DE Steek over noorderzon Gerenommeerd wijnhuis geniet al 125 jaar vertrouwen -1 durft ook verlate Sinten soelaas te bieden J OUDen NIEUW THE BLUE NOTE 4 ^©UH6. O WEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABAN Jan van Eijck opende filiaal aan Korvelseweg Dank aan de puzzelaars X 1969 OPLAGE 50.350 ex. 20922 JONGE VERBUNT KWAM IN 1844 NAAR TILBURG VIERT GEZELLIG IN NIGHTCLUB CABARET - DANCING (foto van Aarle) RESERVEER TIJDIG DE KOERIER Vanaf VRIJDAG 5 DECEMBER worden de vrijdagmorgen- en kantoorjuffrouw zaterdagmiddagmarkten en over gehouden op de Schouwburgring die honderd- in is Veel er ON 24695 «ran dOtft Liefst in het bezit van Mulo-drploma. Leeftijd 18-20 jaar. Hammondavond in de Postelse Hoeve G.J.J. M. Witlox 12!/2 jaar pastoor Bontmutsen Regenbroeken is wel een c verloren Donderdag 4 december 1969 13e jaargang no. 643. Scooterjassen vachtgevoerd 67,50. NATO jacks vachtgevoerd 62,50. Vachtwanten 12,50. 11,75. 10,75. itie in Schriftelijke sollicitaties aan: „De Tilburgse Koerier7' N.S.-Plein 14 Tilburg mstellii e mis i .LS - SLIM- >SEN MET M - OVER- afscheid urank bij -legen t en ver- “en soms Per begin februari 1970 kunnen wij op ons kantoor plaatsen een accurate Veemarktstraat 36-38 Telefoon 25287 DROGIST^ UITGAVE J. DE BEER - LID VAN DE N.H.H.P. REDACTIE EN ADMINISTRATIE: N.S.-PLEIN 14 - TILBURG TELEFOON 04250-30783 - POSTGIRO 1126745 VERSCHIJNT IN GEHEEL TILBURG-GOIRLE-DONGEN-LOON OP Z AND - BERKEL - ENSCHOT EN MOERGESTEL Zonder wederzijds de mensen moeilijl maal niet van he :1 goeds voor Bosch bezat vonnis PIUSPLEIN 6 HOEK E M M A ST RAAT./ rend, de Ster, de heetten hebben van de industrialisatie kunnen houden, voor de welstand en goed die zich gden, ter- aan ook kloosters en bevolkt in tal van op het en in de taan uit t van lie al De firma Verbunt heeft zich in de 125 cn opgewerkt tot een rootste en meest ge- jnhuizen. Langzaam lijst van alleen-ver- i uitgegroeid tot een die de namen van vele „geef"-tips mode-overhemd col, turtle of polo-pull vest of gebreid jasje kamerjas pyjama das en sokken sjaal zakdoeken manchetknopen ruitercap hoed of mode-pet meer keus in herenmode en alles leuk verpakt nieuw! ernaast „chicken shop" for young men parkeren voor de deur. Experimentele Mis in de Tiendschuur organiseerde de it Cobbenhag»- jongerenr Tongei mis Honderdduizenden flessen liggen in de kelders te wachten op een feestelijke ook de miswijn leverde en die daarom bij de geestelijkheid in een vertrouwens positie verkeerde. jaar van haar bestaan van Nederlands groeit renommeerde wijnhui; maar zeker is de lijst tegenwoordigingen uitgi respectabel het op- hter 3 tijds en dat leen Brabant i op te leven, taal een tijd- Nederland. Dat in de zaak van J. A. Verbunt de tabak allengs door de wijn kon worden verdrongen, ligt niet alleen aan het stijgende onderscheidingsver mogen van de M»ierij-bewoners ten opzichte van de goede wijnsoorten, maar ook aan de toenemende hoeveel heid miswijn, die in Brabant nodig was. Uit de tijd van schuurkerken en schuil- priesters was men tot geregelde bestuurde parochies gekomen, uitbreidden en vermenigvuldigd wijl geleidelijk aan ook k werden gebouwd Brabantse plaatsen. Een handelsonder- neming dankt haar succes nooit uit sluitend aan de historische omstandig heden, waaronder zij wordt opgericht deze sn het V van op de indacht ïlijkheden. >en een electro- ,e heer Franz si, ’omdat zij ervaren hebben fijne vorm van vrijetijdsbeste- bespelen ervan kan zijn, heeft een wereldnaam en ingwekkend ruim leverings- zodat ook zij die over niet zo’n ruime beurs beschikken toch zeer goed kunnen slagen.’ CANADIAN STOCKS den Bosch Eindhoven maar allereerst aan het doorzicht, beleid en de werkkracht van de richter zelf. Haar welslagen is echt vaak meteen een teken des tij was zeker hier het geval toet na lange dtuk weer begon i J. A. Verbunt is nu eenms genoot van Mgr. Zwijssen en dit ver klaart misschien mede, hoe juist in Tilburg/ eén jonge tabakszaak zich'met goed gevolg kon ontwikkelen tot een van de oudste en meest gerenommeerde wijnhuizen in Nederland. Woensdag 3 december leerlingenraad van het Cobbenhage- College een experimentele jongerenmis in de Tiendschuur van de Tongerlose- hoef. Het thema van de mis was ’tegenstelling’. De leerlingen van het Cobbenhage-College droegen gedichten voor en zongen liedjes over dit thema, op eigen muziek en met eigen tekst. Op twee schermen aan weerskanten van de zaal werden intussen dia’s vertoond met een tegengesteld karakter. Zo waren er dia’s over oorlog vrede, over leven en over dood. De gesproken teksten wezen ontstaan van deze tegenstellinger wereld, die bijna altijd ontsta tegenstellingen in jezelf. De’ opzet deze mis is van Vincent Kroeze, di eerder een dergelijke Sit-in Mis in het KWJ-gebouw aan de Korte Tuinstraat 7 hield. Basis is vertrouwen Het vertrouwenskarakter van de wijn handel is ook in de wereldse tak van het bedrijf, bijna even belangrijk als het inzicht van de ondernemers. Het hangt er trouwens ook nauw mee samen. ;Js vertrouwen kunnen iilijk leven, maar hele- let leven genieten. Het was een van de vredesvoorwaarden van het verdrag van Versailles in 1919, dat de Duitsers in het vervolg niet meer de oor de Hammond Orgelclub Midden- Brabant wordt in samenwerking met het Muziekhuis Rossmeisl uit Tilburg op maandag 8 december om kwart over acht een avond georganiseerd bij de Postelse Hoeve. Daarvoor zijn niet alleen de leden van de club uitgenodigd, maar eveneens alle orgelbezitters en belangstellenden. De heer Scholenberg uit Dordrecht brengt op die avond een zeer gevarieerd programma, waarbij hij de Hammond M met Lesley zal be spelen. Het is mogelijk dat op avond geïntroduceerd zal worder nieuwe elektronische orgel type Hammond. Dit instrument dat Firato in Amsterdam grote aar trok heeft uitgebreide mogel ’Steeds meer mensen kope: nisch orgel’, aldus de Rossmeisl, ’oi wat een L, ding het Hammond een verbazing programma, zo’n ruime 1 Op 7 december hoopt pastoor G. J. J. M. Witlox het feit te herdenken dat hij 12 1/2 jaar geleden tot pastoor benoemd werd. Dat was eerst in Waalre en vanaf 1961 wijdt hij zijn herderlijke zorgen aan de Sacramentsparochie. In Tilburg heeft de pastoor van de kerk aan de Ringbaan-Oost grote bekendheid verworven door de wijze waarop hij de problematiek rond de liturgiever nieuwing behandelt. Uit zijn initiatief is er in de parochie een liturgisch centrum ontstaan, waarin de parochianen zelf de liturgie van de misviering vaststellen en die een aantal weken van tevoren plannen. Ook worden er in dit litur gisch centrum boekjes uitgegeven op het terrein van de liturgievernieuwing. Het caritas-centrum, waarin alle hulp diensten van de parochie voor onder linge samenwerking en overleg gecon centreerd zijn, is een ander initiatief van pastoor Witlox: Door zijn naaste medewerkers wordt pastoor Witlox ge schetst als een prettig mens, die alhoe wel vooruitstrevend toch met de nodige omzichtigheid de materie behandelend vele vernieuwingen in de kerk van zijn parochie tot stand brengt. vijfentwintig jaar veranderd. Zo is er met name in het opslaan van wijnen een grotere efficiency doorgevoerd. Het vervoer ge schiedt in tankauto’s, een wijze van vervoeren die voor de kwali teit van de wijnen vaak een grote verbetering betekent. Het opslaan gebeurt in tanks en in flessen, uiteraard pas nadat het rijpings proces heeft plaatsgevonden in de traditionele houten vaten. In de imposante wijnkelders van de firma Verbunt in haar nieuwe behuizing aan de Goirke kanaal dijk 16 liggen honderdduizenden flessen, van goede wijnjaren zoals 1959, 1961 en 1964 te wachten op verzending naar de afnemers. Met deze noodzakelijkerwijs verdergaande efficiency i stuk van de romantiek gegaan. De romantiek van wijn kelders met kleine nisjes en grote houten vaten. De huidige gene ratie Verbunt heeft daarom ook een aparte kelder ingericht als wijnmuseum, waar men zal trach ten de sfeer van vroeger tijden voor altijd vast te leggen. Een ding is er in al die honderdvijfen- twintig jaar niet veranderd en dat is de verkooppolitiek. Die is nog steeds gegrondvest op het beginsel van wederzijds vertrouwen. Een vertrouwen waarvan de firma Ver bunt bewezen heeft het waard te zijn. Een kijkje in het sfeervolle ’wijnmuseum’ van de firma Verbunt Geen cultuurcentrum Een handel in tabak, wijn en gedistil leerd is op zichzelf geen cultuurcen trum, al kan het een uitstekende oefen plaats zijn voor de goede smaak. Zeker is het er Josephus Antonius niet om te doen geweest, beschavingsarbeid te verrichten in het ’arme Brabant’, over wiens bewoners Jacob van Oudenhoven wist te zeggen, dat zij ’met een kleynte in deze schrale ende magere Meyereije sich seer wel wisten te geneeren’. Tabak was er geen weelde maar een levensbe hoefte, voor de deftigen in de vorm van snuif, voor de eenvoudigen gewoonlijk in de vorm van pruimtabak. Gedistil leerd bleef luxe. Meestal was het bran dewijn. die met suiker als feest- en avonddrank genomen werd. Vroeger zelfs als galgendrank, zoals wij weten uit het bekendste Brabantse lied over Zoete Gerritje, dat meestal wordt be schreven als een typisch Brabants lief deliedje, maar dat in werkelijkheid iets heel anders moet zijn geweest. Elastieken Kousen Immers de naam Gerritje kwam in Staats-Brabant als meisjesnaam niet voor, maar wel als naam van een man. Dat er met hem naar Den Bosch werd gegaan betekende niet veel zijn toekomst, want Den L het recht van capitaal vonnis en executie voor de vier kwartieren, zodat een reis daarheen op kosten van de belastingbetaler (de eerste boer de beste), gevolgd door een maal van brouwerijen, die de Arei Klok, of het Anker h< veelal het tempo i van Brabant niet bij Toch is het tekenend die het gewest tegemoet ging, dat er naast enkele grote brouwerijen, plaats kwam voor handelshuizen in wijn, gedistilleerd en likeur, omdat met de toenemende weelde de smaak zich verfijnde en de oudste Brabantse tradi ties zich herstelden. De firma Jan van Eijck beschikt sinds enkele weken naast het pand op de Korvelseweg 138, over een tweede pand in die zo actieve winkelstraat. Op nummer 211, heeft de heer Van Eijck een gezellige winkel ingericht, waarin wasautomaten, koelkasten en kleine electrische huishoudelijke apparaten worden verkocht. In de vroegere win kel, die overigens in gezelligheid niet onderdoet voor de nieuwe is nu wat meer ruimte gekomen voor de Radio en TV afdeling terwijl tevens op ruime schaal aandacht wordt besteed aan Stereo installaties. De heer Van Eijckis erg gelukkig met deze scheiding in afdeling omdat hij wasmachines en kleuren TV’s bijvoorbeeld niet verenig baar vindt. Daarom ook heeft hij de service afdelingen van beide winkels meegesplitst. De heer VanEijckhoopt in de toekomst nog beter dan in het verleden te kunnen voldoen aan de hoge eisen op het gebied van kwaliteit en service van zijn klanten. naam Champagne zouden geven aan hun schuimende wijnen. In menig opzicht is dit een belangrijke vredes voorwaarde. Waar blijft de verzekering van vrede, indien men door iemand champagne beloofd krijgt en hij stuurt u Schaumwein? Hier moet ruzie op volgen! Bovendien is zo’n vredesvoor waarde een goede bescherming van de oude Europese cultuurgoederen. Champagne is champagne en wanneer een wijnhandelaar iets champagne noemt, dan mag het Mercier of Heidsieck zijn, maar het moet Cham pagne zijn of anders is uw wijnhande laar een man die zijn vak niet verstaat bij gebrek aan kennis van het karakter van de wijnen of bij gebrek aan kennis van het karakter van zijn afnemers. Daarom is het altijd goed, als een wijnhandel 125 jaar bestaat. In die tijd heeft hij gelegenheid gehad om ervaring op te doen met wijnen en met mensen, die beiden bitter kunnen teleurstellen (de mensen vooral), maar die ook op hun hoedanigheden getaxeerd wensen te zijn en terecht. rijstepap (het doodsmaal), besproeid door een glaasje brandewijn met suiker (ter bemoediging en verdoving) uitliep op de terechtstelling van Gerritje. Waar schijnlijk is Gerritje in vroeger dagen een beruchte baanrover geweest, of een brandstichter of moordenaar, die in het ironische lied een beurtzang wisselt met de zoete lieve meid van wie hij af nemen moet. Bier was de volksdra uitstek, vooral in het hoger gelej gedeelte van Brabant, waar welput I regenton in dorre zomers volledig v I droogden. Elke gemeente had zijn eigei I brouwerij, een klein bedrijf dat som: bijzonder welvarend was. De dorps- Op het eerste gezicht lijkt Tilburg hier misschien niet zo zeer een stad voor, omdat de buitengewoon werkzame inwoner, in 1844 nog voor veruit het grootste gedeelte huisnijveraars, over het algemeen niet de familiale over levering van de smaak kende, die men in gouvernements-steden, academie steden en arrondissementshoofd- plaatsen bij de leden van de adel, de senaat of de balie aantreft. Tilburg is in het nieuwe Brabant een Self-made city, hetgeen de stadsgemeenschap allerminst tot schande strekt. Als Brabantse stad is het echter oud genoeg want op 12 juni 709 vond er een transactie plaats in Tilliburgis en ondanks de armoedige woning- en voedseltoestanden in de Meierij van de 17e en 18e eeuw zullen geestelijken en doktoren op sobere wijze het oude Brabantse wijngebruik uit de Bourgondische tijd in ere hebben gehouden. Als J. A. Verbunt echter kort na 1844 voorzag dat er met de wijn iets te beginnen zou zijn in Brabant, dan dankte hij dat doorzicht wellicht aan een goed gewoonte van de toenmalige patroons om op het bericht, dat bij een van de personeelsleden een gezinsvermeerdering was waargenomen, de kraamvrouw bij wijze van gelukwens een fles wijn te schenken, omdat men van wege de kleurovereenkomst met bloed, wijn beschouwde als een drank die bloed aanzette. Het is voor mensen uit de twintigste eeuw misschien wel aardig om te vernemen dat in 1893 een handel in wijn, die toen al bijzonder bloeiend was, als nevenbedrijf een af deling in kerkelijke paramenten kon kiezen. Kazuifels, dalmatieken, mani pels en stolen kon een pastoor bestellen bij zijn wijnhandelaar, die hem immers Josephus Antonius Verbunt droeg zeker geen uilen naar Athene, toen hij in 1844 uit Bergeyk naar Tilburg kwam om daar een zaak in tabak, wijnen en gedistilleerd te vestigen. Hij had de leeftijd om zelfstandig een onderneming te beginnen, want hij was 22 jaar oud, een volwassen, verantwoordelijk en huwbaar man, al zou hij nog zeven jaar wachten met trouwen. In de orde der familiegeschiedenis was zijn vestiging in Tilburg geen daad van overmoed, immers zijn vader Franciscus E. J. Verbunt kwam te Tilburg ter wereld uit een geslacht, dat hier al tenminste twee eeuwen woonde. Franciscus was geboren in 1790 en had dus als jongen de Franse tijd en de oorlogen van Napoleon meegemaakt. Dat zijn zoon Joseph naar Tilburg trok, was op zich zelf dus werkelijk niets bijzonders, maar dat hij er wijn ging verkopen, kan men in de geschiedenis van de familie en van het ge een merkwaardigheid beschouwen, die nader verklaring behoe In dit nummer maken wij de namen bekend van de prijswinnaars van onze grote St.-Nicolaaspuzzel. Velen worden verrast met een prijs. Het was ons liever geweest als wij de vele honderden inzenders allen een attentie hadden kunnen aanbieden, maar dat is helaas niet mogelijk. Gelukwensen voor de prijswinnaars, maar dank aan allen die zoveel tijd besteed hebben om de oplossing tot een goed einde te brengen. Markten op het Burg. v.d. Martelplein. Kritisch bekijkt deze mevrouw het fruit, nog onbewust van de talrijk attenties die zij krijgt. Als zij zich mek bij de Koerier ontvangt zij f. 10.00 van de redaktie, een waardebon van f. 15,00 van Maison Appie. 0,5 pond paling van de Wed. van Belzen, een saunabad in de Finse Sauna, een waar debon van f. 10,00 van Broer De Laat, een fruitschaal van de firma J. de Wit Zn, twee flessen wijn van de Wienerbar en vijf porties Javaanse Saté van Vlees- warenbedrijf Broeders. De heer uit ons vorige cirkeltje was de heer A. Janssen, Bilderdijkstraat 86 in Tilburg. foto Van Aarle --r-consumptie. ,.„to Van Aarle) beroemde buitenlandse huizen bevat. Wij noemen hiervan het Bourgondische huis Jaboulet-Vercherre, het Bordeaux huis Cruse, Mercier Champagne, Boec- kel voor de Elzasserwijnen, Guntrum voor de Rijnwijnen en Valdespino voor de Sherry. De belangrijkste merken gedistilleerd zijn de groene Chartreuse uit het klooster van de Karthuizers en de Cognac Favraud. Het feit dat de firma Verbunt de alleen-vertegenwoor- diging bezit van deze merken, wijst op een groot vertrouwen dat zij in het verleden al genoten. Dat vertrouwen kunnen de drie heren Verbunt, die in het familiebedrijf werkzaam zijn name-1 lijk, Frans Verbunt (31), Guus Verbunt (30) en George Verbunt (28) ook in de toekoms hebben. Onlangs werd name lijk bekend gemaakt dat het Sherry-ver- bruik per hoofd van de bevolking in Nederland het hoogste is op de hele wereld. Nederland heeft daarmee Enge land naar de tweede plaats verwezen. Ook het verbruik van wijnen neemt in Nederland belangrijk toe. Dit gestegen wijnverbruik is het gevolg van een steeds groter wordende groep van mensen die de wijn hebben ontdekt als een gezelligheidsverhogende drank voor vele gelegenheden. Parallel aan deze gestegen wijnverkoop loopt een ver schuiving in waardering naar de duur dere wijnsoorten. II oendervangers I lerenmodeadviseur heuvelstraat 133 tilburj Van dit alles zal zich de 22-jarige Joseph Antonius Verbunt weinig be wust geweest zijn, toen hij in Tilburg zijn tabakszaak opende, waaraan hij een wijnhandel verbond omdat er blijkbaar vraag naar was. Niet alleen de econo mische opleving van Brabant echter wordt door de geleidelijke bloei van deze wijnzaak geschetst. Zij tekent ook in een ander opzicht de emancipat van de katholieke zuidergewesten 1/2 jaar verd. Dat 1 wijt le Sac past<_ Lingbaan-Oost g ;n door de wijt sroblematiek rond wing behandelt. Uit i de parochie een litui taan, waarin de paroc gie van de misviering aantal weken pantalons nieuwste modellen met of I zonder omslag. I maxltruien met I vesten met rits. I sextrultjes In I diverse kleurtjes. I vesten lang I model met shawl I aparte manchetknopen K hippe dassen met pochet

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1969 | | pagina 1