L Stedelijk Operettekoor en de Zonnebloem onthalen honderden zieken op feestelijke middag NIEUWS het is nog topmarkt het wordt „J jj J al )O 75 Huishoudelijke en gezinsvoorlichting brengt groot aantal activiteiten am EEN BLOEM VOOR EEN ZIEKE IN DESPORTHAL SHOP s 5W Dansen in stijl bij El Paso STADSNIEUWS IN HET KORT MOERGESTEL BEZORGER JïwEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABANTj FA. A. SPIJKERS ZN. EN Herwonnen Levenskracht biedt 325 zieken fijne middag S ZVTh«“—S“X >9 - pagina 10 20922 LTST _40 antiën n.v. Erres tappas Ignis MEER DAN DERTIG JAAR IN TILBURG Grote activiteit 158 Gezinsvoorlichting, Gasthuisweg 51 te Tilburg. Ruime keuze 40 jarig jubileum bij Tilburgse .05 Waterleiding .00 Dies- v.a. llUNIOH JACK N Onbekende Korte Nieuwstraat Vouwfietsen Dames- of herenrijwielen Donderdag 14 augustus 1969 13e jaargang no. 627 Vele oorzaken voor snelle groei Aanmelden aan ons kantoor, N.S.-plein 14. s wat ande lun eigen DROGIST^ UITGAVE J. DE BEER - LID VAN DE N.H.H.P. REDACTIE EN ADMINISTRATIE N.S.-PLEIN 14 - TILBURG TELEFOON 04250 - 30783 - POSTGIRO 1126745 - OPLAGE 48.700 VERSCHIJNT IN GEHEEL TILBURG - GOIRLE - DONGEN - LOON OP ZAND - BERKEL - ENSCHOT EN MOERGESTEL ,twee 4 ge- 96,50 129,95 m Batavus produkt) ■ig Bijverdiensten Voor vragen wij een zater- uur. imen, 1” St. een zonne- >raaf maar afgelopen lidelijk in ge af- 3 Hamol- huidverzorging NPIUSPLEIN N. HOEK EMMASTKAAT HTING I werd! Stel u I n uw handen J >OR I antiën n.v. I fOON 22474 I elk zo ning van de heer 3 v.a. (een Wij hebben een geschikte betalingsregelint van f 3,50 per week Sportrijwielen met 5 versnellingen v.a. f 185,compleet LEO XIII straat 60 TILBURG TELEFOON 21767-31317 n Fit" wrduroy jacks Kinder-corduroy Lekker „bob" Ion in tube-lij- Hemden - ,i Tïlburg De organisatoren hebben zich inmiddels reeds verzekerd van de medewerking van Het Rode Kruis en met de andere Kruis verenigingen wordt nog contact opgenomen. Als Tilburg zich inspant, kan de actie „een bloem voor een zieke” een mooi succes worden voor de vele zieken die er in onze om geving zijn. ig heeft. Steeds t er te bestaan voor’ zinvolle vrije tijds- nden en hij srd, dat hij aan de feeste- t succes uwburgring dit filiaal, g van het een groot Een van :h wel de .n onze con- ,rde samen- t het tradi- van de huis- i. vp de dag van de huisvrouw een n zeker kos- Imatiger be- -,J mogelijk m- zeke Korte Niet mster van men op st waar de Kor i voo:r on 2 een einde i aat lc^"* binnenkort feestelijkeheropening MIODENSTANDSWARENHUIS N.V. HEUVELSTRAAT-TILRURG In grote trekken staat de organi satie van de middag reeds vast, „Het valt niet te ontkennen dat de Huishoudelijke- en Gezinsvoor lichting in het geheel van Welzijnsactiviteiten een steeds grotere TILBURG, dinsdagavond - Op zondagmiddag 7 september aan staande zijn het Stedelijk Operettekoor en Vereniging De Zonne bloem in de stadssporthal aan de Goirleseweg gastheren voor hon derden zieken en bejaarden. Gratis zal dan voor hen worden opge voerd de operette „Der Vogelhandler” van Carl Zeiler, die het Ope rettekoor al tweemaal met veel succes heeft gebracht in Tilburg en Mariahout. Toch kan de feestelijke ontvangst van bedlegerige zieken en bejaarden pas een succes worden als de gehele Tilburgse bevolking op wil treden als gastheer. Zij zal het voor de organisa toren financieel mogelijk moeten maken, de hoge kosten die ge maakt moeten worden om het geheel te kunnen realiseren inderdaad te betalen. Dezer dagen start in Tilburg en omgeving een actie die; het benodigde geld in het laatje moet brengen. De leden van het Operettekoor hebben zich spontaan bereid verklaard hun medewer king te verlenen, door zich te belasten met de verkoop van kleine vogelkooitjes, geel geverfd en met een plantje erin. Deze worden ten verkoop aangeboden voor 2,50, maar men krijgt er iets origi neels voor en wat belangrijker is, op deze wijze wordt de actie „een bloem voor een zieke” mogelijk gemaakt. keling. Dit vindt zijn verklaring in de omstandigheid, dat steeds meer het inzicht begint veld te winnen, dat het bevorderen van een goed gezinsleven, van gezondheid, welvaart en geluk voor een groot deel in handen ligt van vrouwen. Voor de verantwoordelijke taak die de vrouw in <TPzin hppft ic invirht pn Irpnnic nndia” 11 mej. J. A. M. van Minderhout, directrice van de Huishoudelijke en Onlangs opende Dankers disco i Heuvelstraat een filiaal, dat de lijke naam Fiësta meekreeg. Het van Dankers aan de Schouw1— maakte de realisering van d.. dat een aanwinst betekent voor de Heu velstraat, mogelijk. Fiësta is uitgevoerd in een geheel nieuw type winkelpand zonder deuren. De hele win- ,ls het ware een grote etalage, waarin het publiek vrij rond kan neu zen in de enorme sortering platen in genre. Bijzonder is ook het feit dat wel het ontwerp als de uitvoerin" men de verbouwing het werk is van c.» ding Dankers en zijn medewerkers. zangdi medewerken. De de firma Smarius en een hapje. maar er moet nog veel geregeld worden. Van groot belang is het, dat de 2500 kooitjes verkocht worden, anders wordt het on danks alle goede bedoelingen geen succes. Mensen die bereid zijn daadwerkelijk hun mede werking te verlenen, kunnen zich in verbinding stellen met het se cretariaat van De Zonnebloem. Thburg Den Bosch JBf" Amerikaanse corduroy- broeken voor school en vrije tijd „Slim Fit" 25,50 Corduroy jacks 33,95 jroy pakjes 43,75 b" zo'n Franse panta- -lijn 33,95 - Truitjes - Disco's Voor de snelle ontwikkeling werk van de Stichting zijn ee aantal factoren aan te wijzen. 1 de belangrijkste factoren is tocl stijging van de welvaart in sumerende, geïndustrialiseer leving. Deze stijging heeft tionele uitgavenpatroon va~ vrouw sterk gewijzigd. Op vandaag wordt er van L- behoorlijke warenkennis, een tenbesef waardoor een doeln steding van het huishoudgeld mogelij wordt, en een vrij grote technische ker nis vereist. Dit laatste omdat het ma chinepark in de huishouding, hoe een voudig te bedienen ook zich steeds ver der uitbreidt. Een ander zeker zo be langrijk aspect is de zich wijzigende maatschappelijke positie van de vrouw en de veranderende inzichten omtrent haar taak en aandeel in het gezin. Om dat de gezinsleden door allerlei invloe den zich steeds meer buiten het gezin bewegen, rust juist op de vrouw en moeder een steeds zwaardere taak als hoedster van het gezin, als tegenwicht voor de zuigkracht van de maatschap pij. Wil zij ook deze taak zo goed mo- een succes te maken. Op Piusoord heb ben handvaardige mensen ervoor ge zorgd, dat er 2500 kooitjes klaar zijn. Ze worden van een frisse gele kleur voorzien en een bloemhandel brengt er een plantje in aan. Het kooitje roept gedachten op aan Der Vogelhandler, maar evenzeer aan de vele, vele men sen die nooit eens hun woning kunnen verlaten om eens wat anders te zien dan de muren van hun eigen kamer. Zaterdagmiddag komen ongeveer 325 zieken naar het parochiehuis van de Vre- deskerk, waar Herwonnen Levenskracht hun een ontspanningsmiddag aanbiedt. Herwonnen Levenskracht, een stichting van het Nederlands Katholiek Vak verbond uit Utrecht, maakt zich reeds vele jaren verdienstelijk voor de bestrijding van tbc, de verzorging van rustbehoevenden en kinderuitzendingen. De meeste Tilburgse paroohies hebben een eigen afdeling, maar de activiteiten in verband met deze middag worden ge coördineerd door het stedelijke bestuur. Met medewerking van het Rode Kruis zullen ook een aantal bedlegerige zieken de middag kunnen bezoeken. Naast enkele verfrissingen die zullen worden aangeboden, wordt het een echte ontspanningsmiddag. De toneelgroep van Piusoord brengt een uitvoering van „Een baby van 1000 weken” en het Ar- tiestenpalet van Victor Consulman ver zorgt een variétéprogramma, waaraan onder andere de accordeonist André Tel- derman, Ine van den Berg (winnares Brabantse talentenjacht KRO 1969), go- chelaar Cajari uit Goirle, het meisjes - duo The Riwi’s en de Pardo’s zullen iewerken. De Trappistenbrouwerij en zorgen voor ’n drankje FIESTA tracht door het orga- ta tv ïmonstraties en lezingen Ze Dankt?TS D1SC0 de vrouw, die van oudsher eigenlijk een beetje buiten het wereldgebeuren stond meer te betrekken in de dingen uie zich ontwikkelen. Zij heeft hier een heel speciale reden voor omdat volgens haar de stilstand in de ontwikkeling van de vrouw nadat zij getrouwd is funest is voor een heleboel dingen. Ze kan het contact met haar kinderen verlie- in een gi zen en met haar man, die wel door namelijk hun werk, school of studie „bijblijven”. kei is als In vele gevallen blijkt dat een ernstig waarin hi ïbrek aan contact tussen de vrouw en s overige gezinsleden de oorzaak is van veel moeilijkheden en spanningen, die in het ergste geval zelfs kunne" uitmonden in een totale ontwricht Sedert ruim een jaar bestaat in Tilburg de club El Paso aan de Lancierstraat 70. Deze club werd opgericht om de traditionele dansen als de tango, de Engelse wals, de quick step, etc. van de ondergang te redden. De initiatiefne mers waren van oordeel dat met name de tieners te weinig in de gelegenheid zijn deze dansen te beoefenen. I Natuurlijk worden zij op iedere dans school geïnstueerd, maar in de praktijk bleek er betrekkelijk weinig gelegenheid om deze nog in tienerverband te beoefe nen. El Paso heeft daarin verbetering ge bracht en een groep geïnteresseerden om zich heen verzameld, die regelmatig de avonden bezoeken. Op zondag 17 augus tus wordt de eerste avond van het nieuwe seizoen gehouden. De aanvang is om half acht. De eerstvolgende avond is dan op 7 september. Jul. v. Stolborgstraat 15 (centrum) TILBURG BROMFIETSJACKS nappaline, zwart m. windvangen, diyewa^rdi Medewerking van gemeente Jaarlijks worden er ook in Tilburg tal rijke acties gevoerd om de noden van de medemens te helpen lenigen. Vaak wordt er een beroep gedaan op de vrij gevigheid van de mensen en niet zelden zijn het acties om ergens in een ver land geldelijke hulp te verlenen. Déze actie is duidelijk gericht op Tilburg en Midden Brabant en daarom aller aan dacht waard. Bij Vereniging De Zonne bloem kent men de adressen van meer dan honderd bedlegerige zieken, die nooit ergens komen, waarvoor zelden iets gedaan wordt en die toch wonen binnen onze gemeenschap. Hoe vaak doen wij iets voor hen, hoe vaak zijn wij hen werkelijk behulpzaam? Thans doet zich een mooie gelegenheid voor om met een klein geldelijk offer de actie „een bloem voor een zieke” tot verschillende cursussen. In dit kader valt nog te vernoemen een aantal cur- uvuuug ..V. ,a„ „euymvuzu™,». -LVU3 sussen Qp gebied yan bloemschik. plaats gaat innemen. De voorlichting die in de dertiger jaren is op- ken en planten en tuin verzorging. Een gezet om materiële bijstand te verlenen aan de door de crisis getrof- hoofdstuk apart vormen de cursussen, fen gezinnen, is uitgegroeid tot een instelling, bestemd voor alle die ontstaan zijn doordat een verder- c A gaande mechanisering van het huishou- groepenngen, ongeacht hun maatschappelijke welstand of ontwik- ^en gekOppeid aan een verdere emanci- Aaf ctoodc pering van de vrouw de vrouw meer vrij tijd ter beschikking heeft. Steeds meer interesse blijkt cursussen die een z besteding mogelijk maken. het gezin heeft is inzicht en kennis nodig.” aldus Lezingen en n Minriprhnnf. rlirpcfricp van rip Hni«hmir1pliikp pn demonstraties 4 augustus was het 40 jaar geleden dat de nu 58-jarige heer W. J. v. Hest bij de Tilburgse Waterleiding Maatschappij in dienst kwam. Door zelfstudie wist de heer van Hest zich op te werken tot Hoofdfitter. In personeelskringen was een zeer actieve figuur, die jarenlang t voorzitterschap van de personeels vereniging bekleedde. Ook werd hij vaak digd als vertegenwoordiger voor w ondernemingsraad, waar hij zich de waardering van iedereen verwierf door J- humorvolle wijze waarop hij als er „„a al spanning en dreigden te ontstaan deze wist af te leiden. Bij de Tilburgers is de heer Van Hest trouwens ook geen onbekende, want het grootste deel van zijn dienstjaren bracht hij door in de buitendienst in de stad. Door de vakan ties iets vertraagd zal de huldiging van de heer Van Hest op 22 augustus in het bedrijf plaats vinden. I#- De grote stedelijke loterij t.b.v. het Uniformenfonds van Jeugddrumband De Jantjes loopt aanstaande zaterdag van stapel. De loten worden aangebo den tegen een prijs van 0,25. Als de actie succesvol verloopt, hebben De Jantjes volgend jaar een nieuw uni form. Op het politiebureau is er op vrijdag kijkdag voor het publiek, dat op zoek is naar fiets of bromfiets. Vrijdag van 10 tot 12 en van 6 tot 8 uur. Ook op dag is de kelder open van 9 tot 6 i Op het te Tilburg gehouden examen, van de „Tilburgse Modevakschool” St. Josephstraat 117, slaagden voor: Costumiëre: Y. Dirks, A. van Gorp, J. v. d. Sanden, C. Schuurkes, J. Takken- berg en mevrouw Vermolen, allen te Til burg met lof; A. van Hassel en M. Spij kers te Goirle met lof; H. Lips, Loon op Zand met lof; verder L. Bierens, T. v. d. Dungen, J. Gallé, M. van Gelooven, L. Haarbosch, E. Laurs, H. Meeuwsen, W. Timmermans, G. Roestenberg, mevr. ;n te Tilburg; A. Adams i Loon op Zand. Ondanks het feit dat de stichting voor geb Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting de zich probeert te beperken bij het orga- var niseren van cursussen, is het pakket van activiteiten dat aangeboden wordt nogal lijvig geworden. De cursussen Knippen en Naaien en Koken zijn bij de meeste dames al wel bekend en hoewel de ani mo voor het conventionele type lessen groot blijft is er duidelijk een tendens waar te nemen dat men allengs meer geïnteresseerd is in de wat specialere kneepjes van het vak. Zo is er een cur sus hoedenmaken en een cursus koken voor feestdagen. Verder zijn er op het gebied van wonen een aantal interes sante cursussen te volgen. Natuurlijk wordt de persoonlijke verzorgingvan iuw niet vergeten en ook daarin men keuze uit een groot aantal van het huwelijk en daarmee van het gezinsleven. Daarom richten de lezin gen en ook enkele cursussen zich vaak op onderwerpen, die ervoor zorgen dat de vrouw bijblijft op het gebied van algemene ontwikkeling en op enkele 1J speciale terreinen zoals opvoeding. Er net wordt gezorgd voor een grote keuze, vereniging ucil zodat er voor werkelijk iedereen wat afgevaardigd a bij kan zijn. de ondernemii Consumenten-informatie £nh Ook deze week is het weer foto. We zullen het onze fotogr niet kwalijk nemen, want de i weken hebben toch wel heel dui het teken van de zon en de bikini ge staan. Daarom, voordat de zomer af scheid neemt nog een heerlijk plaatje. Als deze rokende en pratende en zonne badende juffrouw zich bij ons meldt ont vangt zij van de Tilburgse Koerier een tientje, een haantje van de firma Teck- lenburg, twee flessen wijn van de Wie- nerbar, een ijstaart van Kokkie Patat en een waardebon van Slagerij Van Opstal. We dachten dat het de moeite loonde even bij ons binnen te lopen. Het hoeft niet in bikini. De juffrouw uit ons vorige cirkeltje was mej. Nanny van Eerd, Loudonstraat 21 te Tilburg. Zij heeft de cadeautjes in middels in ontvangst genomen. (Foto Van Aarle). Onze oud-stadgenoot, de heer Hilker, die reeds 20 jaar in België woont, kwam na lange tijd weer eens per trein in Tilburg aan. Van de oude Spoorlaan was niets meer terug te vinder L!! vond alles dermate'verander., een passerende heer aanhield om schertsend te vragen of hij wel in burg was uitgestapt. Hierna die meneer of deze wist waar Nieuwstraat was. De man antwoordde dat hij een rasechte Tilburger was en daarom met zekerheid wist te zeggen dat de Korte Nieuwstraat niet bestond. Een inwoonster van die straat heeft er varen dat men op het politiebureau zelfs niet wist waar de Korte Nieuw straat is. Om nu voo:r onze lezers aan alle onzekerheid een einde te maken; de Korte Nieuwstraat loopt van de Bes- terdring naar de Koestraat en ligt in het verlengde van de lange Nieuwstraat. Vooraleer men in de sporthal de zaken zodanig georganiseerd zal hebben, dat alles gereed is voor deze massale zie kenontvangst, moet er nog heel wat werk verzet worden. De leden van het koor repeteren druk om een kwalitatief in alle opzichten geslaagde uitvoering te kunnen brengen, maar het bestuur houdt zich samen met de Zonnebloem ook bezig om de zieken wat andere at tracties te kunnen bieden. Daartoe zijn reeds een aantal contacten gelegd en het ziet ernaar uit, dat men het voor elkaar krijgt. De medewerking die men her en der krijgt is bijzonder groot. De Gemeente Tilburg bijvoorbeeld vraagt geen huur voor het gebruik van de hal. Met enkele gemeentelijke diensten wordt nog contact opgenomen om medewerking te verkrijgen. De organi satoren zijn optimistisch gestemd! Inmiddels is met de bejaardencentra in Tilburg en omgeving reeds contact op genomen en de parochiële afdelingen van De Zonnebloem verzorgen de con tacten binnen de verschillende pa rochies. Ook de bejaarden zijn hartelijk welkom. Het vervoer dient zoveel mo gelijk zelf verzorgd te worden en moge lijk kunnen buurtbewoners, vrienden of bekenden daarbij behulpzaam zijn. Kan men het vervoersprobleem niet oplos sen, dan kan men zich wenden tot de organisatoren, die dan zullen trachten te bemiddelen. Het secretariaat van Vereniging De Zonnebloem is gevestigd Gildestraat 38 te Tilburg, telefoon 24570. Ook kan men zich wenden tot de Hulpcentrale, telefoon 33584. Zij die „een bloem voor een zieke” finan cieel willen steunen, kunnen hun bij drage storten bij de Bank F. van Lan- schot, Stationstraat 17 te Tilburg. Het gironummer van de bank is 1140570. Let U er wel op bij uw overschrijving de naam van de actie te vermelden. Een aparte dienst die de Stichting Huis houdelijke en Gezinsvoorlichting in het leven heeft geroepen is de consumen ten-informatie. Onder het motto „h weten meer dan een” worden in het n bouw aan de Gasthuisring en in een dependance in de Stokhasselt, Corelli- straat 273, spreekuren gehouden, waar consumenten voorlichting kunnen krij gen om te kunnen komen tot een ver antwoorde keuze bij de aanschaf van grote stukken in het huishouden. De spreekuren voor deze consumenten voorlichting zijn op de Gasthuisring 51 telefoon 21076 maandag en dinsdag ’s morgens van 9.00 tot 12.00 uur en woensdag, donderdag en vrijdag ’s mid dags van 14.00 tot 17.00 uur. In de Corellistraat 273 in de Stokhasselt tele foon 35772 is het spreekuur dinsdag van 14.00 tot 17.00 uur. Voor alle ver dere informatie bent U iedere dag tus sen 8.30 en 12.30 en van 13.00 tot 17.00 uur welkom op het kantoor in de Gasthuisring. jngen, J. Gallé, larbosch, E. Lai uimermans, C Verschuren aller te Goirle en M. Jansen te Afgewezen: een. Coupeuse: P. Klemans en J. Smulders te Tilburg met lof; A. van Groeningen, C. Mols, W. Linkcls en A. Meeuwsen te Til burg; M. Oerlemans te Goirle; Th. Fre- deriks Haaren; H. Ypelaar te Dongen; J. Hendrikx en M. Geerts te Diessen. Costumiëre en coupeuse: mevr. Lente- van Gooi te Tilburg met lof; A. Huijgers en M. Dierickx te Tilburg. Coupeuse B: A. Tax en D. Tax te sen met lof; A. Spierings te Goirle. Coupeuse A en B: J. Althuizen te Til burg. Te Rotterdam slaagden van deze Mode vakschool voor het examen „lerares”: M. Mutsaers, A. v. d. Hout en W. Ver- schuuren te Tilburg; C. van Opstal te Gilze; L. Vughts te Oisterwijk en J. de Visscher te Goirle. Afgewezen: twee. ciënt mogelijk verricht, zodat meer tijd ae v50ufw’ vrij komt voor opvoeding van de kin- ,beetJe deren en voor eigen ontwikkeling. De d°r stichting huishoudelijke en gezinsvoor- ie lichting heeft met succes getracht al deze ontwikkelingen bij te houden, en dat verklaart dan ook de snelle groei van het aantal activiteiten.

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1969 | | pagina 1