;él DE;"-1" Hbi •■•“KOERIER ©00®®00 met voetschakeling en voetrem Model 1969 Tilburgse Carrosseriebouwer introduceert„Buggy” in Benelux ■I >1 A KREIDLER DE GROTE KAMPIOEN FA. A. SPIJKERS ZN. GEEN RISICO! GRATIS PROEVEN! Tilburg en Eindhoven volgen verschillende methodes bij aanpak van verkeersprobleem GROTE FABRIKANT DOORBREEKT TABAKSPRIJZENH ESBAAR blad is ECLAME op zich. WOESTIJNRAT ALS BOUWDOOS Meer ruimte voor Maas Kleding van de wegraces Wijkverpleegsters helpen vakantiegangers Vakantiegangers, die in hun woonplaats regelmatig hulp ontvangen van ’n kruis vereniging, kunnen deze verpleeghulp - in overleg met huisarts en wijkverpleeg ster en in overeenstemming met plaatse lijke regelingen - ook verkrijgen op het vakantie-adres. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn voor het geven van injecties. De behandelende arts dient de vakan tieganger dan een briefje met gegevens mee te geven. EÊ A uni 1969 - pagina 16 EFOON 20922 Donderdag 26 juni 13e jaargang no. 6 Woensdag 18 juni werd in het Zuidelijk Technisch Wegenbouw ^lastiek^ousenj dbeiengebak chtengebak groomgebak Een Besterdplein 37 tel. 23306 oort erin thuis. KLEINERE WIELEN 7,95 16 cent Uitsluitend verkrijgbaar: compleet >R Let op de stand met de ROOD-GELE VLAG UNION JACK UNION JACK Dames- of herenrijwielen v.a. f 129,95 (een Batavus produkt) Wij hebben een geschikte betalingsregeling van f 3,50 per week Sportrijwielen met 5 versnellingen v.a. f 185, Fabrikant voert als eerste In Nederland de moderne witta verkoop in voor tabaksprodukten: 25 HÉLE GOEIE AMERIKANEN voor 20 KING SIZE FILTER SIGARETTEN voor 50 GRAM VERDRAAID LEKKERE SHAG voor PRIMA BOLKNAK SIGAREN van 26 voor. terlenka wash and wear t kun- ie file- zal die waar men taffen. 29,95 24,50 CANADIAN STOCKS DROGIST <3 Q <5 ZATERDAG van 2-5 uur op de TILBURGSE MARKT (Piusplein) en van 8 - 13 uur op de BOSSCHE MARKT S KERSVERS VAN JKENS KERIJEN dring 77 - Tel. 20435 t uw advertentie LEO XIII straat 60 TILBURG TELEFOON 21767-31317 Vouwfietsen v.a. 96,50 200 ien. lijke stads- Ls een on- tot stads- RROTESTANTSE BEGRAFENISONDERNEMING tijdelijk tel. 25525 b.g.g. 33370 mtische Dianiantkruising bij de trd. Voor deze kruising l woningen gesloopt moe- PIUSPLEIN 6 HOEK EMMASTRAXI b b b r b b b b b Jul. v. Stolbergstraat 15 i (centrum) Tilburg. Grote uitgebreide collectie JACKS voor brommer of motor. Van f29,75 tot f 167,50. Keuze honderden stuks! U zoekt een EE33? hun va- )ij ziekte jkverpleegster .jgen. Deze patiënten dienen eerst 5 ter plaatse te consulteren, die hen >dig naar een wijkverpleegster van ier kruisverenigingen kan verwij- op weg naar Ameri- i stadsautosnelwegen. ’t Laar, eerste stap kaanse systeem van lie Golfplaten helder transp. 3,60 3,30 4,50 4,00 5,35 4,80 6,30 5,65 7,20 6,45 8,10 7,15 9,00 - <F ZaterdE St.-Petrus legging hoekstet 118 kg w Paul Ver Raaymaki en Peter wordt een c van de hand mede de tha munten. De v der op de pl" altaar kc De giganu ringbaan zullen ca. ten wordei Centrum gevestigd in Kasteel Maurick in Vught voor de derde maal de Wegenbouwdag van de Grote Steden gehouden. Een van de meest interessante aspecten die tijdens deze dag naar voren kwamen, was het feit dat er een soort competitie is ontstaan tussen Tilburg en Eindhoven, bij het oplossen van het verkeersvraagstuk. Tilburg oriënteert zich namelijk zeer sterk op Amerika en Eindhoven richt zich voornamelijk op Duitsland. Dit bleek zeer duidelijk uit de in leidingen die werden gehouden door voor Eindhoven: drs. G. E. G. v. d. Kruijs, wethouder voor Ruimtelijke Ordening en Verkeer en ir. J. den Duik adj.-directeur Gemeentewerken en voor Tilburg: ir. J. D. A. Strijers, directeur Publieke Werken en ir. W. A. Sanders- van Well, hoofdingenieur van Publieke Werken. UITGAVE J. DE BEER - LID VAN DE N.H.H.P. REDACTIE EN ADMINISTRATIE: N.S.-PLEIN 14 - TILBURG TELEFOON 04250 - 30783 - POSTGIRO 1126745 - OPLAGE 48.700 VERSCHIJNT IN GEHEEL TILBURG - GOIRLE - DONGEN - LOON OP ZAND - BERKEL - ENSCHOT EN MOERGESTEL i drie kruisverenigingen in ons n.l. het Oranje-Groene Kruis Wit-Gele Kruis (r.-k.) Lruis (algemeen). In elke een of meerdere vestigin- uisverenigingen. mieter. Voor Tilburg zouden deze cijfers in 1980 respectievelijk 200 en 4900 zijn, zodat de motorisering dan nog beneden het huidige niveau van San Francisco blijft, waar het verkeer zich nog steeds redelijk bewegen kan. Alarmerende be richten, als zou het verkeer zichzelf in de komende decennia verstikken, blij ken dus nogal mee te vallen. inenstelsel en de City-ring, die e verbindingen tegelijk gereah. dit project w Kunnen worden met de drastische i(lel^ (ril|,|Pn j ing van het gebied binnen deze >r in de komende 10.000 panden Corduroy in spijkerbroe ken en jacks. Alle U.S.A, mer ken in voorraad. V.a. ƒ25,50. Tiener- en twenpantalons in Franse en Spaanse modellen. V.a. f 29,95. Smalle tricot disco shirts ƒ18,95 Garnaaltruitjes 16,75 Hippe zomer mini-jacks. Spaans import ƒ47,50. TILBURG EMMASTRAAT 8 Ringban, waarschi worden, dat deze seerd kun sanerir ringbanen, waarvoor in de komende der tig jaar tenminste 10.000 panden voor de sloop in aanmerking zuilen komen. De MERCEDES onder de Bromfietsen! GROTERE PRESTATIES f Een kijkje in de werkplaats, waar het prototype van de eerste Nederlandse Bl|ggy, „de Woestijnrat”, staat te wach ten op zijn officiële introductie voor de schrijvende, sprekende en filmende pers. ZOMERJACKS 56 56 56 56 56 56 56 :lal« spijker, gratU tic dakgoten ifvoerbuizen ll In elkaar gelijmd i den Hout hljfitr. 12 - tel. 25474 Toekomst aan autosnelwegen In de laatste drie jaar is de totale auto- druk op Tilburg toegenomen met ruim 50%. Dit heeft het verkeerstechnisch team van Publieke Werken ertoe ge bracht het verkeer in Tilburg intens te gaan bestuderen. Men heeft zich bij het zoeken van oplossingen op de Verenig de Staten gericht, omdat daar thans ver schijnselen, veroorzaakt door de grote verkeersdrukte, te zien zijn, die pas in het jaar 2000 in Nederland verwacht worden. In de toekomst zal, aldus ir. Strijers, het Ringbaanstelsel, waaraan een belangrijke verdeel- en verkeers functie is toebedeeld, naar Amerikaans voorbeeld, als stadsautosnelwegen wor den uitgevoerd. Dat wil zeggen dat deze stadsautosnelwegen geheel worden voor zien van ongelijkvloerse kruisingen. Bin nenkort zal daarmee bij de uitvoering van 2 belangrijke kruispunten al reke ning worden gehouden. Qok worden op het moment de verbindingen tussen dit Er is goed nieuws voor de autoliefheb bers, die eens iets anders dan anders willen. De „BUGGY”, het snelle, op zienbarende, gekke, handige autootje, met zijn duizend en een mogelijkheden, dat in de Verenigde Staten een ware buggy-rage heeft ontketend. De jonge Tilburgse carrosseriebouwer Henk Schol len vond de tijd rijp om deze „anti-auto” in de Benelux te introduceren. Hij richtte daartoe het „Buggy Autodyna. misch Centrum” op, waar men zich een Buggy aan kan schaffen. TILBURG, dinsdagavond Dezer da gen kon Maas Kleding, Korvelseweg 56 zijn geheel vernieuwde zaak heropenen. De verkoopruimte werd met 100% ver groot en bedraagt nu 200 m!. Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om twee aparte afdelingen te maken. Binnenko mend treft men aan de linkerkant de afdeling herenmodes, waar een zeer uit gebreid assortiment costuums, colberts etc. aanwezig is. Maas Kleding be weegt zich voornamelijk in de midden klasse. „Opmerkelijk is”, aldus de heer Maas „dat het publiek wel degelijk belangstelling heeft voor kwaliteit. Goedkope costuums hebben we na tuurlijk ook wel, maar toch komt het betere costuum van de stijlgroepen er echt weer in.” Maas Kleding had de kans beslag te leggen op het naastliggende pand en „het huis van je buurman kun je maar één kfeer kopen.” Onder architectuurvan de heer De Graaf werd met voortva rendheid een bouwplan ontworpen en dit is op zeer snelle wijze gerealiseerd. Door een doelmatige indeling van de bedrijfsruimte is Maas Kleding - die dit jaar zijn tweede lustrum viert - nog beter in staat een goede service te geven. Bovendien werd het assortiment belangrijk uitgebreid. We wensen Maas Kleding met deze mooie uitbreiding goede zaken. Omwenteling I960 is het revolutiejaar voor de Buggy. Werden vroeger allerlei automobielen gebruikt om omgebouwd te worden tot Buggy, in 1960 verscheen in de duinen bij Los Angeles een Buggy op basis van volkswagenonderdelen. Dankzij de on afhankelijke wielophanging, de zeer vaste wegligging en het lage gewicht ver drong dit type Buggy alle andere van de markt. Ontwerper Meyers uit Los Wanneer iemand, die met vakantie is, ziek wordt en een arts raadpleegt, kan, indien nodig, op vertoon van de lid maatschapskaart van een kruisvereni ging, ook de hulp van een wijkver pleegster worden verkregen. Bui.enlandere, die in ons land h kantie doorbrengen kunnen bij eveneens hulp van ’n wijk"- verkrijgen. Deze pat»' ’n arts ter plaatse te zo nodig naar een wi een dei zen. Er zijn land, n.l. het <prot.-chr.), het en het Groene Kr gemeente zijn e*-r gen van de krui», Bij 'n overlijden in Uw familie, zowel 's nachts als overdag, belt U eerst ons. wij nemen al de zon gen, betreffende de begrafenis van U over R.-K. BEGRAFENISONDERNEMING DENISSEN Tel. 25525 b.g.g. 33370 LET OP HET JUISTE ADRES WILHELMINAPARK 127 Wagenpark groeit hard De prognoses over de groei van het Ne derlandse wagenpark wezen een aantal jaren geleden heel voorzichtig 1970-’71 aan als de periode waarin de twee- miljoenste auto op de weg zou verschij nen. Tegen alle verwachtingen in ge beurde dit reeds in 1968. Nu wordt in 1971 zelfs het derde miljoen op de Nederlandse wegen verwacht. Als een sneeuwbal zal deze ontwikkeling zich zo danig voortzetten, dat in 1980 al zes miljoen personenauto’s verwacht nen worden. Wie de drukte en de vorming op hoogtijdagen meemaakt zich afvragen hoe. in de toekomst verkeersstroom opgevangen zal worden. Wat Tilburg betreft wordt verwacht dat, mede gelet op de toename van de 'bevol king tot 170.000 inwoners, 70.000 per sonenauto’s aan het verkeer zullen deel nemen tegen momenteel 21.000 stuks. Ook de groei van het autopark in het stadsgewest zal dienovereenkomstig zijn en wel tot 140.000 stuks. Tilburg oriënteert zich zoals gesteld op de Verenigde Staten en enkele vergelij kende cijfers zijn in dit opzicht wel leer zaam. De stad San Francisco, die van de Noordamerikaanse steden, wat be treft de structuur het meeste met een Europese stad overeenkomt, heeft een autodichtheid van 3160 personenauto’s per vierkante kilometer, bij een inwoner. didhtheid van 6377 per vierkante kilo- Amerikaanse vinding De Buggy is een Amerikaanse vinding, die oorspronkelijk ten doel had een auto te construeren voor tijdverdrijf aan het strand of in de duinen. Van een lichte, overal doorheentrekkende auto ontwik kelde het zich tot een typisch sport- wagentje met uitstekende cross-mwe- lijkheden. Alhoewel met betrekking tot de carrosserie bijna alles geoorloofd was waren er toch duidelijke kenmerken in ontwikkeling waar te nemen. Zo hebben alle buggy’s grote banden, een grote wendbaarheid en een laag totaalgewicht. In de vijftiger jaren werd het berijden van een buggy een echte rage en de Buggy-clubs schoten als paddestoelen uit de grond. Al gauw werden er over het hele Amerikaanse continent wed strijden met buggy’s georganiseerd, die snelheid aan behendigheid paarden. Vooral het slalom-rijden is bij de Ameri kaanse bezitters van zo’n wagentje erg in trek. het totale werk is en er nauwelijks of geen afbraak van eerder gemaakte delen nodig is om een volgende fase uit te voeren en in gebruik te nemen. Zeer be langrijk in deze opzet is ook dat het ver keer geen hinder ondervindt van de werkzaamheden, door tijdrovende en kostbare wegverleggingen. Voor de aan sluiting van een uit de Noordeli uitbreiding komende autoweg i gelijkvloerse kruising met de i autosnelweg uit te bouwen Ringbaan Noord ontworpen. Voor deze oplossing is de zogenaamde „Diamant” gekozen. De hoog gelegen invalsweg van 35 meter breed gaat over de ringbaan heen en vormt een zwevend plein van 73 x 110 meter. Vanaf dit plein lopen 2 wegen naar de Ringbaan toe en komen er 2 afgangen op. De verkeersafwikkeling op dit zwevende plein zal door middel Tan verkeerslichten geschieden. Ter voorkoming van kostbare aankopen van bebouwde grond is de hele autoweg vanaf het Wilhelminakanaal tot aan de ringbaan op een hooggelegen betonnen viaduct gepland, dat een lengte heeft van 287 meter. Voor het openbaar vervoer bestaat de mogelijkheid, zodra de behoefte daar toe bestaat, een afzonderlijke rijbaan tussen te bouwen, die desgewenst op het derde niveau kruisingsvrij het aansluit- >asseren. De totale kosten van dit project worden geraamd op 16 mil joen gulden. Bovendien moeten er voor de bouw van de diamant nog ongeveer 200 eengezinswoningen worden afge broken. Ongetwijfeld zullen de Tilbur- gers met vertrouwen de uitslag van de competitie tussen Eindhoven en hun stad tegemoet kunnen zien. Immers Til burg staat bekend om de voortvarend heid waarmee het spectaculaire plannen weet te realiseren. Niet voor niets heeft r'f6 Tilburg in „bouwkringen” de bijnaam 11 P „het Rotterdam van het Zuiden”. V.W.-chassis gemonteerd kon worden. En dat bleek de oplossing. Ook in Benelux Het succes bracht anderen op ideeën en er verschenen steeds meer buggy-„mer- ken”, die alle gebaseerd zijn op het prin cipe van het ingekorte V.W.-chassis, voorzien van een polyester carrosserie. Dit principe geldt ook voor de buggy, die het Buggy Autodynamisch Centrum in de Benelux introduceert onder de naam „woestijnrat”. Het B.A.C. ver vaardigt buggy’s, die geheel compleet of voor de vergevorderde „sleutelaar” als bouwpakket geleverd kunnen worden. Als men besluit tot de aanschaf van een bouwpakket dient men de beschikking te hebben over een V.W.-chassis, dat niet ouder dan van 1962 is. Het B.A.C. is door de Rijksdienst Wegverkeer in Den Haag gemachtigd het chassis 27 centimeter in te korten, waarna als ga rantie dat dit deskundig is geschied een certificaat wordt afgegeven. De „woes tijnrat” is geen tweezitter zoals op het eerste oog lijkt, maar een volwaardige vierpersoonsauto, die geheel aan het Nederlandse klimaat kan worden aange past door middel van de bijgeleverde linnenkap en zij-ruiten. Nu nog afwach ten of de verwachtingen die de heer Schollen van de Buggy-rage in Neder land heeft waar gaan worden. Enige reële oplossing Alhoewel het wegtype van de stadsauto snelwegen vanwege.de hoge uitvoerings kosten, door velen van onze huic’ stadsplanners nauwelijks als ’n mogelijke oplossing wordt aanvaard, is men er bij Publieke Werken van overtuigd, dat dit type, door zijn kruisingsvrije ligging de enige aanvaardbare vorm voor de toe komst is. Bij de aanwezigheid van rijks- autosnelwegen om of nabij een stadsge bied, dient dit stadsautosnelwegstelsel zo veel als mogelijk rechtstreeks met deze wegen te worden verbonden. In Til burg is deze conceptie thans in een ver gevorderd stadium en is de aanleg van de nieuwe rijksweg Breda-Tilburg-Eind- hoven, de aanleiding om met de bouw van de eerste fase van een superstads- wegennet te beginnen. Deze eerste fase zal bestaan uit de aanleg van het onge lijkvloerse kruispunt het Laar. Als mo tivering voor de aanleg van dit Weste lijke aansluitpunt in het Laar dient in de allereerste plaats, dat er op die plaats voldoende ruimte aanwezig is om zon der dat de daar aanwezige vrij nieuwe bebouwing gesloopt behoeft te worden de diverse hoogteverschillen te kunnen overwinnen. Verder zijn de ervaringen met de huidige Oost-West verbinding via de Ringbaan Zuid uit oogpunt van verkeersveiligheid dermate zorgwek kend, dat bij een verder voortschrijden de motorisering alleen een volkomen kruisingsvrije aansluiting aanvaardbaar geacht mag worden. Kruispunt „Het Laar” en „De Diamant” in Noord Omdat in de toekomst op de ringbanen nog vele kostbare voorzieningen nood zakelijk zullen blijken, is het raadzaam op de belangrijkste punten nu reeds een aanvang te maken. De totale bouwkos ten van het knooppunt ’t Laar zullen naar schatting 12 miljoen gulden be dragen. Gezien de beschikbare middelen van de gemeente en de eisen, die het verkeer stelt, is een fasering van het plan opgezet in 3 onderdelen. Dit is zo ge daan, dat elke fase een onderdeel van lagavond vindt in de nieuwe j en Pauluskerk de hoeksteen- en kruisplanting plaats. De teen die een gewicht heeft van wordt ingemetseld door Peter v erschuuren (22), Peter Paul nakers (19), Peter Paul Coene (9) .r Paul Adriaansen (9). Tevens i oorkonde ingemetseld die - d is van Louis Ansems, als- ciians geldende Nederland se ‘e vier Peter Pauls zullen ver- plaats waar straks het hoog- comt een houten kruis planten. Angeles, die nu geldt als „de hogepries ter van de moderne Buggy”, kwam kort daarop met een kunststof carrosserie, die het totaalgewicht nog eens met tiental len kilo’s omlaagbracht. Allengs ontwikkelde de buggy zich in de richting van de helemaal open Ita liaanse strandwagens. Aanvankelijk waren de eerste aldus ontworpen wagens nog een geheel van carrosserie en chas sis, waarin een V.W.-motor gemonteerd werd. Omdat dit te kostbaar was ging Meyers ertoe over een carrosserie te ont werpen, die simpelweg op een ingekort 1969 I

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1969 | | pagina 1