L Kerknie s Steek over noorderzon 52 jaar haar wekelijkse uitgave ’Rooms Leven’ staakt na Luchtbrug van samenwerkende kerken redt duizenden mensenlevens Deze week AO Belangrijke Horecavergadering in Stadsschouwburg durft huishoud-textiel als mode aan te bieden IS Spaanse avond in Club de Hoeve Schollen’s woestijnrat nu ook in de Willem II-straat 1 J^jïwEEKBLAD VOOR HET HART VAN 1969 - pagina 10 0922 Alfa Foxtrot naar Biafra ?rken ik 4243-863 Kleurrijke reportage >r dlaas gdheden 53. JAARGANG - Mo 49 VOOR EKEN A AT een accurate 301 IAAT 75 [ROOMS LEVEN «ram durft •4- artikelen artikelen Schriftelijke sollicitaties aan: „De Tilburgse Koerier" N.S.-Plein 14 Tilburg Liefst in het bezit van Mulo-d'iploma. Leeftijd 18-20 jaar. Per begin februari 1970 kunnen wij op ons kantoor plaatsen /erleninj tongerer i, sinds en het L 33289 L. 26279 van Waa de heer sreis door ?re objecten NG 36 IG hv en egel» DROGIST^ UITGAVE J. DE BEER - LID VAN DE N.H.H.P. REDACTIE EN ADMINISTRATIE: N.S.-PLEIN 14 - TILBURG TELEFOON 04250 - 30783 - POSTGIRO 1126745 VERSCHIJNT IN GEHEEL TILBURG -GOIRLE- DONGEN -LOON OP ZAND - BERKEL -ENSCHOT EN MOERGESTEL opi ges van de litt traat, aison twee flessen f porties saté bedrijf eg dus "avond - Deze week zaterdag r.illem II straat op »y’s Autodynamisch eft van 55 m2 zal een volledig gebouwde buggy worden kantoorjuffrouw PROTESTANTSE BEGRAFENISONDERNEMING lijdelijk tel. 25525 b.g.g. 33370 Spaanse id met 1 Spaanse ~1, treden in totaal Donderdag 11 december 1969 13e jaargang no. 644 leden. Hoewel feite maar een is de belang bouwpar zijn dan i tiden OPLAGE 50.350 ex Zij heeft namelijk tijdschrift vorm uitg tweeledig doel. In c het informatie en het daaruit swerk. In de tweede i verzamelen uit i evoerde blad, bemanninge en. De n ebouwd wordt door lusiastelingen die er insteken. Zijn dan hebben ze ’Stukje werk Tilburg dinsdag - In het laatstverschenen nummer van het Katholiek Weekblad voor het Dekenaat Tilburg ’Rooms Leven’ hebben het stichtingsbestuur en de direktie van Drukkerij Henri Bergmans medegedeeld, dat hun uitgave met ingang van 1 januari 1970 niet meer zal verschijnen. Als reden daarvoor wordt aangevoerd een verminderde belangstelling bij het publiek, wat leidde tot een vermindering van het aantal abonnees en van de advertentiebezetting. Financieel kon het dus niet meer worden gebolwerkt. De mevrouw uit het vorige cirkeltje was mevrouw W.M. Hagoort-Kolk, Joh. van Zantenstraat 49, te Tilburg. Foto Van Aarle max factor oog make up PIUSPLEIN 6 \hOEK EMMASHAAT y Bij 'n overlijden in £owel 's nachts als U eerst ons, wij gen, betreffend! van. U over R.-K BEGRAFENISONDERNEMING DENISSEN Tel. 25525 b.g.g. 33370 LET OP HET JUISTE ADRES WILHELMINAPARK 127 50 algemene ziekenhuizen via de lucht brug van voedsel en medicijnen worden voorzien. De artsen rapporteren overigens dat de toestand slechts met zeer veel moeite in evenwicht wordt gehouden en naarmate er in Biafra zelf steeds minder voédsel ter beschikking komt en daardoor steeds meer mensen afhankelijk van de luchtbrug worden,’ zal het sterftecijfer zeker nog meer stijgen dan nu het geval is. i Uw familie, overdag, belt ij nemen al de zor- snde de begrafenis jorten van de wijzen er na- miljoen volledig van de aanvoer via deze i zijn vluchte- arimitieve kampen een soort gaar- i zevenhonderd- laltijden, >eciaal voor en en ruim Horeca Nederland heeft inmiddels zijn embleem gekregen. Dit is naar een ontwerp gemaakt van de heer A. Meu- lenbroek, voorzitter van de kring Til burg. CANADIAN STOCKS Jkj Emn-^ d.n Bosch Eindhoven Scooiterjassen vachtgevoerd v.a. 67,50. Militaire jadcs vachtgevoerd 62,50. Korea vachtmutsen 11,75. Bivakmutsen 5,75. Vachtgevoerde wanten en handschoe nen v.a. 1(2,50. Het wordt al donker op het vliegveld als de bemanning de checklist doorneemt. Brandstof. Oliedruk. Enzovoorts. En terwijl de zon ondergaat, start het eerste vliegtuig. Codenaam AF. Alpha Foxtrot in pilotentaai. Alpha Foxtrot naar Biafra. Problemen van de luchtbrug Wat de instandhouding van de lucht brug betreft, gaat het - zoals de toestand nu is - in eerste instantie om geld. Een luchtbrug is duur; een lucht brug die nacht in nacht uit al vele maanden lang voortgaat, verslindt geld. Tot nu toe is dit geld in hoofdzaak uit particuliere bron gekomen en wel hoofdzakelijk uit de kerken. Een aantal tgmiddag opent de firma no. 4 een showroom. Officieel gaat Centrum. In de showroom die een de oude parochies. De belangstelling uit de nieuwe wijken is maar heel gering en ook dat - samen met de ontvolking van de oude parochies - heeft Rooms Leven zeker niet in de kaart gespeeld. Een ander verschijnsel, dat de heer K. Neesen signaleert is de onzekerheid waarin heel veel katholieken verkeren. ’Hoewel we er geen cijfers over hebben, veronderstel ik toch dat het meest de ouderen waren die nog een abonnement hadden. Speciaal voor hen valt het te betreuren, dat er voor hen nu vrijwel geen mogelijkheid meer bestaat om nog de informatie te krijgen, waarin ze toch duidelijk geïnteresseerd zijn. Op het ogenblik is de situatie zo, dat nog ongeveer de helft van de Tilburgse katholieken op zondag naar de kerk’ gaat. Veel mensen kunnen immers de vernieuwingen die zich op kerkelijk gebied afspelen niet langer meer volgen en gaan daarom niet meer naar de kerk, omdat hen dat weinig of niets zegt. Hoogtepunten uit het meer dan vijftigjarig bestaan van Rooms Leven? Er zijn er in overvloed geweest. Vooral kort na de oor log, toen Tilburg een tekort had aan kerken werden er talrijke akties gevoerd, mede om de bouw van de Vredeskerk en de kerk van de Fatimaparochie mogelijk te verkocht door komplete. Wie een bouwpal wensen kan den) krijgt wagenchasi Zondagavond 14 december om 20.00 uur organiseren Marcel en Louis Bolsius in hun Club de Hoeve een Flamenco-avond. Afwisselenc muziek van de disco, uiteraard en Latijn-Amerikaanse klanken, een drietal Spanjaarden met in vier shows op. Marissa y Juan Antonio zingen en dansen bij de fabelachtige gitaarmuziek van José Feliciano. Gezien de te verwachten grote toeloop wordt belangstellenden aangeraden om op tijd aanwezig te zijn. dieid meer bestaat om waarin ze t zjjn. Op zo, dat i de Tilburgs naar de ker op maandagmiddag in de lat. Druk zo vlak na de Sint, pakjes te ruilen of om tijken voor de kerst. De •s veranderen razend snel. deze mijnheer niet zo’n leuke las gehad? Hij kijkt niet al te en daarom zullen we hem wat ‘s hij zich op ons redaktie- sldt, krijgt hij f. 10,- van De een waardebon van f. 10,- ie Laat, een fruitschaal van een saunabad Willem Il-str— 15,- van Maü» lassau, t vijf Een kiekje Heuvelstraal Misschien om j vast rond te ki etalages Heeft d Sinterklaas tevreden e.» helpen. Als kantoor mei Koerier, Broer de L.aat, et„ firma J. de Wit Zn., de Finse Sauna in de een waardebon van f. 1 Appie uit Baarle-Nassa wijn van de Wienerbar, viji ponies (echte Javaanse) van VleeswarenbeJ Broeders uit Tilburg. Reden genoeg om eens extra verheugd te kijken. luidde in het huis van Pater Poels Poststraat 35, driemaal de noodklok, is vrijwel geen geld meer.... Mogen we nog even het gironummer van de heer G. Poels vermelden? GIRO 1857420. Het is bijna Kerstmis. AF. Inlich- sn bij Joint Cornells Hout- recht telefoon is om er een rijdende woestijnrat van te maken. ’De mensen die zo’n bouwpakket kopen’, zegt de heer H. Schollen, ’zijn de technische jongens, die er gek op zijn zelf zo’n rat te bouwen. Natuurlijk kost het wat tijd, maar alle materialen zijn bij de hand en het is een prachtige vorm van vrijetijdsbesteding. Vaak zien Tilburg dinsdagav Schollen in de Wil het heten Buggy ppervlakte heel ïshowd, staande op een stukje Sahara van 25 m2, dat hiervoor speciaal wordt aangelegd. Ook zullen er enkele bouwpaketten worden tentoongesteld alsmede een aantal zeer exclusieve race-accessoires. Het ligt dus niet in de bedoeling er een soort autoshop van te maken. De heer H. Schollen wil er alleen racing-equipments gaan brengen, die ergens anders vrijwel niet te krijgen zijn. Het merendeel van deze artikelen wordt door de firma Schollen rechtstreeks uit Amerika ingevoerd. De opening van de showroom zal zonder veel uiterlijk vertoon gepaard gaan, maar wie kennis wil nemen van de Buggy is zaterdag en ook in de toekomst hartelijk welkom. De showroom zal uitsluitend op zaterdag voor het publiek zijn opengesteld en uiteraard ook na speciale afspraak. in Biafra werkzame Rode Kruisapparaat van circa 60 man, wordt inmiddels door en op kosten van de JCA bevoorraad. De meest recente rappe medische staf in Biafra wijzer drukkelijk op dat ruim twee mensen om in leven te blijven afhankelijk zijn luchtbrug. 60 pet. daarvan lingen, die in zeer pi’ gehuisvest zijn. Via keukens ontvangen duizend mensen regelmatig maa terwijl meer dan 200 spec: kinderen ingerichte hospitaler Joint Church Aid is de naam van het samenwerkingsorgaan waaraan 34 kerkelijke hulporganisaties uit 17 landen medewerken. Het doel dat de JCA nastreeft is het op peil houden van de medicijn- en voedselvoor ziening voor het hulpverleningswerk, dat door haar leden of anderen ten behoeve van de hongerende bevolking in Biafra geschiedt. JCA onderhoudt hiertoe, door oorlogsomstandigheden gedwongen, maart 1968 een luchtbrug tussen het Portugese eiland Sao Tomé Biafraanse vliegveld Ulli. De luchtvloot van JCA telt momenteel 12 vliegtuigen, die - meestal tweemaal per nacht Biafra binnenvliegend - inmiddels bijna 4500 vluchten hebben gemaakt en daarbij ruim 50 miljoen kilo hulpgoederen hebben vervoerd. De kosten van deze kerkelijke hulpverlening, die inmiddels is uitgegroeid tot de grootste hulpverleningsactie uit de geschiedenis, hebben de 100 miljoen dollar overschreden. Al is de luchtbrug tot nu toe geslaagd in haar opzet, een schaduw over het succes is het verlies van 25 mensenlevens aan bemanningsleden van de reddingbrengende vliegtuigen. In de maand april begon H. Schollen - na een studiei Amerika - hier in Nederland met de presentatie van de Buggy, die in Amerika al grote populariteit verwor ven heeft. De firma heeft haar Buggy de naam WOESTIJNRAT gegeven. Dat klinkt wat nederlandser en het geeft iets aan van de mogelijkhe er voor de woestijnrat in fi beperkt publiek is, is de belangstelling bijzonder groot. De bouwpakketten, die veel goedkoper zijn dan een ge bouwde Buggy, vinden het meeste aftrek. Tot nog toe werden er 34 geheel Nederland en 6 bij de firma H. Schollen "'nakket koopt (met speciale «.«a rekening gehouden wor gt in feite een verkort Volks- issis en verder alles wat nodig Toch - juist in deze tjjd van veel vernieuwing - is de behoefte aan een goede kommunikatie erg groot.’ In juni 1968 werd echter een van de vliegtuigen van het Rode Kruis door een Nigeriaanse jager neergeschoten en nam het Rode Kruis de beslissing om de vluchten te staken. Alhoewel de JCA dit besluit betreurt heeft zij begrip voor het standpunt van het Rode Kruis, dat als internationale organisatie gebonden aan conventies nu eenmaal geen af spraken naast zich neer kan leggen. Het maken. De rikconcoursen brach ten aardig wat geld op. Bovenal echter vervulde Rooms Leven de taak om kerkelijk nieuws in de meest uitgebreide betekenis van het woord openbaar te maken. Nieuws uit de parochies, beschou wingen en commentaren hebben zeker bijgedragen tot een behoor lijke meningsvorming. ’De secula risatie wint steeds meer veld’, zegt Rooms Leven er zelf van. ’Het werd een berg te hoog om alleen met idealisme te overwinnen.’ De heer K. Neesen formuleert het wat anders: ’Het is een streep onder het verleden.’ satievorm van de nieuwe bond en nadien krijgt de vergadering de gelegen heid vragen te stellen aan een forum. Daarin hebben zitting de heren J. Westerhoven en mr. J. Gravesteijn, resp. voorzitter en secretaris van Horeca Nederland en voorts drs. Merk, secre taris van het bedrijfsschap, P. van Ierland, 2de voorzitter van de Kamer van Koophandel, M. Palmen, hoofd inspecteur, Hoofd Bijzondere Wetten te Tilburg, A. J. van der Kaaij, directeur van het VVV Hart van Brabant en de heer P. van de Korput, inspecteur van de Drankwet. Het werk in Biafra De JCA neemt geen politiek standpunt in dat pro-Biafra is. Evenmin is zij anti-Nigeriaans. Er is binnen de kringen van de bij de luchtbrug betrokkenen zelfs een vrij groot verschil ten aanzien n politieke gedachten. lar deze werkers elkaar echter vinden is de opvatting dat de hongerdood van honderdduizenden een zaak is die tot daden dwingt, zelfs al zou dit bij de betrokkenen de indruk wekken van partijdigheid. Er was tot het uitvallen van de Rode Kruisvluchten op Biafra een voortreffelijke samenwerking met deze internationale organisatie. De vergadering begint om half drie en zal worden geopend door de heer J. W. A. Westerhoven, de voorzitter van Horeca Nederland. Mr. J. P. Gravesteijn, zal een toelichting geven op de organi- regeringen met name in Scandin Duitsland en Amerika hebben weze bijgedragen door giften, die zoals bij voorbeeld in Duitsland, meerdere mil joenen bedroegen. De Nederlandse regering echter acht deze luchtbrug eenzijdig en stelt geen gelden beschik baar. Voor ons land is nu giro 400, Biafra- hulp Utrecht het centrale gironummer geworden waarop gelden bestemd voor instandhouding van de luchtbrug en het daardoor mogelijk gemaakte hulpwerk in Biafra gestort kunnen worden. Het op dit nummer binnengekomen geld wordt uitsluitend voor dit doel ge bruikt. Naast de opening van dit giro nummer heeft Joint Church Aid Neder land een tweede weg geopend om fondsen te verzamelen voor de lucht brug. we dat zo’n rat gel een groepje enthou hun hele vrije tijd zowat ins ze er eenmaal mee klaar, i inderdaad een prachtig geleverd’. Wie enkele duizenden guldens méér wil besteden en er geen zin in heeft om zich uit te sloven kan een kant-en-klare Woestijnrat kopen. Die wordt dan ge bouwd in de werkplaats van de firma H. Schollen aan de Njjverstraat, waar ook de goedlopende spuiterij gevestigd is. Men doet er ongeveer een maand over om hem helemaal af te bouwen. De firma Schollen heeft al heel wat enthousiaste klanten en vrijwel dage lijks krijgt hij uit alle delen van het land telefoontjes om nadere informaties. De show-woestijnrat is voortdurend op de weg voor demonstraties. een reportage in tgebracht met een de eerste plaats wil geven over de luchtbrug it resulterende hulpver leningswerk. In de tweede plaats wil het fondsen verzamelen uit de opbrengst van het fraai uitgevoerde blad, dat is opgedragen aan de bemanningen van de verongelukte vliegtuigen. De netto op brengst van het tijdschrift, dat f. 3,50 gaat kosten, komt ten goede aan de luchtbrug. Werkgroepen, parochies, ge meenten of welke organisatie dan ook die ermee op de markt willen gaan staan of colporteren, kunnen evenals particulieren in bezit van het tijdschrift komen door storting van f. 3,50 plus f. 0,50 verzendkosten op giro 5261 van de Stichting Oecumenische Hulp in Utrecht onder vermelding tingen kan men verkrijger Church Aid Nederland, C manstraat 17 in Utre 030-710614. Uit de fusie, die onlangs is gesloten tussen Hocres en Hoera, zullen talrijke nieuwe activiteiten ontstaan. Voor het distrikt Tilburg wordt, tot er een ander bestuur gevormd is, het voorlopig be stuur gevormd door de heren A.J. Meulenbroek en F. A. Verbunt. Op woensdag 17 september wordt in de Stadsschouwburg een vergadering be legd, waarvoor zijn uitgenodigd alle hoteliers, restaurateurs, caféhouders en cafetariahouders, die lid zijn van het bedrijfsschap Horeca en ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel voor Tilburg e.o. De heer K. Neesen, die sedert de oorlogsjaren de redaktie van ’Rooms Leven’ voerde, had dit bestuursbesluit al langer zien aankomen. Toch betreurt hij in hoge mate het besluit, omdat - als er geen andere oplossing gevonden wordt - een belangrijk stuk kontakt tussen kerk en gelovigen verloren dreigt te gaan. In de bloei-jaren - zo tussen de jaren 45 en 50 - telde Rooms Leven 18.500 abonnees. Op het ogenblik zijn er dat nog ongeveer 8.000. Onder de huidige omstandigheden is het finan cieel niet haalbaar, dat daarvoor de uitgave zou kunnen worden voortgezet. Door het bestuur van de Stichting Rooms Leven zijn in het verleden meerdere kontakten gelegd om tot een andere opzet te komen, maar deze pogingen zijn steeds gestrand. Thans vindt nog beraad plaats met de uitgever van Het Bisdomblad (St.-Jansklokken) om wellicht te kunnen komen tot een editie voor het dekenaat Tilburg, maar hoe dit beraad zal aflopen valt voorals nog niet te voorspellen, deelde Pastoor G. Francois, de voorzitter van de stichting, mede. In het verleden zijn er steeds meer parochies toe overgegaan zelf een be paalde uitgave te verzorgen met het eigen parochienieuws. Dit heeft zeker een grote negatieve invloed gehad op het aantal abonnees. Voor het krijgen van informatie over de eigen parochie was men immers aange wezen op Rooms Leven. De heer K. Neesen veronderstelt dat het grootste gedeelte van de abonnees te vinden is in BIAFRA NIGERIA 100km

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1969 | | pagina 1