L I I i 3 Winkeliersverenigingen bundelen hun krachten voor méér activiteit EN 9. IPER I! Tilburgse Operettevereniging treedt zondag op in Canterbury Spijkers 50 jaar in Tilburg en verre omgeving een begrip ACTIEGROEP „TILBURG LEEFSTAD” OPGERICHT maten een ids bewijs lige Mej. Cor Wayers gehuldigd 29.- 99.- 59.- 72.- 99.- |^WEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABANïJj^^^^ ’1 3Ï HONDA FA. A. SPIJKERS ZN. 5 I S t s.i K A r j 1969 - pagina 12 OPLAGE 50.000 M 20922 Directe aanleiding Elastieken Kousen men 4 THE SOUTH JAZZBAND GAAT MEE Ik vind een wekelijkse koopavond De vrijdagavond komt mij wel/niet uit ik verkies dag Naam... Adres. Leeftijd.. (doorhalen wat niet van toepassing is) Iburg Perzische tapijten H. de Zeeuw UNION JACK II Donderdag 18 september 1969 13e jaargang no. 632 ook en Bevolking laten mee beslissen Kritiek op gemeentebestuur Deze bon invullen en zenden aan De Tilburgse Koerier, NS-plein 14, Tilburg Elke inzender ontvangt een aardige verrassing van de samenwerkende winkeliersverenigingen. Mijn voorkeur gaat uit naar een avond tot 21.00 uur 22.00 uur a. noodzakelijk b. prettig c. niet nodig voorlopig Lorvel, Best Westeur den en jvierd bij .centrale, Het zal dat de wacht. Tot en met zond: voorts een jubileumexpc aamaan echter kwam men tot de isie dat men er met het organise- een aantal evenementen niet maar dat er fundamenteel iets ide te veranderen. Zo kwam men <5 <5 te 1 die indien i ken in gavond werd in De Eindhoven een hul- betrek- belang- te en DROGIST^ maakt' is een deze ïstuur i moe- ipelijk :mid- trei- Ge- leel- PRIJS (incl. BTW) ƒ.488 ZATERDAGAVOND 20 september aanvang 20.00 uur ZOMEREND BAL In zaal van „Het Wit Paardje” Heikant /alsvereniging jRKESETURKEN igere me ontspan> er mede verenij zij dat wenst, i belangrijke e rijke beslissingen. Vrijdagmiddag begint om drie uur een receptie, waar heel wat zaken relaties en klanten worden ver- dag wordt >ositie ge- Nieuwstraat 172 (hoek Trouwlaan) I Tel. 24754-31553 - Tilburg f EngeLv ;enbezoek le leiding Canterbury berust PltlSPLEIN 6 k HOEK EM MASTRAAT y de bonc spelde 1 onder scheidir het ve.. de bond verrichtte. Caroava DE GÖI Jul. v. Stolbergstraat 15 (centrum) Tilburg BROMFIETSWANTEN vachtgevoerd 9,95 HANDSCHOENEN vachtgevoerd 17,95 Nappaline FIETS-HANDSCHOENEN dik gevoerd 8,75 LU m LU wat kritiek op s veronachtzamü tuur op het punt Er worden fraaie geproduceerd, waarin preci i staat wat eraan schort en hc j in het stadsgewest is, merkelijke stimulering geraken is nage- heel Tilburg is zeker mag en minder ieuwe mo- 29,95 ‘t men in Canterbur programma voor c een verrassing. I’ de gasthei t, dat er een PROTESTANTSE BEGRAFENISONDERNEMING lijdelijk tel. 25525 b.g.g. 33370 start zondag- lly, die door de georganiseerd. 5 km, de gem cm/u. De prijsuitr logelijk na afloop. t één op de vier d< compleet met kilometerteller en stuurslot. LEO Xlll-stroot 60 TILBURG TELEFOON 21767-31317 Keuze uit meer dan 1 OOOden Alle met certificaat Ook in koper en tin een groot assortiment Komt langs eri overtuigt U van onze toch al ZEER LAGE PRIJZEN Wij geven u deskundig advies houden en wordt boven Tilburg vliegtuigreclame gemaakt. Graag wensen ook wij de jubile rende NV geluk. Tilburg dinsdagavond - Deze week vrijdag wordt er feest gevi de NV Spijkers Huishoudct Piushaven 31 in Tilburg. I dan 50 jaar geleden zijn, firma werd opgericht. In deze periode heeft de familie Spijkers zich een reputatie weten op bouwen van betrouwbaarheid vakmanschap en kregen haar ar tikelen bekendheid in vrijwel alle Westeuropese landen tot in Zwe den en Scandinavië toe. In de »n heeft men de zake- activiteiten steeds weer passen aan zich wij- omstandigheden en voor al in de laatste jaren heeft men er duidelijk het karakter van een echte huishoudcentrale aan weten geven. De heer Piet Spijkers, thans de directie voert, zegt daarover ’Wij krijgen hier klanten die een kleinigheidje komen kopen, maar wij zijn niet verbaasd als hier jonge mensen binnenstap pen die uiteindelijk een bedrag van rond de tienduizend gulden en zelfs méér besteden. Dan heb ben zij hun hele huis voorzien van alle moderne huishoudelijke elec- trische apparaten, zoals een tv, een radio, een wasautomaat, een diepvriezer, een koelkast etc. etc. GOUDEN FIRMA BEGON IN LANDBOUWMACHINES Toffe pantalons in veel nie ddl’len v.9. De Tongerlose Hoeve Tot en met vrijdagavond deze week trekken 110 eerstejaars studenten van de Hogeschool, leden van Olof, door Tilburg om huis aan huis een actie te voe- ren voor de verkoop van het fraaie boekje DE TONGERLOSE HOEF EN TILBURG. Het wordt ver- kocht voor fl.2,50. Wij bevelen deze actie van harte aan. Voor een aan- ^2 trekkelijke prijs komt men in het bezit van een zeer geslaagd boekje, een goed document over deze in Til- burg zo bekende hoeve. In onze volgende editie ko- men wij er nader op terug. -Bij Arora in Dongen middag weer een autorail autoclub Aurora wordt De lengte van de rit is 45 delde snelheid 24 kr king is zo snel mo"' middeld ontvangt nemers een prijs. Tilburg Den Bosch U.S.A, corduroy broeken „Slimfit" Alle bekende merken zoals Levi's - Wrangler Lee - Cowden - Move- •rick v.a. 23,95. NIEUW I I Wrangler velours antique 37,50 Franse pantalons, fijn van pas vorm „Ligne tube" 33,95. Maxitruien - Lakriemen. Tot ziens in: Tilburg - Emmastraat 8 UITGAVE J. DE BEER LID VAN DE N.H.H.P. REDACTIE EN ADMINISTRATIE: N.S.-PLEIN 14 - TILBURG TELEFOON 04250-30783 - POSTGIRO 1126745 VERSCHIJNT IN GEHEEL TILBURG - GOIRLE - DONGEN - LOON OP ZAND - BERKEl - EN5CHOT EN MOERGESTEL Naast het constateren van veel positiefs in het gemeentebeleid heeft de actie groep nogal wat kritiek op de in hun ogen ernstige veronachtzaming van het gemeentebestuur op het punt van de leefbaarheid. Er worden fraaie rappor ten geproduceerd, waarin precies te lezen staat wat eraan schort en hoe het imago van Tilburg maar van daadwe om uit die impasse te noeg geen sprake. In b K b b b b «1 - b den en Scar S Besterdplein 37 te!. 23306 lOOp der jare, C^C^cFcFcFSFeFeJ^TcTc^ lijke activiti weten aan te zigende ^erras, dat er be- worden geconclu- bezetting ervan als ?oed weer is. Slechts sn zijn duidelijk voor ïilijkt of itraat, de nrenten zullen worden uitgereikt. Om negen uür vertrekken de bussen via Breda naar Ostende, waar het gezel schap om kwart voor twee zal arriveren. De boot naar Dover vertrekt om kwart voor drie; de aankomst in Dover wordt verwacht om tien over zes. 's Avonds om acht uur hoopt men in Canterbury te arriveren. Het programma voor de zaterdag is deels nog een verrassing. Het werd georganiseerd door de gastheren, maar het staat wel vast, Bij 'n overlijden in Uw familie, zowel 's nachts als overdag, belt U eerst ons, wij nemen al de zor» gen, betreffende de begrafenis van U over R-K BEGRAFENISONDERNEMING DENISSEN Tel. 25525 b.g.g. 33370 LET OP HET JUISTE ADRES WILHELMINAPARK 127 De actiegroep stelt zich voor om bij elk plan dat zij heeft of dat hopelijk uit de bevolking zelf komt de Tilburgers om hun mening te vragen. Zij meent dat dit eigenlijk een taak zou zijn voor de gemeentelijke voorlich ting, maar omdat deze niet bij machte blijkt, heeft zij de redac tie van de Tilburgse Koerier om plaatsruimte verzocht bij haar on derzoekingen .Als motivering van haar keuze voor de Tilburgse Koerier gaf de actiegroep op dat de Tilburgse Koerier met haar op lage van 50.000 exemplaren bij ieder Tilburgs gezin aan huis komt en daarom voor haar het meest geëigende medium is. Het eerste doel dat de actiegroep zich gesteld heeft en waarover zij de mening van de Tilburgse bevol king wil weten is het verkrijgen van een vergunning voor het hou den van een wekelijkse koop- Alle inzenders zullen daarom ook een kleine verrassing ontvangen. Werkt U ook mee en stuur de bon naar de Tilburgse Koerier, NS- plein 14 in Tilburg. avond. Dit in navolging van ver schillende grote steden zoals Rot terdam. Eerst wil zij echter de mening van de Tilburgers weten en daarom vindt U hierbij een bon welke U in kunt vullen. Zoals U ziet een eenvoudig werkje, maar de winkeliersverenigingen hebben toch gemeend U hiervoor te moeten belonen. ontvangst zal zijn door de burgemeester op het stadhuis. In Folkstone wordt ’s avonds een feestavond aangeboden. Zondag is DE belangrijke dag in ver band met het optreden. Op maandag morgen vindt een officiële afscheids bijeenkomst plaats, samen met de Engelse gastheren en als de reis voor spoedig verloopt, wordt het gezelschap op maandagavond om negen uur weer in de Postelse Hoeve verwacht. Het is waarschijnlijk dat het Engelse koor op 3 oktober 1970 een tegenbezoek brengt aan tilburg. De muzikale leiding van het optreden in Canterbury berust bij de heer Kees Schalken. De directe aanleiding tot het oprichten van een actiegroep, waaraan iedereen kan meedoen en die een zo nauw moge lijk contact met de bevolking wil onder houden is het feit geweest dat het enige evenement dat Tilburg nog had, de wijnfeesten, voortaan geen doorgang meer zou vinden. De zich hiermee bezighoudende winkeliersverenigingen beseften met een schok dat er in Til burg eigenlijk maar verdraaid weinig gebeurt. Het idee werd toen gelanceerd om te trachten met een overkoepelende federatie van samenwerkende winke- liersorganisaties te komen tot het orga niseren van een aantal grote stedelijke evenementen. welgeteld een straatterra hoefte aan is mag deerd uit de drukke het maar even gc twee winkelstrater het doorgaande verkeer bemoei afgesloten te weten, de Heuvelstraat, ue Juliana van Stolbergstraat en de Wester- markt. In alle andere gevallen blijken de win kelcentra belangrijke doorgaande routes te zijn, denk hierbij aan de Schouw- burgring, de Korvelseweg, de Koestraat en de Besterd. Zelfs het smalle Smids- pad is nog niet tot voetgangersdomein verklaard. Het is algemeen bekend, dat de winkelende mens vooral rustig en veilig wil kunnen winkelen, zonder lange wachttijden bij zebrapaden of te smalle trottoirs. Weliswaar is een goede bereikbaarheid van een winkelcentrum noodzakelijk maar bij het in Tilburg voldoende ruime aanbod van parkeer gelegenheid kunnen allerlei maatregelen genomen worden waardoor de belangen van de voetganger in die gebieden gaan prevaleren boven die van de auto mobilist. De actiegroep vindt verder dat het de normaalste zaak van de wereld is dat belanghebbenden inspraak krijgen in het werk van de plannenmakers en dat men de bevolking van een stad Langzaa conclus ren. van was, diende te veranderen. Zo kwam men op het idee om verder te gaan dan alleen maar een bundeling van economische belangen en een actiegroep op te rich ten die de leefbaarheid van de hele stad en dan vooral in de winkelcentra onder de loep zal nemen en zal trachten er wat aan te doen. De Tilburgse Operettevereniging deze reis met 105 man en dat duidelijk bewijs dat in Tilburg vereniging hoge ogen gooit. Het bes heeft zelfs een tijdelijke ledenstop ten afkondigen. Lang zal dat hoj niet duren. Door het organiseren van verschillende activiteiten slaagt de ver eniging erin haar aantrekkelijkheid, ook voor jongeren, te bewaren. De leden, die de reis meemaken worden, vrijdagmorgen om acht uur verwacht in de Postelse Hoeve, waar de reisdocu- Tilburg dinsdagavond - In de Engelse stad Canterbury geeft de Tilburgse Operettevereniging aanstaande zondagavond in het ’Marlow Theatre’ een concert, waaraan medewerking wordt verleend door The South Jazzband. Als gastheer fungeert The Canterbury Amateur Operatic Society, dat verleden jaar in Tilburg was en toen optrad in de Stadsschouwburg. Het programma zal worden geopend met de her kenningsmelodie van The South Jazzband, waarna de heer J. van Belkom een openingswoord spreekt. Onmiddellijk daarna speelt de Tilburgse Jazzband. Het koor brengt dan een aantal selecties uit Der Waldmeister en De Klokken van Corneville. Solistische medewerking wordt daarbij verleend door Marianne Klep en Rinus Hesselberth. Hoogtepunt van het programma zal zonder twijfel zijn, het gezamen lijke optreden van de beide koren met The South Jazzband. Gebracht zullen worden: It’s a long way to Tipperary, Glory, glory. Hallelujah, 1 got plenty o’nutti’ en Land of hope and glory. ’Eigenlijk’, zo vervolgt de heer Spijkers is dat onze grote kracht. De mensen kunnen hier binnen stappen en ervan verzekerd zijn dat zij bij ons keuze kun nen maken, zoals nergens in heel de stad. Wij hebben vrijwel alle bekende wereldmerken. Onze allergrootste kracht is echter onze technische dienst. Wij behoeven klachten niet door te bel len naar de fabrikant, ons apparaat is er geheel op ingesteld snelle en doeltref fende service te verlenen en alle repara ties worden door onze eigen technische dienst uitgevoerd. Wie veel geld uitgeeft voor de artikelen die wij verkopen, moet er geheel op kunnen vertrouwen, dat wij hem niet in de steek laten als hij ons nodig heeft. Mijn vader is er al mee begonnen en het is ook nu nog een van de hoofdthema’s van ons beleid. Het publiek is lang niet gek. Het is bekend en het is vooral daarom, dat wij nu bij ons 50-jarig jubileum kunnen zeggen: wij hebben een goede zaak en dat heb ben wij te danken aan veel en hard werken door alle mensen die hier in dienst zijn en door de gouden stelregel: De klant is koning en dat zullen we hem laten merken ook.’ Vijftig jaar geleden stonden de zaken er heel anders voor. De heer Gijsb. Spij kers begon zijn werkzaamheden in de Pijlijzerstraat met de verkoop van en reparaties aan landbouwmachines. Dat was in 1919. In het begin van de dertiger jaren vesti gde de firma Spijkers zich in de Koning straat en werd begonnen met de fabri cage van wasmachines, die het merk SPIJKERS kregen. Tijdens de oorlogs jaren lagen de activiteiten stil, ge dwongen door het gebrek aan grond stoffen en de moeilijke situatie. Na de bevrijding begon een grote ontwikke ling. De Spijkers-wasmachines gingen vlot van de hand en men slaagde erin een belangrijke export op te bouwpn. Ook met de fabrikage van gascoketels werden goede successen geboekt. Er waren weken dat er telkens zendingen van 150 stuks Spijkers snelwassers wer den verscheept naar Malmö in Zweden en heel wat Turkse huisvrouwen leer den in die jaren de naam Spijkers ken nen. Het gaan fabriceren van automati sche wasmachines zou zeer hoge in vesteringen vergen en daarom gooide men bij Spijkers het roer om. Achteraf is dit een heel gelukkige beslissing ge bleken. Een belangrijke uitbreiding werd ge geven aan het assortiment te leveren goederen en diensten en het publiek maakte thans kennis met een huishoud centrale, die keuzemogelijkheid heeft als een zeer grote grossier. Het aanleg gen van CV’s opende weer nieuwe mogelijkheden en zo past men zich steeds aan. ’De groei van ons bedrijf, aldus de heer P. Spijkers, ’is mede mogelijk geworden door het enthousias me waarmede onze mensen hun werk doen. Een andere markante uitspraak van de heer Spijkers: ’ik heb geen concurren ten hier in de stad, want ik geef een keiharde service’. cc Deze week dinsdags Stad Rotterdam in I digingsbijeenkomst gehouden ter ere van mej. Cor Wayers, als onderwijzeres verbonden aan de meisjesschool van de Ringbaan West. Zij heeft zich geduren de zeer veel jaren verdienstelijk ge maakt als voorzitster en hoofdbestuurs lid van de RK Dames Korfbalbond, die in Zuid-Nederland ongeveer 6000 leden telt. Vooral in de beginjaren van deze bond heeft Mej. Wayers op de bres ge staan tegen de invloed van gemengde, neutrale verenigingen en heeft zij haar katholieke levensvisie op krachtige, maar vaak humoristische wijze uitgedra gen via hef bondsorgaan ’Korfbal-ster’, waarvan zij vele jaren de hoofdredactie voerde. Aldus vertelde ons mej. van Rooi uit Lieshout. In de jaren dat er voor jongere meisjes nauwelijks enige sportieve ontspanning mogelijk was, heeft zij er mede voor gezorgd dat er plaatselijke verenigingen werden opge richt en de besturen daarvan wist zij op inspirerende wijze te adviseren en te stimuleren. Ook in haar persoonlijk le ven heeft mej. Wayers getoond tot grote dingen in staat te zijn. Vele van haar familieleden zijn haar dank verschuldigd. De geestelijk adviseur van tid, tevens adviseur van het NKF, haar dinsdagavond een pauselijke srscheiding op. Zij kreeg de onder- iding Pro Ecclesia et Pontifice voor vele, belangrijke werk dat zij voor De dame in het cirkeltje is in diep gepeins verzonken en duidelijk onder de indruk van de schoonheid die haar en andere bezoekers werd voorgescho teld op de tentoonstelling van de Dahlia vereniging in Goirle. De Tilburgse Koerier zal er nog wat moois bij doen namelijk een waardebon van 10 gulden. Verder ligt er voor haar nog een VW-geschenkbon, een haantje van de fa. Tecklenburg, een watergolf van dameskapsalon José, 2 flessen wijn van de Wienerbar, een ijstaart van Kokkie Patat, een waardebon van Slagerij van Opstal en een waardebon van 15 gulden van Kledingmagazijn Maison Appie in Baarle Nassau op haar te wachten. Natuurlijk moet ze zich wel even melden op ons kantoor. De gelukkige van de vorige week was de heer H. van lersel, Verdiplein 55 in Tilburg. Sinds kort bestaat er in Tilburg een actiegroep, voorlopig gevormd uit de besturen van de winkeliersverenigingen van Korvel, Besterd, Juliana van Stolbergstraat, Koestraat, Smidspad, Schouwburgring en Wester- markt. De actiegroep heeft als motto ’Tilburg Leefstad’, omdat zij van mening is dat de leefbaarheid van Tilburg achteruit gaat terwijl de ontwikke ling van de gemeente in wezen ruime aandacht vraagt voor het leefbaar houden ervan. De actiegroep wil een voorlopig initiatief zijn waarbij zo spoedig mogelijk iedereen of iedere organisatie die meent in deze constructief mee te kunnen werken zich aan kan sluiten. In dit verband denkt de actiegroep aan consumentenverenigingen, vakverenigingen en de Horeca sector. De Heer J. Dankers woordvoerder van de actiegroep was bereid om de bedoelingen van de actiegroep nader toe te lichten. 8, <u LU cö w S3 F SI 0 05 OJ LO 73

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1969 | | pagina 1