JIJ Da L VAN DAL Afscheid van burgemeester Becht kan Tilburg eraan herinneren wat het was en werd r spnRionns loos Ton Buynsters professionele kunstenaar op amateurbasis BALANS-OPRUIMING WOENSDAG-AVOND 4 AA :N NEEFS OPRUIMING WEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABANT k P#8l I ,C°MO?/o ”1 ’n Magistraat, die gelijke tred hield met ontwikkeling 1975 - pagina 10 OPLAGE 62.800 Verschijnt in geheel Tijburg-Goirle-Loon op Zand-Udenhout-Berkel Enschot-Oisterwijk-Moergestel en Hilvarenbeek GEWELDIGE VERANDERINGEN DOOR DE TIJD AFGEDWONGEN Sociaal voelend gelegenheid krijgt zijn erkentelijkheid Geen echt afscheid ’De Vechter’ De tijd gaat verder De grote lijn ie grote lijn alternatieve opnieuw act In verband met de JjUSICJNN 2.490 ORGEL LEREN SPELEN zonder er een te bezitten Een orgel kopen is niet moeilijk BELANGRIJKER is het bespelen ervan. S.V.G. - Berkdijk Stemmen Repareren Reviseren. WATERTOREN TEL 421513-433860 MEELSTRAAT 31 33 35. Koestr138 Tilburg Tel.425197 Tapijtengroothandel Geen ontheffing draagplicht valhelm Fiets kado, hoeveel onderdelen? Nieuw informatie bulletin Streek VVV Stadsdienst lijn 4/5 stopt voor de deur! Bezoekt onze Donderde 18e jaargi Caralman piano's vanaf i zaken Isfiguur, DEN BOSCH, Triniteitstraat 17 (bij het Casino op de Parade) n. Als eerste we lasmozaïek uit j Arno - van ƒ93 maa >rt. ddag beg tie. begin puntei Kk. afgeitt sterk tekteur Becht Tilbv pleziti het ui* ment tizich legen ■n of voor :i de lijke uit- UITGAVE: DE TILBURGSE KOERIER B V. DIR. J. H. G. DE BEER REDAKTIE EN ADMINISTRATIE: N.S. PLEIN 14-TILBURG TELEFOON 013-430783-POSTGIRO 1126745 Verder hebben wij voor u: Ruime sortering BLADMUZIEK Juliana van Stolbergstr. 25. Tilburg.nTel.013 - 42 09 86 poon isdagmidc morgen. Enschotsestraat 238 - Tilburg v.h. Oud bedrijf Spandon Tel. 013-421904 b.g.g. 320439 ngsschaal met tn de diensten- >nder schokken samen met e zien. Die Lessen in diverse instrumenten PIANO’S - ORGELS Vele gebruikte instr, met garantie twikkeling is bevochten, zij is ekomen; daarom zou de nt :hter’ STUDIO GROSVELD O Tivolistraat 67-69, Tilburg Tel. 013-434762. S (in Enschotse staat een t juiste aantal rs ichtige familiefiets. [entrum uoor beter wonen ren tie len ng ROOM raat 26 251 80 antoortljd: MN BAAR 14241-2020 ANTIEK en CURIOSAMARKT A.s. zondag 12 januari van 11.00 tot 18.00 uur in de N.K. Harmonie, Stationsstraat 26, Tilburg. Onze salon: FRANSE STIJL-MEUBELEN is dagelijks geopend van 10.00-18.00 uur vrijdags van 10.00-21.00 uur 's maandags gesloten. Telefoon 073-143526/123041 afscheid te hebben genomen van het gemeentelijke personeel volgt op 30 januari een buitengewone raadsvergadering gevolgd door een receptie; op 31 Onze opruiming begint donderdag 16 januari a.s. om 9 uur keek, Mark van ehot, heeft zijn egroeid gezind op be- mlopende tal andere ig te schik- situatie is mis uwde gang De be- Voor informatie kunt u bij ons de gehele dag terecht, of na telefonische afspraak op een nader te bepalen tijdstip. ’"“treden ii uan beroeps toch ook z tige en in elk geval lanier van benader -jvalontst luruk, dat de bui tl-voelend dan f it op te treden, f in allerlei gei van een bepaalde geledingen van ti ook dienovereenkomstig WIJ RUIMEN OP maar wel goed Al onze kinderkleding met 30% korting m.u.v. jeans en jackets INTERNATIONALE I JEANS EN MODES Heuvelstraat 78 - Tel. 320871 j Opruiming begint 16-1-75 Vloerbedekking Karpetten Perzische Tapijten Coupons r Fabrieksverkoop van gebreide KINDERTRUIEN EN VESTEN ,!i het betere genre) lutsestraat 64/hoek Ringbaan Oost Ingang door de Uitsluitend woens zaterdag n Op 31 januari a.s. zal I Becht zijn ambtstermijn besluiten, wat met diverse die op donderdag 16 januari begint, zal 'de Koerier’ volgende week verspreid worden op Het is S.V.G. nog steeds niet gelukt om van de onderste plaats af te geraken. Nog steeds is men in afwachting van de eerste overwinning in deze kompetitie. Al zal men deze kompetitie niet meer beslag kunnen leggen op een van de ereplaatsen, zich zonder meer gewonnen geven is iets wat men bij S.V.G. niet kent! Alle nederla gen heeft men moeten aanvaarden met minimaal verschil. Erg benieuwd is men dan ook naar de uitslag van de komende thuiswedstrijd a.s. zondag tegen Berkdijk. Het puntenver- schil is niet zo groot en persoonlijk hebben de S.V.G.-ers het volste vertrouwen in dit sgin van de tweede helft van de kompeti- e. Een overwinning zou misschien het -~i zijn voor de resterende benodigde ten om derde klasser te blijven. persoonlijk gericht o 3 van erkentelijkheid voor datgene, wat deze burgemeester voor Tilburg heeft betekend. Het is te hopen, dat het afscheid van de burgemeester geen echt afscheid zal wor- detj. Het ligt in de aard van de scheidende burgervader om het initiatief, óf het zo zal gaan, helemaal over te laten aan de Til- burgse bevolking. i is het waar, dat de burgemeester srsoonlijke ontmoeting zelden ge- jk opgetreden is, ofschoon men- ;n dan beroepshalve met hem te sgen, toch ook zeker zijn prettige eestige en in elk geval uitermate sring zullen stond daar- urge- poli- Bij zonder evallen de gang van i de bevol- zijn zeer veel- en omvatten behalve het promoten tidden Brabant en het geven van gevraagd en ongevraagd - imelen van alle mogelijke statistische gegevens, die van belang kun nen zijn voor de verslaglegging en de beleidsbepaling. Behalve een sociaal doel wordt uiteraard ook een ekonomisch doel nagestreefd. Gasten brengen omzet en in de vakantieweken is het gezinsbudget nu eenmaal wat ruimer dan normaal in het Jaar. De VVV beschikt over een deskundi ge staf en slaagt erin zich toegang te ver schaffen tot de toeristische markt, dank zij een objektieve voorlichting. Het voortdu rend attenderen op allerlei aantrekkelijke mogelijkheden heeft in de praktijk sukses. De beperkte middelen zijn er de oorzaak van dat men wel ’ns wat al te selektief moet zijn in zijn campagnes en het is geen gemakkelijke zaak de feitelijke response te meten. zijn in de avonduren waardoor hij na verloop diploma bouwkundig het aannemersdiploma op zak sn hij het in de bouwwereld niet j zitten kwam hij bij het onderwijs Op land en tuinbouwscholen in t, Schijndel en Vught geeft hij nu al jaren les in handvaardigheid. Ook rist hij zich geen raad met zijn vrije besloot een cursus aan de Til- Tekenacademie te gaan volgen. Na lang enkele avonden in de week de mie bezocht te hebben, leverde hem Bij de wedstrijd i sportpark zondag graaf bovenstaand figuur kan aan or prijzen komen hak rier, een waardebon vi de Laat, een slinger e slager P. van Amelsr voor een fles wijn Tropicane Bar, 4 broodjes Jantje van Broodje Jantje, een waardebon van 7,50 voor vlees en vleeswaren van slagerij Arnn de Kort, een cadeaubon van ƒ5,— Gijzen Optiek, een jaarabonnement van de Openbare Bibliotheek, een waardebon van f 10,— van Winkeliersvereniging 'De Has- seltstraat’, Vissers kaas, vleeswaren en reform waardebon voor een schaal boe renzult. De winnaar van verleden w« den Bosch uit Berkel Enscl prijzen reeds ontvangen. (Foto Van Aarle) gegaan; ook dit proces is nog lang niet voltooid, en bovendien wordt het door de algemene problematiek in de werkgelegen heid in de westerse wereld op nare manier doorkruist. Maar toch is het resultaat van het beleid van de laatste vijftien jaar alweer heel toonbaar vergeleken bij wat elders is gebeurd. In verband met de feestelijke heropening van de geheel verbouwde Rijwiel- en Bromfiets Speciaalzaak van Piet van lersel aan de Enschotsestraat, wordt een bijzon der aantrekkelijke maar zeker niet gemak kelijke prijsvraag georganiseerd met als hoofdprijs een originele Peugeot Sport- fiets met tien versnellingen. De opdracht is vast te stellen uit hoeveel uitneembare onderdelen deze in de etalage geshowde fiets bestaat en deze opdracht dient dan inderdaad letterlijk genomen te worden. noodzaak, deze veranderingen forceert, wordt niet makkelijk populair in de alle daagse zin van het woord. Maar wanneer de actuele ergernis van een persoon over het gedwongen veranderen van een be paalde aanpak, op welk gebied dan ook, wat is geweken, en als ook de nieuwe aanpak enigermate vertrouwd is gewor den, maakt dit gevoel plaats voor respect voor degene, die de veranderingen heeft doorgedreven: het had tóch moeten gebeu ren, en daarom dan maar beter ineens. van Willem II in het j 1.1. maakte onze foto- d plaatje. De omcirkelde jns bureau de volgende len^ 10,— van De Koe- van 10,— van Broer echte boerenworst van svoort, een waardebon i naar keuze van de bro< een waa Tussen Oisterwijk er jarige Ton Buynster gewild te hebben, i dag tot een van de Nederland is gaar. Toen mensen bij hem kwamen vragen hij iemand wist die een metselwand vo een fabriek in Tilburg kon maken, Haarense kunstenaar dat hij z dingen in zijn vrije tijd ontv voert. Ton Buynsters die als timmerman in het aannemersbedrijf van zijn ouders moest gaan werken, volgde diverse cursussen, wt van jaren via het c tekenen, had. Toet meer zag terecht. C Oirschot, tiental j toen wi uurtjes en burgse 8 jaar 1 academi Deze ontwikkeling is bevochten, zij is niet vanzelf gekomen; daarom zou de naam 'Kees de Vechter’ misschien eervoller en meer terecht zijn. Het engagement waar mee burgemeester Becht, vooral in hogere regionen, maar toch ook nogal eens naar beneden, telkens opnieuw en steeds weer met nieuwe argumenten voor Tilburg is opgekomen, en waarmee hij, juist door zijn persoonlijk optreden en gezag, er ook telkens opnieuw weer iets uitsleepte, ook al haalde hij niet altijd het ideaal, is een karaktertrek van hem, die lang zal worden onthouden. Als ’sloper’ heeft hij de ver dienste, dat hij in Tilburg heel wat voorin genomenheden heeft gesloopt, en dat hij Het is misschien goed hierbij nog eens te releveren de bijnaam, die burgemeester Becht in de volksmond heeft gekregen, van ’Kees de Sloper'. In de alternatieve hoek is vaak bezwaar gemaakt tegen het afbreken van vertrouwde stukjes Tilburg, tegen het wijdbeens heenstappen over de gevoelens van mensen, die hun leven in een wat kleiner bestek moeten leven en die daartoe maar het liefst blijven in een bekend mi lieu. burgemeester mr. C. J. gen, wanneer zij op het programma staan, weinig jesluiten, wat met diverse of niets van de geest waarvan zij zijn bezield, herdenkingen zal gepaard gaan. Na op 28 januari Zonder twijfel zal dan de hele stad ’er zijn’, er _rzullen afscheidsgeschenken worden aangeboden, litengewone er zal een portret van de scheidende burgemeester eeptie;op31 worden gemaakt en natuurlijk zal een spectaculai- januari is dan in het raadhuis een receptie voor de re straat of plein naar hem worden genoemd, hele burgerij, terwijl op die dag in de Stadssport- Naar verluidt wordt binnenskamers her en der hal een afscheidsmanifestatie zal plaats vinden, intussen toch wel nagedacht over wat er kan waarbij het verenigingsleven van onze stad de worden gedaan om aan al deze plechtigheden het gelegenheid krijgt zijn erkentelijkheid aan de karakter te geven van een ","1' f-u* scheidende burgemeester tot uitdrukking te bren- huldebetoon en van betuiging gen. Zulke afscheidsgebaren zijn gebruikelijk en zeg- dat het diplomu MO handvaardigheid op. Direct daarna kwam zijn kans, een levens groot baksteen reliëf voor de Dèlicia fa briek aan de Zevenheuvelenweg in Tilburg was zijn eerste opdracht. Wegens gebrek at*?, een atelier moest hij het kunstwerk in zijn tuin maken. Dankzij de goede zomer lukte dat uitstekend. Van het geld dat hij hiermee verdiend had bouwde hij een prachtig atelier. Samen met een vriend slaagde hij erin het atelier in enkele weken uit de grond te stampen. Als eerste werk, kwam een bak steen glasmozaïek uit zijn nieuwe atelier. De pastoor van de Lambertuskerk in Haaren was er zeer vereerd mee, dat zijn parochiaan hem dat nagenoeg gratis aan bood. Nu amper 2 jaar na zijn eerste grote werk stromen de opdrachten binnen. Maar de tijd van de kunstenaar is beperkt, omdat de lessen op de 3 scholen voor hem primair zijn. Een ontwerp voor de nieuwe showroom van Tibosch Bouwmaterialen BV in Berli- cum is nagenoeg gereed. Zijn expositie bij Heboma in Rosmalen loopt nog. Voor Ton Buynsters is zijn kunstenaar zijn nog Het zal dan ook goed zijn, als vanuit de bevolking bij de afscheidsplechtigheden initiatieven worden aangedragen om aller lei wegen open te leggen, waarlangs mr. in de toekomst regelmatig weer naar )urg zal kunnen komen en dan met tier de stad nog eens rond zal rijden om het uiteindelijk resultaat van zijn werk met de meest gerechtvaardigde genoegdoening in ogenschouw te nemen. Een fietsbel zoals op deze fiets gemonteerd bestaat uit negentien losse deeltjes. Uit hoeveel deeltjes zou dan bijvoorbeeld al leen de ketting al niet bestaan. Wie het juiste aantal raadt mag zich eigenaar van de fiets noemen. Als hij tenminste alleen is, want anders wordt er geloot. En let op: elk moertje, elk revetje, elk kogeltje worden als aparte onderdelen beschouwd. Het is de moeite waard de fiets, die vanaf donder dag in de etalage staat, nauwkeurig te bestuderen, want de fiets heeft een ver koopwaarde van 346,-. Oplossingen die nen zondagmiddag om vijf uur binnen te zijn op het adres Enschotsestraat 164. Bij de firma van lersel hebben de deskundigen er drie avonden aan gewerkt, om het juiste aantal onderdelen vast te stellen. Er zal dus werk verzet moeten worden. Wie het alle maal niet op kan brengen kan ook mee doen aan een andere attraktie. In dezelfde etalage staat een pot met nippeltjes. Wie het juiste aantal raadt dingt mee naar een prat' Bij het heengaan van burgemeester Becht is het dwaas en in hoge mate ondankbaar te verzuchten, dat het nu dan met de veranderingen wel zal zijn afgelopen. De tijd gaat verder en zij zal veranderingen j niet de grote lijn blijven eisen, die telkens opnieuw actuele wat in alternatieve ergernis zullen wekken. gebeurt - want de Het beleid van burgemeester Becht als in de wereld en in onze persoon kenmerkt zich niet zozeer door de n zij grote veranderingen, die de stad heeft inde doorgemaakt, als wel door de manier, waarop Tilburg’ door die veranderingen is hééngekomen. Wie nu de stad bekijkt en -'"' t met vijftien jaar terug, zal <<iwinen, dat al zijn er misschien ■maakt, een uitgesproken lijn zit idsontwikkeling, een lijn, die in vergelijkbare steden soms ver te zoeken is. Ofschoon nog niet af is het verkeerssys- Tilburg toch wel zo geworden, aaste toekomst weinig proble- blijven. De woningbouw- isschien niet zoveel gunstiger dan elders, maar wie de nieuwbouwwijken beziet, en wie ze vergelijkt met wat er - vaak om zo te zeggen in paniek - in andere steden is neergezet, zal moeten erkennen, dat de woonomstandigheden hier lang niet ongunstig zijn. De overgang van onze stad van textielindustrie naar meer verscheiden industrie en van arbeidersagglomeratie naar een verspreide bevolkinj een nadruk op uitbreiding var verlening, is betrekkelijk zot steeds een hobby in zijn vrije tijd, beslist niet voor het geld, maar wel voor de lol. ’Het is voor mij een behoefte de mensen een dienst te bewijzen. Ik verkoop niets, alleen voor de kosten te dekken vraag ik een minimaal bedrag. Ik ben geen mu- seumartiest. Nu ben ik een vrij man en ik kan mijn hobby die een hobby moet blij ven uitstekend combineren met rpijn lesu ren. Want mijn leraarschap komt op de eerste plaats. De pastoor noemde me een professionele kunstenaar op amateurba sis. Watje in je hand hebt, dat heb je of dat heb je niet’, lacht Ton buynsters, waarna hij rustig verder werkt aan een meters groot baksteenreliëf. De eerste dagen van het nieuwe jaar 1975 presenteerde de Streek VVV Hart van Brabant een nieuw informatiebulletin dat bedoeld is voor de leden van het algemeen bestuur, de colleges van B en W en de gemeenteraden van de aangesloten ge meenten en een aantal andere instanties. In dit bulletin wordt een samenvatting gege ven van de publiciteit die ’’Hart van Bra bant’’ heeft weten te bereiken in de lande lijke en regionale pers en de Hilversumse media. Met deze terugblik wil de VVV als het ware een stukje resultaat aantonen van haar inspanningen, die zij ten behoeve van ons gewest doet. Het ligt in de bedoeling om het bulletin op gezette tijden te laten verschijnen. De taken die de VVV heeft soortig e van Mie voorlichting - j ook het verzat Misschien in de per moedelijl sen, die nu et maken kreg<= en vaak gee; intelligente mt blijven prijzen. In elk gevt bij telkens weer de indrv meester eerder sociaal-vc tiek-voelend placht snel doorzag hij i consequenties zaken voor alle king en eiste dan een beleid. Dat burgemeester Becht er van het begin af een eerste beginsel van gemaakt heeft, dat Tilburg af moest van zijn minderwaardig heidsbesef is bekend genoeg, maar in deze politiek is hij in elk geval zozeer geslaagd, dat de stad al haast is vergeten, dat zij ooit aan zo’n complex geleden heeft. En ook het land is het vergeten. Het afscheid van burgemeester Becht is echter een moment om er nog weer eens aan te denken, en daarbij te herinneren aan wie dat gele heeft. en Haaren woont de 38 raters, die zonder het zelf van de ene op de andere ie grootste kunstenaars in in behoren. hem kwamen vragen i lie een metselwand vo- i maken, zei c ij zelf dergelijl utwerpt en ui Minister Westerterp (Verkeer en Water staat) heeft besloten geen ontheffingen te verlenen van de plicht tot het dragen van een bromfietshelm. Hij heeft dit besluit genomen mede op advies van de minister van Justitie en de staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne. Iede re bromfietsrijder zal dus vanaf 1 februari a.s. verplicht zijn een valhelm te dragen. Inmiddels is wel gebleken dat het aantal ernstige bromfietsongevallen door het dra gen van valhelmen minder wordt. Voorlo pige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek geven aan dat het aantal dodelijke ongevallen bij bromfietsers in de eerste zes maanden van 1974 met iets meer dan vijftien procent is gedaald in vergelij king tot dezelfde periode van 1973. Kopij en advertenties voor dat nummer dienen uiterlijk dinsdag 14 januari ’s morgens om 10.00 uur in ons bezit te zijn. de logge organen op het gebied van maat schappelijke voorzieningen heeft gedwon gen tot een democratisch beleid, al was het alleen maar door hen ertoe te drijven naar hulptroepen te zoeken in hun achterban, om tegen de burgemeester op te kunnen. Dat zijn zeker belangen, waarop met klem moet worden toegezien, en het is altijd het beginsel van ’De Koerier’ om in tal van gevallen deze belangen ook met klem te benadrukken. Intussen moet daarbij worden vergeten - iets kringen nog wel eens j grote bewegingen samenleving zijn er nu eenmaal en moeten ook in het alledaagse leven van «v achtste stad van Nederland hun vereiste repliek vinden, anders gaat het met die B stad als geheel verkeerd. Het is vooral de haar vergelijkt taak van de burgemeester om, samen met moeten erkenm de gemeenteraad, daarop toe te zien. Die fouten gema taak is niet gemakkelijk. Noch een bevol- in de stadse king, noch een in lengte van jaren gegroeid vergelij kba overheidsapparaat, zijn van nature gezind Ofschoon spontaan het roer om te gooien, op be- teem van leidskwesties van de meest uiteenlopende dat er in de naast aard min of meer ineens een totaal andere men zullen kijk te krijgen en zich blijmoedig* ken in maatregeleadie de vertrouw van zaken ingrijpend verstoren, leidsfiguur, die, onder de druk van de >p Til ;ekom 1975 lïitïl

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1975 | | pagina 1