KOERIER EL Steek over noorderzon ’Woningbouw met meegroeiende woonruimte heel goed mogelijk’ zegt Ir. A. J. Bedaux O IS m! IN A. SPIJKERS EN ZN. De Sint ’bedreigd’ II Tilburger ontwikkelde revolutionair plan 5 durft zelfs kousen met gaten te verkopen tn eer. WEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABANT ST.-NICOLAAS AANBIEDINGEN VAN BATAVUS V -1969 - pagina ON 20922 OPLAGE 50.200 L roto Jan Beerens. ERD/G Besterdplein 37 Tel. 23306 MBER Iers ïtsen 250-71267 AAK '"lv' V^n. 176 nj <or LEO XIII-STRAAT 60 TILBURG TEL. 21767 (b.g.g. 31317) aat Perzische tapijten H. de Zeeuw UNION JACK|| Gerzon durft tot m Van kwantiteit naar kwaliteit igt, urs, wordt ise waari WAARDEVOLLE GESCHENKEN Donderdag 20 november 1969 13e jaargang no. 641 DAMES- of HERENFIETSEN VOUWFIETSEN PASSAN-FIETSEN SPORTFIETSEN met 5 versnellingen in alle uitvoeringen leverbaar JONGENS- of MEISJESFIETSEN A.B.C.-FIETSEN KINDERFIETSJES vanaf 3 jaar KINDERRACEFIETSJES DROGIST^ tiener twen mode Surprise probleem?? Geef 'n KAPP-BON^ UITGAVE J. DE BEER LID VAN DE N.H.H.P. REDACTIE EN ADMINISTRATIE: N.S.-PLEIN 14 - TILBURG TELEFOON 04250 - 30783 POSTGIRO 1126745 VERSCHIJNT IN GEHEEL TILBURG-GOIRLE-DONGEN-LOON OP ZAND-BERKEL-ENSCHOT EN MOERGESTEL leverde )ben er ?en en zig zijn ;“3 van diteit :den allai pygmeeé aaalwoni grote wand- tionaire plan Ja St.- duize kinderen i tartje v sntving iveg) een i niet dit j jaar belaagd eudo-bisschoj welke onze i Ir. J. A. Bedaux voor het g tableau waarop zijn revoluti in schema is weergegeven. Fotc Speciale aanbiedingen HAMADAN KLEEDJES 60 x 40 70x48 92 x 58 58,- 85 x 54 65- 150x102 198,— Komt kijken en overtuigt u. Tevens grote sortering KOPER, TIN en SCHEMERLAMPEN want zij nacht bij die vaak loen voor plan zijn. Het toepassen van industriële woning bouw maakt het bijvoorbeeld voor d bewoner mog van een voor woond pa gebouwd, creëren. Men k de woningindus ten in de handel h< andere pui aangei een nieuwe badk anders ingerichte kt het ware zelfstal"1 woning, maakt dat echt zelf verantwoordelijk kan zich dat kan voelen voor omgeving. Verantwoording alleen dan werkelijk mog iets kan doen met he men verantwoording jedheilig man jaar zoveel lëine en grote g in een woonstructuur zelf- kan zij zelfstandig worden en en daardoor kan een stads- :h woning voor woning blijven wandering is en het pro- igen is hiermee t de wereld ge- 4-0 <Zt^. -2C H. f'/asn, ee^L. >ning kan worden afge- p een levensduur, die een of korter bedraagt terwijl de meerdere generaties Zo ziet een detail van het saneringsplan er in maquettevorm uit. In dit geval betreft het terras- en patio-woningen. Op de maquette ziet alles er effen en grijs uit maar het ligt in de bedoeling om veel met kleuren en reliëfs te gaan werken. Foto Jan Beerens. vvtnud- ‘vxlu/z. 3,$. Vacbtge Vadhtwanten schoenen faire jacks laarzen ƒ2. 1 jaar garantie 76,50; 'Re< 14,95; Regenbroeken '10,75. CANADIAN STOCKS den Bosch Eindhoven (ARADJA BELOUDSISTAN HAMADAN SHIRAZ ngen van het hier in is in hoge mate invoeren van een dat het de in maken op grote te leveren vanaf 185, vanaf 99,75 vanaf 120, 49,95 vanaf 139,50 Uw oude fiets is ALLEEN BIJ ONS datgene meer waard, dat inruil voor u aantrekkelijk wordt. Parfums Weil-Dana-Espace PIUSPLEIN 6 HOEK EMMASTRAAÏ S van grotere aang complex aar omstandi een woning standig is k vervanger wijk ziet vernieuwen. Een totale ver technisch niet meer nodig bleem van stadssaneringen voor een lange tijd uit u» holpen. De inbouwwor stemd op generatie o woonstructuur overspant. Nu al te realiseren Velen mag dit plan dat uitgaat van een totale woonstructuur waarbij de indu striële woningbouw zonder uniform te worden ingeschakeld gaat worden als verre toekomstmuziek in de oren klin ken. In feite is een dergelijk plan op vrij korte termijn te realiseren. Immers de industrie is allang ingevoerd als pro ducent van bouwmaterialen en onder delen. Prefab woningen zijn allang inge- jutoriteiteri, dat misschien door het afdrukken van de betreffende brief de schrijver beantwoord zou kunrien wor den, hetgeen hierbij geschiedt. of leefbaarheid hebben vooral met het oog op de te verwachten ontwikke lingen en veranderingen in onze maat schappij. Ingenieur Bedaux heeft een plan ontwikkeld waarbij een grote mate van flexibiliteit ontstaat in de indeling de individuele woning en een ipasbaarheid van het woon- in de zich steeds wijzigende ligheden. snieur Bedaux uitvoering, zal zijn plan is at er beslis genomen. Het iroject wordt ingedeeld in gekozen zijn en in schema e mogelijkheid ontstaat i omtrent de eindvorm op te schuiven naar een ng- de igelijk om bij het betrekken orheen door een ander be land dat volgens dit systeem is een heel nieuw huis te kan zich voorstellen dat iistrie een aantal pakket- leeft, waardoor een ebracht kan worden af Ikamer, of een totaal ceuken enz. Dit als indig maken van de dat de bewoner weer i zijn en zijn eigen Aiding is immers mogelijk als men letgeen waarvoor draagt. Doordat Jul. V. Stolberg straat 15 (centrum) Tilburg SUÈDE HERENJASSEN (colbertlengte) m. heerlijke warme .Borg"-vachtvoermg, NU, als speciale aanbieding ƒ195 NAPPA HEUP-JACKS extra soepel, kleur: bruin 149,75 zich wijzigende omstandigheden allang. Denk in dit verband aan de pygmeeën, de puebloindianen of de paalwoning- bewoners in Nieuw Guinea. Als dit normstelsel van maten internationaal erkend zou worden, dan worden de mogelijkheden helemaal onuitputtelijk. Ook economisch is hét uitvoeren van een dergelijk plan een volledig verant woorde zaak. Het wordt dan mogelijk een massaproduct te leveren, waarbij geen uniformiteit ontstaat. jevoerde scooter jassen v.a. 69,75; n v.a. 9,95; Motorhand- 16,75; Teddy gevoerde mili- 62,50; Vachtgevoerde rubber- 29,95; Nowa bromfietsjassen -l ca .Regenjacks vanaf ƒ139,95 vanaf ƒ181,75 vanaf 129, Tot op de dag van vandaag hebben regering en gemeentebestuurders zich vooral bezig gehouden met het pro bleem van het oplossen van de woning nood. Dit vergde het in hoog tempo bouwen van enorme hoeveelheden woningen. Het bouwen in serie van eengezins woningen en flatgebouwen moest ge schieden, terwijl men moest woekeren met het budget. Dit had de opkomst van de industrieële woningbouw tot gevolg, een bouwwijze zoals die in Tilburg op grote schaal is toegepast in de Stokhasselt en de Heikant. Het nagenoeg opgelost zijn van de woning nood, samen met de steeds luider wor dende kritiek op de leefbaarheid van deze door de industrie afgek produkten in de toekomst hebb toegeleid dat stedebouwkundige architecten zich steeds meer bezi_ gaan houden met de ontwikkeling woningtypen, die een grotere kwali bracht worden. Vooral voor op lange termijn te realiseren plannen bestond de mogelijkheid dat in verband met de zich snel wijzigende leefgewoonten van de mensen het plan verouderd moest worden gezien tegen de tijd dat het uigevoerd was. Ook nu nogal populaire beginsel van de inspraak van een toe komstige bewoner in zijn eigen woning was nagenoeg niet te realiseren. Als het plan van ingei gehonoreerd wordt met t dat allemaal veranderen. In 2 het namelijk niet nodig dat singen vooraf worden te realiseren pr~" fasen, die zo gek, gebracht dat de om beslissingen van het project later tijdstip. Plan met uitgestelde beslissingen Het wezenlijk verschil in het plan van ingenieur Bedaux in vergelijking met de tot nu toe ontwikkelde plannen ligt in de planning zelf. Bij de traditionele wijze van plannen was het gehele plan klaar voordat men aan de uitvoering ervan kon beginnen. Met andere woor den, de eindvorm was bekend voordat men aan de uitvoering begon. Bij het bouwen van nieuwe stadswijken of het saneren van oude stadswijken konden er dan ook, terwijl men in het uit voerende stadium was aangekomen, niet of nauwelijks veranderingen aange- inderdaad, oo k de goe .-Nicolaas, welke elk zenden en duizenden kle rijkelijk bedeelt met alles wat het hartje begeert en zelfs meer dan dat, ontving op zijn secretariaat (via ’n omweg) een dreigbrief dat hij misschien wel niet dit jaar, maar misschien wel ’n volgend jaar belaagd zou worden door een pseudo-bisschop of-te-wel door iemand welke onze 'zo geliefde Sinter klaas kwaad wil doen, terwijl hij niets liever heeft dan iedereen naar bestver- mogen tevreden te stellen. Helaas is dat niet altijd mogelijk en kan onmogelijk overal rekening mee gehouden worden. Er zijn zoveel plaatsen in Nederland waar de Sint moet komen dat echt wel eens stomtoevalligheden reden tot mis verstand doen ontstaan. De Sint had dit graag aan de schrijver zelf geschreven, doch daar er geen naam en adres onder stond meende het secretariaat van de Sint in overleg met de hoge stedelijke een dergelijke woning hem biedt. En die mogelijkheden zijn talrijk. Iemand die een volgens dit principe gebouwde woning betrekt, betrekt eigenlijk alleen een ombouw en zelfs die staat niet volledig vast omdat het mogelijk blijft om van twee woningen een te maken do.or het verwijderen van scheidings wanden. Deze elasticiteit in het wonen, een elasticiteit die het voor de mens in de toekomst mogelijk moet maken zijn woonruimte mee te laten groeien met zijn behoefte, is in feite niet nieuw. Vele natuurvolken kennen deze vorm van aanpassen van hun woonruimte aan Fictief reconstructieplan In het op de tentoonstelling geëxpo seerde plan voor de reconstructie van een stadswijk in een binnenstad, is op duidelijke wijze te zien hoe zo’n schema in elkaar zit. In de eerste fase van het plan wordt vastgelegd hoeveel en waar de aanvoerwegen naar de ver schillende verkeersaders en de voor zieningen als winkels en scholen zullen komen. In de tweede fase worden de percentages vastgelegd van het gebied dat voor auto’s toegankelijk moet zijn en het gebied dat voetgangersdomein moet worden, terwijl tevens wordt be paald hoeveel oppervlakte er voor woningen gereserveerd dient te worden. In de derde fase wordt het percentage hoog- en laagbouw vastgesteld. Hierin ligt uiteraard een concessie aan de benodigde hoeveelheid woningen, die ligt rond de 100 woningen per hectare. burgerd en vooral Tilburg heeft enorme ervaring op het gebied van industriële woningbouw. De scheiding van ruw bouw en afbouw maakt het mogelijk dat de industrie complete inbouw- pakketten gaat vervaardigen, die recht streeks aan de gebruiker worden aange boden. Ook deze relatie van producent tot gebruiker is niet nieuw, want zij wordt al jaren in praktijk gebracht bij duurzame gebruiksgoederen, wat prijs betreft niet onderdc inbouwpakketten zoals die in het van ingenieur Bedaux bedoeld Denk hierbij aan diepvriezer, kleuren- TV, vaatwasmachine en Amerikaanse keukens. De huidige woning is berekend op een levensduur van circa 75 jaar. Een levensduur die meerdere generaties overspant. Eigenlijk een onhoudbare situatie, want dat betekent dat men, terwijl men weet dat de technische en maat schappelijke veranderingen op de dag van vandaag zich met grote snelheid voltrekken, willens en wetens een tweede generatie met een onleefbare woning opscheept. Uitgaande van die woonstructuur, behoort dat tot het verleden. In Science Fiction-verhalen kan men lezen over rollende trottoirs, monorail-voertuigen en over dekte. verwarmde straten. In de nabije toekomst levert het verkeer steeds grotere problemen op en over een eventueel gratis open baar vervoer als oplossing voor het verkeersprobleem wordt ge dacht. Al fantaserend blijkt het mogelijk om al deze dingen in een dergelijke woonstructuur in te passen. Men zou de auto, be houdens grote doorgaande snel wegen, kunnen verbannen naar de rand van de stad. Van daaruit zouden monorail-treinen de rei ziger naar stations kunnen bren gen, terwijl tenslotte rollende trottoirs hem met verschillende snelheden naar zijn uiteindelijke plaats van bestemming kunnen vervoeren. Misschien science fiction, maar Jules Verne heeft ook gelijk gekregen en heel wat vlugger dan de meeste mensen gedacht hebben. Er zijn onge twijfeld nog meer redenen aan te voeren, waarom het plan van ingenieur Bedaux aanbeveling ver dient om op korte termijn te wor den uitgevoerd, maar hoofdzaak is en blijft dat er nu een alterna tief bestaat om op te houden met het bouwen van woningen, waar van wijAveten dat zij over 25 jaar verouderd zullen zijn en over 50 jaar onleefbaar. In een aparte hoek van de tentoonstelling Tilburg, 25 jaar Breken en Bouwen is bijzondere aandacht besteed aan een revolutionaire wijze van stadssanering. Het plan is afkomstig van de als stedebouwkundige bij de afdeling Stadsontwikkeling van Publieke Werken werkzame ingenieur A. J. Bedaux (30) in samenwerking met de Stichting Archi tecten Research. De heer Bedaux was bereid zijn plan, dat met de huidige technische en produktiemiddelen in staat is de stad van de toekomst te realiseren, nader toe te lichten. Uitgangspunt voor zijn plan is het creëren van een stad die zich woning voor woning kan blijven vernieuwen en derhalve niet veroudert, omdat zij in staat is zich aan te passen aan de zich snel veranderende woon- en leefgewoontes van onze maatschappij. Een woonstructuur dus die veel lijkt op een levend organisme dat zich cel voor cel vernieuwt. In nieuwe stijl Het ten uitvoer breng0’ boven geschetste plar afhankelijk van het normstelsel van maten, dustrie mogelijk moet n schaal de bouwelementen tt waarmee de woningen ingedeeld en uit gerust moeten worden. Een vorm van industrieel bouwen, die erop gericht is de mens van de toe komst die geschetst wordt als de spelen de mens, de ruimte te scheppen waarin hij kan leven met de mogelijkheden die - Z-O -izehzz- e&n. Eveneens wordt in deze fase gekozen voor het type woning dat gebezigd zal worden bijvoorbeeld patiowoning, ter raswoning, flatwoning, bungalow enz. Nog steeds ligt echter de oppervlakte en de indeling van de woning niet vast. Die indeling wordt zelfs nog opengelaten in de fase, waarin de oppervlakte van de te bouwen woningen wordt vastgelegd door het leggen van de fundering. De gekozen ’ruwbouw’, laat in de toe komst ruimte open voor andere in delingen zoals grotere woningen. Het meest spectaculair is de vijfde en de laatste fase van de bouw. De fase waar in de woning wordt ingedeeld en afge bouwd. De fase waarin het individu alle kansen krijgt om tot zijn recht te komen. de dag van vandas en gemeentebestuu zig I het ft’ jfl ALTE8W!

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1969 | | pagina 1