zeer Tilburg Totaal 57 - 75 150x90 nu 275,- regelmatig cursussen voor 200 x 100 nu 375,- 645,- Soort programma 4.9007 SHIRAZ 300 x 200 875,- MEELSTRAAT Koestr.138 Tilburg Tel.425197 TEL. 421513-433860 MEELSTRAAT 3133 35 N UW GESPECIALISEERDE SPECIAALZAAK |julian^ar^tnlbergst^^ilbur^Te^1^^^Q86l Burg. Becht in KRO-radio- SMAKELIJK en ZAKELIJK NIEUWS DEN BOSCH, Triniteitstraat 17 (by het Casino op de Parade) Grote keuze in huiskamer-, salon-, hal- en andere maten. stads- sale be- p de Heuvel tnscendente van van^I van £1 van £1 de gekozen i. Deze aan- wegens plaatselijke omstandigheden rege len. m ook e SER ontwikkel er wc 2 cö o m 5 c U H UI W O uj H O z K O Z 3 BURGE- teester en wethouders i bekend, dat burge- DE PERZENSPECIAALZAAK BIJ UITSTEK H. de Zeeuw s 3 m z m TAFELKLEDEN EN HALTAPIJTEN 150x 150 van £457 160 x 105 van 298;- 165x110 van 3987 120 x 80 Munt- en Postzegelhandel ’DEN BESTERD’ VERHUIST 22 januari van Besterdring 19 naar BESTERDRING 54 Vanaf die datum zijn wij geopend woensdag t/m zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur. ms te grote voorraden gaan wij nu weer plaats m! HAMADAN ZWARE KWALITEIT UITZOEKEN van >257 U m w E s Q 3 K W A O z z 30 m m 3 3 O H m O c HAMADAN MOSSOUL KASKAY 210 x125 210 x140 230 x 145 alle trage in de UITGAVE: DE TILBURGSE KOERIER B.V. DIR. J. H. G. DE BEER REDAKTIE EN ADMINISTRATIE: N.S. PLEIN 14 TILBURG TELEFOON 013-430783 - POSTGIRO 1126745 Donderdag 23 januari 18e jaargang - no. 899 de aandrang ver mogelijke i nen maker raat. Hierbij consumenten rej bic OREN flats, terwijl ingen niet of De bewoners gestart met mdige tecb- 312 x 214 318 x 223 x 204 2£5© x 213 '7^507 312 x 220 -J^0©7 318 x 231 4 gegeven in De Intelligentie en nu naar Tilt vertuig u var lelijk de prijzen. Wegei makei jofsover- j een ande- >uden, mag - voor de BREDASEWE! WATERTO tuigingde re dag da men Lvzj 'zondagss Voor de k Nicolaas toestaan vooraf gas eten 's ave ven. Om bij opening van £45,- van£98> van van 2457 nu 575,- nu 750,- nu 650,- nu 625,- nu 375,- nu 780,- nu 595,- AFSCHEIDSRECEPTIE MEESTER. Burgemt van Tilburg maken meester mr. C. J. G. Becht en mevrouw A. C. A. Becht-van Eekelen op vrijdag 31 januari 1975 van 14.30 tot 17.00 uur in de burgerha) van het stadhuis zullen recipië ren voor allen, die afscheid van hen wensen te nemen. nu 1650,- nu 695,- x 130 ,7857 nu Maat Prijs Nu Uw voordeal SHIRAZ TAFÉLLOPERS uitzoeken van 1£97 BELOUDJ zeer fijn geknoopt uitzoeken van £957 170 x120 200 x 100 190 x100 145 x 90 SALONTAPIJTEN ORGELNIEUWS van Rossmeisl. HAMMOND model 9322 et echter ‘““gen idnk- l eens een ...oen in Til- en peperdure :n (de zoge- Het slopen ;ig verzet van 210x135 18507 210 x 140 "JJ957 215 x 130 >857 nu 275,- nu 245,- nu 325,- nu 195,- 30x30 30x30 60x30 80 x 50 85 x 50 inde en aan- lele wijk van het beeld Onze fotof schoot dii heer zich 1 waardebG. een va~ 7,50 voc>i rij Arno de Kort, worst van Slager Jantjes van 1 van 5,— debon var van Bloemens naar keuze van de Tropican voor een schaal boerenzult van Reformhuis Vissers i straat. De gen naar E te Goirle. van 745< van >257 van £757 van JZ87 •n. Keuze uit 700 óók tijdens de erden guldens. BIDJAR SERABEND HAMADAN HAMADAN SHIRAZ KASKAY SHIRAZ nu 12,- nu 20,- nu 40,- nu 49,- nu 80,- De KRO zal op vrijdag, 24 januari 1975, in de radio- rubriek 'Spreekuur' tussen 4 en 5 uur 's middags een interview uitzenden dat Fons Disch zal hebben met mr. C. J. G. Becht, burge meester van Tilburg, die per 1 februari 1975 met pensioen gaat. Het gesprek tussen mr. Becht en de heer Disch zal, zoals te doen gebruikelijk in deze rubriek, enkele ma len worden onderbroken door muziek naar keuze van de burgemeester. KASKAY HAMADAN BELOUDJ MESKIN 700,- met 2 speed leslie luidsprekers met ritme- apparaat met houten bank en stofkap met het warme I HAMMOND geluid 2990,- Ter gelegenheid van het afscheid van Burgemeester Becht van Tilburg wordt door de Werkgroep Politiek van Theseus een manifestatie gehouden in de weken van 27 januari tot en met 7 februari. Enkele aktiegroepen en wijkraden verlenen medewer king. De manifestaties gaan plaatsvinden op de Katholieke Hoge school in de eerste week en in het gebouw van Terra Nova in de tweede week. In het centrum van de stad zal de manifestatie worden opgeluisterd met een middeleeuws wagenspel en muziek van de groep Ohm. Tijdens de manifestatie wordt een historisch overzicht gegeven van Tilburg over de periode van 1957 tot februari 1975. Aan de hand van een foto-expositie, dia-kontinu-show, een diskussieforum, archieffilms over Tilburg en een boekwerkje "Van de fouten moeten we leren" kan men zien hoe Tilburg veranderd is en wat er eigenlijk is gebeurd. VOOR Horeca Slagers Z.B. zaken Supermarkets Sport cantines Bedrijfscantines Speciaalzaken Campings enz. een systeem van vrije keuze van igstijden op een eenvoudige manier kunnen vaststellen of een bepaalde winkel op een bepaald tijdstip geopend mag zijn of niet, is het nodig dat de winke- T B B lier zijn keuze duidelijk naar buiten ken- baar maakt. Men moet dit doen doof op ontheffingen SHIRAZ BOCHARA SHIRAZ KARADJA HAMADAN wordt gemaakt. Wel is in verband met de opgedane ervaringen wijziging gebracht in de regeling voor tentoonstellingen. Bij algemene maatregel van bestuur zal nog nader nauwkeurig worden aangegeven in welke gevallen b. en w. ontheffing mogen verlenen voor echte tentoonstellingen en in welke gevallen voor zgn. verkoopshows. Een aantal in de huidige wet opgenomen, bijzondere vrijstellingen, bijvoorbeeld voor de straathandel in geringe eetwaren op zondag, is niet in het wetsontwerp terug te vinden. Het is de bedoeling die vrijstel lingen, voqr zover daaraan nog behoefte bestaat, bij algemene maatregel van be stuur te regelen. Nu er volgens 1 lijke regelinget de vakanti ’oals dit door Maharishi 17/2 geïnaugureerd werd, Meiden van leraren Trans itie over de hele wereld. Tilburg - Nleuwatraat 172 (hoek Trouwlaan) Tel. 013-424754 - 013-671590 NIEUW: Salade Lange Schieter boordevol kippevlees Salade heipaaltjes boordevol garnalen Dobbelsteentjes Salade basis salade speciaal Sliertjes Salade boordevol vlees Kom of bel voor een proefpakket! Anders dan in de huidige regeling is thans in het ontwerp de mogelijkheid opgeno men beroep in te stellen tegen beslissingen van burgemeester en wethouders. Het beroep kan worden ingesteld bij het Colle ge van Beroep voor het bedrijfsleven. Staatssecretaris Hazekamp constateert in de memorie van toelichting, dat enerzijds ondernemers en werknemers in de detail handel een betere aansluiting trachten te vinden bij de verbeteringen in de sociale positie, die in andere sectoren van het bedrijfsleven worden bereikt. Anderzijds hebben de sterk verhoogde investeringen z~~ vergroot om via een zo soepel e regeling efficiënt gebruik te kun- ;n van het bestaande winkelappa- passen de wensen van die die menen dat de huidige sgeling te weinig koopmogelijkheden iedt. ograaf was op het WSJ-terrein en lit plaatje langs de lijn. Als deze h bij ons meldt, ontvangt hij een jon t.w.v. 10,— van de Koerier, ►an 10,— van Broer de Laat, een van iO voor vlees- of vleeswaren van Slage- 7v:t, een sjinger echte boeren- Slagerij P. van Amelsfoort, vier i Broodje Jantje, een cadeaubon van Gijzen Optiek, een waar in 7,50 voor een boeket of plant mensalon Flamingo, een fles wijn ine-bar, een bon ilt, kaas of vlees uit de Groen- e prijzen van verleden week gin- R. Krak, De Krommerdstraat 7 De bestaande bevoegdheden van de ge meenteraden en van burgemeester en wet houders om vrijstellingen en ontheffingen te verlenen zijn in grote lijnen gehand haafd. Dit geldt bijvoorbeeld voor de regeling, die inhoudt dat de gemeenteraad voor ten hoogste 21 dagen per jaar de normaal geldende sluitingstijden terzijde kan stellen, en de bevoegdheid, die de raad daarnaast bezit, om vrijstelling te verlenen wegens plaatselijke omstandigheden. De ervaring met de huidige wet heeft geleerd dat vooral in toeristencentra veelvuldig van deze laatste mogelijkheid gebruik AFHAALCORNER KERSVERS EN LEKKER Oerlesestraat 68 tel. 013-423712 Geopend van dinsdag t/m zaterdag 10-12 uur -14-18 uur. Voor de markthandel, straathandel en ;slo- handel te water is het praktisch niet moge lijk om een eehvoudig controleerbare rege ling, zoals die voor winkels zal gelden, te iiciTen. Vandaar dat voor de begrenzing van de uren, waarop de hier bedoelde vormen van handel mogen worden uitge oefend, het bestaande systeem is gehand haafd: t.w. op zaterdag van 5 tot 18 uur en op de andere werkdagen van 5 tot 19 uur. Dit regiem zal ook van toepassing zijn op de rijdende winkels. Burgemeester en wet houders zullen de bevoegdheid hebben om voor hun gemeente of een gedeelte daar van een koopavond in te stellen voor de ambulante handel. De regeling van de koopavonden i.v.m. Sint Nicolaas en Kerstmis is dezelfde als bij de winkels. Andere vormen van detailhandel, zoals de incidentele verkoop in tentoonstellingsge bouwen, de verkoop op open terreinen en door middel van colportage mogen plaats vinden op werkdagen van 5 tot 18 uur. zware kwaliteit uitzoeken 1.2507 Onze salon: FRANSE STIJL-MEUBELEN is dagelijks geopend van 10.00-18.00 uur vrijdags van 10.00-21.00 uur 's maandags gesloten. Telefoon 073-143526/123041 tousiast groep voorziet de manifest, volgende kommentaar: l januari neemt de Tilburgse bevol- afscheid van haar burgemeester, C. Becht, in de volksmond beter be kend als Cees de Sloper. Deze bijnaam kreeg Becht reeds in de 60 er jaren toege wezen, verwege de grote voortvarendheid en vanzelfsprekendheid waarmee hij en zijn gemeentebestuur doorbraken en 35 mtr. brede verkeersbanen plat legde en in het centrum een he zwak-socialen, die niet plast in dat B&W voor ogen van een nieuw te vormen centrum, gesloopt werd. Dit nieuwe hart van Tilburg blijkt tot op heden door verkeerde planning gebrek aan inzicht nog steeds niet te fun tioneren. In 1971 werd er ook nog komplete wijk van 200 woningen burg-Noord gesloopt, om er eer verkeerskruising aan te leger noemde Diamantkruising). 1 van deze wijk leidde tot ernstig de wijkbewoners, maar dit mocht niet baten, ondanks alle akties die tegen de sloop gevoerd werden. Momenteel wordt het Tilburgse i beeld volledig bepaald door kollost tonnen gebouwen, flat? en verkeersbanen, Zondag treden W.S.J. en ZIGO binnen de lijnen om de zo begeerde wedstrijdpunten. En bij voorbaat staat het reeds vast dat de wedstrijd zeker volop spanning en inzet zal bieden, daar beide ploegen de punten goed kunnen gebruiken. ZIGO moest op haar eigen veld de punten aan W.S.J. laten, maar zullen zich zondag proberen te re vancheren. En gezien het resultaat van de afgelopen week zit het er ook wel in. Maar ook W.S.J. is zich wel terdege bewust, dat zij tegen haar buurman en sportieve rivaal, toch wel goed voorbereid in het veld moet verschijnen, om niet op eigen grond ten onder te gaan. Voor W.S.J. is het gezien 't verlies van NKSSS zaak om te winnen, om hun goede 2e plaats vast te houden, en om niet nog meer achterstand te krijgen op de leider. Aanvang 2.30. Centaurusweg 140. die de historisch gegroeide stadsstructuur volkomen vernietigd hebben. Na 17 jaar breken en bouwen blijkt er van de "oude stad” NIETS MEER overte zijn. Éénderde van alle panden in de binnenstad is afgebroken en het inwoneraantal is teruggelopen van 7570 tot minder dan 3800. Van deze 3800 zijn het merendeel alleenstaanden, bejaarden, buil werknemers en studenten. De oc lijke binnenstadsbewoners moes trekken van vaak naar dure flats in kilometer van het centrum -.j- De buitenwijken laten een nog triester beeld zien. Negentig procent van de wo ningen bestaat uit torenhoge winkel- en uitgaansvoorzienit nauwelijks aanwezig zijn. zijn aldus genoodzaakt het merendeel van hun inkopen in het centrum toe doen, wat grote verkeersproblemen met zich mee brengt, met als gevolg dat er brede ver keersbanen nodig zijn en er nog meer gesloopt moet worden om parkeerplaatsen aan te leggen. Dit zijn slechts enkele punten, die te lezen staan in het boekwerkje getiteld "Van de fouten moeten we leren”, dat door de werkgroep Politiek van Theseus geschre ven is in het kader van een manifestatie, die gehouden zal worden naar aanleiding van het afscheid van burgemeester Becht. 2.800,- 7OO,- 2.995,- 705,- 3.250,- 600,- 2.950,- 950,- ialiseerde zaak in Perzische Tapijten iale aanbiedingen. Profiteer hiervan. Kom NU, het scheelt U honderden guldens. PERZISCHE TAPIJTEN Veldhovenring 2 - Tilburg Douane-entrepots: Veldhovenring 22 en Nijverstraat 4 en 4a. Voor tel. afspraak: 013-431532 -422882 i het ontwerp geen gemeente en voor de halve-dagsluiting, tiesluiting en de koopavond voor winkels meer zullen zijn, zullen de Kamers alleen nog een adviserende taak hebben bij de verordeningen, die de koopavond voor de ambulante handel en de vrijstellingen Bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal is een ontwerp voor een nieuwe Winkelsluitingswet ingediend. Dit wetsontwerp, waarvan de indiening is bevorderd door de Staatssecretaris van Economi sche Zaken, de.heer Th. M. Hazekamp, bevat regels voor de tijden waarop de winkels geopend mogen zijn en de markthandel, straathandel en handel te water mogen worden uitgeoefend. Voorts regelt het wetsontwerp de tijden, waarop andere vormen van verkoop van goederen aan particulieren mogen plaatsvinden. De bedoeling is dat de voorgestelde regeling in de plaats treedt van de bestaande Winkelsluitingswet 1951. Een wezenlijk verschil met de huidige wet is de vrije keuze, die de ondernemer krijgt om zelf binnen bepaalde grenzen te bepalen op welke uren van de dag hij zijn winkel geopend wil houden. Volgens de thans geldende wet hebben de gemeenten en de Kamers van Koophandel grote bevoegdheden bij het vaststellen van een koop avond, de halve-dagsluiting en de vakantiesluiting; het nieuwe wetsontwerp stelt voor de ondernemer hierbij vrij te laten in zijn keuze. A.s. donderdag 23 januari om 20.00 uur wordt in Hotel L’Industrie op een lezing gehouden over Tran Meditatie. Sinds het begin van de cursussen Trans cendente Meditatie in Tilburg door drs. R. Croughs van de Students International Meditation Society Nederland in 1971. zijn er ongeveer 600 personen j de beoefening van deze eenvoi niek. De snel groeiende belangstelling, vooral gestimuleerd door wetenschappelijke pu- blikaties over Transcendente Meditatie, had een overbezet programma tot gevolg voor de leraar in het Wereld Plan Centrum Tilburg. Het Wereld Plan, zoal Mahesh Yogi in 1972 voorziet in het ople cendente Meditatie Het Wereld Plan Centrum Tilburg (één van de 3600 over de hele wereld) verheugt zich nu dan ook met vier nieuwe leraren: Mej. H. de Lange, verpleegster, voor Zee land; drs. M. Hesse, onderwijs psycholoog, docent sociale akademie te Breda; dhr. J. Komar, waarnemend voor zitter; dhr. F. Zeilstra, ex-lid van de inter nationale staf. Ook dhr. W. M. Schoots is na zijn verblijf bij de internationale staf in het buitenland in Tilburg teruggekeerd. Meer dan 300 wetenschappelijke onder zoekingen in meer dan twintig landen gedurende de laatste vijf jaar, hebben herhaaldelijk aangetoond, dat de psycho logische, fysiologische en sociologische toestand van het individu verbeterd wordt door de dagelijkse beoefening van Trans cendente Meditatie, 15 minuten 's morgens en 's avonds. Het Wereld Plan Tilburg biedt op a gebieden programma’s voor een bijdra aan het leven en de vooruitgang var. maatschappij: er worden mitenlandse begin.ners er ls een middelbare school programma er worden cursussen i de buitenwijken, vijf Wetenschap der Creatieve :entrum verwijderd. Management; er loopt een lerarencursus; het universitaire programma van Ma harishi International University gaat ook binnenkort beginnen. Iedereen wordt dan ook uitgenodigd voor een eerste kennismaking. Op tel. nr. 662080 zijn verdere inlichtingen te verkrij gen. TEBRIZ 282 x 202 3^007- SERABENT 338 x 215 SAROUCK 312 x 210 '3£50< MESKIN 315 x 205 "3^9007 Kom nu naarTilburgsgrootstgespecie en overtuig u van Janssens zeer specie Vergelijk KASKAY KASKAY SAROUCK 300 HAMADAN 327 HAMADAN ISFAHAN een door burgemeester en wethouders gewaarmerkte aankondiging J Volgens het thans ingediende wetsontwerp openingstijden te vermelden. mag de ondernemer zijn winkel ten hoog- kondiging moet op een zodanige wjjze bij ste 55 uur per week geopend houden en de ingang worden aangebracht, dat een moet de winkel vóór 5 uur ’s morgens en na controlerend ambtenaar zonder moeite 18 uur ’s avonds gesloten zijn. Binnen deze kan vaststellen op welke tijden de winkel grenzen mag de ondernemer zelf bepalen geopend mag zijn. wanneer zijn winkel geopend is. Daarbij mag men naar vrije keuze óp één avond, maar niet op zaterdagavond, de winkel geopend houden tot 21 uur. Verder dienen de winkels - evenals nu - op zondag geslc ten te zijn. Nieuw is echter dat Nieuwjaars dag, de tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, ling, z de tweede Pinksterdag en de beide Kerst- treffer dagen ook als zondag gelden. Daar staat tegenover, dat de 55 uur-regeling niet geldt in een week, waarin één van deze dagen op een werkdag valt. Indien men op grond van zijn geloc 'de wekelijkse rustdag op ee ig dan zondag pleegt te houJ- deze dag - evenals nu ssluiting’ aanhouden. koopavonden in verband met Sint s en Kerstmis wil het wetsontwerp i dat winkels op vijf werkdagen lande aan elk der beide gelegenhe- /onds tot 21 uur open mogen blij- Gezien de belangentegenstellingen, die bestaan bij de verschillende betrokken partijen, zal, aldus de staatssecretaris, over deze materie wel nooit volledige overeen stemming worden bereikt. In het door de SER uitgebracht advies is de grote meer derheid van de SER er echter na een lange periode van onderlinge discussie in ge slaagd tot een compromis te komen, dat naar de mening van de staatssecretaris weliswaar geen enkele partij volledig zal bevredigen, maar dat onder de huidige omstandigheden het best bereikbare is. Staatssecretaris Hazekamp heeft zich met het thans ingediende wetsontwerp dar vrijwel geheel bij het advies van de aangesloten. Het boekwerkje is speciaal voor deze gele genheid samengesteld. Zonder veel moeite is het vast te stellen dat de Werkgroep Politiek van Theseus over het gevoerde beleid en de gevolgen daarvan voor Til burg niet bijster enthousiast is. De werk groep voorziet de manifestatie van het volgen Op 31 king Mr.

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1975 | | pagina 1