Steek over noorderzon I ,weekblad voor het hart van brabant^** J r I Particulier initiatief redt bevrijdingsfeesten voor Tilburg GEMEENTE BLIJFT IN GEBREKE *1 Fa. A. SPIJKERS ZN. H. de Zeeuw Shopcenter in Heuvelstraat uniek in Nederland SHAG in PLASTIC voor EEN GULDEN!! GROTE FABRIKANT DOORBREEKT SHAGPRUZENÜ <5 durft 7 silhouet onder ogen te zien Gemeente schrijft prijsvraag uit OPLAGE 50.000 Besterd blijft niet achter Westermarkt viert feest dat 1 ZATERDAGMARKT TILBURG’ - PIUSPLEIN de Buffoons die een KOI Karin Kent Besterdplein 37, tel. 23306 169,95 NU 144,95 Enz. enz. TELEFOON 21767-3131? TILBURG LEO XIII-STRAAT 60 Perzische tapijten UNION JACK Genui durft Een klein deel van de collectie van de heer Simons Een toch wel vermeldenswaard een- mans-initiatief gaat uit van de heer J. Dwars tegen alle prijsafspraken in, start VH deze week met de verkoop van Verkoop: uitsluitend in de stand met de rood-gele vlag op de van en de de X CANADIAN L STOCKS ’ewedstrijd erder start Simo mons maar het activiteiten ni Heden i' uit TM Jul. van Stolbergstraat 15 (Centrum) Tilburg Donderdag 16 Oktober 1969 13e jaargang no. 636 DROGIST^ is de i ig in N« en de v medede b b b b b b b sen: <UDE” b b b b b “s ook dings- sns de Nijs, beslo in op Op importeerden wij wederom JWAIN: zoek-wedstr afgedrukte winkeliers vindt hebben a feest. De. kaartje wedsti. wordt. Die zaterda 14.00 uur 1 Nieuwstraat 172 (hoek Trouwlaan) Tel. 24754-31553 - Tilburg Door RECHTSTREEKSE import en DIRECTE VERKOOP zijn de prijzen ongekend laag PROTESTANTSE BEGRAFENISONDERNEMING lijdelijk tel. 25525 b.g.g. 33370 op de 24.00 ragend een ant- hebben gevon- deze Harmonie idags 14.30 uur s terecht m 14.00 □tmiddag “aniseerd Bos, Les Kees de feesten in de tent grote slotavond waar- Chums en Karin Kent, avond zullen tevens de prijs- en Jackie 14.00 uur jertje en i, terwijl :n de <5 t in ail< bont) <5 Libelle-Steunkousen f 18,90 PlUbPLEIN 6 \hoek emmastraat/ ƒ29,95 Ideooi voor buitenwerkers, jagers, vissers, enz. kortom voor ieder die met „nat" en kou te maken heeft I I I I TILBURG - DEN BOSCH Tieners en twens Nieuwl Spaanse Tienerjaeks tweed gecombineerd met vistr Jacks model „Fly" in vistram strakke pasvorm met schuine rits. Maxi truien met iakriem v.a. 29,95 Kies uit ruim 1000 tienerbroekenl U.S.A. Corduroy broeken en jacks Levi's-Lee Wrangler v.a. 23,95 TOT Z1€NS TILBURG - EMMASTRAAT 8 lag wordt begonnen met om het ontsteken van het vredes- Bi| 'n overlijden in Uw fomilie, zowel 's nachts als overdag, belt U eerst ons, wij nemen al de zor gen, betreffende de begrafenis van U over R.-K. BEGRAFENISONDERNEMING DENISSEN Tel. 25525 b.g.g. 33370 LET OP HET JUISTE ADRES WILHELMINAPARK 127 OKTOBERMAAND VOOR ONS EEN FEESTMAAND! Daarom elke koper van artikelen die geen vastgestelde prijs hebben 10-15% KORTING o.a. CENTRIFUGES van 110,— VOUWFIETSEN van 135 Eerste klas ÓAMES- of HERENRIJWIELEN van bruin, kuitlengte, vachtgevoerd met „insulated" tussenlaag, met extra dikke geprofileerde loop- ndag 27 ilaats tot Jen op ia’s heeft bij de gelegenheid gebruikneming van J zijn medio 1971 - te houden van een m van amateur-schil- s, -tekenaars en -fotografen die zij hebben gemaakt van de bouw van Alhoewel het herdenking en centreerd zijn en 26 oktober en zelf, begint het fee winkeliersverenigin markt de Tilburg?' al op maandag Dit begin wordt gemaakt door het houden van een grote etal?"e-letter- trijd. In een elders in dit blad lijst kunt u de deelnemende vinden, die hun etalages aangepast aan het bevrijdi e jeugd kan op die dag teven jes afhalen voor de grote ballon- trijd, die op 25 oktober gehouden vuur, dat gedurende drie dagen continu zal branden op de Westermarkt. Het vredesvuur zal worden aangevoerd door een aantal oud-strijders van de Konink lijke Brigade Prinses Irene. .img, die de winkeliersvereniging heeft ondervonden van diverse gemeentelijke instanties. Tevens waren deze bevrij dingsfeesten een goede aanleiding om de werkelijk prachtige feestverlichting van de Besterd voor de eerste maal te zal tot blijven wallend Zöjvist binnengekomen exclusieve partij oude kleuren Komt kijken en overtuig» Uil, king is het gevolg geweest van een wiJze langdurige samenwerking in ver- delin- j mpt j„ tnnmarkt ions, Plantagehof 11. De heer Si ns is in verzamelaarskringen geen onbekende, maar het grote publiek rijn activiteiten niet voldoende. ,jar en dag verzamelt hij oorlogs- uniformen en oorlogsdocumen- uit de eerste en tweede wereldoor- i verzameling is de grootste ere verzameling in Nederland grootste van Europa. Met ollectie over de tweede is indrukwekkend. ie nu gaat hij bijna in zjjn in de grote zaal jebouw aan de Korte tentoonstelling loopt 21 oktober tot en met oktober. De openingstijden dag vanaf 19.00 uur en af 14.00 uur. kent ziji Sinds jaa tuig, tatie log. Zijn particulier en een van de g name zijn col wereldoorlog Deze collectie geheel tentoonstellen van het K.W.J.-ge’ Tuinstraat 7. De van dinsdag zaterdag 25 c zijn iedere i zaterdag vanaf Alhoewel geen enkele Brabantse stad heeft nagelaten haar bevrijding, nu 25 jaar geleden, te vieren, heeft het Gemeentebestuur van Tilburg gemeend van overheidswege geen initiatieven te moeten ontplooien. Gelukkig voor de Tilburgse bevolking hebben de winkeliersvereni gingen van Besterd en Westermarkt ieder afzonderlijk een ambitieus programma in elkaar gezet, waardoor de bevrijding van Tilburg op 27 oktober 1944 toch op feestelijke wijze herdacht zal worden. De dienst voorlichting van de gemeente deelde desgevraagd mede dat Tilburg haar bevrijding zal herdenken op de Nationale Feestdag 5 mei. Een van de belangrijkste redenen hiervoor is dat de Tilburgse werkgevers in geen geval bereid waren om op 27 oktober een vrije dag te geven. Hieruit vloeide volgens de gemeente voort dat het weinig zin had om er dan een groot feest van te maken. winnaars van de grote etalage' bekend gemaakt worden. Vei er op zondagmiddag een stemt op de Statenlaan, die hoe kan het anders, de naam bevrijdingsrit draagt. Over deze rit volgende week meer bijzonderheden. Op zondagmiddag om 14.30 uur treedt muziekkorps Prins Bernhard op, terwijl als laatste muziekkorps maandagavond om 20.00 uur de politieharmonie in het verlaagde gedeelte van de Westermarkt een uitvoering geeft. Voorwaar geen mis programma. UITGAVE J. DE BEER LID VAN DE N.H.H.P. REDACTIE EN ADMINISTRATIE: N.S.-PLEIN 14 - TILBURG TELEFOON 04250-30783 - POSTGIRO 1126745 VERSCHIJNT IN GEHEEL TILBURG - GOIRLE - DONGEN - LOON OP ZAND - BERK El - ENSCHOT EN MOERGESTEL NU 85, NU 120, beginnen de kermis en de ten- lling een uur later n.l. om 14.00 >or de kinderen is er om 14.30 itinée, waarin ruimte is open gelaten voor kinderen die zelf iets willen brengen voor eigen publiek. De zondag wordt besloten met een geva rieerd amusementsprogramma, dat om 20.00 uur van start gaat. Op de laatste dag van de feestelijkhe den, maandag 27 oktober, gaan ten toonstelling en kermis om 19.00 uur ’s avonds open. Het klapstuk van de avond wordt hier ongetwijfeld het grootse beatfestijn, waarvoor de be kende beatband ’The Buffoons’ de grote trekpleister is. Ook aan dit pro gramma dus kan het Tilburgse publiek zijn hart ophalen. De activiteiten die de winkeliersvereni ging Besterd heeft ontplooid doen al niet onder voor die van hun collega’s aan de Westermarkt. Voorzitter Terloo merkte op dat een groot deel van het slagen van de organisatie te danken is geweest aan de buitengewone medewer king, die de winkeliersvereniging heeft -m-leentelr1'" ;ze bevrij- sde aanleiding celjjk prachtige feestverlich Besterd voor de eerste maal ontsteken. Deze feestverlichting het eind van het jaar in gebruik en zal van de Besterd een opvs gezellig winkeloord maken. Het Besterdplein is het centrum van de feestactiviteiten en dan vooral de reus achtige tent van 64 x 15 meter, die een groot deel van het plein overdekt. Vrijdagavond om 19.30 uur beginnen hier de feestelijkheden met de opening van de tentoonstelling van oorlogsdocu mentatie in de grote tent, terwijl tege lijkertijd de kermisvreugde van start gaat. Het grootste gedeelte van de tent is gereserveerd voor feestavonden, waar bij een kleine 500 personen aanwezig kunnen zijn. Op vrijdagavond begint de feestvreugde al goed (om 20.00 uur) met een groots bier- en wijnfeest, waar aan de Oberbayemkapel ’Die Alpen jager’ hun medewerking verlenen. Zaterdagmiddag om 13.00 uur gaan de tentoonstelling en de kermis weer open. Om 14.30 uur volgt in de grote tent dan een beatfestijn met ’Les Cruches’ en ’s avonds om 20.00 uur is er een Tiroleravond waaraan meewerken ’De Postiljons’. Zondag 1 toonstell uur. Voc uur een mat gelaten voor jrengen wordt band met de topmarkt. Het rommelige karakter van deze vorm van bedrijfvoeren paste vol gens de samenwerkende winke liers niet in hun wijze van zaken doen. Naar Zweeds en Ameri kaans voorbeeld hebben zij toen een N.V. opgericht, waarin zij ge zamenlijk risico-dn woord menen te 1 Het gemeentebestuur van Tilburg het voornemen om bij de gelegei van de officiële inge het stadhuis - dat zal een tentoonstelling te aantal werkstukken i ders, dan hebben gemaakt vai het nieuwe stadhuis. In verband daarmee zou het gemeente bestuur graag zien dat belangstellende amateurs van de bouw van het stadhuis werkstukken zouden maken in de vorm van schilderijen, tekeningen en foto’s. Het is voorlopig niet de bedoeling dat werkstukken worden ingezonden. Over de tijd van inzending i waarop zullen later nadere gen volgen. Een jury die te gelegener tijd wordt benoemd, zal uit de inzendingen van de amateurkunstenaars een keuze maken van stukken die voor de expositie in aanmerking komen. Deze jury zal dan tevens aan de beste werkstukken daar van een prijs toekennen die door B. en W. nog nader zal worden vastgesteld. Voor de foto-inzendingen geldt: wit glanzend papier en formaat 18 x 24 cm. den tegen de opmars grootwinkelbedrijven warenhuizen. Met betrekkelijk weinig middelen is men erin geslaagd, met behoud van het eigen karakter van iedere winkel, een uniform interieur te creëren, dat het idee van een warenhuis direct oproept. De rommeligheid die, soms toch wel gezellig, de Topmarktypeerde is ver dwenen en het geheel heeft een ware gedaantewisseling ondergaan. Doordat het aantal deelnemende middenstanders in deze N.V. belangrijk kleiner is dan dat van de Topmarkt, zijn de eenheden in verkoopoppervlakte toegenomen. Dit is de sortering en de presentatie ten goede gekomen. Het winkelende pu bliek zal de brede looppaden tussen de verschillende eenheden ook als erg pret tig ervaren. Alhoewel de verkoop tijdens de ver bouwing vrijwel normaal is doorgegaan meenden de samenwerkende winkeliers het heugelijk feit van het gereedkomen van alle werkzaamheden toch niet on opgemerkt aan het publiek voorbij te moeten laten gaan. Op de openingsdag speelt dan ook de entertainer Nico Schöneberg in de lunchroom. De hoofdschotel van het ’feest-budget’, heeft men echter besteed aan een grote prijsvraag waarvoor alle deelnemende winkeliers een aantal fraaie prijzen ter beschikking hebben gesteld. Ook de kinderen zijn niet vergeten en een grote kleurwedstrijd voor kinderen tot 12 jaar wordt opgeluisterd met al even mooie prijzen. Voor de allerkleinsten staat de hele week een goed gevulde grabbelton klaar, waarin zij gratis mogen grabbelen. De feestweek wordt tenslotte afgerond met een lange reeks van voordelige aanbiedingen. Franse jass« „JEAN CLAU en „EIFFEL” slank getailleerd met rug- ceintuur, zéér smal op de schouder (let op: raglan zonder schoudervullingl!) 115,— en 119,— Lederen en Vistram jackets in alle modellen (ook met v.a. 49,— ’De Topmarkt is dood - leve het shopcênter’, zou de slogan kun nen zijn bij de opening van het eerste middenstandswarenhuis in Nederland. Een twintigtal Tilburgse midden standers hebben de eisen van deze tijd begrepen, toen zij zich ver enigden in een middenstands warenhuis, dat de naam Shop- centermeekreeg. Deze samenwer- Onze fotograaf maakte een opname in de Spoel bij de uitvoering van Just Listen II. De dame in het cirkeltje is onbewust winnares geworden van een heel aantal prettige zaken. Allereerst een tientje van de Koerier, een waarde bon van de Fa. Tecklenburg, een ijs taart van Kokkie Patat, 1/2 pond paling van de weduwe van Belzen, een fruit schaal van Fa. J. de Wit en Zn., een geschenkbon van het VVV, een waarde bon van f. 15,00 van kledingmagazijn Maison Appie in Baarle Nassau en een gratis Saunabad in de Finse Sauna aan de Willem II straat. Vorige week wer den de prijzen aan ons kantoor afge haald door Mevr. A. Haans-van Zeeland, Kwaadeindstraat 23. FOTO VAN AARLE )REA-RUBBERBOOTS (vetermodel) grootste gedeelte van de de feestelijkheden gecon- op het weekeinde van £5 -1 op de bevrijdingsdag sestprogramma dat de ?ing van de Wester- urgse bevolking aanbiedt 20 oktober, gems grote In een elders Onder de aanwezigen zullen zich bevin den de commandant van de Garde EuscLcro Prinses Irene, Lt.-Kolonel Th. van Besouw en Kolonel A. Hubrink. Hierna trekken de Sandyboys als mo derne rattenvangers van Hameln met zo’n 4000 kinderen achter zich aan naar de Westermarkt, waar de balonnen zullen worden opgelaten. Om 14.30 uur wordt de tentoonstelling van oorlogsdocumentatie geopend. Bij het ontsteken van het vredesvuur zorgt de Harmonie Vogelenzang voor een passende omlijsting. Om 20.00 uur verzorgt c de Taptoe. Vanaf ’s midc kunnen de feestvierders kermis, die tot maandagavond uur geopend blijft. Zondag 26 oktober en maand: oktober vindt er een braderie plaa 20.00 uur. In een grote tent vindt de drie dagen interessante programma plaats. Zaterdagavond om 20.00 uur is er een grote feestavond waaraan mee werken het Mixer Trio Schram. Zondagmiddag om komen voor de kinderen Swiebe Bromsnor hun fratsen vertonen, op die dag het avondprogramma in tent het Trio Kees de Nijs, De Wama’s en André van Duin vermeldt. Zondag avond om 22.00 uur sluit de tentoon stelling in garage Lepelaers. Nadat op maandagmiddag om uur in de grote tent een feestn voor de bejaarden is georgar waaraan medewerken Ton v.d. B< Waltens (variété) en het Trio k Nijs, worden de besloten met een g- reden The Cl

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1969 | | pagina 1