1 s" s Nieuw pand voor de Animo voor tijdelijke kinder uitzending neemt gestaag toe Nieuwe zaak Paris ’66 aan Schouwburgring I 3S Firma Simons Zn. !KT oor LI KREIDLER 16.000 UITZENDDAGEN FA. A. SPIJKERS ZN. WEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABANT BEZORGER EIGENTIJDSE NAAMGEVING Mater Amabilisschool wordt vormings centrum voor jong-volwassenen b b b Interieurvernieuwing bij Fa. J. M. v. d. Kerkhof Zn. Veel positieve waardering van de ouders Twee voorstellingen van de fabeltjeskrant op zondagmiddag 6 juli a.s. DE GROTE KAMPIOEN van de wegraces ZATERDAG 5 JULI S,ni Nationale Brandweerdag 75 jaar-viering „Ornithophilia” met grootse tentoonstelling «1 w r 1969 M 20922 iar. en 21704. Foto: Van Aarle Tevreden ouders BIJVERDIENSTE Niet reëel 29,50 iet met: tel. 23306 kleinere wielen - grotere prestaties Elastieken Kousen 6»*»»»»»»**»***********************************: Til- hap- GG Voor de wijk Boomstraat - vragen wij een rtrijwiel 1LANDS FABRIKAAT f HEREN- Donderdag 3 juli 1969 13e jaargang no. 623 Meisjes en jongens van 17 tot 22 jaar kunnen zich opgeven voor de cursus die in september begint. Aanmelding van 7 tot en met 10 juli a.s. dagelijks van 9.00-21.00 uur. Nog 2 DONDERDAG 10 JULI ISDAG 16 JULI i vóór de opruiming) t gaan wij 14 dagen met vakantie DE UITGEVER DROGIST^ UITGAVE J. DE BEER - LID VAN DE N.H.H.P. REDACTIE EN ADMINISTRATIE: N.S.-PLEIN 14 - TILBURG TELEFOON 04250-30783 - POSTGIRO 1126745 - OPLAGE 48.700 VERSCHIJNT IN GEHEEL TILBURG - GOIRLE - DONGEN - LOON OP ZAND - BERKEL - ENSCHOT EN MOERGESTEL <5 c 4 <5 q Leo Xlll-straat 60 - TILBURG - Telefoon 21767-31317 PIUSPLEIN 6 HOEK EMMASTRAAty Vormingscentrum voor Jong-Volwassenen MATER AMABILIS Leonard van Vechelstraat 2 - Tilburg - Tel. 21499 to- Vouwfietsen v.a. 96,50 Dames- of herenrijwielen v.a. 129,95 (een Batavus produkt) Wij hebben een geschikte betalingsregeling van 3,50 per week Sportrijwielen met 5 versnellingen v.a. 185,- compleet a__.oken in brede lizen in shui- 1, B- van shui- Liefst woonachtig in deze om geving. Aanmelden aan ons kantoor: N.S.-Plein 14. ise Verer danten he een h door een terecht, omgeving Elzenstraat ijke ont jren, is F' 1 van een ichten om gebruik te maken van hulp is groeiend. Ook de I toe, vooral omdat veel huis- kinderartsen de uitzending i, pie inbouwen. luidshinder vaak geremd in hun speelmogelijkheid. Samenstelling en op WOENS (daags en dan i de aangeboden behoefte neemt is-, zenuw- en in hun thera- b b b b b b b b b b b b cFcFcrcFcFeFcrcFcTc/cPd x verschijnen wij Voor Tilburg en omgeving ver tegenwoordigt de firma het be kende Italiaanse merk Borletti, dat in feite uit de Fiat-fabrieken komt. Daarnaast echter wordt ook het Zweedse merk Husq varna en het Duitse merk Köh- ler-Naumann verkocht. De goedkoopste machine (een openingsaanbieding kost 221) Onlangs verscheen een rapport, over de waardering en resultaten van kolonie- huizen, dagverblijven en openluchtscho len. Uit dit rapport bleek dat 2/3 van de ouders tevreden was over de verbeterin gen die hun kind te zien gaf. De animo CANADIAN STOCKS Sinds in 1966 de afdeling Tilburg van het centraal orgaan voor de "",|s®sbri Kinderuitzending volledig werd gereorganiseerd, heeft er een be- u p IS 81 langrijke toename van het aantal uitzenddagen plaats gevonden. In het eerste jaar, waarin de nieuwe stichting haar activiteiten ont plooide (1966) werden 9.000 uitzenddagen geregistreerd. In 1967 was dit aantal opgelopen tot 14.000 en in 1968 vond een stijging plaats tot 16.000. Ook dit jaar wordt er verwacht, dat het aantal uit zenddagen opnieuw toe zal nemen. Een niet onaanzienlijk deel van deze uitzenddagen wordt gebruikt door kinderen van flatbewoners. Vooral jonge kinderen, die op de verdiepingen wonen, worden vaak geremd in hun ontwikkeling, omdat er een tekort aan speelmogelyk- heden in de openlucht bestaat. Niet dat de gemeente in gebreke blijft bij de aanleg van Speelweides en sportvelden, maar doodgewoon omdat het voor de ouders vaak om vele redenen bezwaarlijk is dik wijls met hun kinderen naar een van deze speelmogelijkheden te gaan. Ook op de flat zelf worden de kinderen omwille van de ge ven die de dit worden g« me verko< hebben da de toilette aan te br< Voor de tig te weter koopster De heer hebben de bede Een van de meest populaire televisie programma’s van de laatste tijd is onge twijfeld het programma van de Fabel tjeskrant. Mijnheer de Uil leest voor uit andweer opge- J“d’ Met enorme voortvarendheid is er gebouwd om van het nieuwe pand Besterdring 93 iets moois te maken. Voorheen stonden er twee kleine, verouderde panden die werden gekocht door de fir ma Simons Zn, die tot dan toe uitsluitend zijn zaak dreef aan de Schaepmanstraat 8. In dit pand blijft het loodgietersbe- drijf ook nu nog gevestigd. De nieuw verkregen ruimte is voor namelijk aangewend om een fraaie, moderne showroom in te richten. Deze vanouds zeer gun stig bekend staande firma is niet alleen in staat allerlei produkten te leveren, zij staat vooral door haar vakmanschap borg voor een uitstekende service. Is dat niet waar veel mensen behoefte aan hebben? Het leveringsprogramma van de firma Simons Zn is zeer uitgebreid. Het belangrijkste is ongetwijfeld het sani tair, waarvoor ook de volledige installa tie kan worden verzorgd. In de show room staan een aantal modellen ten toongesteld, maar veel aandacht is ook besteed aan verwarmingsapparaten, haarden en kachels. Voorts levert de firma wasautomaten, centrifuges en maiir thans is de collectie uitge breid met o.a. bruidsmoeder- complèts (niet te verwarren mei bruidsmoedercomplexen), cock- tail-japonnen, bruidsmeisjes- en jonkerpakjes. De aantrekkelijkheid van deze verruiming is vooral gelegen in het feit, dat de familie nu niet langer meerdere zaken moet be zoeken, maar dat zij onder één dak alles vindt wat nodig is voor de verzorging van het bruids- Vrijdag 27 juni werd in Dansschool Van Opstal Zn. de voorjaars-medal- test gehouden onder auspiciën van de Ned. Bond van Dansleraren. Er werd gedanst in de categorieën Brons, Zilver en Goud. Als jurylid trad op de heer Arntz uit Wageningen. Van de 82 bron. i deelnemers slaagden 29 met ster, het zilver slaagden alle 64 kandida ten. In de categorie goud slaagden van de 20 deelnemers 14 met ster. Strakke SEXTRUITJES met brede gekleurde dwarsba- nen, rits, kabel of met leder af gebiesd, v.a. f 16,50 Tilburgs grootste kollektie getailleerde hemden Besterdplein 37 IERMER ER eciale bieding: 139,50 VIEL- EN IETSHANDEL v. Asten i gevestigd: (STRAAT 28 r parkeerplaats m ll-straat Telef. 26392 Paris ’66 opende deze week dinsdag aan de Schouwburgring 18 een nieuwe zaak, omdat de beschikbare ruimte aan de Ko- renbloemstraat allengs te klein was geworden. Het is overigens niet de enige verandering die Paris ’66 heeft ondergaan. Van even groot belang voor het pu- tijdelijke scheiding, bliek is de assortimentsverrui- innen, "berijd ran zxKg" "W- Zolang zij gevestigd is, ge- verhaal komen, terwijl het niet Paris ’66 bekendheid als een u.^ading als een soort va- speciaalzaak in bruidskleding, •n‘?- en kind heel va dat ze toch kunnen d; ft in samen- sze stap be et reëel vindt dat csgroepen meisjes an aedachten wis- a (huwelijks- /oeding) zon ets denl Over zorgder en nerveuzer maken over het gedrag van het kind, terwijl het kind op zijn beurt de ouder als zeer „lastig” er vaart enz.Een tijdelijke scheiding, werkt in het algemeen erg goed. De ouders kunnen, bevrijd van de zorg, weer wat op verhaal komen, terwijl het kind zelf de uitzending als een soort kantié ervaart. Als het kind dan na er..,,- tijd thuis terug komt blijkt in de praktijk dat ouder en kind heel vaak tot de con clusie komen, dat ze toch beter met el kaar overweg kunnen dan dat ze ge dacht hadden. irectie over de zaak voeren, geassisteerd door twee bekwa- Koopsters, die ais bijzonderheid dat zij zelf ook in staat zijn aan eden de nodige veranderingen brengen als dat nodig mocht zijn, e klanten is het bovendien pret- eten, dat steeds dezelfde ver- tot hun beschikking staat. en mevrouw Van Rijthoven dc bedoeling geleidelijk aan het assortiment nog meer te vergroten. In dit verband wordt gedacht aan bijvoor beeld bruidssohoenen. Deze unieke zaak is voor het Tilburgse zakenleven zeker een verrijking. We wensen Paris ’66 goede zaken. t ons vorige cirkeltje was lees, Heukelomseweg 10 is inmiddels bij ons ge- de kran1:, waarin de gebeurtenisen van die dag uit het bos verhaald worden. De dieren in het bos zijn net mensen en daaraan is het wellicht toe te schrij ven, dat dit programma zo populair, maar ook steeds weer actueel kan zijn. De stripverhalen van Tom Poes, die in de dagbladen elke dag verschijnen zijn in feite van hetzelfde genre, maar het televisie-programma is veel indringen der en er kan in die enkele minuten ge makkelijker iets aan de orde gesteld worden. Frans van Dusschoten komt persoonlijk naar de schouwburg en zal op het toneel verschijnen met o.a.: De Raaf, Lowieke de Vos, Bor de Wolf, juffrouw Mier, juffrouw Ooievaar en Ed en Willem Bever. In enkele andere schouwburgen is dit programma al ge presenteerd en overal waren de plaatsen in de kortst mogelijke tijd uitverkocht. Daarom is het geraden er snel bij te zijn om kaarten te bemachtigen. Aanvang 13.30 en 16.00 uur. maar is een volwaardige zig-zag- ger. De duurste die de firma aanbiedt, kost ongeveer 950 maar daar kun je dan ook kleine wondertjes mee doen. Steeds meer aandacht gaat de firma be steden aan het repareren van diverse merken. Er zijn weinig gespecialiseerde firma’s op dit gebied, zodat er volop groeikan sen zijn. De verbouwing werd uitgevoerd door de firma Don ders. De geheel gemoderniseerde speciaalzaak van de firma J. M. van. de Kerkhof Zn (naaimachines) werd vrijdagmiddag officieel geopend. De heer J. v. d. Kerk- hbi Jr. die de zaken doet, kan over het resultaat van de verbouwing beslist te vreden zijn. De heer Ton Sparla trad op als binnenhuisadviseur en het is won derlijk wat hij in dit toch oude pand tot stand wist te brengen. Bij de gehele op zet is er terdege rekening mee gehou den, dat men niet even snel een winkel binnenwipt om een naaimachine te ko pen. Daartoe is overleg nodig en voorts moet er volop gelegenheid tot demon stratie zijn. Aan deze twee factoren is ruimschoots voldaan. Ook de hele sfeer is daarop gericht. Fraai is het verlaagde plafond van grijze vezelplaten, die uit stekend contrasteren met de rode vilt- tegels, de blauwe wand met witte deur en de houten betimmeringen. De in voorraad zijnde naaimachines staan overzichtelijk gerangschikt, zodat zij opi handige wijze bekeken kunnen worden. „Wij merken het in de zaak zeer goed”, aldus de heer J. v. d. Kerkhof, „dat er npg zeer veel huisvrouwen zijn, die er prijs op stellen zelf jurken, kinderkle ding enz. te naaien. Het is trouwens ver bazingwekkend wat je met die moderne naaimachines allemaal kan doen.” Misschien lag het aan het mooie weer, maar de inleg voor de Velocitas- toto was afgelopen week wat minder. In totaal bedroeg die 152,40. De heer C. Verheyen, Hoefstraat 164, raadde het bijna. Op zijn briefje vulde hij in 152,35. De eerste prijs gaat naar hem en hij ontvau6t 22,86. De tweede prijs gaat naar de heer C. Haans, Frans Halsstraat 8 15,24), de derde is voor de heer J. Smits, Rielseweg 54 7,62). Directeur J. F. Houwen heeft werking met zijn staf tot dei sloten, omdat hij het niet bijvoorbeeld in gespreksp van 17 jaar en ouder van ged selen over levensproblemen verwachting, sexualiteit, opvc der dat daar de vaak anders denkende jongens bij betrokken worden. Overigens meent hij da't waar in de wereld van de volwassen man en vrouw op steeds meer gebieden letterlijk samen werken en samenspreken, dit bij de jong volwas senen, die, getuige de voortdurende strijd voor medebeslissingsrecht, om eigen ver antwoordelijkheid vragen, zeer wel mo gelijk zal zijn. Omdat nu de term Mater Amabilis letterlijk beminnelijke moeder Een klas van de Goirlese Mavoschool poseerde voor de fotograaf. Onze man zag het en maakte er ook een. Stralend staan de meisjes en jongens op de foto, in afwachting van het vogeltje dat nooit komen wil. Het meisje in het cirkeltje krijgt om te beginnen een tientje van de Tilburgse Koerier en verder een haantje van de firma Tecklenburg, een waarde bon van 15,ter beschikking gesteld door Maison Appie uit Baarle Nassau, een watergolf van Maison José en twee flessen wijn van de Wienerbar. Als ze op ons kantoor komt, kunnen we het haar allemaal overhandigen. De juffrouw uit i Henriette van H< uit Enschot. Ze i weest. Afgelopen zaterdag werd bij „de C” aan het Wilhelminapark een supporters club opgericht voor RKTVV. De leden hebben de bedoeling de spelers van het eerste elftal zo goed mogelijk te steunen door hun aanwezigheid bij de wedstrij- J—daarmede blijk gevend van grote ™angstelling voor de prestaties. De le den zullen een aanzienlijke reduktie krijgen ais zij de uitwedstrijden bezoe ken. Het voorlopig bestuur nodigt alle supporters van RKTVV uit om lid te worden van de club. Zij kunnen zich opgeven of om inlichtingen vragen bij „de C” aan het Wilhelminapark of bij jr de heer A. de Kor;, Pijlijzerstraat 69. ELKE WEEK WEER DE LAATSTE en HOOG MODERNSTE PANTALONS met extra wijde pijp, ,,Tube"- lljn In azuur, room, gebroken wit, bleu, resida enz. J- en smalle tailleband v ÜF Carnavalsvereniging' De Tunnekus organiseren als zomeractiviteit een foto wedstrijd. Er zijn twee categorieën, na melijk zwart/wit en kleuren. Alle ma ten zijn toegestaan. Inzendingen kosten 0,75 per foto en moeten voor 1 sep tember binnen zijn bij de Old Inn Bar, Langestraat 55. De uitslag van de foto wedstrijd wordt verwacht op 14 septem ber. Zaterdag 5 juli wordt de „Eerste Natio nale Brandweerdag” gehouden. Kazer nes, garages en het bijbehorende brand weerpersoneel staan die dag ter beschik king van nieuwsgierige jongeren, in het den, kader van het „Midweek-Eindweek- belar plan” van de VARA. den Het „Midweek-Eindweek-plan” is een krijg gezamenlijke prijsvraag van de VARA- radio en -televisie. Begin mei was „de markt” het onderwerp, begin juni „de muziekschool” en nu dus de brandweer. In het radioprogramma „Weekeind”, elke zaterdagochtend om zeven voor half acht, worden de luisteraars op 5 juli uitgenodigd de brandweer in hun woon plaats te bezoeken. Zowel in ’t televisie programma als in de radio-uitzendingen zijn reportages over de brandweer opge nomen. De jonge kijkers e worden uitgenodigd over aan de brandweerkazerne een werkstuk te maken: opstel, foto, tekening, knf‘ selwerkje, en dat te sturen aan „Miu- week-Eindweek”, postbus 666 te Hilver sum. De Nederlandse Vereniging van Brand weercommandanten heeft op deze actie ingehaakt en een langgekoesterde wens verwezenlijkt door de vijfde juli tot Na tionale Brandweerdag te benoemen. heeft zij een aantrekkelijke collectie koelkasten. De gehele bouw kwam tot stand onder architectuur van de heer J. J. F. de Kuyer; het werk werd uirgevoerd door de firma Frans van Berkel. Door een uitstekende samenwerking zijn deze twee erin geslaagd niet alleen een fraai pand te bouwen, maar wisten zij van de zaak een zeer fraaie showroom te ken, waar het ongetwijfeld prettig pen zal zijn. voor werkende jongeren van 14 tot 17 jaar. Er zijn 40 cursusweken per jaar van een halve of hele dag. De cursus duurt 2 jaar en wordt volledig in be drijfstijd gegeven met behoud van het volle loon. Het loont zeker de moeite eens een foldertje aan te vragen of een gesprekje te komen houden met een van de directeuren. Vrijwillig Uitzending van kinderen kan alleen op verzoek van de ouders gebeuren. De ouders kunnen zich praktisch overal in de stad aanmelden bij huisartsen, maat schappelijk werkers, wijkverpleegsters, onderwijzend personeel en vooral op het centrale adres voor de aanmelding, de 23333? S dokfiaA. rT BoumÏÏs ae. verzorging van het hruids- alle zaken voor de uitzending behartigt. toilet, de bruidsmoeder, meisjes De uitzending zelf is een vrij kostbare en jonkers. zaak, die door heel weinig mensen zelf helemaal betaald hoeft te worden. De Aan de interieurverzorging van'de nieu- maatstaven, waarmee gemeten wordt >ve zaak hecf parjs zijn vrij ruim, zodat de toch al zwaar be- besteed De sfeer heeft iets feestolijks laste „middengroep ook nog een ruim en is b ]d niet sim ltjes te noem^n> gebruik kan maken van de faci iteiten, in werdadi luxe te die de gemeente hierbij verleent In geen vervallen kleurencombinaties zijn enkel geval wordt er een grotere bij- zeer laa^_ Dat drage van de ouders verlangd dan ge- £kef pJkarnerSi die dragen kan worden. zijn heer en mevTOUW Van Rijtho- De Mater Amabilischool, Leonard van Veghelstraat 2 in Tilburg gaat van naam veranderen. De naamsverandering zal in twee fasen geschieden. In het seizoen 1969-1970 zal de M.A.S. nog Vormings centrum voor Jong Volwassenen „Mater Amabilis” worden ge noemd om het grote publiek gelegenheid te geven aan de naams verandering te wennen. In het daarop volgende seizoen zal de naam Mater Amabilis echter helemaal komen te vervallen. Achter deze naamsverandering gaat een belangrijke aanpassing aan de moderne tijd schuil. Het nieuwe cursusjaar zal men ook trachten jongens te laten deelnemen aan de diverse activiteiten in het vormingscentrum. betekent is deze naam in de toekomstige opzet niet meer op zijn plaats en dient te verdwijnen. Ook het woord school is niet meer op zijn plaats, allang niet meer overigens. Al geruime tijd wordt er in samenwerking tussen de docenten en de cursisten geprobeerd iets te doen, waar men later profijt van heeft. Het pro gramma omvatte dan ook al lang een groot aantal keuze vakken zoals Bloem schikken, woninginrichting, schoon- heidsverzorging, handenarbeid etc. naast een aantal excursies onder andere naar het Paleis-raadhuis, PTT, Mariazieken- huis, Schouwburg, een kindertehuis en een artiestengezin. Vele van deze vak ken en excursies zullen in de nieuwe op zet worden gehandhaafd, alhoewel er natuurlijk een aantal, die minder ge schikt zijn om door jongens en meisjes samen te worden beoefend, komen te vervallen. Verder ligt het in de bedoeling om de cursisten zelf een grote inspraak té geven bij het bepalen van het pro gramma, zodat er verwacht kan worden dat er met nog meer plezier en enthou siasme gewerkt zal worden. Grotere samenwerking Vijfduizend hoenders, duiven en konij nen, het puikje van de Nederlandse kleindierstapel, en 160 stands en pavil joens, waar de Nederlandse pluimvee houderij - aan de top in Europa - in vol ornaat voor het voetlicht treedt. Ziehier met enkele cijfers een beeld van de tentoonstelling, die de jubilerende Koninklijke Nederlandse Vereniging „Ornithophilia” (75) dit jaar van 24 t.m. 27 september in de Utrechtse Bernhard- hal gaat houden. „Ornithophilia” heeft in de loop der ja- ren in Europa een aparte naam verwor ven. Dank zij omvang (dit jaar 22.000 vierkante meter) en kwaliteit maar ook dank zij de unieke combinatie van het zakelijke „bedrijf” en de fleurige „sport” heeft deze show in Europees verband een allereerste plaats veroverd. De toeloop uit het buitenland, van expo santen zowel als van bezoekers, is tot dusver ieder jaar gestegen. „Ornithophilia” dlurt dit jaar vier volle dagen, één dag langer dan voorgaande jaren. Tijd te over dus om het vele, dat hier geboden wordt, rustig te bekijken, en de zaken zonder overhaasting met vakgenoten en relaties te bespreken. De tentoonstelling wordt woensdag 24 september om 11 uur v.m. door de mi nister van Landbouw en Visserij, Ir. P. J. Lardinois, officieel geopend. In de Stichting Kinderuitzending burg werken ’n groot aantal maatschap pelijke organisaties samen zoals, de en GD, het Wit-Gele Kruis, het Groene Kruis, Herwonnen Levenskracht, de Stichting voor Bijzonder Gezinswerk en Jeugdzorg, de Gemeentelijke Sociale Dienst, de Nederlandse Kath. Vereni ging voor kinderuitzending en het Insti tuut voor Maatschappelijk Werk. Ieder van bovengenoemde organisaties heeft een of meer vertegenwoordigers in het bestuur van de Stichting en behandelt een bepaald aspect van de Kinderuitzen ding. Er is uitzending mogelijk naar een grote verscheidenheid van tehuizen Nederland: zogenaamde A-koloniel zen voor een periode van 6 weken, koloniehuizen, voor een periode minstens 3 maanden, Kleuterkoloniel zen voor kinderen van 1 jaar tot de lagere schoolleeftijd, kampen en inter naten voor kinderen boven de 10 jaar en het Kleuterdagverblijf en Openlucht school in Goirle. Wie uitzenden? In principe kan iedereen zijn of haar kinderen aanmelden voor uitzending, in dien gemeend wordt dat dit voor het kind noodzakelijk kan zijn. En dan: welke kinderen? In gevallen waar er sprake is van een duidelijk waarneem bare achterstand in de lichamelijke ont wikkeling, chronische ziekten, of steeds terugkerende aandoeningen, zoals b.v. ademhalingsmoeilijkheden, die de licha melijke of geestelijke ontwikkeling van een kind belemmeren, is het nogal dui delijk. In het geval van een kind waar van de ouders verzuchten „er is geen land met hem te bezeilen” ligt uitzen ding nog niet zo voor de hand. Toch kan juist voor die kinderen uitzending een heilzame invloed hebben. Immers lang zaam maar zeker komen ouder en kind in een ondoorbrekelijke kettingreactie waarbij ouders zich steeds be- Ook de twee andere vormingsinstituten in Tilburg, de levensschool aan de Dr. Deelenlaan 6 en de Jongerencursus voor meisjes aan de Bisschop Zwijsenstraat 26 zullen hun oude vertrouwde naam kwijt raken. De levensschool gaat voortaan Vormingscentrum voor jongens en de jongerencursus voortaan Vormingscen trum voor meisjes heten. Voor het eerst hebben deze drie vormingsinstituten ge zamenlijk een klein handig foldertje uit gegeven, dat bij een van de drie adressen te krijgen is. De samenwerking op dit ene gebied is een verwezenlijking van de tendens tot samenwerking die hand over hand toeneemt. Onze zegsman de heer Houwen, directeur van het vormings centrum voor Jong Volwassenen en van het Vormingscentrum voor meisjes is er erg gelukkig mee. Hij meent dat samen werking een vruchtbare bodem zal zijn om meer bekendheid met het werk te kweken. De vormingscentra voor jon gens en meisjes beginnen hun nieuwe cursus in augustus. Zij zijn toegankelijk Tilburg Den Bosch J»' TIENERS EN TWENS I VAKANTIE 1 969 I I I Spijker Jack broek in corduroy v.a. 43,75. U.S.A.-spijkerbroeken v.a. 15,50 Tienerpantalons v.a. 29,95, Sex- truitjes 19,95, Oisco-shirts 15,75, Garnaaitruitjes 16,95, Franse colberts 79,75. Tilburg Emmastraat 8 jrg

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1969 | | pagina 1