EL l! Taptoe Exbando in Oosterhout IS de 50.00 bereik Stadsschouwburg nodigt heel Midden-Brabant op „schouw”-dag 1200 Zieken en bejaarden zondag middag naar de Stadssporthal JK rs nt Op dit moment 1,75 BRADERIE Jul. v. Stolbergstraat 9,50 CH 3OT DE WIJNHAL TUBE" )OT OBBENS GRATIS H. de Zeeuw I Nieuwe kennismaking met een cultureel bedrijf Uitslag loterij hengelaars combinatie Maandelijks Jazz in "Paradiso bezorgers Fa. A. SPIJKERS ZN. <5 no's Onze grote omzet is uw voordeel v.a. 129,95 v.a. 185,00 ^WEEKBLAD VOOR HET VAN BRABANT ZATERDAG 6 SEPTEMBER „OPEN HUIS” EEN BLOEM VOOR EEN ZIEKE v.a. 92,50 T' S 20 jaar „Moeders wil is wet” 369 - pagina 14 OPLAGE 50.000 DN 20922 t maar ook zij die tot nog toe geen voet in de Stadsschouwburg zette, reedkomen van flats en wonin- :herm en in de Vele attracties Tot 22.00 uur „KOMT U OOK?" Grootste Antiekmarkt BIJVERDIENSTEN Aanmaldan: Aan ons kantoor N.$.-pMn 14. OP DE BRADERIE schenkt WIJN VAN HET VAT zoals in uw vakantieland I 75 ct. per glas JULIANA v. STOLBERGSTRAAT foto's Huishoudelijke, l Tilburg en Om MINI- of VOUWFIETSEN (zie elders in dit blad) Perzische tapijten II UNION JACK k DROGIST LEON hun repertoire te laten zien. rtrekt er, fi- Donderdag en vrijdag Donderdag 4 september 1969 13e jaargang no. 630 Rouge Blanc Rosé VARA TV □It halogeen- adstafel Wij vragen GASVERW ARMING SHOW de Hart van Brabantlaan, de stu dentenflats in de Stokhasselt en woningen in het villapark en En- schot vormt daartoe thans de aanleiding. ENGAAS ENGAAS GAAS GAAS DE TILBURGSE KOERIER NU 50.000 EXEMPLAREN LEO Xlll-straat 60 TILBURG TELEFOON 21767-31317 X CANADIAN STOCKS van Noord-Brabant In do «porthal van Haaron (bij Oitterwljk), zaterdag en zon dag 6 en 7 september telken» van 1 tel Men Pos- van inter- Voor betere drop PIUSPLEIN 6 y hoek y >^E«nma«»raal^^^ iper 24775 I. at 16-18 RIJWIELEN, compleet - dames of heren LICHTGEWICHT RIJWIELEN - 5 versnellingen voor een wijk in GOIRLE en een wijk in TILBURG (Stokhasselt). Liefst woonachtig in de omgeving doar- september a.s. zal t Magazine maan- nd rijde pijp i brede omslog. rtujaars- Tot 1 arts I Van v. d. Schrade v. Spaei tel. 734( Seej MjJUS u, de 2 hes Mancha’ burg wordt DIERENARTSEN Rasenberg, Bosscheweg 110, tel. 04251- 1648. TANDARTSEN lorv else weg 182, tel. 23648. Spreekuurtijden zaterdag en zondag van 12.00-12.30 en van 17.30-18.00 uur. Keuze Uit meer don 1 OOOden Alle met certificaat Ook in koper en tin een groot assortiment Komt langs en overtuigt U van onze toch al ZEER LAGE PRIJZEN Corduroy velours terken v.a. 23,95 mee te groeien in oplage. Begon- nen met een aantal van rond de js dan hartelijk welkom. Men kan er kennis nemen van het nieuwe programma, wat ronddwalen over en achter het toneel en in de Franse coltruien, noturelkleur met brede ribbel 28,50. REGENBROEKEN REGENJACKS REGENFIETSCAPES U.S.A.-PUKKELS TIEN ERRANTALONS JAGERS- en VISSE MOTOROVERAUS JACKS. Pantalons rechte wi ook met I In toffe kleuren. van BERGEN Rijn. I fares. Di kampioer PROTESTANTSE BEGRAFENISONDERNEMING tijdelijk tel. 25525 b.g.g. 33370 GOIRLE Leeuwenberg, Kerkstraat 10, Goirie, tel. 04247-1213. Ophalen en thuisbrengen bij reparaties bo ven 8, Enorme sortering Cc iean5 alle wereldme,™. H Besterdplein 37 Tel. 23306 TILBURG, dinsdagavond De zomer nadert haar einde. Nog en kele weken en wij zullen de fraaie herfsttinten weer om ons heen zien. De Stadsschouwburg moge dan de laatste maanden niet al te veel met activiteiten naar buiten zijn getreden, dat neemt niet weg dat er door direktie en medewerkers hard is gewerkt om Tilburg en Midden-Brabant weer een aantrekkelijk schouwburgseizoen te geven. De opening van dit nieuwe seizoen staat te gebeuren op vrij dag 12 september met de musical „De man van La Mancha”. Vooraleer bet zover is krijgt het publiek - en wie behoort daar niet toe - de gelegenheid eens nader kennis te maken met de Stadsschouw burg. Daartoe heeft de heer Leo N. de Brabander, die de direktie van de Stadsschouwburg voert, voor zaterdag 6 september een Koerier steeds reden geweest „open huis” georganiseerd. Iedereen, jong en oud, trouwe bezoekers (YfflAIPn in Tlpcrrrn- «ma»» xxxx.V in fln verreweg de grootste oplage de beste typografische verzorging de duidelijkste druk de laagste advertentie tarieven Naast het individuele show-optreden van elk korps, zullen voor het eerst dit jaar meerdere korpsen gezamenlijk een muzikale showparade uitvoeren. Aan het slot van de taptoe zullen de 400 medewerkers zich aaneen rijgen voor de TAPTOE-FINALE, een grandioos en indrukwekkend slotstuk van een boeiend kijk- en luisterspel. EXBANDO is de beste niet militaire taptoe van ons land, een stopwatch show met bcroepsallure, maar met be houd van het enthousiasme en de char me van amateurs. 10,75 13,75 8,50 4,75 5 29,95 5ERSPAKKEN - LEGER- 25.000 exemplaren bereiken wij 7 2’ 2.2 2 deze week de 50.000. Het ge- kleedkamers, een kopje koffie drinken in de artiestenkantine en daar reedkomen van flats en wonin- een praatje met hen maken, maar men kan ook genieten van de gen in de Generaal Smutslaan, vele beroepsartiesten, die daar zaterdag zullen zijn om vast iets uit TILBURG dinsdagavond De voortdurende uitbreiding van Tilburg is voor de Tilburgse Lenny Ruhr Om half vijf zal de open dag wor den besloten met een optreden van Lenny Kuhr, die begeleid wordt door haar eigen combo. De grote zaal zal dan ongetwij feld voi zijn, zodat zij die dit op treden willen bijwonen tijdig aanwezig moeten zijn. Kosten zijn er aan het bezoek aan de „Schouw”-burgerdag niet ver bonden. De Stadsschouwburg is de gehele dag, tot vijf uur ’s mid dags wanneer het optreden van Lenny Kuhr wordt beëindigd, gratis toegankelijk. Guus Hennus en Johnny Kraaykamp, hoofdrolspelers uit „de man van la 1” de musical waarmee in Til- het nieuwe schouwburgseizoen geopend. Bij 'n overlijden in Uw familie, zowel 's nachts als overdag, belt U eerst ons, wij nemen al de zor- gen, betreffende de begrafsnis van U over R.-K BEGRAFENISONDERNEMING DENISSEN Tel. 25525 b.g.g. 33370 LET OP HET JUISTE ADRES WILHEIMINAPARK 127 UITGAVE J. DE BEER - LID VAN DE N.H.H.P. REDACTIE EN ADMINISTRATIE: N.S.-PLEIN 14 - TILBURG TELEFOON 04250-30783 - POSTGIRO 1126745 VERSCHIJNT IN GEHEEL TILBURG - GOIRLE - DONGEN - LOON OP ZAND - BERKEl - ENSCHOT EN MOERGESTEL TOT ZIENS EMMASTRAAT 8, TILBURG Jul. v. Stolbergslr. 15 (centrum) Tilburg MANCHBSTER-WERK BROEKEN „Schuttersveld", met extra verste vigd kruis, lOOen werkelijk te vreden klanten ƒ29,95 (ook lever baar in extra grote buikrrraten). Bijpassende MANCHESTER-VESTEN ƒ43,50 KOLENDRAGERS-VESTEN van manchester, met lederen njg en schouders 73,50 Nu de vakanties voorbij zijn, begint de Verzamelaars Vereniging Tilburg weer met haar ruilbeurzen en wei op zaterdag 6 september a.s. van 14.00- 17.00 uur in de zaal Kwaadeindstraat 127. Alle verzamelaars zijn hier welkom. Op zondag 7 september organiseert deze vereniging haar grote muntenbeurs. Deze beurs wordt gehouden in Hotel- Café-Rest. „De Postelse Hoeve”, Dr. Deelenlaan 1. Tilburg. Onder de culturele evenementen in Oos terhout neemt de jaarlijkse taptoe Ex bando een zeer bijzondere plaats in. Dit gebeuren vormt op zaterdag 6 septem ber ajs. wederom een feest van klank, kleur en licht. De 14e Exbando-show, die zich af speelt op de intieme Markt aan de voet van de oude St.-Jantoren, laat de bezoekers kennismaken met de meest spectaculaire drumbandkorpsen. Het kijk- en luisterspel, dat Exbando stand heet, wordt op gang gebracht, in vaart hippe gehouden en stilgezet volgens een rninu- „mor tieus tijdschema. De aanvang en het slot van de taptoe, resp. om 21.00 en 23.00 uur, zullen worden aangekondigd door de machtige klokslagen van de St.- Jantoren. De muzikale- en artistieke leiding van de taptoe Exbando is in goede handen bij de heren W. Laros te Roosendaal en C. Bos te Nijmegen. De Exbando-show wordt gepresenteerd door de navolgende korpsen: Drumband „De Trommelaeren Roesendaele” uit Roosendaal. Dit nationaal vermaarde korps wist tot twee maal toe op het wereld-muziekconcours Kerkrade de hoogste internationale ouderscheiding in de marswedstrijden te behalen. Fanfarecorps „Groszen-Linden” uit Groszen-Linden. Dit 60 man sterke Zondag 7 september k Van zondag 8 uur tot maandagochtend 8 uur: v. Genderen-Stort, Nwe. Bosscheweg b 24, tel. 23662. Cottaar, Korvelplein 47a, tel. 20704. k Velthuyse, Baden Powell-laan 56, tel. 72639. v. Haaren, Hoefstraat 214. Tel. 22401. k Reynen, Korv Spreekuurtijde 12.00-12.30 ei APOTHEKERS Zondagsdienst vanaf zaterdagmiddag K 13.00 uur. Joosten, Nieuwlandstraat 19, tel. 26462. Kerssemakers, Wilhelminapark 28, tel. 26632. b b S korps behoort tot de beste Duitse trom petterkorpsen. Stadt Eyndhoven uit Eindhoven. Stadt Eyndhoven” uit Einrhoven. Ie prijswinnaars met lof op het laatst gehouden WMC te Kerkrade. Drumband „Excelsior” uit Oosterhout. Een mixed-korps van 60 man met natio nale en internationale bekendheid. Fanfare „St.-Cecilia” uit Millingen a/d Een van Nederlands beste fan- Dit korps was in 1964 Lands- sn. Nationaal Majorette-Peloton uit Bergen op Zoom. Deze internationaal vermaar de groep trad reeds in 6 Westeuropese landen op. Een speciale attractie in het taptoe-pro- gramma vormt zeker de Rolschaats- groep „The Roll Dolly’s” uit Utrecht. Deze groep zal in specifieke kleder dracht een Griekse en een Hongaarse Dans uitvoeren. Stichting voor Huishoudelijke- en Ge- zinsvoorlichting Tilburg en Omstreken. Adres: Gasthuisring 51, tei. 21076. Spreekuur leidster: maandag, woensdag en vrijdag van 14.00-17.00 uur. Gelegenheid tot consumenteninformatie op Gasthuisring 51 (tel. 21076): maan dag en dinsdag van 9.00-12.00 uur; woensdag, donderdag en vrijdag van 14.00-17.00 uur en op ons dependance in Stokhasselt: Corellistraat 273 (tel. 35772): dinsdag van 14.00-17.00 uur en in onze eigen ruimte in het dienstencen trum Reinevaartstraat 55 op dinsdag van 14.00-17.00 uur. Voor inlichtingen en opgaven betreffen de de cursussen en lezingen, het uitzoe ken van vouwbladen etc. is ons kantoor geopend dagelijks: maandag t/m vrijdag van 8.30-12.30 uur en van 13.00-17.00 uur. Ons gironummer is: 1098149. Lederen en vistram colberts en fades 51 aansluitend een theater-supermarkt. Op deze markt zijn alle abonnementen te verkrijgen, alsmede couponboekjes, 65 -pluspaspoorten en verder alle informa tie die men wenst. Uniek in Nederland is het super-abonnement. Men kan dan een keuze doen uit ongeveer 60 voor stellingen en daaruit zijn eigen abonne ment samensteller), Onderwijl zullen verschillende kunste naars optreden in de Studiozaal en in de grote zaal. Een groot aantal gezelschap pen heeft afvaardigingen verzorgd, zo dat er ongetwijfeld veel te genieten zal zijn. In de Falstaffkelder wordt een doorlopend kinderprogramma verzorgd. Ouders die hun kinderen even kwijt wil len, kunnen deze brengen in de crèche, zodat zij ongestoord rond kunnen wan delen. In de foyers zullen verschillende beel dende kunstenaars aan het werk zijn, maar er is ook ruimte gelaten voor eigen creativiteit. Daartoe zijn twee „hoeken” ingericht. Bij een centrale informatiepost kan men zich de weg laten wijzen naar de verschillende afdelingen. Ook de heer Leo N. den Brabander is voortdurend aanwezig voor allen die met hem in kon- takt willen komen. Alle facetten van het culturele leven, zoals de Stadsschouw burg dat het komende seizoen presen teert, worden belicht. TILBURG, dinsdagavond Terwijl leden van het actiecomité „Een bloem voor een zieke” nog laat bezig zijn aan het treffen van de laatste voorbereidingen, hebben zij in ieder geval de zekerheid, dat hun met zoveel enthousiasme begonnen actie een succes zal worden. De 2500 kooitjes die verkocht moesten worden om de actie financieel rond te krijgen zijn de deur uit. Ook via de bank zijn nog enkele giften binnengekomen. Hoewel het actiecomité en de leden van het Stedelijk Operettekoor zich erg hebben ingespannen om deze actie mogelijk te maken, moet het laatste woord van dank toch uitgaan naar de velen die door het kopen van een kooitje de actie financieel mogelijk hebben gemaakt. Zij hebben bijgedragen een mooie actie tot een succes te maken. Zondagmiddag om twee uur begint de uitvoering van Der Vogelhandler, maar het actiecomité wijst er nadrukkelijk op, dat vanwege de te verwachten toeloop het zeer gewenst is dat men rond half twee in de sporthal aanwezig is. I behoeft er zich niet te vervelen. De tiljons, een Tirolerkapel van de PTT- barmonie, zal vrolijke klanken verzor gen. De stedelijke politie heeft toege zegd aanwezig te zijn om waar nodig het verkeer te regelen. Uit de talrijke wijken van Tilburg alleen al, zijn via de parochiële comités onge veer 900 aanmeldingen binnengekomen van mensen, die de uitvoering graag wil len zien. Uit de dorpen uit Midden-Bra bant zal een deelname komen van onge veer 450 en met de genodigden mee zal zeker een aantal van 1200 worden be reikt. Toch is de aanmelding nog mo gelijk, want de sporthal heeft een grote capaciteit. Een colonne van het Rode Kruis zal een belangrijk aandeel hebben in het vervoer van bedlegerige zieken. Mochten er zieken of bejaarden zijn, die nog niet over vervoer beschikken, dan kunnen zij zich wenden tot de hulpcen trale telefoon 33584. Bij wijze van uit zondering zal die ook met het weekend gedurende enkele uren bereikbaar zijn. Dat zou dan moeten op zaterdag tussen vier en zes uur en op zondag tussen half elf en twaalf uur. De organisatoren heb- Nieuw.traat 172 (hoek Trouwiaan) g Talrijke verbeteringen De heer Leo N. de Brabander zegt het niet zonder trots: „De Tilburgse Stads schouwburg behoort tot de allerbeste van Nederland. De gezelschappen ko men graag naar Tilburg, want zij vinden er niet alleen een schitterende technische outillage, maar bovenal een prettige sfeer en een goed publiek. „Het is duide lijk”, aldus de heer Den Brabander, „dat onze schouwburg een goede functie ver vult in Tilburg en wijde omgeving. Ook uit Turnhout en omgeving kennen wij talrijke vaste bezoekers. Toch willen we het nog ’ns goed naar voren brengen: de schouwburg is er voor iedereen. Hij staat midden in de gemeenschap en heeft daar een rol te vervullen”. Vooral om dit thema nog eens onder de aandacht van iedereen te brengen wordt de ”Schouw”-burgerdag gehouden. De schouwburg schouwt, presenteert zich zelf als het ware aan iedereen die het maar zien wil en een komst aanstaande zaterdag naar de schouwburg is zo aan trekkelijk mogelijk gemaakt. Zaterdagmorgen om half elf vert vanaf het NS-plein een open landauer, met daarin gezeten drie levensgrote fi guren uit de Fabeltjeskrant onder aan voering van niemand minder dan mijn heer Den Uil, voor een tocht door de stad. Jeugddrumband De Sandy Boys loopt voorop. Via Heuvelring, Piusplein, Juliana van Stolbergstraat en Heuvel straat hoopt men rond elf uur via de Oude Markt bij de Stadsschouwburg te arriveren. De hoofdingang zal dan om getoverd zijn tot een feestelijk sprook jesbos. Tijdens de tocht zullen duizenden vlaggetjes worden uitgereikt, zodat heel Tilburg zal weten, dat de Stadsschouw burg zijn vlaggetjesdag houdt. De op merkelijke, felle, nieuwe kleuren met het nieuwe vignet zullen daarbij zeker op vallen. Eenmaal op het podium gearriveerd is het woord aan mijnheer Den Uil, die zeer zeker belangrijke dingen te zeggen zal hebben. Na een optreden van de Sandy Boys is dan de „Schouw”-burger- dag geopend. Op talrijke punten binnen de Stadsschouwburg beginnen dan de activiteiten, en worden alle ruimten opengesteld voor het publiek. In de foyer zal een fototentoonstelling zijn over het ontstaan en totstandkomen van een toneelstuk. In de pauze-foyer wordt een grote informatiestand geplaatst, met ben ervoor gezorgd dat er tijdens de uit voering in de sporthal voldoende men sen aanwezig zijn om hulp te bieden. Er zullen enkele artsen zijn en een aantal verpleegsters. Namens de bezoekende zieken en bejaarden een hartelijk woord van dank aan de Tilburgse bevolking, maar zeker ook aan het 'bestuur en de leden van het Stedelijke Operettekoor en van Vereniging De Zonnebloem. Zij hebben prachtig werk gedaan. Uitslag loterij Hengelaars Combinatie Tilburg en omstreken, ten bate van In stituut „Henricus” te Nijmegen. 24 augustus 1969. Ie prijs 16230; 2e prijs 19784; 3e prijs 18515; 4e prijs 241; 5e prijs 17942; 6e prijs 10442; 7e prijs 19822; 8e prijs 2927; 9e prijs 18496; 10e prijs 7005; 11e prijs 14676; 12e prijs 10039; 13e prijs 5121; 14e prijs 483; 15e prijs 4317; 16e prijs 9662; 17e prijs 9013; 18e prijs 4830; 19e prijs 13468; 20e prijs 3427; 21e prijs 4625; 22e prijs 1641; 23e prijs 1741; 24e prijs 1382; 25e prijs 2347; 26e prijs 4420; 27e prijs 4169; 28e prijs 3890; 29e prijs 13530; 30e prijs 14893; 31e prijs 19449; 32e prijs 1099; 33e prijs 2259; 34e prijs 6965; 35e prijs 4912; 36e prijs 18963; 37e prijs 14498; 38e prijs 715; 39e prijs 11815; 40e prijs 986; 41e prijs 16341; 42e prijs 613; 43e prijs 1918 44e prijs 11712; 45e prijs 13755; 46e prijs 12653; 47e prijs 3200; 48e prijs 9818; 49e prijs 1175; 50e prijs 11182. Prijzen kunnen worden afgehaald bij A. Marinus, Van Grobbendonckstraat 32, Tilburg, ’s Avonds na 18.00 uur. Met ingang van 10 s VAR A’s Radio Jazz delijks een directe verbinding tot brengen met het Amsterdamse ontmoetingscentrum „Paradiso”, waar elke maand een jazzconcert zal worden gegeven onder het motto „Jazz in Para diso”. Met „Jazz in Paradiso” wordt een ini tiatief voortgezet dat vorig jaar is ont plooid door de tenorsaxofonist Hans Dulfer en dat zich van meet of aan mocht verheugen in ’n geweldig succes. Gezegd mag worden dat ’t initiatief van Hans Dulfer een grote opleving in de jazz tot gevolg heeft gehad. Verschil lende vooraanstaande jazzgroepen en -solisten, Nederlandse zowel als buiten landse, zullen ook in dit komend seizoen weer in Paradiso gaan musiceren. Met te K de overname van de jazzconcerten in ondt Paradiso hoopt de VARA een stuk jazz traditie nieuw leven in te blazen. In de jaren dertig waren de rechtstreekse ra dioprogramma’s vanuit de Cotton Club ïeSbSSnd™ Duke E"i°8'“ “ST DOKTERS WEEKENDDIENST de Ruyter en Aad Bos, hopen met deze Zaterdag 6 september programma s uit Paradiso, iets van de specifieke sfeer van deze jazzconcerten Tot 10 uur ’s morgens is uw eigen huis- aan de radioluisteraars over te brengen. arts beschikbaar. Van 10 uur tot zondagochtend 8 uur: Vaart, Tuinstraat 85, tel. 23225. Ier, Vierwindenlaan 23, tel. 72275. lendonck, Lage Witsiebaan 101, 467. ïgers, Rosmolenplein 35, tel. 25421. Het KRO-radioprogramma „Moeders wil is wet” bestaat in oktober 20 jaar. In het kader hiervan zal Mia Smelt op 30 september, 2 en 3 oktober drie pro gramma’s brengen die in het licht staan van dit 20-jarig bestaan. Bij wijze van inleiding op deze viering werd in het programma van maandag 1 september een wedstrijd uitgezonden, die uit 2 delen bestaat. Een deel van de quiz was nagenoeg geheel afgestemd op de oudere luiste raars, terwijl het tweede deel uit een op dracht bestaat, waaraan door iedere luisteraarster kon worden deelgenomen. Er waren twee hoofdprijzen van 500 gulden te verdienen, terwijl voor het tweede deel van de quiz nog een prijs van 250 en een derde van 100 gulden is uitgetrokken. In deze uitzending waren fragmenten te beluisteren die tijdens het jubileum „10 Jaar Moeders Wil is Wet” werden uitgezonden. Dit programma werd des tijds samengesteld en uitgevoerd door omroepers en technici.

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1969 | | pagina 1