I Steek over noorderzon I Li Stormachtige ontwikkeling van Openbare Leesbibliotheek i] ...durft mannen naast meisjes in tuniek-pakken aan Computer Productie Centrum jongste loot aan Gemeentelijke Dienstenstam g - WEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABANT Fa. A. SPIJKERS ZN. - Handelsond. Nova opende nieuwe showroom Uitslag Cash and Carry prijsvraag Enquête van Actiegroep Tilburg Leefstad werd groot succes fw¥11 BbÜT 969 pagina 18 OPLAGE 50.000 r TILBURG VOORBEELD VOOR NEDERLANDSE GEMEENTEN 60.000 UITLENINGEN MEER >pt, Derde generatie atu GROOTSTE ANTIEKMARKT S Vitamine-Levertraan men Tot ziens in: Tilburg - Emmastraat 8 de Directrice Mej. J. Meuwese Foto v. Aarle Toekomstplannen L" 1 Vlieg er eens uit met een boek Foto v. Aarle Enz. enz. Perzische tapijten H. de Zeeuw union jack II O «T2H durft TILBURG - DEN BOSCH Tieners en twens Jul. v. Stolbergstraot 15 (centrum) Tilburg Donderdag 2 oktober 1969 13e jaargang no. 634 waar- re be- oeien tot een hech- latholieke en alge- »en van maken. iste com- De derde Grote verwarmingsshow HARRIE BROCKEN Zie elders in dit blad! De DROGIST^ ATTENTIE! WHISKY WHITE HORSE 13,75 WHITE LABFL 12,75 ZIE PAG./5" voor bijzonderheden ZEER LAGE PRIJZEN Wij geven u deskundig odvies DE WIJNHAL Jul. v. Stolbergstr. 6 - Tilburg zie pagina 7 in dit blad THUIS TAPPEN Dit kunt u voortaan ook! PIUSPLEIN 6 HOEK EMMASTRAAT van pro- jging luize 'te aantal ifdelii'0'*” Burgemeester J Centrum. De irg een modern niddf PROTESTANTSE BEGRAFENISONDERNEMING tijdelijk tel. 25525 b.g.g. 33370 prijs I. Ursino, huizen circuleren. Ten 1966 steeg 1 deze afdeling cent. Het f hadden de de Duynsberg. I lezers en uitlenr van de bibliothec Üjk om over te g systeem van uitleni UITGAVE J. DE BEER - LID VAN DE N.H.H.P. REDACTIE EN ADMINISTRATIE: N.S.-PLEIN 14 - TILBURG .TELEFOON 04250-30783 - POSTGIRO 1126745 VERSCHIJNT IN GEHEEL TILBURG - OOIRLE DONGEN LOON OP ZAND - MRKH - ENSCHOT EN MOERGESTEL •s hadden dinsdagavond om 10 uur hun bon naar ons Het rubriceren van deze biljetten zal in de komende volgende week de en in zijn geheel te rsonen Deze toch en van luête-briefje ze commen- renigin- cenders zij vragen en voordat broeken ..SUmfir^Levls-Wran^er t Mej. Meuwese ember vorig jaar met wat in de Nieuwstraat 172 (hoek Trouwlaan) Tel. 24754-31553 - Tilburg is ontstaan namelijk 1632 werd de eerste machine ontworper zaamaan werden de baarder en automatischer. Dit auto matisch rekenwerk leidde er op het einde van de vorige eeuw toe dat zich ging bezighouden met een ontwik - Bij het Computer Productie Centrum is een IBM computer in gebrui' prozaïsche naam draa vak jargor. de derde g wat die dei nodig van de heeft al bij het gebruikten de Chinezen al een i waar nu 4000 jaar later de comj van Noord-Brabant in de sport hal van Haaren (bij Oisterwijk) zaterdag en zondag 4 en 5 okto ber telkens van 1 tot 5 uur. Het hart van het Gemeentelijk Computer Productie Centrum de IBM 360-20 Computer Foto v. Aarle LEO Xlll-straat 60TILBURGTELEFOON 21767-31317 DINSDAG 7 OKT. zijn wij de gehele dag GESLOTEN uitge- i deze “arochie procent dit jaar igstel- Lees- Tilburg van het inges bezif aar... openbare leeszaal voor velen i vertrouwd gebouw Foto v. Aarle niet bij schrift om capaciteit irijver toch altijd nog 132 aanslagen per Vervolg op pagina 3 het telraam. In mechanische tel- :n in Duitsland. Lang le machines betrouw- die ing van st deze aantal sn enz., zal Bij 'n overlijden in zowel 's nachts als U eerst ons, wij nemen gen, betreffende de I van II over R.-K. BEGRAFENISONDERNEMING DENISSEN Tel. 25525 b.g.g. 33370 LET OP HET JUISTE ADRES WILHELMINAPARK 127 stratie. Sinds september 1968 is overge schakeld naar een zegelsysteem, v door bij grote druk ie een snellere diening mogelijk is. Ook kunnen de lezers nu in andere afdelingen boeken lenen. Van deze laatste mogelijkheid maken vooral de lezers van de filialen gebruik door bij de centrale bibliotheek studieboeken te komen lenen. Samenwerking Verheugend ook vindt het feit dat sinds septer een begin is gemaakt i i Uw familie, overdag, belT begrafspis OKTOBERMAAND VOOR ONS EEN FEESTMAAND Daarom elke koper van artikelen die geen vastgestelde prijs hebben 10-15% KORTING o.a. CENTRIFUGES van 110,— VOUWFIETSEN van 135,— Eerste klas DAMES- of HERENRIJWIELEN van 169,95 NU 144,95 Op de vorige week gehouden persdag vestigde Tilburgs 1 Mr. C.J.G. Becht de aandacht op het Computer Productie burgemeester vond dat >een moderne stad als Tilburg bestuur vraagt, dat gebruik weet te maken van alle middelen, die de moderne techniek ter beschikking weet te stellen. Een van die middelen en zoals wellicht in de toekomst zal blijken het belangrijkste middel om te komen tot een goed en verantwoord bestuur is de computer. In een onaanzienlijk pand in de Zomerstraat 58 is het Computer Productie Centrum gevestigd. Van buiten mag het pand dan misschien onaanzienlijk zijn het herbergt een miljoenen apparatuur, die nu al voor een aantal diensten in Tilburg en Goirle onontbeerlijke informatie verschaft. De Heer H.F.M. Stokman, directeur van het computer productie centrum was bereid een aantal vragen te beant woorden.* van alle afdelinge theken gebruik te r werd deze samenwer- moreerd met een extra in gebruik, die de aagt van 360-20. In >on heet dit een computer van .me generatie. Om uit te leggen die derde generatie inhoudt is het in vogelvlucht de geschiedenis ie computer te bekijken. De mens altijd gezocht naar hulpmiddelen rekenen en in 2000 v. Christus i apparaat iputer uit bibliotheken, beide bibliotl Door het rijk kingsvorm gehoi subsidie voor de gemeenschappelijke filialen. toekomst uit kan grot te eenheid tussen ka mene openbare bibliotheek. Er is een overeenkomst van samenwer king tussen de beide bibliotheken ge tekend waarin de gemeenschappelijke exploitatie en oprichting van filialen en speciale afdelingen in Tilburg wordt geregeld. De lezer merkt van deze samenwerking vooral dat het nu moge lijk is geworden om op vertoon van zijn abonnementskaart van een van beide keling van apparatuur die lange tijd achtereen zonder ingrijpen rekenkun dige bewerkingen kon verrichten. Een grote stoot tot mechanisering en auto matisering heeft Dr. Herman Hollerith gegeven, die op het idee kwam om gegevens in code op een ponskaart te brengen, waarna die gegevens later door een machine weer teruggebracht kon den worden. Dit zogenaamde Holle- rith-systeem werd vervolmaakt en vol deed zeer lange tijd. Pas in 1946 werd de eerste electronische rekenmachine met ingebracht programma ontwikkeld. Deze machine was uitgerust met 18.000 electronische buizen en werd de eerste generatie computers. Al snel werden de buizen vervangen door transistoren en deze met transistors uitgerus puters is de tweede generatie. 1 NU 85, NU 120, Een zeer gewaardeerd initiatief van de bibliotheek, is het uit breiden van het aantal vestigingen van $e wisselbiblio- theek. Deze bestaat uit een aantal col lecties boeken die regelmatig langs de ziekenhuizen, bijna alle bejaarden huizen en een aantal parochies en wijk- uleren. Ten opzichte van het aantal uitleningen ig met maar liefst 92 grootste deel in deze stijg beide ziekenhuizen en hi berg. Door het grote litleningen in alle afdelingen liotheek, werd het noodzak e- gaan op een ander ling en lezersadmini- Keuze uit meer dan lOOOden Alle met certificaat ZOJUIST ONTVANGEN ••n EXCLUSIEVE partij tapijten in OUDE KLEUREN. Alle maten. generatie, de huidige dus, bestaat uit computers die zijn uitgerust met zoge naamde micro-circuits een systeem van minuscuul kleine plaatjes met bedrukte bedrading. Niet alleen is de afmeting van de computer daardoor kleiner ge worden, maar vooral is de snelheid ver groot doordat de af te leggen weg klei ner is geworden. Deze laatste generatie computers werkt griezelig snel, zo heeft de computer van de gemeente bij ge- Bibliobus trekt veel jeugd Dank zij een garantieverklaring van de gemeente heeft de openbare leesbiblio theek sinds september vorig jaar de beschikking over een bibliobus. Direct bleek al dat deze bus in de wijken Wandelbos en Stokhasselt een grote populariteit genoot vooral bij’de jeugd. In de resterende maanden van 1968 werden ruim 700 lezers ingeschreven bij de Bibliobus. In de loop van dit jaar groeide dit aantal tot ruim 1400. De bibliobus heeft inmiddels 10 stopplaat sen gekregen. Niet alleen de bibliobus blijkt veel jeugd te trekken maar ook in de andere afdelingen blijkt de jeugd Bromfietswanten met lange kap en geheel vachtgevoerd Ideaal voor motor en bromfiets. Div. kleuren 9,95 - 12,95 KINDERWANTJK in leder en suède 5,9S begrip t het grote groeiende schenkt, ie Goirkestraat imte heeft van telijk een keur raten opgesteld. alle moge- ines, was- pparaten en ?ezoeker hier bruik van een magnetische band of schijf een capaciteit van 34.000 tekens per seconde. Helaas zijn de mecha nische hulpmiddelen nog machte om deze snelheid in i te zetten. Desondanks is de van de snelste schi 1100 regels van minuut. i Onlangs betrok Handelsondememing Nova een nieuwe showroom aan de Goirkestraat 48 in Tilburg. Deze hog jonge onderneming, de heren D. v. Rijt en C. v. Laarhoven begonnen-pas op 1 juli, was nu al uit haar behuizing aan het Smidspad 29 gegroeid. Dat beide heren correct zaken doen en kaas ge geten hebben van het begrip ’service verlenen’ blijkt wel uit het grote vein trouwen, dat een steeds groeiende klan tenkring aan hun bedrijf s In de showroom aan de 48, die een verkoopruir 300 m2 staat overzichte van huishoudelijke apparaten De belangrijkste merken van lijke soorten vaatwasmachine machines, verwarmingsapj verlichting enz. kan de be vrijblijvend komen bewonderen. Uiteraard kan een van de heren desge wenst deskundig voorlichten. Het boekenbezit van de bibliotheek steeg van 64217 tot 77749 boeken. Een toename dus van 13532 boeken, een gevolg is van een verdubbeling het budget voor deze post. Met <j uitbreidingen van boekenbezit, afdelingen, langere openingstijder een proces dat zich in de toekomst voortzetten, wil de openbare biblio theek waarmaken dat zij ten dienste staat van de Tilburgse bevolking. In de toekomst zal die service verlening nog beter kunnen plaatsvinden als het nieuwe Sociaal Culturele Centrum aan de Koningswei gereed komt. In dit ge bouw, dat een totaal vloeroppervlak krijgt van circa 3600 m2 is een ruimte van 2000 m2 gereserveerd voor de vesti ging van de bibliotheek. De resterende 1600 m2 zullen aanvankelijk voor ande re doeleinden worden gebruikt, maar zijn uiteindelijk bedoeld als expansie mogelijkheid van de bibliotheek. Als het zover is zal er een zucht van verlich ting opgaan onder het personeel dat op het ogenblik onder eigenlijk onhoud bare technische omstandigheden zijn werk moet doen. dat al jaren een fikse achterstand had ten opzichte van de rest land, wat betreft het percentage van de bevolking dat staat "eschreven als lid van de leesbibliotheek, is op spectaculaire wijze »zig die achterstand in te lopen. In een jaar tijd vermeerderde het intal lezers met 31 procent, in percentage van de bevolking i drukt een groei van bijna 1,8 procent. Een groot aandeel in spectaculaire groei hebben de afdelingen ’t Zand en Vredespai gehad, die respectievelijk een stijging van 52 procent en 24 pr vertoonden. Verwacht mag worden dat deze stijging zich ook zal voortzetten, zeker wanneer de Bibliobus nog wat meer belanj ling krijgt aldus Mej. J. Meuwese, Directrice van de Openbare 1 bibliotheek. Het aantal inzenders op de prijsvraag van Cash Carry Tivolistraat, overtrof alle verwachtingen. De keuze van prjjs- winnaars was zo moeilijk, dat de eerste en tweede prijs elk door twee mensen gedeeld moest worden. De prijswin naars, die hun prijs op de meubel- afdeling van Cash Carry af kunnen halen zijn: eerste prijs F. 50,- E.J.W. Fijnvandraat, Churchill-laan 68 in Til burg en Mevr. Mutsaers, v. Alphenstraat 6 in Tilburg. De tweede prijs wordt gedeeld door Mevr. A.G.H. Ursino, Vivaldistraat 386 in Tilburg en door Adr. P. Meeuwissen, Rooseveltplein 49 in Tilburg, die elk F. 25,- ontvangen. De derde prijs van F. 25,- tenslotte ging naar de heer Hommel, Lancierstraat 86 in Tilburg. leesgraag te zijn. Behalve in de Centrale Bibliotheek blijkt het aantal uitleningen aan de jeugd in alle afdelingen het aantal uitleningen aan volwassenen te overtreffen. Mej. Meuwese vindt dit een verheugende ontwikkeling, omdat wie de jeugd heeft, ook de toekomst met vertrouwen tegemoet kan zien. In totaal 1870 Tilburgers kantoor terug gestuurd. H week gebeuren zodat de lezers van ons blad pas de vc conclusies die aan deze enquête verbonden kunnen worden lezen zullen krijgen. Bedenkt men echter dat in reklamekringen een reactie van 2 pet. bij het terugsturen van bonnen als een volledig succes aangemerkt wordt, dan mag in dit geval bij een reactie van 3,74 pet. toch wel van een opmerkelijk succes gesproken worden. Een voorlopige conclusie is overigens al wel te trekken. Van de 1870 reacties waren 1739 personen voorstander van een koopavond; 131 personen vonden een koopavond niet nodig. Van deze 1739 pers vonden er 927 een koopavond prettig en 812 zelfs noodzakelijk, uitkomst gekoppeld aan de bijzonder grote reactie geeft, zo menen wij, wel een tendens aan dat Tilburg langzaamaan rijp is voor het instellen een koopavond. Overigens hebben diverse inzenders hun enqv vergezeld laten gaan van commentaar. Een bloemlezing van deze taren treft u elders in dit blad aan. De samenwerkende winkeliersverei gen hebben ons verzekerd dat zij hun uiterste best zullen doen de inze, zo spoedig mogelijk voor hun moeite met een attentie te belonen, echter begrip voor het vele werk dat verzet zal moeten worder iedereen zijn attentie in huis heeft. 8 S'

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1969 | | pagina 1