Bejaarden verblijven in hard board „kleerkasten” op zolder N II WANTOESTANDEN IN HUIZE HET GOIRKE L’T’obft s <T rr_ RG Naar de T IS 1* l******-i Weddenschap bewijst: Brabanders kennen Brabant niet P. van Ierland viert 40-jarig jubileum FA. A. SPIJKERS ZN. |Ï^WEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABANïJj^^^^^ Broodje Jan gedeponeerd I I Deltawerken I L 969 - pagina 18 v.a. I 1VUTEX* 33,95 33960 Tilburg ietjes rlijk. Tel. 20688 1 IJK IEN) BIJVERDIENSTEN stoken. UNION JACK] Vouwfietsen Dames- of herenrijwielen Donderdag 7 augustus 1969 13e jaargang no. 626 Liefst woonachtig in de directe omgeving der wijk. C. Wassing, voorzitter bestuur een bed en minimale leze bejaarde bewoon- Voor wie een met dit I I I I I I I I CANADIAN STOCKS DROGIST i/T5etyeK Vormingscentrum voor Amabilis" Leonard van Telefoon 21499. Sanf in K Aanmelden aan ons kantoor: N.S.-PLEIN 14. UITGAVE J. DE BEER - LID VAN DE N.H.H.P. REDACTIE EN ADMINISTRATIE N.S. - PLEIN 14^ TILBURG TELEFOON 04250- 30783 - POSTGIRO 1126745 - OPLAGE 48.700 VERSCHIJNT IN GEHEEL TILBURG - GOIRLE - DONGEN - LOON OP ZAND - BERKEL - ENSCHOT EN MOERGESTEL gstraat 1 5 ILBURG van f 3,50 per week Sportrijwielen met 5 versnellingen v.a. f 185,compleet LEO XIII straat 60 TILBURG TELEFOON 21767-31317 29,95 19,95 52,50 3 96,50 v.a. 129,95 (een Batavus produkt) Wij hebben een geschikte betalingsregeling Meisjes en jongens van 17 tot 22 jaar kunnen zich opgeven voor de kursus die in september begint. Aanmeldir lijks van S naar kamer maar geweest. Ja wel f- PROTESTANTSE BEGRAFENISONDERNEMING tijdelijk tel. 25525 b.g,g. 33370 r Jong-volwassenen "Mater Vechelstraat 2 - Tilburg Hamol- huidverzorging va. 3.50 VpiUSPLEIN 6, X. HOEK EM MAST RAAT In c bij de me lijke Dienst deze in„ litatiereker i de tweede ringt, renheid om alles zelf te Nadere inlichtingen I worden ingewonnen World Air Ité in Eindhovet Hertogstraat 32, tel. 040-112 Voor volwassenen bedraagt prijs 16,kinderen in v schillende k-*““- krijgen reduknv. i zo leert te houovu. hem horen. Twee meubeltjes, leefruimte voor dt Jul. v. Stolberg: (Centrum) TIL ZOMER-WERKBROEKEN nfor, met duimitokiak, Khaki, blauw of groen 10,75 HOGE WERKSCHOENEN Geprent vetleder, met dikke rubbertool f 18,95 ding van 11 t/m 15 augustus a.s. dage- 9.00 tot 21.00 uur. Een doolhof van lange, smalle gangen met hardboard wanden. Netjes onder houden, maar levensgevaarlijk. eneven. z. nog niet i directie van het alles, om te i jtaande toestand langer fij denken daarbij aan het i tussenschotten en zo nu twee zijn, iten wij daar- de Gemeente zaken, die het kort op de ;n dekken. Bij 'n overlijden in Uw familie zowel 's nachts als overdag, U eerst ons, wij nemen al de gen, betreffende de begraf van U over R.-K BEGRAFENISONDERNEMING DENISSEN Tel. 35525 b.g.g. 33370 LET OP HET JUISTE ADRES WILHELMINAPARK 127 In het bejaardenhuis het Goirke aan de Goirkestraat verblijft een aantal bejaarden in kamers die slechts vergeleken kunnen worden met ruime kleerkasten. De afmetingen van deze hardboard kamer tjes variëren van 2 x 2,25 m tot 2,5 x 2,75 m. De pensionprijzen schommelen rond de 300,per maand. De kamertjes zijn ge bouwd op een grote open zolder en vervaardigd van hardboard platen. Kleine, hoog gelegen raampjes verzorgen het daglicht. Op deze verdieping, de tweede, woont een aantal bejaarden, waarvan velen de 70 reeds lang gepasseerd zijn. Niet alleen ongezond en welhaast mensonterend te noemen, maar gezien de gevolgde bouw wijze, zelfs erg gevaarlijk. In geval van brand, zullen de in het algemeen niet snel ter been zijnde bejaarden ondanks de twee als vluchtweg bedoelde trapportalen zeer waarschijnlijk in de vlammen omkomen. Een aantal foto’s geven een duidelijk beeld van de on houdbare situatie. Wij vroegen een aantal betrokkenen om hun commentaar op deze toestand. 3 jaar geleden, introduceerde de heer Jan de Kort in zijn toen al succesvolle automatiek een veredelde hamburger onder de naam Broodje Jantje. Sinds die tijd is het Broodje Jantje in Tilburg een begrip geworden. Zoveel zelfs, dat ande ren het produkt namaakten, maar zelfs niet schroomden de naam van het pro dukt ijdel te gebruiken. Sinds kort is er echter een spaak in het wiel van deze snoodaards gestoken. De heer J. de Kort heeft namelijk de naam van zijn produkt wettig laten deponeren en derhalve prijkt de naam Broodje Jantje nu in het offi ciële Nederlandse Merkenregister. I aan verbruiker. 5 jaar garantie. :G gemeente ga- mening waren in een zich ont- ejaardentehuis te koste van grote wezen slechts lap- t>men dat in- ;s een oplos- i het zoeken Wij vragen bezorgers voor do wijken Heuvel Broekhoven e H. Sacrament Moergestel wat plaats is gekomen. Op dit ogenblik nemen wij op de bovenverdieping al geen nieuwe bejaarden aan, zodat er te zijner tijd van zelf ruimte gaat komen. Overi gens moet ik u er wel op wijzen, dat geen van de bejaarden op de bovenverdieping daar tegen hun wil verblijven.” De tournee van de toeristische presen tatie „Uit Thuis in Brabant” langs zes warenhuizen in zes steden is beëindigd. De bedoeling van deze reizende infor. matiestand was, de Brabanders beter wegwijs te maken in hun eigen rijkge- zegende provincie. Of die opzet geslaagd is, valt moeilijk te meten. Maar enkele feiten wijzen .och wel op positieve resultaten. De informa tiestand heeft in de warenhuizen een enorm groot publiek bereikt. Rond zes tigduizend Brabanders zijn naar huis ge- Willem van lersel, Enschotsestraat 164 is nog pas negen jaar, maar in de ponny- sport heeft hij al landelijke vermaard heid weten te bereiken. Met zijn ponny Shadow werd hij op ’t Loo afgelopen weekend reservekampioen in categorie D, ingespannen tuigponny’s. Voor de jonge Willem is het overigens niet de enige prestatie van belang. In de Moer werd hij onlangs eerste en in Zeeland tweede. Shadow wordt door Willem van lersel uitstekend verzorgd en zo leert hjj zijn ponny in goede conditie te houden. Mogeljjk zuilen we nog van 29 juli was het 40 jaar geleden dat de nu 59-jarige heer P. van Ierland, Jac. van Campenstraat 34 in Tilburg in dienst kwam van de Textielfabriek Aelen. Dit heugelijke feit zal a.s. vrijdag door direc tie en personeel van het textielfabriek Thomas de Beer feestelijk worden her dacht. Bij Thomas de Beer, omdat zoals ln Deurn m ik heb bekend is dit bedrijf een vijftal jaren ge- Nemerlae :k anders leden de textielfabriek van Aelen over >vel ’n grotere heeft genomen. Bij Aelen kwam de heer J veel gewend Van Ierland in dienst op de weverij. In 1 is natuurlijk de loop van de tijd wist hij zich via diver se afdelingen op te werken tot baas van het garenmagazijn. Sinds vijf jaar is hij nu bij Thomas de Beer chef van de ex peditie waar hij zich voor allen een ge waardeerd collega en werknemer heeft betoond. Gezien zijn nog relatief jonge leeftijd zal er bij Thomas de Beer ook nog wel een negende lus.'rum in zitten. op de aanvraaj raniie, omdat L dat het weinig volkende v gaan s offers, A. H. Haarmans, commandant Brandweer „Op uw vraag, of ’t bejaardenhuis Goir ke voldoet aan de veiligheidseisen die de brandweer eraan stelt kan ik niets anders antwoorden dan ja. Na een aantal in specties en verbeteringen voldoet ook de bovenverdieping van het pand aan de eisen, die wij stellen. Uiteraard is het on- veran.woordelijk om op deze verdieping mensen op hoge leeftijd of hulpbehoe vende bejaarden te huisvesten, maar die verantwoording ligt niet bij ons maar bij het bestuur van de stichting die het be jaardenhuis exploiteert.” A. Saris, provinciaal inspecteur voor bejaardenoorden Omdat tienduizenden mensen hebben ge zocht naar het antwoord op tien vragen, volgen hier de antwoorden: 1. Brabant heeft nog 111 molens. 2. Het recreatie park „Kienehoef” ligt in St. Oedenrode. 3. Werken van o.a. Zadkine en Picasso zijn te vinden in het Van Abbe Museum. 4. De grootste jachthaven ligt in Drim- melen. 5. Een molenmuseum staat in Nieuw Vossemeer, 6. Het Dinghuis moet in Deurne gezocht worden. 7. Kasteel ler is niet te bezoeken (wan: het s afgebrand). 8. Het indrukwekkendste heidegebied (669 ha) heet: Strabrechtse Heide. 9. Een dorp waar op 24 juni St. Janstrossen aan de huisgevels hangen: Oerle of Duizel. 10. He. recreatieoord met een „troetelhoek” is de Beekse Ber gen. Wethouder F. J. M. Mannaerts plv. wethouder van Sociale Zaken „Ik moet u allereerst zeggen dat ik het geval Bejaardenhuis Goirke niet per soonlijk heb behandeld, maar dat dit op he: terrein ligt van wethouder Van Zon die momenteel met ziekteverlof is. Het geen ik u dus nu zeg doe ik, puttend uit mijn geheugen. Ik herinner mij dat een aantal jaren geleden he. Bejaardenhuis de Vredeburcht gebouwd werd als ver vanging van de niet meer aan de eisen Mej. van Zutphen directrice bejaardenhuis Goirke „U hebt gelijk als u deze toestand als zeer ongezond bestempelt. Zowel het bestuur als ik zijn ervan overtuigd dat er op korte termijn veranderingen die nen te komen. Een door mijn bestuur onlangs ingediend voorstel to: ingrijpen- 1 de verbouwing van het pand ketste af op de gemeentegarantie voor de bouw- kosten. Het hierbij door de gemeente misschien wel .erecht gehanteerde argu ment dat nieuwbouw een relatief goed- kopere en in ieder geval meer afdoende oplossing betekent, houdt voor mijn be- j jaardenhuis in ieder geval een vertraging van de verbetering in. Nee, ik ben er op tegen da: er van de bovenverdieping foto’s worden gemaakt, ik heb geen ge- heimen, maar iedereen weet dat het een I onhoudbare situatie is en dat hoef: nu ook weer niet met foto’s in de krant. Wanneer u zegt dat het misschien beter is om die bovenverdieping dan te ont- ruimen, vraag ik u hoe het met het dan ontstaande .ekort op de exploitatiereke- ning moet. Als de gemeente dat tekort op wil vangen, dan blijft nog de vraag over waar moeten wij met de bejaarden naar itoe, die van deze verdieping af komen.” kunnen beantwoorden dankzij de pocket die de provinciale VVV eveneens onder de naam „Uit Thuis in Brabant” in het voorjaar heeft uitgegeven. De conclusie dat de Brabanders hun eigen provincie niet bleken .e kennen, is gerechtvaar, digd. Bij loting gingen de zes waardebonnen van honderd gulden naar de volgende personen: mr. C. Kastelijn, Bosdijk 148, Eindhoven; I. Hartogs, Trappistenstraat 23, Tilburg; A. Mendes. Planciusplein 4a, Breda; mej. M. van Leeuwen, Simon Pelgroms.raat 11Den Bosch; mej. P. Govers, Hulsdonksestraat 16, Roosen daal; Chr. Leijen, Spoorlaan 180, Oss. aan.iaag voor een g omdat B en W van me iinig zin heeft in wijk een bejae verbouwen ter j, terwijl het in s middelen zijn. Ik heb vernor middels een aantal instanties sing voor het probleem aan is.” gaan met de uitnodiging c weddenschap aan te gaan meK ciale VVV: „U kent Brabant niet! den om honderd gulden?” Tien is op die uitnodiging ingegaan, wedders hebben de tien ges.elde i „Het is natuurlijk uw goed recht om te publiceren wat u wilt, maar ik zie er het nut eigenlijk niet van in, omdat een groot aantal instanties al bezig is met, wat ook voldoende bejaardenhuizen aan de Goir kestraat en in de Heikant. De bewoners van beide bejaardenhuizen werden over gebracht naar de Vredeburcht. Het be jaardenhuis Heikant werd opgeheven en het bejaardenhuis Goirke zette haar be staan voort in de vorm van een stichting. Na een aantal noodzakelijke verbeterin gen :e hebben aangebracht verkreeg het bejaardenhuis Goirke opnieuw een tijde lijke vergunning, ook al omdat de capa citeit van de bejaardenhuizen in Tilburg veel te klein was. Inderdaad heeft het College van B en W afwijzend beschikt Tilburg Den Bosch JÉIT TIENERPANTALONS wijde rechte pijp 29,95-/ Nieuwe herfstkleuren Smalle disco shirts Sextruitjes met rits Vistram jacks Stropdassen - Sjaals Lakriemen Emmastr. 8 ik een onhoudbare toestand zou willen noemen, op te lossen. De heer Smits van het SCOT is bezig aan het samenstellen Het is op de inspectie bekend dat het be- van een rapport, naar aanleiding waar- jaardenhuis Goirke onder de maat is, van de gemeente de grootte en de outil- dwz dat het niet voldoet aan de voor lage van het nieuw te bouwen bejaarden- bejaardenoorden bestaande richtlijnen, huis zal bepalen. Het ligt in de lijn der Op djt ogenblik zijn een aantal instanties verwachtingen, da: dit tehuis, Waarvoor bezig om een nieuw plan ter tafel te bren- een terrein in het plan Heikant is gereser- gen om ujt de ongezonde toestand op het veerd, eind 1972 begin 1973 zal worden Goirke te geraken. Het probleem dat nu opgeleverd. Een van de vragen die spelen jn bet Goirke uw aandacht heeft getrok- is of het nieuwe bejaardenhuis zal wor- ken staat geenszins op zichzelf. In feite den uitgerust met een verpleegtehuis of gaat het hier om een afgekeurd gebouw nie:. Inderdaad is de tweede verdieping dat vervanging behoeft. Dit jaar zijn een geen geheel ongevaarlijke zaak, maar ik 70 nieuwe bejaardenhuizen in Noord- zou u erop willen wijzen dat wij volledig Brabant in aanbouw, waarvan er circa hebben voldaan aan de eisen die de 35 bedoeld zijn als vervanging van op dit brandweer ons op dit punt gesteld heeft. ogenblik niet meer aan de eisen voldoen- Overigens vraag ik mij toch af of er op de bejaardenhuizen.” enigerlei wijze wel waterdichte voorzie ningen te treffen zijn, omdat in geval van J-JMoldlSChot, 85 jaHT, brand, bejaarden waarschijnlijk niet zul- - len weten hoe te reageren en daarom een beWOIier Ze Verdieping kleine kans maken om een dergelijke Ach meneer wat za, ik calamiteit te overleven. Zolang het plan hier jen Aord„ waar moet ik tot nieuwbouw nog niet gerealiseerd is naar toe Natuurlijk wil ik we| >n doen bestuur en directie van het bejaar- kamer maar ik ben nooit v denhu.s Gmrke alles, om te voorkomen est Ja al dat hardboard is natuurlijk dat de bestaande toestand langer voort- wel rlijk en de direc.rice heeft Over duurt. Wij denken daaibij aan het uit- de huisradio d dat we VOOrzich. breken van tussenschotten en zo eén d moeten zijn roken maar a,s het kamer te maken van wat er nu twee zijn. je djd js nou daQ de wel„ Qf ik wrf de eerste plaats verwachten wij daar- eens bezoek krij ja dat wel verleden de medewerking van de Gemeente- week en de week daarvoor al lijke Dienst voor Sociale Zaken, die het een keer Ja die on ik dan Wer door deze ingreep ontstane tekort op de mijn kamertje dan moe;en ze maar exploitatierekening zal moeten dekken. het zjtten krij er toCh En m de tweede plaats dienen wij, voor- lasf hè me want ik hier dat wij tot een dergelijke reorganisatie niet buiten ik kan immers overgaan te wachten, totdat er boven nergens anders naar toe De directrice heeft gezegd, dat u alleen foto’s m maken als zij toestemming geeft dus mag u niet doen hoor want anders k Zondagmiddag om twee uur start in Goirle voor de zesde maal de NKV Wan- ~/oor steeds een zeer grote sstaat. De wandeltocht 5 mooiste stukjes natuur- ■irle, door de prachtige bos- vert. Het accent ligt wandelen dan op ’t <*t de dertien kilo- een bezwaar zullen tocht volbrengen 'i een glanzende medaille. Gestar: wordt vanaf de Agnes- school aan het Oranjeplein in Goirle. Voorinschrijving is mogelijk bij J. Sier, Emmastraat en P. Spijkers, Kalverstraat 9. samenwerking met World Air I het weekblad Groot Eind- ven, het weekblad Traverse De Tilburgse Koerier wordt t jag j7 augustus tocht gemaakt bus deltochi, waarvoo het I belangstelling bes - voert door de schoon in Goirl sen van Gorp en Rove overigen meer op ’t w. wedstrijdlopen, zodat 1 meter voor niemand een I zijn. Degenen die de to j ontvangen bij de finish uur met onder medaille. Gestart wordt v n aan de afdam- lij de Volkerak- j ernationaal be- I alsmede i e project van het de Spuisluizen in unis wis nuuseii uici uu project, dat alom in de grote bewondering af- heeft nu een ideale ge- I gaan i kun- 1 bij i oven, 1207. -t de ver- leeftijdscategorieën iktie. op zak, een iet de provin- ict! Wed- 1 procent in. Deze ,e vragen De kamer van een 85-jarige bewoner. Hij kan er zich nauwelijks wenden of keren, maar hij „woont” er al vijf jaar. tot en met zondt iedere dag een tocht genu naar de Deltawerken. De vertrekt in Tilburg vanaf station (Spoorlaan) om half negen. De tocht gaat dan naar Willemstad, waar aan boord wordt gegaan van een salonboot. Daar wordt deskundige voor lichting gegeven over alles wat er te zien is. De boottocht (aan boord is een uitstekende verzor ging) duurt vier uur met onder andere bezoeken ming Hellegat bi sluizen, de internationaal be kende Haringvlietbrug, het machtigste project Deltaplan, nl. c' het Haringvliet, waar de boot vlak bij komt. De boot is in Wil lemstad terug omstreeks kwart voor vijf. Om half acht is men dan weer in Tilburg, eens kennis wil make grootse wereld f dwir; legen zien, nen i

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1969 | | pagina 1