L Het is weer zover 25% 1.85 1,95 1,25 1,75 ,70 1,15 ,95 ,75 79 89 99 75 Bewoners van Pastoor Schutjesstraat verwijten gemeente gebrek aan voorlichting ,75 ,95 WEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABANT ,95 ,25 95 Dè gaaf d’n durslag... „Toekomst van het kermiswezen onzeker” FA. A. SPIJKERS ZN. Frans Hersmus vergrootte showroom aanmerkelijk Donderdag 10 juli j.l. was het precies een jaar en een dag geleden, dat Frans Hersmus zijn winkelpand aan ’t Juliana- park 56 opende. Stug werkend volgens het principe van solide zaken doen ge paard aan een perfecte service breidde zijn klantenkring zich zo sterk uit dat het noodzakelijk werd het steeds groter wordende assortiment in een aangepaste ruimte onder te brengen. '69 - pagina 12 I 20922 ice Piet Moonen, enige Tilburgse kermisexploitant: I Grandioze opruiming 04250-34857 PER KORTING 10 tot rgd. ngen 4,95 Tilburgse kermis favoriet 1,95 5 8,95 de Weemoed 8,25 ƒ175,— ƒ149,75 8 .50 geopend Perzische tapijte H. de Zeeuw UNION JACK Vouwfietsen Dames- of herenrijwielen SE 1,75 Jul. v. Stolt (centrum) 1 WIJN r 6,50 Woensdag 16 juli 1969 13e jaargang no. 625 n en Frui't- of meer uit De eerste keer bij de kermis van Bergen waarbij we iet hoeven I Iden 7 96,50 129,95 >n Batavus produkt) ■19 ENVESTEN van epel rundleder OTORVESTEN met schuine rits nrèèg v zaat mee 1 't hondewt i planne te Op koper en tin 10% korting Komt langs en overtuigt van onze toch al ZEER LAGE PRIJZEN /olie in plaatsen ikelbe- sys- teien 1967 staat nog in zijn herinne- s het jaar waarin het be- aan een ramp ontsnapte. „Moeder - zeej - ik blèf lekker hier Ik gao zo wed niet lóópe Want ‘t plezier dè ik hier vèn Kan 'k nergens aanders kodpe". Mar Nilles is wè ègewès Al is 't ginne kaoje, Hij hee d'n aord naor hullieje pa Die is ok nie te raoje. M 6,95 ouwwoning in deze tijd je kant leek, werd ge- opmerking dat het ook was. „En agge’t toch doet menneke Dan zulde'r spet van krège, 't Is hier aaltij dezelfde frut Host alle daoge regen". UITGAVE J. DE BEER - LID VAN DE N.H.H.P. REDACTIE EN ADMINISTRATIE N.S. - PLEIN 14 - TILBURG TELEFOON 04250 - 30783 - POSTGIRO 1126745 OPLAGE 48.700 VERSCHIJNT IN GEHEEL TILBURG - GOIRLE - DONGEN - LOON OP ZAND - BERKEL - ENSCHOT EN MOERGESTEL Tilburg - Den Bosch 1 J*' SPIJKERBROEKEN Alle U.S.A.-merken! Natuurlijk ook in corduroyl Franse en Spaanse import. Tiener pantalons 29,95 Sex-truitjes 19,95 Garnaaltruitjes 16,75 Discoshirts 15,75 Getailleerde hemden Tee-shirts enz. Tilburg - Emmastra, NAPPA RACE-OVERALLS 298,— Nilles krèèg virtien daoge vrij En zaat mee z'n moeder saome Bij 't hondeweer van vleeje week Z'n planne te beraome. Het jaar 196, a ring gegrift als drijf tweemaal a De 65-jarige Piet Moonen, al meer dan dertig jaar een graag ge ziene en bekende kermisexploitant op bijna alle grote kennissen in Nederland ziet de toekomst voor het kermiswezen donker in. Behalve de steeds harder wordende concurrentie, tussen de ker misexploitanten onderling, waardoor deze verleid worden steeds hogere staangelden te betalen, zal de B.T.W. volgens hem vele exploitanten in grote financiële moeilijkheden brengen. Het publiek is duidelijk niet bereid om meer te betalen dan in voorgaande jaren en de invoering van de B.T.W. brengt een lastenverzwaring met zich mee van 8%. Immers, de vroegere Omzetbelasting bedroeg Slechts 4% terwijl in het vervolg 12% B.T.W. moet worden afge dragen. De bewoners van de Pastoor Schutjesstraat maken zich ernstig on gerust over hun toekomst. Zoals bekend zal deze straat met een aantal andere straten in de omgeving over enige tijd onder de slo pershamer vallen om ruimte te maken voor de nieuwe diamant- kruising. Een zestal huizen zijn reeds na vertrek van de vorige be woners afgesloten en komen niet meer voor verdere verhuur in aan merking. Er is onder de bewoners sprake van dat het geluid van slopershamers in september volgend jaar al te horen zal zijn. Zij putten deze informatie uit een voorlichtingsavond, die wethouder P. Vriens 2 maanden geleden voor de K.A.V. afdeling Groeseind heeft gehouden. „En wè’k nog 't vurnaomste vèn, Al is 't messchien niet netjes, Ge ziet in gin èèn aander laand As hier zo'n schöone mèdjes". LECHIM (een Wij hebben een geschikte betalingsregelini van f 3,50 per week Sportrijwielen met 5 versnellingen v.a. f 185,compleet LEO XIII straat 60 TILBURG TELEFOON 21767-31317 met een Baby- a en een Kiddy- eind het opknappen t winterkwartier s nieuwe attrac- Daarna volgen nagenoeg alle grote ker missen in Nederland, waarbij de gebroe ders meestal op verschillende kermissen staan. Alleen de Tilburgse Kermis vormt hierop een uitzondering, omdat ze daar alle drie tegelijk staan. Dit jaar staan ze alle drie op de Heuvel; na sport, een Scheepjesmolen i ride. Na het seizoen, dat zo rond oktober eindigt, begint 1 van het materiaal in het in Tilburg, waar ook de ties worden uitgewerkt. „Klutje gao toch naor Spanje toe Of aander wèrme laande A gge hier in 'n tentje sloopt Ligde te klappertaande” Ibergstraat 15 Tilburg. werkte, ging het uitbreiden, verbeteren en vergroten van de attracties. Succesie- velijk werden ook de beide andere zoons Jacques en Gijs in het bedrijf opgeno men. Momenteel hebben zij alle drie hun eigen ttractie, die weliswaar in uitvoe ring en opzet helemaal zijn aangepast aan de huidige wensen van het kermis- publiek, maar die in principe allemaal zijn afgeleid van de oeroude draaimolen. Piet Moonen zelf werd enige jaren ge leden gedwongen om zich wegens ge zondheidsredenen uit de actieve kennis exploitatie terug te trekken maar houdt nog wel een scherp oogje op de admini stratie en in het financiële zeil. De ge broeders Moonen, die nu geheel zelf standig de leiding hebben van het fami- lie-bedrijflaten zich uiteraard nog graag door Pa adviseren. Weinig familieleven In het seizoen is er voor een familieleven nagenoeg geen plaats. Het leven van een „De mallemeule en de rups De lucht van pollingkraome Zèn vur men aaltij nog meer wérd As alle laande saome”. kermisexploitant bestaat vooral in het seizoen uit een aaneenschakeling van hard werken, opbouwen, afbreken en re pareren. Soms zelfs zoals bijvoorbeeld bij de viering van het ontzet van Leiden moet er ’s morgens in een .plaats worden opgebouwd, ’s nachts na sluiting van. de kermis weer afgebroken, om de volgen de dag in Nijverdal weer te kunnen be ginnen. Het seizoen voor de familie Moonen begint onveranderlijk elk jaar met Pasen op de kermis in Enschede. Me. weemoed spreekt Piet Moonen over vroeger dagen. Hij kan het nog steeds moeilijk verkroppen dat hij zelf geen ac tieve rol meer kan spelen in het kermis- leven. Vaak, vooral met de Tilburgse amis is hij op de kermis te vinden, ar hij dan herinneringen ophaalt met vele vrienden en kennissen, die hij uit zijn afwisselende leven als kermisexploi tant heeft overgehouden. Het opmerke lijkste verschil met vroeger vindt hij de verhoging van het tempo en de noodza kelijk geworden veel hardere en zakelij ker instelling van de jongere generatie. Van alle kennissen in het land is de burgse Kermis bij de familie Moonen altijd favoriet geweest. Natuurlijk komt dat ook omdat de hele familie dan mid- in den in het seizoen een hele week vere- nigd is maar niet in de laatste plaats om- c’ dat de Tilburgers zo’n fijn kermispubliek zijn, die de kermis nog steeds als een groot feest vieren. Daarom hebben Piet Moonen en zijn zoons Tilburg dan ook uitgekozen, om een experiment uit te proberen. Ze willen trachten door een omzetvergroting bij lagere prijzen de B.T.W.-klap op te vangen. Daartoe heb ben ze de capaciteit van hun Kiddy-Ride uitgebreid tot 60 personen en de prijs twee gulden. Ze verwachten dat door met goedkopere prijzen te werken de Til burgers de weg nog vaker naar hun at tracties zullen weten te vinden, zodat ook de andere kermisexploitanten ge dwongen zullen worden hun prijzen te herzien. Laten we hopen dat hun ver wachting waarheid wordt, want dan staat ons weer een echt ouderwets kermisvie- ren te wachten, waarbij we op een rit meer of minder niet hoeven te kjjken. Uit liefhebberij voor pony In 1937 begon de Groenten handelaar Piet Moonen min o noodzaak aan het onzekere bestaan van kermisexploitant. Uit noodzaak, omdat zijn voorliefde voor pony’s hem een aan tal van deze dieren had doen aanschaf fen en de dieren uitsluitend uit liefheb berij te houden voor hem door de hoge onderhoudskosten onmogelijk was. Hij maakte ze dan ook min of meer renda bel, door er op de Tilburgse kermis voor weinig geld kinderen op te laten rijden. In de loop van de tijd bleef het niet bij ponyrijden alleen. Eerst kwam er een ponybaan en later een soort draaimolen, waarin de pony’s een karretje voorttrok ken. Het temperamentvolle karakter van de pony maakte het echter op den duur moeilijk deze dieren te blijven gebruiken als voortstuwing van de Pony-molen. Al les maakte hij in die beginperiode zelf: de tuigen, de karretjes en zelfs de tent zeilen. Nu nog is zijn groötste liefheb berij het met de hand vervaardigen van tuigstellen van paarden. Irst woj op trektocht dur ons laand Mee hier en daor kampeere Mar hullie moeder zee'tem rap: „Dè zo’k mar nie prebeere". voor een nieuwbot nogal aan de lage reageerd met de oj pas een aanvraag v Een groot aantal vragen houdt de be woners van de Pastoor Schutjesstraat en omgeving nu bezig. De belangrijkste en steeds weer terugkerende vragen zijn: „Hoe moet het met de verhuiskosten; en waar gaan we naar toe?” Verder speelt de vraag mee: „Wie betaalt de kosten van de verbouwingen die zijn uitge voerd?” Deze vraag is een heel natuur lijke vraag, omdat een vrij groot aantal bewoners nog onlangs van hun zuinig gespaarde centjes de woningen inwendig verbeterd hebben. Natuurlijk speelt bij velen de angst mee in de toekomst een belangrijk hogere huur te moeten be talen. Momenteel ligt de huurprijs rond de 70 gulden, maar als ze eventueel naar de Stokhasselt zouden moeten verhuizen zullen ze moeten wennen aan een huur die het dubbele of meer bedraagt. Wat dit voor de diverse gezinsbudgetten be tekent behoeft nauwelijks betoog. Ook vinden zij het onbegrijpelijk dat terwijl toch al geruime tijd bekend is dat deze woningen binnenkort gesloopt gaan wor den er nog geen jaar geleden een cen trale antenne is geplaatst. Meer voorlichting Eens te meer blijkt uit deze „communi- catiestoring” dat een groter voorlich- tingsapparaat in onze gemeente geen overbodige luxe zou zijn. Een goede voorlichting die bijtijds wordt gebracht zou een heleboel ongerustheid of onbe grip bij de bevolking kunnen voor komen. Een stad, die zoals Tilburg op een zo indrukwekkende wijze aan zijn toekomst bouwt, dient zich toch vooral en in de eerste plaats de zorgen van haar bewoners aan te trekken. Er verandert veel in Tilburg en in een hoog tempo, gelukkig kunnen we met z'n allen vast stellen; laat de bestuurders van de „schönste stad van 't land” dan ook niet vergeten dat er voorlichting nodig is om de bevolking mee te laten veranderen. Bijzonder kwaad zijn de bewoners van de Pastoor Schutjesstraat en omgeving over het feit dat van de zijde van de ge meente geen enkele poging is gedaan om door een vroegtijdige en doelmatige voorlichting een aantal van de zorgen weg te nemen. Dit gebrek aan communi catie wordt de gemeente en in casu wet houder Vriens vooral verweten, omdat hij wel over deze materie gesproken heeft met de K.A.V. afdeling Groes eind, waarbij echter slechts een viertal bewoonsters van de Pastoor Schutjes straat en omgeving aanwezig was. Zij menen dat het een uitgelezen mogelijk heid was geweest om voor alle betrok ken bewoners een voorlichtingsavond te beleggen. Ook de verhuurder van de woningen de Tilburgse Bouwvereniging omgeeft zich wat deze materie betreft met een aantal vaagheden. Op een vraag van de bewoners van de Pastoor Schutjesstraat waar zij terecht zullen komen wanneer hun huidige woning gesloopt gaat wor den werd hem bij monde van de heer Van Osch medegedeeld, dat de Tilburg se Bouwvereniging een aanvraag aan de Gemeente had gericht voor dc bouw van 151 woningen „aan dc overzijde van het kanaal”, en waarvan dc huurprijs tus sen de 80 en dc 90 gulden zou komen te liggen. Op dc opmerking van diezelf de bewoner, dat een dergelijkc huurprijs Donderdag was het zover en werden onder grote belangstelling de deuren van het bijna vier maal zo groot gemaakte pand geopend. Het ontwerp zowel als de uitvoering van deze ingrijpende ver bouwing zijn van de hand van Frans Hersmus, bijgestaan door een aantal familieleden. Het resultaat mag gezien worden. Een uniek snufje in het sfeerve” terieur van de showroom is het pla van een geheel verwisselbare win! timmering. Middels een ingenieus teem is het mogelijk om de uit pan« opgebouwde betimmering zonder veel moeite te veranderen waardoor steeds opnieuw nieuwe kleurschakeringen mo gelijk worden. Het sterk uitgebreide as sortiment verwarmings-, kook- en elec- trische apparatuur vindt op een over zichtelijke wijze een functionele plaats in de showroom. Vemieldingswaard is hierbij dat een groot deel van deze appa ratuur bedrijfsklaar staat opgesteld. Zo zijn er bijvoorbeeld zes gashaarden aan gesloten, evenals vier wasmachines. De heer Hersmus voorziet dat deze uitbrei ding niet de laatste is gewec-t. Hij wil in de toekomst zien te komen tot een soort supermarkt voor het betere genre elec- trische huishoudelijke apparatuur, maar dit niet behoud van een volledige service. Familiebedrijf Toen de pony eenmaal vaarwel gezegd was als kermisattractie, was ’t nog maar een kleine stap van de Pony-molen naar de draaimolen. Alleen de 22-jarige Pony Puk geniet nog van een welverdiende oude dag onder de goede zorgen van Piet Moonen. Eenmaal overgestapt naar de draaimolen, en vooral ook omdat zoon Jan inmiddels volledig in het bedrijf mee- ^.WAAROM DIT DAM WEL? |F I nield werden, maar waarbij hun draai molen nog op het nippertje gered werd, en de tweede keer "een aantal weken la ter, toen op de kermis in Breda tijdens een twee dagen durende storm vele ten ten het moesten ontgelden, en waarbij de familie Moonen met vereende krach ten twee dagen en twee nachten lang in touw is geweest om hun bezit te redden. Ook U wensen wij zonnige dagen. Daarom zal „de Koerier” niet verschijnen op donderdag 24 en 31 juli. wij gaan met vakantie van 18 juli tot en met 3 augustus Maandag 4 augustus gaan wij weer met volle moed aan de slag.

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1969 | | pagina 1