L NIEUWS het is nog topmarkt het wordt Opsporing verzocht Clubhuis Korvel groeit uit tot echt cultureel centrum [EN Straatbelasting In afgelopen jaar méér dan 35.000 bezoekers ONDANKS VERHOGING UNT DANSEN TERRA NOVA - DANSLESSEN De Duvelérs komen met nieuw idee Tuinfeest in Oirschot I I I I I I I I I I I I I I I I I I I ^N^WEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABANïJj^^^^^ FA. A. SPIJKERS ZN. 297 meldingen in vier weken 0011 Voor snelle hulp nog onvoldoende bekend „Cartoonale” in Veldhoven 969 - pagina 10 I 20922 a.s. zaterdag 23 augustus van harte wel kom tussen 3 en 5 uur. van rstig it er op zaterdag M letterspeurtocht Ml van tien i iOP prijsstop met maar liefst 40% verhoogde. en de ISTREREN! II UNION JACK nu 468, nu 598,— nu 498,— nu 598,— nu 895, nu 748,— nu 798,— nu 598,— nu 598,— iu 798,— - voordeel Vouwfietsen Dames- of herenrijwielen Donderdag 21 augustus 1969 13e jaargang no. 628 Nog meer belangwekkends Beginnerskursus op zaterdag van 19.00-20.45 uur Start13 september a s. Kursus latijns-amerikaanse dansen op vrijdag van 19.30-21.15 uur Start: 12 september a.s. KOSTEN15 lessen - medaltest voor f 45,-- Inschrijving dagelijks bij de Stichting Soc. Cult. Centrum „TERRA NOVA", Nieuwlandstraat 44 Telefoon 26269 vul dan jnze af- toestel DROGIST^ UITGAVE J. DE BEER LID VAN DE N.H.H.P. REDACTIE EN ADMINISTRATIE N.S. - PLEIN 14 - TILBURG TELEFOON 04250- 30783 - POSTGIRO 1126745 - OPLAGE 48.700 VERSCHIJNT IN GEHEEL TILBURG - GOIRLE DONGEN - LOON OP ZAND - BERKEL - ENSCHOT EN MOERGESTEL v.a. 29,95 Truitjes Jassen Heerlijk I I wat een sor- TOT ZIENS. Wie prijs- mej. i met zu° gen, sbben na1 aanknopii vorm va sr succes. PROTESTANTSE BEGRAFENISONDERNEMING tijdelijk tel. 25525 b.g.g. 33370 Hamol- huidverzorging kPIUSPLEIN 6 HOEK EMMASTKAAT Deze,, stukje onder Een van deling zijn stuur stelt delijk iedere behoort neer ge- isen zijn Indiei vereis naar ZOET Muzikale medewerkir door de South Sea 1 op Zoom en het Mi v.a. 96,50 v.a. 129,95 (een Batavus produkt) WIJ hebben een geschikte betalingsregeling van f 3,50 per week Sportrijwielen met 5 versnellingen v.a. f 185,compleet LEO XIII straat 60 TILBURG TELEFOON 21767-31317 „rammelkast” - technisch een knap e werk werd in de vrjje tijd en binnenkort feestelijke heropening MIDDENSTANDSWARENHUIS N.V. HEUVELSTRAAT-TILBURG den, die st instal- twerker. opn&uic worden Ramme king aan sommi gerenverenij van ganiseert op wedstrijd vonden De herer Broos zij: grote atui verdere jrsus. U De aanvang is om 20.00 uur. Leuk inge richte bars met heerlijke snacks maken een verblijf smakelijk tot in de late uur tjes. de „Swi .eurten Leon s „General Ike Monty” en Leeuw alias „Swinging Ro- graag gehoorde programmr’* iisco die ader cijfers leert dan al snel dat Tilburg nog steeds zeer gunstig afsteekt. Óverigens werd bij de goedkeuring van de begro ting voor dit jaar deze belastingverho ging ingecalculeerd om de gestegen uit gaven mede te dekken. Op het ogenblik van de goedkeuring was er niet alleen geen sprake van een prijsstop, maar kon niemand zelfs maar voorzien dat een dergelijke regeringsmaatregel nodig zou zijn. Het clubhuis aan het Korvelplein heeft een bij zonder goed en drukbezocht jaar achter de rug. ding uit~| 3E i s i co' i fostzegel gr Per so Programma over Radio Veronica Uit het enorm gestegen aantal bezoekers mag worden geconcludeerd dat het clubhuis duidelijk voldoet en in een behoefte voorziet. Onder de bezielende leiding van de heren Sjef Klijssen, Ben de Lange en de immer actieve kapelaan Goedhart, wordt nu in het komende jaar een geduchte uitbreiding aan het programma gege ven, waardoor opnieuw gedemonstreerd wordt dat Clubhuis Korvel zich ontwikkelt tot een echt Cultureel Centrum. Ook is het gebleken dat de bezoekers niet meer alleen uit de stadswijk Kor vel komen, maar bij diverse activiteiten tot uit alle uithoeken van de stad. Dit in het vorige jaar behaalde succes is er de reden van geworden dat het Clubhuis in het komende jaar zowel wat werkwijze als accommodatie betreft een nood zakelijke verandering gaat ondergaan. Zuinig beheer Door een zuinig beheer zijn de belasting tarieven in Tilburg al jaren aan de lage kant. Zozeer zelfs aan de lage kant dat er bijna van een wanverhouding sprake kan zijn. Voor de belastingverhoging, bedroeg de straatbelasting per jaar per hoofd van de bevolking in Tilburg 6,43 l .vervallen via 0011 gemeld uit de vaQ oorzaken waar- en. Aangezien ^mnuge gevallen voor de me]din| het nummer 001 meldingen 336. Van deg297 geconcludeerd worden via de 001 l-lijnen als via de nor male alarmlijnen. Een advies om het alarmnummer 0011 voor brandweer, politie en ambulance dienst alsnog duidelijk zichtbaar bij de telefoon te noteren is dus niet overbodig. Het Nieuw op zaterdag 2. Tuinfeest dat zal zijn. Met een feestelijke verlichting, toepasse lijke muziek van wee orkesten en een gezellige inrichting zal het prettig dansen zijn in de tuin van Bar ’t Geveltje aan de Markt te Oirschot. teren haar straatbelasting ondanks een door de regering afgekondigde wct prijsstop met maar liefst 40% verhoogde. Dit was voor ons aanlei- Lie- ding om eens nader te gaan praten met de Wethouder van Financiën, de heer F. I. M. Mannaerts. „In de eerste plaats vallen de gemeen telijke belastingen niet onder die fameuze prijsstop van de regering en ten tweede is het louter toeval, dat deze belastingverhoging, ik geef toe een l>eetje ongelukkig, samenvalt met een algemene tendens tot kostenstijging. Aan de hand van de cijfers, die een goede ver gelijking mogelijk maken, wil ik U echter aantonen dat de gemeente Tilburg met name met deze straatbelasting, ondanks die verhoging van 40%, nog ver achter blijft bij het belastingpeil in andere ge meenten”, aldus wethouder Mannaerts. Willem van dit kon onze :n bij plaatje schieten van de i al in kerende toeschouwers. cirkeltje heeft blijkens drukking zo geleder dat wij he vervoegt haantje s bon van 1 -Kok' iedere zaterdagavond van 21.00-23.30 uur vanaf a.s. zaterdag 23 augustus voor 16 jaar en ouder. Kosten f 1,25 iedere zondagmiddag van 14.30-16.30 uur vanaf zondag 24 augustus, vanaf 14 jaar. Kosten f 0,75 in onze grote zaal, Nieuwlandstraat 46. Stichting Soc. Cult. Centrum „TERRA NOVA" Nieuwlandstraat 44-46 Tilburg Op 1 juli stelde minister Beemink in de centrale meldkamer van ’t Hoofdbureau van Politie het algemeen alarmnummer 0011 in gebruik. Het was een landelijke primeur voor Tilburg waarvan men bij de overheid hoge verwachtingen heeft. Door het centrale alarmnummer werd het namelijk mogelijk om snel in contact te komen met de instantie waarvan in geval van nood hulp verwacht mag wor den zoals brandweer, ambulancedienst en politie. Op het nummer 0011 in Tilburg zijn aangesloten Alphen en Riel, Baarle Nas sau, Berkel Enschot, Diessen, Goirle, HilvarenbeekHoge en Lage Mierde, Oisterwyk, Oost en West Middelbeers, Moergestel, De V Een van de bij de jeugd meest geliefde zaken in clubhuis Korvel is het luiste naar en dansen op muziek uit di ing radio rammelkast”. Om bei zorgen hier de disc-jockeys bregts alias „General Ike I ^hu^gl^g’gehooïdê’ programma’s, lv,VKe u,e «nieuze prysstop van ut regvri op een disco die door een aantal vrijwil- en ten tweede is het louter toeval, dat deze belastingverhoging, ligers onder leiding van Henk van der Ven is gebouwd. Van een van die pro- Oirschots Toneel organiseert 23 augustus a.s. een gezellig «t voor eenieder toegankelijk »n de onderwerpen welke in behan- zijn is het embleem 1970. Het be- □L^xt voor om te komen tot één ste- carnajvals-embleem, dat dan ook rechtgeaarde Kruik en Kruikin ri te dragen. Regencapes Jacks - Ja: Heerlijk, t. Wat een kleuren, v gramma’s is nu door Radio Veronica een opname gemaakt, die tezijnertijd zal m uitgezonden. De Swinging Radio nelkast verleent ook zijn medewer- vmmige instuiven van de jon- iging Trap Op. De actieve 1 deze jongerenvereniging or- K 26 april een grote Brabantse voor Disc-Jockeys. Zij hebben irettier Ted de Braak bereid ge- om in de jury zitting te nemen, en Jan van der Schoot en Ad zijn samen met Maria Kroon de animators van deze stunt. Indien de weersomstandigheden zulks vereisen zal het feest verplaatst worden de zaal van de bar, die eveneens vnodig een metamorfose zal ondergaan, [uzikale medewerking wordt verleend Hawaiians uit Bergen fixer Trio uit Tilburg. 5 Camavals-organisatie „Til- s actie-groep „De Duvelérs” 1 volop met de voorbereidin- Damaval 1970 bezig. Samenwerking Het bestuur van de Winkeliersvereniging Korvel Vooruit en de leiding van het Clubhuis Korvel hebben naarstig ge zocht naar mogelijke aanknopingspunten om te komen tot een vorm van samen werking, en niet zonder succes. De eerste resultaten van deze samenwerking zijn bekend. Allereerst wordt er op zaten3-- 23 augustus een grote letterspeurto,— georganiseerd, waaraan jong en oud uit de hele stad kan meedoen. Het wordt een rébus die opgelost dient te worden en waarbij men aan de hand van rebus kaarten in de etalages van bij de winke liersvereniging aangesloten middenstan ders, de oplossing kan, vinden. Deel nemers aan deze rebuswedstrijd dienen hun puzzelkaart tussen 2 en half 3 op het clubhuis af te halen. Tussen 5 en 6 uur moeten de kaarten dan weer terugg bracht zijn, zodat tussen half 8 en half de prijsuitreiking kan plaats vinden. I zijn vele prachtige prijzen te verdiene zodat het de moeite loont om mee te doen. Een tweede gevolg van de samen- werkir clubhi keliersvE versprek clubhuis zal verme idee voor andere wij Tenslotte kunnen bedrijven en huiseige naren, die door deze belastingverhoging getroffen worden, een deel van deze kos tenstijging aftrekken van respectievelijk de vennootschapsbelasting en de inkom stenbelasting. Bij 'n overlijden in Uw familie, zowel 's nachts als overdag, belt J eerst ons, wij nemen al de zor- betreffende de begraftpis van U over R.-K. BEGRAFENISONDERNEMING DENISSEN Tel. 25525 b.g.g. 33370 I.ET OP HET JUISTE ADRES WILHELMINAPARK 127 pen de ruimtes benutten. Het aantal al gemene activiteiten zal worden uitge breid en wat ook zeer belangrijk is, de activiteiten worden een heel jaar van te voren gepland. Het hoeft geen betoog dat deze „monster-planning” het nodige van de beroeps, en de vrijwillige leiding vergt. II speelde zyn eerste wedstrijd seizoen en nog wel thuis. Wat fotograaf beter doen dan een «.i.x-j -n panning ver. toeschouwers. De heer in het heeft blijkens zijn gelaatsuit- J zo geleden onder de spanning, wij hem als hij zich op ons kantoor t een tientje smartegeld, een van Tecklenburg, een waarde- i slagerij van Opstal, een (jstaart van Kokkie Patat, een waardebon van kledingmagazijn Maison Appie in Baar le Nassau en een hartversterkertje in de vorm van 2 flessen wijn, van de nerbar kunnen overhandigen. De winnares van vorige week was Mieke Simons, die zich inmiddels haar prijzen huiswaarts begaf. (Foto Van Aarie). Jul. v. Stolbergstr. (centrum) Tilburg SCOOTER-COATS geheel dubbel uitneembore dikke vachtvoertng 68,50-/ 108,— BROMFIETS-WANTEN vachtg.vo.rd 9,95 2,95 plan om naar Nederland te komen dan zou hjj het bijzonder leuk vinden familie waar hjj zo’n gastvrij thuis vond opnieuw te ontmoeten. Uit de beschrij ving die de heer Freeman van de om geving van het huis gaf valt af te leiden dat de familie ergens in de Besterd heeft gewoond. In ieder geval bevindt zich het huis ergens ten noorden van de spoorlijn. Iedereen die meent de hier afgebeelde familie, of de militairen te herkennen, wordt verzocht contact op te nemen met de Tilburgse Koerier, tel. 30783. •t komen ring, die nontage. Bwerken U heeft rerker in opname J verder Voor Arnhem was dit bedrag 22,39, voor Breda 11,61, voor Eindhoven 23,31, voor Enschede 17,61, voor Groningen 15,02, voor Den Bosch 14,32 en voor Nijmegen 20,62. Na de belastingverhoging zal het bedrag per hoofd van de bevolking voor Tilburg Voor de vierde keer heeft „De Schalm” stijgen tot 9,—. Een vergelijking van in Veldhoven het genoegen de jaarlijkse, dit bedrag met de hiervoor genoemde internationale cartoonale van Heist- Duinbergen in Veldhoven te mogen ex poseren en wel van 12 september tot en met 29 september a.s. in de foyer van „De Schalm” - O.L. Vrouwedijk 31. Uit verschillende enquêtes onder het krantenlezend publiek blijkt dat zeer vele stripverhalen en cartoons op de eerste plaats aan een „nauwkeurige lectuur” onderwerpen. Clubhuis Korvel organiseert naast de al wel bekende en zeer gewaardeerde pro- gramma-onderdelen zoals de danscursus- sen, de paardengroep ,,’t Laer pony-groep, nog een aantal zeer Deze foto werd in december 1944 ergens in Tilburg gemaakt. Behalve de tot een Schots legeronderdeel behorende mili tairen Norman Morris, Len Parton, Er nest Freeman, Verdon Hayes en Jim Boyan staat er een verheugde, bevryde Tilburgse familie op. Via mevrouw A. Spykers, Kasteeldreef 31 in Tilburg werd ons door een van deze militairen, de heer Ernest Freeman, 55 Alexandre Road, Southpark Relgate, Surrey in Engeland verzocht deze familie voor hem op te sporen. Over enige tyd heeft hy het ATTENTIE Tierwn «n twens, zo juist ont vangen de nieuwste TUBE LINE FRANSE PANTALONS bijzonder fijne pasvorm, In de laatste modekleuren Cijfers Een aantal cijfers die de snelle ontwikke ling van het clubhuis Korvel duidelijk demonstreren zijn: De vakantieactivitei- ten werden door 2250 mensen bezocht, in groepen bezochten 11300 personen het clubhuis en voor de algemene activi teiten was het aantal bezoekers 16675. In totaal waren dit dus 30250 personen. Hierbij komt dan nog het aantal bezoe kers van de kindercrèche, waar elke week zo’n 150 kinderen een gastvrij ont haal vinden bij Mej. Vink. Het behoeft geen betoog dat het bijhouden van deze ontwikkelingen niet alleen een extra in spanning van de leiding vergt, maar even zeer zware belasting voor de financiën betekent. Er zullen in de toekomst bron nen dienen te worden gevonden, die het mogelijk maken deze ontwikkelingen te houden. De factor geld werkt nu al m enkele gevallen remmend. Een voorbeeld hiervan is de mogelijkheid die de leiding had om een grote zaal te huren, die voor al bij grotere activiteiten broodnodig is. Helaas waren de financiën hier de spel- ging deze uitbreiding niet door. De Stedelijke burg” met als zijn tezamen v gen van het Carnt Een tweede j ing tussen Wi luis is de kalender, die door de win- vereniging zal worden gemaakt en sid en die alle activiteiten van het zinkeliersverenigingen? Tilburg nog goedkope Een aantal lezers maakte ons erop attent dat de gemeente Tilburg alarmmeldingen en bij G.G.D., Brand weer en Rijkspolitie Breda kwamen res pectievelijk joog 72, 51 en 267 alarmmel dingen binnen. In totaal zijn dit 1252 voorvallen die eigenlijk alle via 0011 ge meld hadden kunnen worden. Het blijkt dus dat momenteel nog slechts 13% van alle alarmmeldingen via 0011 gemeld wordt. Uit de gegevens blijkt verder dat 75% van alle alarmmeldingen afkomstig was uit Tilburg. Voor de meldingen over nummer 0011 bedroeg dit percentage 97. De conclusie welke uit de eerste resul- i o<ta'lu.ordo' taten van het alarmnummer getrokken w t KfiddnihAA»’ 'moet w°rden is dat het nummer 0011 Moê^e^ei, De Moer en Udei^out. totaal 297 voorvallen via 0011 gemeld uV?e^erdSf v^n e- werden. Aangezien sommige gevallen d meidine meermalen werden gemeld bedroeg het ^hSdTffook totaal aantal meldingen 336. Van de 297 voorvallen hadden er 287 betrekking op zmi worsen voor ernstige De gemeentepolitie van Tilburg ontving over de eigen politionele lijnen nog 862 Daar de verenigingen door de verkoop van het embleem een bepaald percentage in de kas kunnen laten vloeien zullen de verenigingen financieel geen nadeel heb ben. Wel wordt door een grotere omzet van het stedelijk Camavalsembleem meer inkomsten verkregen, ook voor de Stich ting. Wil de Stichting de kosten voor de viering van Carnaval w.o. vallen de prij zen voor de optocht, het kindercarnaval enz., kunnen dekken dan is het dringend nodig dat de bronnen niet worden ver snipperd. wekkende evenementen. Zo zal er te be ginnen met donderdag 2 oktober, iedere eerste donderdag van de maand ’n goede film voor de oudere jeugd vertoond wor den. De eerste film in deze serie is de beroemde film van Gevaert Schrijven wellicht. Een andere belangrijke activiteit is ’t houden van skelterraces. Hiertoe is voort 28 maart de skelterbaan in Dongen gereserveerd voor deelnemers aan de clubhuisactiviteiten van clubhuis Korvel. Voorts wordt er op de nieuwe ruime handenarbeidzolder gestart met een hob byclub voor volwassenen op de woens dagavond. Dit is nog maar een kleine greep uit het rijk gevarieerde programma. Iedereen, die zich op de hoogte wil stellen van de mogelijkheden in het clubhuis Korvel is Daarom biedt „De Schalm” graag een groot publiek kijk op al deze getekende rose, zwarte - en andere - humor die door de beste tekenaars uit vele landen samen gebracht werd. Nieuwe opzet In het komende jaar zal worden afge weken van het indelen van groepen naar leeftijd. In plaats van groepen voor b.v. 10-jarigen zal er voortaan een groep ge- vormd worden waarin alle 9- tot 13- 1 jarigen een plaats kunnen vinden. Dit 8amseei verruimen van de leeftijdsgrenzen brengt een grote ruimtewinst tot stand, omdat nu minder maar weliswaar grotere groe- dstrijc cabar k f 1 k Foto STOCKS

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1969 | | pagina 1