DE L w s LEVlS s Kerstboomverbranding met fraaie prijzen voor de jeugd Kinder TV in vakantie Harrie Vermeulen loopt 720 km voor de leprozen Jaarlijks meer dan 250.000 kilo vuurwerk de lucht in IES Op 2 januari door Tilburg „S.' ükikikS h nieuw! MOTOM DAINA! WEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABANT J. C. van Belkom: 25 jaar in vuurwerk tntMwnranninnnKiniKMKWKMWKraaraiKK hij een w lardebon j* i FILMS Kapsalon Bonaparte geopend 969 - pagina 20 10922 OPLAGE 50.350 ex. Leuk initiatief van Gemeentereiniging Speciale aanbiedingen jram Verzamelplaatsen >n Met ingang van 1 januari 1970 zullen de APOTHEKEN van Tilburg en Goirle op ZATERDAG de gehele dag geslote n mende apotheken. ZATERDAG niet worden klaargemaakt. 25482 Voor betere drop r Graag sluiten wij ons aan onze adverteerders Moge 1970 alle goeds en wat is de prijs? wat? maar f. 549.-? velours voor u brengen I I I Directie en medewerkers van „DE TILBURGSE KOERIER Perzische tapijten H. de Zeeuw zo com, Een 00 uur A Grootste ANTIEKMARKT van Noord-Brabant Uw oude bromfiets is alleen I waard dat inruil voor u aantr en )ie chtlijn i onze kerst- ilo ilo ■g 30 december 1969 argang no. 647 s, Lou Christi The Flirtat feest en in t aan deze Wij wensen U 'n Voorspoedig 1970 >or Jij- 6 b b b b b b b b b b b DROGIST^ In de sporthal van HAAREN (bi| Olstorwljk) zaterdag en zondag 3 en 4 januari telkens van 1 tot 5 uur. UITGAVE J. DE BEER - LIO VAN DE N.H.H.P. REDACTIE EN ADMINISTRATIE: N.S.-PLEIN 14 - TILBURG TELEFOON 04250- 30783 POSTGIRO 1126745 VERSCHIJNT IN GEHEEL TILBURG-GOIRLE-DONGEN-LOON OF ZAND-BERKEL-ENSCHOT EN MOERGESTEL met mini-ieielen en maxi-eomfort bedr te subs HAMADAN KLEEDJES HAMADAN (voor sak KARADJA BELOUDSISTAN HAMADAN SHIRAZ PIUSPLEIN 6 HOEK EM MASTRAAT y ES ilon) 70x48 02x58 i om lan d( laai de I :h. lit |n ln gram cste film en musical aller Ludrey Hepbur MY FAIR - Bij Oostei voor Oudjes vond i Dinsdag 13e jaarg bij ons datgene trekkelijk maakt. de medewerkii aan hun laat zjjn. magnii brands (500 r. afleggen. Zowel eerste als tweede Kerst dag als met Oud- en Nieuwjaar loopt hij door. Op vrijdag 2 januari komt Harrie Ver meulen door Tilburg, ’s Morgens ver- oependen de Adams hun in Gronii aan de lijke e len ges 720 ki aapse Ffel Nlauwstrxat 172 (hoak Trouw!aan) Tel. 24754-31553 - Tilburg geld - is er Politiemuziek- lit vermoedelijk ge- dit men op 18 januari Wereld- iden. Een dag, die zoals zegt, over de hele wereld, eiland, het centrale punt is groot aantal aktiviteiten om het i de leprozen werkelijk te ver- <5 q <5 kleuters het n Speelgoed- 80 x 40 37,— v.a. 295,— 42,50 58,— 85x54 85,- 150x102 198- Wij wensen u aan in alle opzichten voorspoedig 1970 Tevens grote sortering KOPER, TIN en SCHEMERLAMPEN -k krijgen. 21 tdag ertussen, r, ijs en storm j Oister- ndag 3 en larkt o» pain oF Bij de begrotingsdebatten in de Gemeenteraad kregen de mensen van de Dienst Gemeente-Reiniging en Vervoer van het College van B. en W. en van diverse Raadsleden lof toegezwaaid voor hun vooruitstrevende wijze van werken. Deze geest van voortvarendheid heeft als het ware het hele personeel van hoog tot laag gegrepen. Zoiets vormt een uiterst vruchtbare bodem voor het ontwikkelen van nieuwe ideeën. Het laatste nieuwe idee van de Gemeente-Reiniging is het organiseren van een grote stedelijke kerstboomverbranding. Ieder jaar opnieuw brengt het ophalen van de in Tilburg naar schatting zo’n 20.000 kerstbomen voor de Gemeentereiniging een extra belasting met zich mee, immers de veelal droge bomen nemen op de vrachtwagen nogal wat ruimte in. Elk jaar opnieuw moet ook de brandweer en de politie uitrukken voor een aantal privé-verbrandingen van kerstbomen die door de jeugd ’georganiseerd’ zijn, vaak op zeer gevaarlijke plaatsen. zijn met uitzondering van de waarne- Harrie zal het heel moeilijk dagen met maar één rustda zal hij door regen, sneeuw, gemiddeld 36 km per dag te voet Aangetrokken door het vuurwerk specialiseerde de heer J. C. van Belkom zich 25 jaar geleden in vuurwerken. Zoals te doen gebruikelijk in het begin in het klein maar allengs breidden de zaken zich uit en verliet hij het detaillistenwerk om zich meer en meer aan groothandel te gaan wijden. Met het stijgen van de welvaart groeide de zaak en een goede 5 jaar geleden nam de heer van Belkom de eigen import ter hand. Sinds die tijd maakte het bedrijf een stormachtige ontwikkeling door die nog steeds aanhoudt. De ouders van de heer van Belkom hadden al van ouds een zaak in Huishoudelijke artikelen en vuurwerk. Daarom is het ook niet zo vreemd dat de heer J. C. van Belkom in vuurwerk geïnteresseerd raakte. De winkel in Huishoudelijke artikelen wordt in het begin van volgend jaar opgeheven en de verkoop aan particulieren, zal dit jaar voor het laatst op heNS-Plein 44 geschieden. Besterdplein 37 Tel. 23306 J, <2 corduroy jeans, slim-fits in alle kleuren en ook in corduroy 22,95 - 37,50 waarde van f. 50,— en 5 cadeaubonnen ter waarde van f. 25,-. Verder ontvangt iedereen, die twintig kerstbomen aan sleept een bon die recht geeft op een grammofoonplaatje of zaklantaren. Voor elke kerstboom, die er aange bracht wordt ontvangt de jeugd een gratis lot, dat dan weer een kans geeft op een van de hoofdprijzen. Medewerking Van de scholen hebben de mensen van de Gemeentereiniging voor hun zowel practische als recreatieve initiatief alle medewerking gekregen. Op alle scholen zijn circulaires aangeplakt gewe de klassen is er extra aandacht actie besteed. Bij de Gemeentereiniging hoopt en verwacht men dat de ouders van de Tilburgse Jeugd hun kinderen zullen stimuleren om aan deze actie mee te werken. Aan deze actie hebben op ruime schaal de Politie, de Brand- FROTESTANTSE BEGRAFENISONDERNEMING tijdelijk tel. 25525 b.g.g. 33370 grootste deel alleen worden ver gezeld door een karretje met grote foto’s van lepralijders of ’melaatsen’, waarmee hij het lot van miljoenen medemensen en wat daaraan kan worden gedaan in het volle daglicht wil brengen Harrie is niet zomaar tot di bijzonder sympathiek en moeilijk plan gekomen. Hij is gegrepen door allerlei literatuur en films over Lepra, maar vooral door de dood van een vriend. Deze is vorig jaar in de oerwouden van Brazilië op zoek naar leprozen, die hij zou kunnen helpen, omgekomen. Dat deed Harrie besluiten ook iets voor deze mensen te ondernemen en omdat hij nu eenmaal sportief is, groeide dit plan. gewezen op j te sterke wind doorgaan. 3 is op sing, omdat n ,e “eniet dan de z.ivKcorpsen, die instru- Op zaterdag 20 december 1969 is rL-z'"ingen de 21-jarige student Academie voor lichame- opvoeding, Harrie Vermeu- ïstart voor een voettocht van Kilometer door heel Neder land om de aandacht te vestigen op de moderne leprabestrijding. Hij zal tijdens deze tocht in het meest barre jaargetijde voor het trekt hij in Den Bosch met voor die dag als eindbestemming Rijen. De Nederlandse Stichting voor Lepra bestrijding, helpt hem met de organi satie van zijn tocht en is bijzonder dankbaar voor zijn initiatief. Harries tocht gaat niet helemaal op zichzelf. Allerlei jeugdgroepen, veelal aangesloten bij de Nederlandse Jeugd gemeenschap, zullen naar alle waar schijnlijkheid in de steden en dorper waar hij langs komt, akties voeren. Di< bij de vele wensen van Een tekort - maar dan aan ook bij het Tilburgse corps. Over 1969 zal di fl. 2220.- bedragen. De normale meentelijke subsidieregeling corps niet van toepassing, een wat andere status gei overige stedelijke muziekc met name voor de aanschaf van menten wel eens een beroep op het publiek kunnen doen. Daarom was ook in het verleden de subsidie wat hoger. Nu de gemeentelijke regeling sedert 1 januari 1969 met maximaal fl. 1500.- is verhoogd, vinden B W het redelijk dat ook de subsidie aan het Politie- muziekcorps met dat bedrag wordt verhoogd. Als de Raad ermede akkoord gaat krijgt men dus in het vervolg fl. 4840,-. Finse Herhalingen van vroegere recepten kunnen op Tekort aan ruimte Tekort aan geld Reeds enige tijd bestaat er op het Hoofdbureau van Politie een tekort aar werkvertrekken. Zonder al te veel pro blemen kan dit althans gedeeltelijk worden opgelost door een herindeling van de eerste verdieping. Daardoor zullen er drie nieuwe vertrekken bij komen. Met de verbouwing zal een bedrag gemoeid zijn van ongeveer fl. 8000, B W zullen in de vergade ring van 29 december de raad vragen dit krediet beschikbaar te stellen. ngen in het cirke' hij zich bij het kantoor van De se Koerier meldt ontvangt 1 tientje van de redaktie, een was van f. 15, van Maison Appfe uit Baarle Nassau, een bon voor gratis een sauna, een waardebon van f. 10.— van Broer De Laat, twee flessen wijn van de Wienerbar, vijf porties Javaanse saté van Vleeswarenbedrijf Broeders uit Tilburg. foto Van Aarle Opslag in Bunkers De omzet van ruim 250.000 kilogram vuurwerk wordt verzonden vanuit de zes vorig jaar in gebruik genomen bunkers op het industrieterrein N.W. in de Albionstraat 44. Binnenkort zullen aan deze zes bunkers nog een zestal worden toegevoegd om het chronische gebrek aan opslagruimte enigszins te kunnen verbeteren. De familie van Belkom die in eendrachtige samenwer king aan de verdere opbouw van het bedrijf werkt, zal daar in de loop van het volgend jaar ook gaan wonen. Het vuurwerk van de Firma Beko N.V., heet de zaak van de heer van Belkor komt uit alle hoeken van de aarde. I weer, het Bedrijf van Publieke Werken, en het Wjjkcomité Wandelbos hun medewerking verleend terwijl de in het Parochieblad van Lidwina ’De Witte Wijk’ aankondigde Kerstboomvarbran- ding in deze actie is opgenomen. de Bilkartacademie aan de Zuid srstraat is een biljartclub opgericht bejaarden onder de naam ’De 5S doen het nog best’. Onlangs de oprichtingsvergadering plaats en werd een bestuur samengesteld. De heer Knibbeler is voorzitter, de heer J. Vermeulen secretaris ende heer De Beer penningmeester. Bejaarden die lid wensen te worden kunnen zich in verbinding stellen met de heer De Beer, eigenaar van de biljartacadcmie. - In de sporthal van llaaren bij wijk wordt op zaterdag en zondj 4 januari de grootste antiekmarkt van Noord-Brabant gehouden. De markt is geopend van 13.00 tot 17.00 uur. komt daar dan nog Engeland bij met een heel speciaal assortiment artikelen. Het importeren van vuurwerk is geen sinecure, vooral niet omdat de aanvoer- wegen lang zijn en er op velerlei ma nieren stagnaties kunnen optreden. Ieder jaar in december is het opnieuw een spanning van jewelste of alles op tijd binnen en afgeleverd zal kunnen zijn. Prijzen als stimulans Op twee plaatsen in de stad zullen op twee opeenvolgende dagen kerstbomen verbrand gaan worden. Op vrijdag 2 januari gebeurt dat op het Stuyvesant- plein en op zaterdag 3 januari op het open terrein langs de Taxandriabaan bij de Baden Powell-laan tegenover de verzorgingsflat De Duynsberg. Bij de Gemeentereiniging rekent men vast op king van de jeugd, die dan itste vakantiedagen bezig Afgezien van het ongetwijfeld lifieke gezicht dat de enorme dstapels van 10 x 10 x 5 m m3) op zullen leveren heeft de jeugd die aan deze actie meedoet kans op een aantal fraaie hoofdprijzen en vele troostprijzen. Per verbranding zijn er als hoofdprijzen te verdienen 1 fiets of een cadeaubon ter waarde van f. 150,-, 1 transistorradio of een cadeaubon ter waarde van f. 80,-, 1 paar schaatsen of een cadeaubon ter De middag voor Oudejaarsavond zendt de A.V.R.O. tussen 15.00 en 17.15 uur vier programma’s uit. Om 15.00 uur zien de k programma 'Avonturen in land’ van Tineke Bosch. Vijf minuten later kunnen de tieners en twens een swingend afscheid van het popgebeuren in 1969 meemaken. In dat programma, getiteld ’Hitpuree 1969’ komen een aantal artiesten op het scherm, die tijdens de recente maanden op de internationale hitlijsten hoog zijn gestegen. Zo onder meer Percy Sledge, de Hollies, Zager and Evans, David Bowie, Liesbeth List en Ramses Shaffy, The Exeptions, Jimmy Cliff, Joe South, The Golden Earrings, Lou Christie, Fat Mattress, The Cats, The Flirtations en Dusty Springfield. Van 15.55 tot 16.15 uur volgt een filmverslag van dr. J. A. Noordijk (lid van de Nederland/Groenland-expedi- tie), dat in augustus van dit jaar werd gemaakt onder de titel ’Tussen gletsjers en Eskimo’s’. Ten slotte van 16.15 tot 17.15 uur wuiven Mieke Benda en Ria Bremer het jaar 1969 uit in het inmiddels populair geworden kinderprogramma ’Stuif-es- in’, dat voor deze gelegenheid de titel kreeg ’Stuif-es-uit’. Lindeplein van 1 tot 3 uur; op het kerkplein Pius X van 1 tot 3 uur OP ZATERDAG, 3 JANUARI 1970 in de Schout Backstraat (bij de Berk- dijksestraat) van 1 tot 3 uur; op het Pieter Postplein idem; in de Academie- laan (bij Merantistraat) idem; op het Kerkplein in de Postelse-Hoeflaan) idem; op het Textielplein idem; op het Verdiplein idem; in de Beethovenlaan (hoek Wagnerstraatidem. Vanaf deze punten zullen de bomen per vrachtwagen naar de verbrandingsplaats' worden gebracht. Wanneer de trekking plaatsvindt en waar de winnaars hun prijs kunnen afhalen, staat te lezen op de loten die bij inlevering van de bomen worden uitgereikt. Wel moet worden mogelijkheid, dat bij verbranding niet kan Groot vuurwerk In de loop van de jaren is er een vrij grote categorie verbruikers van vuur werk ontstaan, die grotere stukken vuurwerk afnemen. Men denke slechts aan Hotels, Oranje Comités, Jubile rende verenigingen of bedrijven enz. Voor deze categorie afnemers brengt Beko N.V. volgend jaar een voor Neder land unieke serie grotere stukken vuur werk in bouwpakket. Met deze bouw pakketten is in Engeland al ruime ervaring opgedaan en de prijs ligt, alleen al door de besparing op arbeidsloon bij het inrichten van een vuurwerk belang rijk lager. De heer van Belkom voor spelt voor deze nieuwe serie in het assortiment een grote toekomst. Op bescheiden schaal gaat de N.V. Beko volgend jaar ook de productie van vuurwerk ter hand nemen, waardoor zij NOORDERLICHT De voortreffelijke dol komische film: ’t IS EEN GEKKE, RARE, DOLLE, DWAZE WERELD van Stanley Kramer, die U drie uur lang gezellig bezig zal houden draait deze week in NOORDERLICHT. Toegang 14 jaar. CHICAGO De verrukkelijks tijden, met Audrey Hepbum als hoofd rolspeelster: MY FAIR LADY ge prolongeerd in de CHICAGO. Toegang alle leeftijden. akties zullen onder meer bestaan uit meelopen met Harrie, voorlichtings materiaal verspreiden en zorgen voor onderdak en eten. Die jeugdgroepen zullen epn en ander zoveel mogelijk doen in samenwerking met de plaatse lijke pers. Verder wordt lepradag gehouc de naam al z~" ook in Neder van een j lot van beteren. Op de onderstaande adressen kunnen kerstbomen worden ingeleverd. l.op het Stuyvesantplein, op VRIJ DAG, 2 JANUARI 1970. Bomen inleveren op deze dag tussen 2 en 4 uur. Om 4 uur gaat de brand erin. 2. Op het open terrein langs de Taxan driabaan, op ZATERDAG 3 JANUARI 1970. Bomen inleveren op deze dag tussen 2 en 4 uur. Om 4 uur gaat de brand erin. Behalve op de twee verbrandingsplaat- sen kunnen ook bomen worden inge leverd: OP VRIJDAG, 2 JANUARI 1970 Op het Besterdplein van 1 tot 3 uur; op het Schotelplein van 1 tot 3 uur; aan de Hoevense-kanaaldijk (bij de Daendel- straat) van 1 tot 2 uur; in de Caspar Houbenstraat (bij de Betuwestraat) van 11 tot 12 uur; op het Fatimaplein van 10 tot 11 uur; op het kerkplein Lidwinaparochie van 1 tot 3 uur; in de Korenbloemstraat (bij de Ruysdael- straat) van 1 tot 3 uur; op het Fa. A. Spijkers Zn. Leo XIII straat 60 - Tel. 21767-31317 een van de drie vuurwerk fabrikanten van Nederland zullen zijn. Het beginnen met de productie zal ongeveer samen vallen met het beëindigen van de detail-verkoop en het opheffen van de winkel in Huishoudelijke artikelen. Tevens zal het aantal import artikelen worden uitgebreid met o.a. fakkels en pechlichten. Bij 'n overlijden in Uw familie, zowel ‘s nachts als overdag, belt U ee"rst ons, wij nemen al de zor gen, betreffende de begrafenis van. U over R.-K BEGRAFENISONDERNEMING DENISSEN Tel. 25S25 b.g.g. 33370 LET OP HET JUISTE ADRES WILHELMINAPARK 127 Onder de naam Bonaparte heren J. Swinkels en L. exclusieve dameskapsalon aan de Post- straat 52. De naam doet een zekere exclusiviteit verwachten en dat blijkt al direct aan de inrichting van de zaak. Deze is zeer voornaam met fraaie in klassieke Franse stijl vervaardigde kap- stoelen, -spiegels en -tafels. Opvallend is het totaal gemis aan toiletartikelen en parfumerieën, zoals dat in de meeste dameskapsalons het geval is. ’Wij specialiseren ons in het dames- kappen en in het opmaken en verkopen van pruiken, en daar willen wij wat van maken. Elk kapsel is een uitdaging en een appèl op onze artisticiteit, daarom willen wij niet geremd worden in onze creativiteit door de beslommeringen van het verkopen van een hele serie zogenaamde bijartikelen’, zegt de heer Swinkels. ’Onze klanten komen uit heel Noord-Brabant en die verwachten van ons een exclusief kapsel. Voor parfume rieën en toiletartikelen zijn er overal uitstekende parfumeriezaken, vandaar’, voegt de heer Adams eraan toe. In de wereld van de showbusiness zijn beide heren geen onbekenden, want zij ver zorgen al geruime tijd de pruiken van een aantal t.v.-artisten en verlenen ook regelmatig hun medewerking aan de voorbereiding van verschillende t.v.- programma’s. Binnenkort geven zij een pruikenshow in het veel bekeken tiener- programma JAM van de TROS. Waarschuwing Ondanks het feit dat het bureau ont plofbare stoffen nauwlettend toeziet op de betrouwbaarheid van het in Neder land ten verkoop aangeboden vuur werk, en alle vuurwerk voorzien moet zijn van een rijksgoedkeuring, is vuur werk niet zo onschuldig als het er misschien uitziet. Dat ligt niet aan de kwaliteit van het vuurwerk, maar aan het vaak onoordeelkundig en zelfs on verantwoordelijk hanteren van het vuurwerk. De voorbeelden van gevaar lijk omspringen met vuurwerk zijn legio. Er zijn mensen die vuurwerk in een fles gooien om te laten ontploffen, of door brievenbussen of door het open raam van passerende auto’s. Volwas senen zullen in veel gevallen dergelijke onverantwoordelijke zaken niet uit halen maar laten de ouders er voor zorgen dat hun kinderen ook niet tot zulke gevaarlijke ’spelletjes’ komen. Als er dit jaar niet weer net als vorig jaar een aantal mensen het gezichtsver mogen aan een of beide ogen moet missen, is het afsteken van vuurwerk een veel blijder uitknallen en inschieten van Oud en Nieuw. groot deel wordt geïmporteerd uit China, het land dat al een paar duizend jaar ervaring heeft in het maken van vuurwerk, maar ook uit Japan, Italië, Spanje en Duitsland. Het volgend jaar

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1969 | | pagina 1