■li sPHRionns loos centrum uoor beter wonen Ruimt op! Actiegroep wil Noordhoekse Kerk redden door er een Kerkelijk museum in onder te brengen L Groot PERZENNIEUWS Grondbezitters Gilzerbaan LATENZO 10% EXTRA KORTING \\S 101 .35 jjS^WEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABANT^ I richtten vereniging op CKINGIW SALADES>51 KERSVERS EN LEKKER WJUkJ Veilig Tilburg? Opruiming alle opruiming voor de halve prijs en nog lager!! Missionarissen vragen Memisa om hulp ri 1975 - pagina 16 OPLAGE 62.800 Verschijnt in geheel Tilburg-Goirle-Loon op Zand-Udenhout-Berkel Enschot-Oisterwijk-Moergestel en Hilvafenbeek VERZOEK OM SLOPEN TOT 1 JULI OP TE SCHORTEN Foto-expositie Bij n overlijden m uw genomen’ de bestemming beamen'. Ruim laat BOSBEHEERDERS ”T GERECHT’ KARADJA 115 x.60 Wat moet éérst? wezig richtin Blije Roomse Leven jyUSICJNN 2.490, of per Prijsvraag Maatregelen ligger n in Wijkconcert of na telefonische afspraak op een nadei i ivuiioudai i iiDurg ici.uio-^ö* CONFECTIEHAL Korvel-Zigo KREITENMOLENSTRAAT 80 - UDENHOUT Tijdens de opruiming geen gratis veranderwerk Besterdplein 37 MEELSTRAAT MEELSTRAAT 3133 35 TEL 421513-433860 Koestr. 138 Tilburg-Tel.425197 Inschrijvingen carnavalsoptocht voor 20 januari Eerste Lustrum Smurfklub ’Westend’ 28.012 Bezoekers in Natuurhistorisch Museum 115- 125- 275,— 298,— 12,- 39,- 59,— Een orgel kopen is niet moeilijk BELANGRIJKER is het bespelen ervan. 285,— 485,— 625,— 675,— SHIRAZ 30 x 30 SHIRAZ 60 x 33 SHIRAZ 55 x 50 Stemmen Repareren Reviseren Grote sortering in: Kostuums Kolberts Pantalons Dassen en overhemden Kinderjasjes kinderpantalons pre de fat Caraiman piano's vanaf zwaar 30b 200 PIANO’S ORGELS in met o len geval BERG 320945. cht te in Til- PIANO AANBIEDING Normaal JJ0Ö5,- nu 3195,- DE PERZENSPECIAALZAAK BIJ UITSTEK H. de Zeeuw nille/ 1 het tregelen akt. Te- iiger op ikte af- IEËN k fabriek dkoper. 85,— 1'25- 52,- 'Aardgas’, ’C Vlinder ’Gr en Ned./ gen I ling UITGAVE: DE TILBURGSE KOERIER B.V. DIR. J H. G. DE BEER REDAKTIE EN ADMINISTRATIE: N.S. PLÉIN 14 - TILBURG TELEFOON 013-430783 - POSTGIRO 1126745 n de betref- rwingebied, de hou- U it de g blijkt dt het af werd I op zondag ïn. Ikdenk irdhoekse thuisring- 25.— Thans is het museum, in verband met schilderwerk van het interieur, voorlopig niet voor het publiek te bezichtigen. De wedstrijd achter de sta weg. Aanvang KARADJA 148 x 46 HAMADAN 155 x 100 HAMADAN 190 x 93 BELOUDSISTAN 157 x 96 SARABENT 194 x 137 HAMADAN 218 x 131 GASCHAI (loper) 320 x 73 voorbeeld wil ik wel een paar sugges- geven: i strenger moe binnen een i SHIRAZ 70 x 70 SHIRAZ 90 x 90 .SHIRAZ 82 x 34 Extra SHIRAZ nu ƒ850. muziekhuis Juliana van Stolbergstr. 25. Tilburg Tel. 013 - 42 09 86 genezen van ksziekte no I EDASEWEG WATERTOREN Woensdag 15 januari 1975 18e jaargang - no. 898 Inwoners van Tilburg en omgeving. Omdat wij onze Perzische tapijten niet per stuk, maar met honderden tegelijk op de beste Perzische markten inkopen en onze verplichtingen (contracten) met Perzië na moeten komen, gaan wij met de meeste spoed ruimte maken. Daarom gaat onze gehele voorraad eruit voor prijzen die beslist 10 tot 30% lager zijn dan elders. opsporen en j allen van volks gegevens die thans beschikbaar zijn, dat het Natuurhistorisch Museum in tfgelopen jaar door 28.012 personen bezocht. Pantalons Truien Vesten Overhemden Spijkerbroeken “Het f ruw jibt ORGEL LEREN SPELEN J zonder er een te bezitten Tilburg - Nieuwstraat 172 (hoek Trouwlaan) zijstraat achter Schouwburgring el. 013-424754-013-671590 ling om ie hoog ieten toezien op afstand van 5 ren gebouw onder te ;in te maken met een zeker ge- t, aldus het iwd, wat voor dan wel ver let is de vereni- waarom een erleden nooit Lessen in diverse instrumenten Vele gebruikte instr, met garantie STUDIO GROSVELD Tivolistraat 67-69, Tilburg Tel. 013-434762. - ƒ93,— maand van conc waarbij van de bieus werd gesteld. ttingen kwam in alle irake het aannemen motie, destijds inge- waarin erop werd nut gemeentebestuur Voor informatie kunt u bij ons de gehele dag terecht, elefonische afspraak op een nader te bepalen tijdstip. A Ruime sortering T BLADMUZIEK ;a.s. om 16<30uurzal burgemeester J. G. Becht de foto-expositie Til- openen. De expositie, die t in de expositieruimte van r afscheid van s zijn ge- fotograaf. ig van 10.00 n 14.00 tot PROTESTANTSE BEGRAFENISONDERNEMING Tijdelijk: Tel. 425525 b.g.g. 433370 De actiegroep Contra Bestemmingsplan Waterwingebied e.o. Tilburg is tijdens een vergadering van belanghebbenden zater dag in de Postelse Hoeve’ omgezet in een vereniging. Er waren minstens 120 geïnte resseerden aanwezig die unaniem instem den met de oprichting van de Vereniging van Bosbeheerders ”t Gerecht’. Een record-getal dat sinds de oprichting van het museum nog nooit werd bereikt. Op onze toch al goedkope prijzen geven wij tijdens de opruiming nog eens Afrika vraagt 14.788.- van een 1 waarvoor bedden, icijnen nodig zijn. Vc n 45(vw, rag! i missionaris op Flores kan met 8000.- gevestigd Spoorlaan 422, en het schrijven is ondertekend door K. J. C. Merks, mevr. Jans sen, mej. Panis, C. Koster en J. H. W. Mij- land. De actiegroep stelt in de brief, dat 'hoewel er al enige tijd sprake van is geweest, het besluit om de Noordhoekse kerk te sluiten en te verkopen toch nog vrij plotseling is 'Dat het vinden van een passen de bestemming niet eenvoudig is, zal eenieder, die hierover zijn gedachten laat gaan, wel wij i Zeggen hoe aan. maar zeggt een andere kwe: In het wij 10, wordt wijkconcerten de Tilburgse B van verschiller vinden. Het concert door trio ’Peter-Peete vang 20.30 uur. Toegang gratis. AFHAALCORNER z,epag. is j wordt gespeeld op het terrein tadssporthal ingang Gojrlese- 2.30 uur. Een van onze trouwe lezers stuurde ons een brief met het verzoek eens aandacl besteden aan de verkeersveiligheid in burg. Hij schrijft aldus: ’Er zijn in onze stad en omgeving zoveel gevaarlijke punten, gevaarlijke situaties. De verkeerspolitie zou met een dergelijke rubriek haar voordeel kunnen doen. 1 publiek zou er mee gebaat zijn. En voor uw blad zou het een aantrekkingspunt zijn! Verondersteld natuurlijk, dat u de lezers vraagt om hun suggesties aan u op te sturen. Als ties De politie zou het parkeren I van een straathoek, jrdt heel vaak dubbel geparkeerd, hetgeen vooral voor fietsers groot gevaar oplevert. Op drukke punten z. de verkeerslichten m< b.v. aan de lichten Het zou zeker jammer zijn, als de Noord hoekse kerk werd afgebroken; wij hebben dat al een paar keer geschreven en bij die gelegenheid eveneens de mogelijkheid ge opperd om het kerkgebouw te bestemmen tot museum van kerkelijke kunst uit de tijd van de vorige en voorvorige generatie. De episode van het materiaal genot ken vol te zetter ger en dertiger jaren interessant genoeg om i nente expositie te i De Roomse ment voren kwam in schc ken, grote beschouwe en met de Katholiek,, voldoende van belan eeuwigd. Men hoef ken tot Tijdens de uiteenzettin0 uitvoerigheid ter spra., door B en W van de mc diend door de CDA, v aangedrongen, dat het Overigens is men wel benieui maatregelen er uiteindelijk langd gaan worden, want het ging nog steeds niet duidelijk, i stand van zaken, die in het ver aanleiding tot verontrusting heeft gegeven, ineens zou moeten worden veranderd. Maar goed, de kwestie kan dan nu in alle uitvoerigheid bestudeerd worden. ie tijd ie. De ’Blije Roomse Leven’ kan loeg leveren om wel tien ker ven. De devoties uit de twinti- zijn antropologisch 1 daaraan een perma- wijden. italiteit, zoals die naar loolboeken, kerkboe- uwelijke werken zelfs, tot :ke Encyclopedie toe, is slang om te worden ver- sft zich zelfs niet te beper- het katholicisme van die dagen; In 1974 vonden plaats de tentoonstellingen -J—’Onze Voeding’, ’Vogels en Groen en Bloemen’, ’Aquaria’ ’Natuurbescherming Suriname- 1.Antillen’. Voor deze tentoonstellin- blèek steeds bijzonder veel belangstel- te bestaan. Bij n overlijden in uw familie, zowel ‘s nachts als overdag, belt u eerst ons. wij nemen al de zorgen betreffende de be grafenis of eventueel crematie van u over R.-K. BEGRAFENISONDERNEMING DENISSEN LETO WILHELMINAPARK 127 prijsvraag om ideeën in dat schriji vanwege de ai toekomstig pern Noordhoekse ker de sloop r8an8 ten, dan zorgd verl£ lijk gewa resultaat Zonder twijfel zal er te zijner tijd ergens in ons land een museum komen van de ge zindheid der twintiger en dertiger jaren, uitgedrukt in publikaties en propaganda, en dat zal een buitengewoon leerzame expositie zijn, al was het maar om af te rekenen met het bijgeloof, dat deze periode ook maar in de verste verte leek op d wereld van de negentiende eeuw. Maar dj wil nog niet zeggen, dat die expositie en de Noordhoekse kerk een voor de hand lig gende combinatie vormen, al zijn er moge lijkheden. Volgens voordracht van het actiecomité werd het bestuur samengesteld uit de heren: J. H. M. Robbers, voorz., C. T. J. Heerkens, Jac. Romanstraat 7a, tel. 423632, seer., W. A. J. J. Velge, penn., A. van den Heiligenberg, P. C. Loijkens, J. W. van Nunen. Artikel 2 van de Statu- neldt, dat de vereniging tot doel belangen der leden te behartigen percelen grond rond de Gilzer- n gebruik voor recreatieve doel- zou afzien van onteigening van fende percelen in het waterw waarmee het ergste gevaar voor ders daarvan wel bezworen was. Maar nu moet worden gespróken over maatregelen, die genomen moeten worden om de vereiste hygiënische garanties te realiseren voor het zuiver houden van het drinkwater. De perceelhouders staan ster ker bij deze besprekingen, als zij als vereni ging optreden, dan wanneer zij, bij vaststellen van de bedoelde maatr hoofd voor hoofd worden aangepal vens kan een vereniging er zorgvuldi toezien of de gemeente de gemaak spraken nu ook zal nakomen. ook de gereformeerde godsdienstbeleving uit die tijd kan duidelijke specimina geven, vooral op het gebied van foto’s en publica ties, om de grondlijnen te laten signaleren, waaruit het nog altijd bestaande ’zuilen systeem’ in ons land is opgetrokken. En men hoeft zelfs niet te blijven bij de christe lijke gezindten; verschijnselen als de AJC, het vroegere Humanistische Verbond, tal van richtingen in theosofie en natuur- vriendschap, kortom allerlei vormen van wereldbeschouwelijke beleving en propa ganda uit de periode tussen de twee oorlo gen kunnen met vrucht worden bijeenge bracht, zodat een volledig overzicht ontstaat over, wat zou kunnen heten: ’Spectrografie van gezindten in Nederland tussen de twee wereldoorlogen in hun overeenkomsten en hun verschillen’. Zondag speelt KORVEL de belangrijke wedstrijd tegen stadgenoot Z1GO en aan gezien Korvel in de bovenste helft van de competitieladder staat willen ze natuurlijk winnen. Maar of de tegenstander dit zal toestaan is nog niet zeker. Maar Korvel zal toch alles in het werk stellen om een zo goed mogelijk resultaat te behalen. Het zal er daarom aan spanning niet ontbreken. Gewoon verzamelen van ’kerkschatten’ uit af te breken kerken en kapellen van Til burg zal weinig zin hebben; daar is de Noordhoekse kerk gewoonweg te groot boor, want zoveel’schatten’zijner niet. De actiegroep vermeldt in haar schrijven een vanwege het gemeentebestuur voor stadsverfraaiing. Wat wij "ijven missen is een prijsvraag e actiegroep om ideeën vooreen rmanent gebruik van de ivov ».erk. Als verzocht wordt om van het kerkgebouw op te schor- i zullen de benaderde instanties langen te mogen weten, waarop eigen- gewacht moet worden. Dat zou het van zo’n prijsvraag kunnen zijn. Zulk een overzichtstentoonstelling bestaat in Nederland nog niet, en vermoedelijk nergens ter wereld. Het zou een aardige klus zijn voor de theologische faculteit van de Hogeschool ?om dat eens netjes op te zetten, en de voormalige Noordhoekse kerk zou daarvoor een uitstekend gebouw zijn met haar ramen, muurschilderingen, mozaïeken, architectuur, om van het fraaie orgel maar niet te spreken. ten vermc heeft de bv inzake de p baan en in einden. Op de vergadering waren zowat driekwart van de belanghebbenden aanwezig; de anderen, die misschien verhinderd waren, kunnen zich alsnog als lid opgeven aan het secretariaat. De optochtcommissie van de Stich ting Carnaval Tilburg wijst er nog een keer op, dat de inschrijvingen uiter lijk op 20 januari binnen moeten zijn. De deelnemers kunnen formulieren krijgen dus ook eenlingen - bij de heer G. van der Aa. Burgemeester Suijsstraat 67. Maandagavond om half negen is er voor de deelnemers 1 aan de optocht een bijeenkomst in Café ’EXTASE’, waarop de laatste bijzonderheden van dit evenement zullen worden bekend gemaakt. Onze fotograaf schoot dit plaatje ir bij de Instuif. Als dit meisje zich meldt ontvangt zij een waarde! 10.- van de Koerie- Broer de Laat, een 3ui,gCi worst van P. van Amelsfoor debon voor een fles wijn Tropicanebar, vier bro< Broodje Jantje, een waa van Arnc Optit /ijkcentrum ’Ypelaer’, Corellistraat -dt a.s. vrijdag het 1ste van de 9 n gegeven. Het optreden van Big Band kan wegens ziekte énde musici geen doorg^na t wordt nu verze ters’ uit Tilburg. Aan- in Goirle eh bij ons ebon van ier, een van 10.- van n slinger echte boere- Amelsfoort, een waar- --■”i naar keuze van de nenar, vier oroodjes Jantje van Jantje, een waardebon van 7,50 io de Kort voor vlees of vleeswa- een kadobon van 5.- van Gijzen iek. een jaarabonnement op de Open bare bibliotheek en een boeket of plant van ƒ7.50 van Bloemensaion Flamingo. De heer uit ons vorige cirkeltje was de heer J. van Gorp, Haydnstraat 23 te Tilburg. Visser kaas, vleeswaren en reform waar debon voor een schaal boerenzult. foto Van Aarle. Jawel, er zou bepaald wel een bestemming te bedenken zijn, maar het is de vraag wat dat allemaal gaat kosten, en of de financie ring van het in stand houden van de Noordhoekse kerk niet heel ver vooruit loopt op het initiatief tot het oprichten van een museum als in deze beschouwing be doeld. We willen maar zeggen, dat een roject als het behoud van de Noordhoek- kerk, om dat behoud zelf, erg weinig kans maakt om van de grond te komen als er in die kerk niet iets gaat gebeuren, wat in elk geval tóch gebeuren moet. Dit schrijven ontvingen wij ook bij onze redactie, en het moet ons van het hart, dat het ons wel ruim ladt voorkomt. Het kan wel zijn, dat de actiegroep zich verrast ziet door het plotselinge besluit om het kerkge bouw te verkopen en voor de sloop te bestemmen, maar dit besluit zat er toch al jaren in. Wie de verkeerssituatie ter hoogte van de Noordhoekse kerk beziet, zal kun nen vaststellen, dat die voorziening er weinig definitief uitziet, en dat door de ontwerpers daarvan al op een of andere' manier rekening moet zijn gehouden met de mogelijkheid, dat vroeg 'Of laat die kerk zou sneuvelen. Verder is er al lang sprake incentratie van parochiekerken, in een rapport het voortbestaan Noordhoekse kerk als zwaar du- Zondag 19 januari a.s. gaat de Smurfklub van de parochie Ringbaan-West (WEST END) haar 5-jarig bestaan vieren in het Westend’s Parochiehuis, Poirterstraat 4a te Tilburg. Bij gelegenheid van dit feest zal van 12.00 tot 17.00 uur in het parochiehuis een grote fancy-fair worden gehouden en zullen werkstukken, die door de Smurfen zelf zijn vervaardigd, worden tentoongesteld. Ook zullen er films’ worden gedraaid en dia’s geprojecteerd, zodat men een duidelijk beeld zal krijgen, op welke wijze de Smur fen hun vrije tijd doorbrengen, zoals o.a. de jaarlijkse grote zomerkampen. Als hoogtepunt van de festiviteiten zal het van radio en televisie bekende kindercaba- ret Klavertje Vijf optreden. Iedereen is welkom en de entree is gratis. Alleen voor de attrakties op de Fancy-Fair zal slechts ƒ0,25 worden gevraagd. Het is te hopen, dat de actiegroep op zeer korte termijn iets meer van zich zal laten horen dan alleen maar een schrijven aan het gemeentebestuur, want daar alléén zal vrezen wij niet naar geluisterd worden, het niet moet daar is weinig ’“gen hoe het wèl moet, dat is kwestie. doorgaar honderde de tbc. Een artsen-echtpaar in Marokko, waarde man de zorg heeft voor een centraal zie kenhuisje en de vrouw de buitenwacht verzorgt, vraagt ƒ1615.- voor injectie- materiaal, 2 wijktassen, materiaal voor laboratorium-onderzoek enz enz. Stop! Een uitvoerig overzicht van de vele aanvragen zou een hele pagina van deze Koerier vullen. Mogen we nog een kleine aanvullinj met een voorbeeld te illustreren hoe 1 nodig onze hulp is? In een bepaald district van 210 000 inwo ners in Haute Volta (Afrika) sterven dage lijks 5 tot 10 kinderen van honger; het sterftecijfer van 0-9 jaar bedraagt 40%; er zijn 300 weeskinderen die zonder de hulp van MEM ISA zouden zijn gestorven; er zijn 15 000 kinderen van 0-5 jaar die, dank zij MEM1SA, regelmatig gecontroleerd kunnen worden; en tenslotte: in deze streek moet een gezin een jaar leven van wat wij rond kerstmis gemiddeld per gezin uitgeven! Dit is geen verwijt, maar wel iets om over na te denken. Dank u! Help MEM1SA helpen! MEM1SA Eendrachtsweg 49 Rotterdam 3002 Giro 51 360 t.n.v. MEMISA Rotterdam Voor de Gouden-Jubilé-actie heeft ME MISA een afzonderlijk Giro-nummer: Giro 505075 t.n.v. MEM1SA-50 MEMISA 50 jaar! Willen we daar 1 en 2 februari aan denken? Voor deze keer een kleine bloemlezing uit de aanvragen die op dit ogenblik bij MEMISA in Rotterdam op tafel liggen. En waarvan de betrokken personen in de ontwikkelingsgebieden HOPEN dat ze ingewilligd kunnen wor den. Helpt U mee? Een zuster in Congo vraagt 2500.- voor de opleiding van 14 meisjes als hulp in het ziekenhuis, kraamkliniek en polikliniek. Een pater vraagt 3000.- ter bestrijding van plantenziekten, die een mis-oogst drei gen te veroorzaken. Een zuster op Java vraagt 5000.- voorde algemene gezondheidszorg in een vissers dorp op palen, waar 4000 mensen allerlei ziektes oplopen. Een pastoor in voor de inrichting van een gezondheids centrum, waarvoor bedden, instrumenten en medicijnen nodig zijn. Voor een paro chie van 45000 mensen een bescheiden bedra Vrijdag a mr. C. J. burg in Tinten’ c gehouden wordt in de exposit het stadhuis, dient mede ter onze burgemeester. Alle foto’s maakt door Frans van Aarle, fc Geopend: maandag t/m vrijdag v tot 17.00 uur. Zaterdags van 1 17.00 uur.. .inten zouden ook op zondt loeten werker. i bij de Noor kerk: Hart van Brabantlaan-Gastl Noordhoekring-Spoorlaan. Er zijn vele brommers die met een veel te hoge snelheid door de straten jagen en roekeloos de hoeken nemen. De Hasseltse rotonde is uiterst gevaarlijk voor fietsers en voetgangers. Er zijn bijzonder drukke straten, waar het verkeer met te grote snelheid doorheen raast. Veldhovenring en Molenstraat, Zwijsenstraat, Broekhovenseweg, Breda- seweg van Schouwburgring tot Ringbaan West, Korvelseweg. Mensen die moeten oversteken staan vaak heel lang te wachten en rennen tenslotte met levensgevaar naar de overkant.’ Onze briefschrijver is ervan overtuigd dat er nog een aantal gevaarlijke punten meer zijn en hij zou het een goed idee vinden, als er eens wat meer mensen in de pen zouden willen klimmen. De redaktie ziet graag reakties tegemoet. Er is een actiegroep opgericht voor het behoud van Noordhoekse kerk en deze heeft een brief gestuurd naar B en W, aan de fractievoorzit ters van de gemeenteraad, aan het kerkbestuur H. Hart van Jezus en aan nog een aantal andere instanties met het verzoek ’een laatste poging te doen om de Noordhoekse kerk voor Tilburg te behouden, de nadere rapportering en voorstellen van de ondertekenaars en ande ren af te wachten en voorlopig de aanvang van de sloop uit te stellen tot 1 juli 1975'. Het voorlopige secretariaat van de actiegroep is Prijsvraag over andere bestemming zou zinvolle poging zijn Als alternatieve bestemming van de Noordhoekse kerk suggereert de actie groep om de waardevolle kerkschatten uit andere af te breken kerkgebouwen en kapellen in het te spare brengen en zo een begir kunstcollectie, die in Tilburg wenst is en gewaardeerd wordt, schrijven.

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1975 | | pagina 1