EL A 1 Eweekblad voor het hart van brabantJ^k^^^ EIE R i Wimke Druyts werd 45 jaar „Aandacht voor de wijken” Architect A. M. Doevedans nodigt architecten uit voor gesprek over bundeling van krachten Olof Tilburg opent Schouwburgseizoen wegraces voor derde maal met musical N.V. A. en A. de Wijs breidt verder uit Onze grote omzet is uw voordeel GRATIS Fa. A. SPIJKERS ZN. H. de Zeeuw Ad Haans vierde 12l/2 jarig bestaan v.a. 129,95 „DE MAN VAN LA MANCHA” v.a. 92,50 ■p. SSL 1? 1969 - pagina 14 OPLAGE 50.000 DON 20922 INieuwstraat 172 (hoek Trouwlaan) I I Tel. 24754-31553 - Tilburg Mogelijkheden Mens centraal F 12,9f Kapper v.Greunsven naar Europese kam pioenschappen Personeelstekort Nieuwe hal RIJWIELEN, compleet - dames of heren MINI- of VOUWFIETSEN LEOXIIl-straatóO TILBURG TELEFOON 21767-31317 TILBURG Perzische tapijten UNION JACK Donderdag 11 september 1969 13e jaargang no. 631 LICHTGEWICHT RIJWIELEN - 5 versnellingen v.a. 185,00 Beeldende kunstenaars Hoogbouw niet noodzakelijk en directe omgeving tionale sportgebeuren. Oc X CANADIAN L STOCKS ïciali- ch in van istrie. ververij ontwikkelde men i om on- reatief te er. Vaklie Goirle. 1 een ia de jersvak. Onlangs uitnodiging om DROGIST^ ;mber a.s. zal voor T ilburg het doek dei eer iirektie icht te UITGAVE J. DE BEER LID VAN REDACTIE EN ADMINISTf TELEFOON 04250 - 30783 VERSCHIJNT IN GEHEEL TILBURG - GOIRLE - DONGEN - LOON OF ZAND - BERKEL - ENSCHOT EN MOERGESTEL Jul. v. Stolbergstr. (centrum) Tilburg SCOOTER-COATS geheel dubbel 4~ uitneembare dikke vachtvoering 68,50-/ 108,— BROMFIETS-WANTEN vachtgevoerd 9,95 top form De zijn alon i. De or- tellen als raat eau, ieel- eigen identi- cheid Ondanks het ieit dat de concurrentie bijzonder groot is heeft de Heer van Greunsven er het volste vertrouwen in dat het Nederlandse team dit jaar hoge ogen zal gaan gooien. zieninge waarin hij een zonder liggende Jet Zand en Heikant. geworpen, dat de schouwburgdirektie thans overweegt om extra aandacht te gaan schenken aan de stad Tilburg zelf en meer in het bijzonder op de verder van het centrum liggende wijken met name Wandelbos, H< produktie worden opgevt per week. Zot geopend met de Nederlandse iderhandelingen daarover zijn tl rppelijk Werk en het ’’Forum”. In totaal i worden :je het stokje ip leiding te Hamol- HOEK EMMASTRAAT l DE N.H.H.P. FRATIE: N.S.-PLEIN 14 - TILBURG POSTGIRO 1126745 een glaasje in de zeven- dat de PTT-harmonie hele- m voor hem gekomen was en even zo’n belangrijke rol mocht maar meer een s. vorm voor het as len van grot combinaties Keuze uit meer dan lOOOden Alle met certificaat Ook in koper en tin een groot assortiment Komt langs en overtuigt U van onze toch al ZEER LAGE PRIJZEN moet nog wordt een het noor- t door in- g buiten gehouden zal om verdere uit- c"digen worden uit- *--uwelementen. De ultra roevige figuur” Alleen zijn jeelt in oprech theid het spel Ophalen en thuisbrengen bij reparaties bo ven 8, u wilt de weelde van vast kamerbreed tapijt, maar u kunt niet kiezen uit al die merken..? De N.V. A. en A. de Wijs in Goirle zal een belangrijke uitbreiding on- ïrgaan, waardoor het bedrijf met m klap uitgroeit tot een van de grootste tapijtgarenspinnerijen van Nederland. Door de uitbrei ding zal het personeelsbestand van het bedrijf met 40 personen wor den uitgebreid tot ca. 160. De produktie van tapijtgarens zal /oerd tot 30 a 35 ton >als bekend, spec seert het Goirlese bedrijf ziel de fabricage en toelevering produkten voor de tapijtindus In de ververij ontwikkeld: een verfmethode waarmee men als eerste in de wereld hoogpolig wol- tapijt in een keer in twee kleuren kan verven. Het tapijt gaat op 3.80 meter breedte wit in de machine en komt er in twee kleu ren uit. Een groot aantal medewerkenden zijn aan deze musical verbonden die een moeilijke start heeft ge had, maar thans onder de hoede van het Operagezelschap ’’Fo rum” dagelijks volle zalen trekt. En terecht, want het is een ge beurtenis van de eerste orde! jyts, een actieve op harmonieën en niets dan voorop mee te lopen 'iting aan te geven, jerstok was j ss, maar het was onget Kapper J. van Greunsven Sinds mei van dit jaar mag de Heer J.A.M. van Greuns ven zich kampioen van Nederland noe- m n in het herenkappe kreeg hij de vererende i samen met drie anderen de Nederlandse kleuren te verdedigen op de Europes Kampioenschappen, die op 14, 15, 16 e 17 september in Madrid worden gehouden. De strijd zal dit jaar extra zwaar worden omdat voor het eerst in de geschiedenis uitsluitend verplichte opdrachten uitgewerkt dienen te wor den. De drie verplichte onderdelen zjjn: modem kapsel, vrij kapsel en coup sculpture, een meer klassiek model. Verrassend sterk wordt de rol van Dul cinea vertolkt door Carry Tefsen. Het is voor de eerste maal dat deze aktrice een ’’grote” rol in een musical vertolkt, maar dat doet zij dan ook op een voortreffelijke wijze. Johnny Kraaij- kamp heeft de rol van Sancho Panza overgenomen van Lex Goudsmit. Heel theaterminded Nederland heeft met spanning naar zijn come-back in de musicalwereld uitgezien en geweldig is deze spanning beloond geworden door een waarlijk fantastische prestatie. Johnny speelt de rol op een geheel andere wijze dan Lex Goudsmit, maar ook hij zet een prachtige melancholieke knecht op de planken. Kom ns langs-want Top-Form koos voor u! Ad Haans vierde met zijn personeel van de Groothandel in vlees en de zeifbe- dieningsgroothandel het 12%-jarig be staan van de zaak op grootse wijze. Maandag 8 september begonnen de feestelijkheden met een receptie in de studiozaal van de stadsschouwburg, waar een groot aantal zakenrelaties en kennissen uit de rally-wereld gebruik maakten van de mogelijkheid om Ad Haans te complimenteren met het be halen van deze mijlpaal, ’s Avonds wer den de feestelijkheden voortgezet met een goed verzorgde show, waaraan meewerkten De Mounties, Ronnie To ber, Frans Vrolijk, -Gonnie Baars en Alice Williams. De avond werd besloten met een groot bal dat tot diep in de nacht werd voortgezet. Op vrijdag, 12 septer de eerste maal in opengaan voor ”De Man van la Man cha”, welke voorstelling mogelijk is ge worden dank zij de medewerking van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en het Operage zelschap ’’Forum”. In totaal 12 voor stellingen worden gegeven, nl. elke avond tot en met dinsdag, 23 septem ber a.s. De hoofdrol van Don Quichot wordt op onnavolgbare wijze vertolkt door de akteur Guus Hermus. Deze bekende akteur, die tal van prachtige rollen op zijn naam heeft staan, brengt in ”De Man van la Mancha” zijn grootste krea- tie tot nu toe. Sedert de opening van de Stadsschouw burg is er naar gestreefd dit culturele centrum als een streekschouwburg te laten functioneren. Daarom werd be gonnen in alle gemeenten vereend in het Stadsgewest Tilburg, de voorverkoop adressen te vestigen, werd overgegaan tot de aanstelling van een streekambas- sadeur en werd een speciale gerichte propaganda-methode gevoerd om de be woners van de streek op het programma van de Stadsschouwburg te attenderen. Al dit werk heeft dusdanige vruchten af- De tegenwoordig in Berkel Enschot wonende Tilburgse architect A.M. Doevedans (42) heeft naar aanleiding van ons hoofdartikel van 28 augustus het plan opgevat om zoveel mogelijk architecten uit Tilburg, het stadsgewest of elders uit Brabant voor een gesprek rond de tafel te krijgen. Uit een dergelijk gesprek zouden een aantal nieuwe initiatieven kunnen voortkomen, die voor bevolking van stad en land van wezenlijk belang kunnen zijn. ”Een groot aantal motieven heeft bij mij een rol gespeeld voordat ik dit plan aan de publiciteit prijs wilde geven”, aldus de Heer Doevedans, die ons uitgebreid te woord stond om zijn plan nader toe te lichten. Volledig beeldende architecten. De heer Doevedans meent dat zij vaak een zeer belangrijke creatie ve inbreng kunnen hebben en daarom mede betrokken dienen te worden in plannen die van een groot belang zijn bijzondere te maken. Vooral zijn zus, mevrouw Paula Druyts, heeft in de voorbereiding een actieve rol gespeeld. Wimke is dol doet hij liever om de maat en richt Een prachtige tamboerstok was een van de vele cadeautjes, maar het hoogte punt van de dag was ongetwijfeld de komst van de PTT-harmonie. Rond acht uur dinsdagavond verscheen deze - feestelijk musicerend - op het Schaep- manplein. Wimke was als eerste buiten om het corps te verwelkomen en hij kreeg alle gelegenheid om zijn gevoel voor ritme te demonstreren. De dirigent vond het goed dat Wimke voor een kwartiertje het stokje overnam om het gezelschap leiding te geven. De corps jen voor de mens is de ruimte i hij woont. Dat betekent waarin 1 steeds groter wordend deel van zijn tijd leeft. Niemand, die ook maar iets met het ontwikkelen van plannen voor leefruimte te maken heeft kan zich onttrekken aan de verantwoorde lijkheden die hij heeft. Daarom nodig ik iedere architect, planoloog, of beeldend die meent een positieve bij- innen leveren aan het schep- ite, uit mij willen be- De sterkste manier om kritiek te heb ben is het bieden van alternatieven en juist daarop is het plan van de heer Doevedans gericht. Hij wil een organisa tie in het leven roepen, die erop gericht is bij nieuw op te zetten projekten, indien nodig, kritiek te laten horen. Kritiek waarbij niet voorbijgegaan wordt aan eigen verantwoordelijkheid, maar die vergezeld zal gaan van een alternatief plan. Hiertoe dienen zoveel mogelijk architecten, deskundigen en beeldende kunstenaars zich in een der gelijke organisatie te verenigen, ganisatie zou zich op kunnen ste adviescollege, als controlerend appara of als een groot architectenburea waaraan zoveel mogelijk mensen de nemen. Uiteraard met behoud van teit. Deze laatste mogelijkheid beoogt niet een fusie tot stand te brengen tussen een aantal architectenbureau’s speciale samenwerkings- aankunnen en ontwikke- >te objecten. Natuurlijk zijn s van genoemde mogelijk heden ook denkbaar. Olof wegraces De Stichting Olofwegra- ces heeft in principe besloten om in 1970 ook een internationale wielerwed strijd op de Beekse Bergen te organise ren. De wedstrijd zal een week voor of een week na de inmiddels traditionele Olofwegrace gehouden worden. De or ganisatoren van de motorraces meenden dat er in wezen slechts zo’n klein verschil bestaat tussen beide sporteve nementen op het financieel-organisato- rische vlak, dat zij op deze wijze twee zeer belangrijke sportprojecten naar Tilburg kunnen halen met nagenoeg dezelfde werkzaamheden. De internati onale Olofwegraces willen een stevige brug naar de toekomst leggen met het oog op het definitieve circuit, dat met een bezoekerscapaciteit van 150.000 personen in de Beekse Bergen is ge pland. Daarom ook hebben de organisa toren deze keer voor de eerste maal in de geschiedenis van de Olofwegraces de mogelijkheid geopend voor de Tilburgse middenstand om schenkingen in allerlei vorm te doen. De bedoeling van deze mogelijkheid is het actief betrekken van Tilburg en directe omgeving bij dit internationale sportgebeuren. Ook prij zen in natura zijn nu ter beschikking te stellen en all schenkingen zullen in het programmablad worden gememoreerd. Voor de derde achtereenvolgende maal wordt het schouwburgseizoen geopend met een musical, die tot ieders verbeelding spreekt. De schouwburgdirektie wil daarvan een traditie maken, zodat nadat in 1967 de musical ’’Anatevka” en in 1968 ”Ja, ik wil” werd gepresen teerd, bij de aanvang van het theaterseizoen 1969/1970 de première voor het Zuiden van ons land van de wondermooie musical ”De Man van la Mancha” wordt gegeven. De mogelijkheid is niet uitgesloten, dat het volgende theaterseizoen wordt geopend met de Nederlandse pro duktie van de musical ”Hair”. De onderhandelingen daarover zijn thans in volle gang. nieuw is het opnemen ju Uitnodiging ie kunstenaars in de kring van ”Ik wil besluiten, waarmee ik begonnen ben. De mens dient centraal te staan wanneer wij praten over, denken en werken aan voorzieningen voor de mens. Een van de belangrijkste voor- De heer Doevedans is een idealist, dal merk je uit de bewogenheid waarmee hij zijn plannen motiveert. Centraal staat steeds de grote bezorgdheid waar mee hij de ontwikkelingen in stadsuit breidingen gadeslaat. Een ontwikkeling, waarvan hij zegt dat zij geschiedt op een wijze die alleen maar dient ter meerdere glorie van de planologen. Een ontwikkeling ook, die dreigt de mens ’’dood te drukken” in onleefbare woon ruimtes. De heer Doevedans meent dat wanneer de bewoners zelf niet in op stand komen, omdat iets beter is dan niets, het zeker tot de verantwoorde lijkheden van de architect behoort om een waarschuwend geluid te laten horen. Het gaat per slot van rekening niet alleen om woonruimte nu, maar vooral om leefruimte in de toekomst. heer en -vrouw bombardeert, de ezel drijvers, de barbier, de Moorse bede laars en vooral het slonzige en haast bestiale dienstmeisje in wie Quichot hoe dan ook de mooie en zuivere Dul cinea bljjft zien, zij allen hebben voor de arme ridder ”van de droevige figuur” slechts spot en hoon, trouwe knecht Sancho spe< te trouw en aanhankelijk! door dik en dun mee. Dinsdag was het voor Wimke Druyts een zeer bijzondere en belangrijke dag. Op die dag werd hij namelijk 45 jaar en zijn familie heeft zich zeer ingespannen om deze dag voor Wimke (wie in Tilburg kent hem niet? tot een zeer geschiedenis van Don Qiuchot en trouwe knecht Sancho Panza is >m bekend. Het boek is vele malen vertaald en het duo is dan ook over de gehele wereld een begrip geworden, een symbool van het geloof in het goede, zelfs tegen beter weten in. Zo werd de uitdrukking ’’tegen wind molens vechten” een spreekwoord. Deze achtergronden dient men te weten om de intrige van de musical met haar dubbelrollen goed te kunnen volgen. De dichter/schrijver Cervantes, door de In- quisite in de gevangenis beland, moet zich naar een door de gevangenen zelf ingestelde gewoonte eerst aan een schijnproces voor zjjn medegevangenen onderwerpen. Hij wordt schuldig bevonden aan ’’on vergeeflijke domheid”. Bij wijze van pleidooi verdedigt Cervantes zich dan, door zjjn medegevangenen het leven van Don Quichot voor te spelen. Zijn medegevangenen krijgen, naar gelang hun karakter, van hem rollen in dit stuk toebedeeld. Voor iedere personage uit het verhaal is er onder de gevangenen een geschikte vertolker te vinden. Allen waar Don Quichot mee in aan raking komt, de herbergier en zjjn vrouw, die hij onmiddelljjk tot kasteel- 5<3<S<3<3<XS<XXXS< Het uitgeloofde tientje voor een goede oplossing van ons kruiswoordraadsel gaat deze week naar de heer B. Stroot, Langestraat 66 te Tilburg. Proficiat. van het nieuwe projekt zullen circa 1.200.000 gulden bedragen. Aan de bouw van de hal die medio december van dit jaar moet worden opgeleverd, zodat de produktie begin januari 1970 kan starten, worden begonnen. Het i moderne hal met ramen op 1 den, zodat hitte veroorzaakt tense zonnestraling buiten wordt. Een wand zal breiding te vereenvoudig gevoerd in prefab bouv aanschaf van een ultra moderne machine brengt de automatisering in het bedrijf op een hoger plan. Het is de derde unit in het bedrijf die werkt volgens het halfkamgarensysteem. leden verleenden enthousiaste mede werking en speelden dat het een lust was. Zij werden nadien op getracteerd en Wimke was ir de hemel, maal alleer dat hij spelen. We zien Wimke de laatste tijd wat minder op straat om muziekgezel schappen te begeleiden. Dat ligt, zo zegt zijn zus Paula, niet zozeer aan het feit dat er in Tilburg steeds minder harmonieën de straat optrekken, maar vooral aan het feit dat Wimke televisie heeft en daar veel genoegen aan beleeft. Bovendien heeft hij dan nog zjjn werk bij de Riethoorn in Tilburg Noord, waar hij geen dag gemist wil worden. Het werk moet uiteindelijk doorgaan. Mevrouw Paula Druyts neemt hem bo vendien op vrije dagen graag mee voor een autoritje. Zoveel lopen is trouwens niet goed voor hem. De hele familie heeft mee feest gevierd. Voor Wimke was het zeker een van de mooiste dagen van zjjn leven. Dank aan de PTT-harmonie is op zijn plaats. Zij heeft een zeldzaam gebaar gemaakt Wimke op deze manier te willen felici teren en men kan ervan overtuigd zjjn, dat het hogelijk is gewaardeerd. Foto Van Aarle De heer Doevedans meent dat er een groot aantal architecten is dat evenzeer bezorgd is over de hierboven geschetste ontwikkelingen en vindt het voor de hand liggen, dat deze mensen zich eens gezamelijk gaan beraden over wat er moet gebeuren en hoe. Want dat er iets moet gebeuren is zijn vaste overtuiging. van een toekomstige stadsontwikkeling. Door economische belangen gedwongen hebben veel architecten toch al vaak hun creativiteit drastisch moeten beper ken en het zou daarom nuttig zijn als tegenwicht een aantal mensen mee te laten denken die nauwelijks economi sche bindingen erkennen. Het is zijn overtuiging dat economische belangen langzaam maar zeker het levensgeluk van de mens bedreigen. Op zjjn terrein komt dat heel sterk tot uiting in het steeds meer overgaan tot zogenaamde hoogbouw, een vorm van bouwen waar tegen de heer Doevedans ernstige be denkingen heeft. Fijne Franse Tienerpanta- lons „Ligne tube", rechte pijp met en zonder omslag v.a. 33,95 Shetland Truien „Mini of Maxi" v.a. 29,95 U.S.A, corduroy broeken in 15 kleuren v.a. 23,95 Bijpassende jacks 33,95 Per wijk zal gestart worden met een ’’warming up” in de vorm van een spe ciale propaganda-aktie de schouwburg betreffende. Elke wijk zal op het cen traal gelegen winkelcentrum worden verrijkt met een verlicht affiche-bord, zoals die ook geplaatst is bjj de schouw burg. Vervolgens wordt een voorver koopadres gevestigd en daarna zal op een weekend (zaterdag en zondag) ge deeltelijk in de wjjk (zo deze beschikt over een daartoe geëigend gebouw) en gedeeltelijk in de schouwburg een spe ciaal weekend worden georganiseerd. Tijdens dit weekend zal uiteraard aan dacht worden geschonken aan een aan tal kunstuitingen, die in de schouwburg zaal plaatsvinden, maar ook zullen ge sprekken mogelijk zijn met uitvoerende kunstenaars, zullen ateliers van beelden de kunstenaars worden bezocht en zal tijd en ruimte beschikbaar zijn der deskundige leiding zelf kre werken. Fel gekant is de heer Doevedans tegen Hoogbouw. Hij komt al pratend over deze bouwwijze tot een aantal krasse uitspraken,zoals de reeds eerder ge- schrevender genoemde opmerking dat hoogbouw alleen maar zoals de reeds eerder genoemde opmerking dat hoog bouw alleen maar kunnen bereiken door hoogbouw omdat een ’’grote stad” nu eenmaal pas dan meetelt wan neer het over kollossale gebouwen en wolkenkrabbers beschikt. Verder vindt de wanneer het over kolossale ge bouwen en wolkenkrabbers beschikt. Verder vindt de heer Doevedans dat de huidige wijze van industriële hoogbouw in de toekomst wel Brabant nog lang niet noodzakelijk is. Verantwoorde hoogbouw kost namelijk zoveel vrije ruimte om het gebouw heen, dat even goed eengezinswoningen gebouwd kun nen worden. Als rondom een hoog bouw niet voldoende ruimte geprojec teerd is, dan is van een onverantwoord bouwen sprake, iets dat in de toekomst de verantwoordeljjken van nu wel eens zwaar aangerekend kan worden. Hoe paradoxaal het ook klinkt, in tijd waarin de ene textielfabriek ns andere haar poorten sluit, is een van de grootste zorgen van het bedrijf het per soneelsbestand. Op dit ogenblik zijn er eigenlijk al te weinig mensen om de bestaande machines te bemannen en het wordt voor het bedrijf dan ook een toer om voordat de nieuwe machine fh gebruik wordt genomen de benodigde mensen in dienst te hebben en op te leiden. De direktie van De Wijs looft onder haar personeelsleden zelfs al premies uit voor het aanbrengen van een nieuwe werknemer. Vaklieden zijn welkom bij De Wijs in C lijkheden die iedere archit kunstenaar, drage te kur pen van een betere leefruimt als voorlopig coördinator te schouwen en mij op te bellen of te schrijven zodat wij met zijn allen kun nen komen tot een oriënterend gesprek. Het adres is: A.M. Doevedans, zijn allen kunnen komen tot een oriënterend ge sprek. Het adres is: A.M. Doevedans Burgemeester Vugslaan 5, Berkel-En- schot, telefoon 04251-1581.” Voor de aangeschafte produktielijn, welke de modernste van heel Europa is, zal een nieuwe hal worden gebouwd van 45 x 25 meter. De totale kosten TOT ZIENS EMMASTRAAT 8, TILBURG

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1969 | | pagina 1