EL ;h ns 1 1 i nam nieuw filtergebouw in gebruik Tilburgse waterleiding maatschappij I I van w. „De Kleine Academie” >p he< Stuyvesantpleii,’ met nieuw programma 129,- - bbswees TILBURG HEEFT GOEDKOOP WATER Voetgangers tunnel onder Paleisring Zesde Kerkkoren voetbaltoernooi Openbare kleuterschool in noord Oriëntatierit in Oirschot E7| b b I b b b WEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABANT s I s Nieuw! De populaire LE.G. met voorvering nu ook met kleine wielen: 489,- Geslaagden L.E.A.O. school Dr. Ariëns Kinderweefkring in Bioscoopjournaal Huren gesubsidieerde studentenkamers b uni 1969 - pagina 16 >ON 20922 I 0-21251 inenplaats, Een kijkje in het pompgebouw. 'Wi •andiooi artikel ideaal voor de en omkeerbare 498.000 489.000 467.400 456.085 iwvakanlie f 10,50 f 15,95) Besterdplein 37 tel. 23306 3EN WORDEN U.LES WORDT ig gehou- - Zolang de voorraad strekt - Fa. A. SPIJKERS Zn. Fa. A. Spijkers Zn. F Leo Xlll-straat 60 (ingang door de poort) Tilburg Telefoon 21767-31317 Leo Xlll-straat 60 - Tilburg K II UNION JACK Mlni-rijwielen of mèeneem-rijwielen v.a. ƒ93,— Vouwfietsen v.a. 92,50 Donderdag 19 juni 1969 13e jaargang no. 62 CANADIAN STOCKS 3 VERZAMFL- I VOOR ƒ4,75 ƒ38,50 ƒ38.50 verwi, bedrijf Om snt de Academie verzorgde en zondaj Van He DROGIST^ izet is deren meer sport- UITGAVE J. DE BEER - LID VAN DE N.H.H.P. REDACTIE EN ADMINISTRATIE: N.S.-PLEIN. 14 - TILBURG TELEFOON 04250 - 30783 - POSTGIRO 1126745 - OPLAGE 48.700 VERSCHIJNT IN GEHEEL TILBURG - GOIRLE - DONGEN - LOON OP ZAND - BERKEL - ENSCHOT EN MOERGESTEL KAPTEIN Ulobq/etfe heefi folde programma cursusjaar omdat uit eer Mini Smalle •OR stende ïrcapaci ster wa HAMOL Huidverzorging PIUSPLEIN 6 HOEK EMMASTRAAT? •straat 9 t achter 1 tot de kleuter- heer hem ƒ38,— ƒ46.— ƒ49,75 i 4 uitvoeringen, enbak ƒ31,50 lenbak ƒ35,50 nieuws zal dit zijn. <V. Aann. -bedrijf nog voor de bouwvakam.- en de werkvloer gereed te c Lees van de Corput uit Riel, lans uit Kaatsheuvel, Ad van t Esbeck, Jan van Rijsewijk uh «uuenhout, Wilhelmien der Kinderen uit Diessen cn Kees Steen uit Oirschot. log. Ook dienden de investerin gen te worden vergroot om bij te kunnen blijven. Tenslotte heeft de directie van de T.W.M. bij de realisering van het nieuwe filtergebouw op nieuw bewezen dat zij weet te woekeren met de haar toever trouwde gelden. Als illustratie daarvoor moge dienen dat het voor het nieuwe gebouw beno digde kapitaal omgerekend over de capaciteit een investeringscij- fer van ca. 35 cent per kubieke meter zuiver water te zien geeft. Dit cijfer is voor heel Nederland ca 7Ó cent per kubieke meter. Al met al misschien een reden voor het publiek om zich te ver zoenen met de mogelijke aan staande prijsverhoging. De directie van de T.W.M. is zich bewust dat'iedere prijsver hoging een onpopulaire maat regel is, maar dat bij een rede lijke motivering het publiek voor een dergelijke maatregel geen betgrip op zou kunnen bren gen, gelooft zij niet. Van ouds her is de T.W.M. de goedkoop ste waterleverancier van Neder land. In de laatste 10 jaar steeg de opbrengst van een kubieke meter water van 15,3 cent naar 23,5 cent. In dezelfde periode onderging het gemiddelde op- brengstcijfer voor geheel Neder land een stijging van 25,8 cent naar 40,3 cent per kubieke me ter. Het gemiddelde voor heel Brabant was voor diezelfde pe riode een stijging van 26,5 cent naar 38 cent per kubieke meter. Een opmerkelijk verschil dus. Tegenover deze relatief lage op brengsten staan steeds hogere uitgaven. Zo steeg bijvoorbeeld in de laatste 20 jaar de lengte van het benodigd buizennet, per aansluiting van 7,4 meter tot 11,7 meter. Dit wil zeggen dat na de oorlog per woning ruim tweemaal zoveel leiding moest worden gelegd als voor de oor- Het nieuwe filtergebouw. t er altijd onze ir blijft. Onlangs werd in alle stille het nieuwe filtergebouw van de Tilburg se Waterleiding-Maatschappij aan de Gilzerbaan in gebruik ge nomen. Het nieuwe bouwwerk dient ter vervanging van het oude filtergebouw, waarvan de capaciteit veel te klein was geworden. Het technisch ontwerp is afkomstig van de Tilburgse Wa'.erleiding- Mij zelf, terwijl ook de uitvoering van het filter-technische gedeelte van het gebouw, inclusief alle pijpwerken, in eigen beheer werd verricht. Het bouwkundige gedeelte van de nieuwe aanwinst werd uitgevoerd door het Bouwbedrijf van Etten uit Breda. Voor de fraaie, aan het landschap aangepaste architectuur, tekende de Bredase architect ir. J. de Wilde b.i. Met gerechtvaardigde trots toonde de directeur van de T.W.M., ir. L. C. W. Wentzel, deze voor de Tilburgse watervoorziening zo belangrijke aanwinst. TILBURG - DEN BOSCH W-TIENER EN TWENS! Kies nu je broek uit Ruim 1000 perfect passende zomerpantalons in fijne kleuren v.a. f 29,95 l"-il zomerjacks 47,50 malle tricot shirts 15,75 Garnaaltruitjes 16,75 Super smalle taillehemden EMMASTRAAT 8 - TILBURG in haar De kinderen, tot 12 jaar, 1 richt in de weefbeginselen waar vrijgelaten worden i de bestemming van de gewt Naast het rechtweven leren gens het weven van schuine dingen en andere vormen. 1 dat na afloop i vrijwel iedere tasie opl laatste z naar he ....J11III1..1..I ....I mill III.: II.. irijsuitreiking zal plaatsvinden op jrote verbroederingsfeest dat ge- i in de zaal „PAS Schouwburgring. sting van deze avond »d door de Postiljons JUL. v. STOLBERGSTR. 15 CENTRUM TILBURG hoge WERKSCHOENEN vetleder, met oliebestendige té rubberzolen 18,95 lm. cuir-sauvage 4 JACKS diverse modellen /zff in zwart, bruin, en I allernieuwste [Vin ROOMKLEUR Li L Van 39,95 tot 76,95 VISSERS-REGENPAKKEN Broek Jas 26,45 (ook los verkrijgbaar: broek jas m. capuchon res zoals vis- •en, viswegers. •rengen wij ook uur, boeken die oor tips, goede enz. dan ook dat het noodzakelijk zal zijn een gesprek met het Ministerie van Eco nomische Zaken te hebben. De heer J. Peters, Mendelsohnstra; in Tilburg is de grote stimulator av. de pogingen die moeten leiden oprichting van een openbare kiCU school in Tilburg Noord. De 1 Peters deelde ons mee, dat de door hem gevoerde handtekeningenactie ruim schoots is geslaagd. Zoals bekend zal zijn, dient een aanvraag voor de oprich ting van een Openbare School onder steund te worden door tenminste 90 handtekeningen. Nu dit aantal behaald is, is de aanvraag naar het gemeentebe stuur gezonden. Waarschijnlijk zal de gemeenteraad zich in de raadsvergade ring van juli over het voorstel buigen. verwijderd. Het Tilburgse Waterleiding bedrijf onttrekt het water uit de bodem via zgn. „ondiepe putten”. Dit water bevat een zeer hoog percentage ijzer. Vooral omdat de capaciteit van diepe putten groter is, maar ook omdat het ijzerpercentage van het uit diepe putten afkomstige water nog maar een tiende deel is van dat uit ondiepe putten, gaat men er allengs toe. over om uitsluitend uit diepe pu.ten water te winnen. Bij de bouw van het nieuwe filtergebouw heeft men dan ook al rekening geh~- Aanstaande zaterdag en zondag wordt in de zaal van Café Van Hest, Bredaseweg 177 (t.o. de Rooi Harten) een expositie gehouden van werken van onze stadgenoot v. d. Leygraaf. De zaal is open vanaf 12.00 uur. Voor wie eens kennis wil maken met het werk van deze actieve kunstschilder is deze expositie daartoe een goede aanleiding. Het 3 Li miljoen gulden kostende ge bouw heeft een jaarlijkse filtercapaciteit van 12 miljoen kubieke meter water. Het hoofdgebouw omvat een zeer fraaie centrale hal, waarin de blowers, spoel- pompen en de compressor zijn opge steld. Tevens bevindt zich hier het in drukwekkende centrale schakelpaneel, waarmee alle handelingen gedirigeerd worden. In het oude filtergebouw waar alle afsluiters met de hand bediend moesten worden, waren 11 mensen no dig om een vol-continu-dienst te waar borgen. Dankzij het volautomatisch vanaf hei centraal schakelpaneel gediri geerde filtreringsproces zijn voor een hogere capaciteit nog maar 5 mensen nodig. De filteryleugel bevat 12 voor- filters, om het ijzer aan het water te onttrekken en 12 nafiliers om mangaan uit het water te halen. Tevens wordt in elk van de 30 vierkante meter grote filters zwavelwatersiofgas uit het water Ook dit jaar heeft het Kerkkoor van de Trouwlaan de organisatie rond zodat op zondag 22 juni a.s. het Kerkkorenvoet- bakoernooi van start kan gaan. Dit keer zijn de deelnemers, de kerk koren van de parochies: Besterd, Has selt, Hoefstraat, Koningshoeven, Loven, St.-Maarten, Trouwlaan en Vredespa rochie, allen uit Tilburg, daarnaast uit Ammerzoden het kerkkoor van de The- resiaparochie. Op de terreinen van de Fraters van Til burg, gelegen achter villa „Blanca” aan de Goirleseweg, zullen de wedstrijden worden gespeeld. Pastoor Fabius Beelen zal om 12.00 uur de aftrap verrichten. De finale zal worden gespeeld om 15.30 uur. De pri’ -- - het gr^iv «viutwuv geven zal worden BUITEN” aan de S De muzikale omlijsti zal worden verzorgo o.l.v. dhr. v. Bavel. De gelukkige van onze cirkeltjes-foto van vorige week was de heer Th. sen, van Balenstraat 2 in Tilburg. Hij heeft inmiddels zijn prijzen afgehaald. Deze week werd onj circus Boltini op I Het was kennelijk niet alleen warm maar ook spannend, te oordelen naar de ge zichten. Voor de juffrouw in het cirkel tje liggen op ons kantoor behalve een tientje van de Koerier nog een aantal prachtige waardebonnen te wachten. Een waardebon van 15,van Maison Appie herenmode uit Baarle Nassau, ’n haantje van Tecklenburg op de Heuvel, een watergolf van Dameskapsalon José en twee flessen Weense wijn van de Wie- nerbar. Het bestuur van de Kleine '•“ft haar leden in een keurig .uider een ontwerp aangeboden van het ma, zoals dat er in het volgend ir uit zal gaan kunnen zien. Zal kunnen, omdat de leden in staat gesteld worden uit een breed scala van moge lijkheden vooraf hun keuze te bepalen. Hierdoor hoopt men te voorkomen, dat er aan een onderdeel waarvoor geen in teresse bestaat geld of moeite verspild zal worden. De Kleine Academie zal spe ciaal aandacht gaan besteden aan het organiseren van instructieve cursussen, omdat gebleken is dat daaraan meer be hoefte bestaat en daaruit groter nut kan worden gehaald dan uit enkele lezingen. De talencursussen waarmee vorig jaar gestart werd genoten veel belangstelling. Zij zullen dan ook worden voortgezet en uitgebreid. Bij voldoende belangstel ling. zullen er ook cursussen over andere gebieden van wetenschap en kunst wor den georganiseerd. Het voorlopige pro gramma dat het bestuur haar leden en eventuele andere belangstellenden aan- Nabij het Paleis-Raadhuis zal binnen kort worden begonnen met de bouw van een voetgangerstunnel, die onder de Pa- leisring door het nieuwe winkelgebied fconingswei zal verbinden met het be staande winkelgebied Heuvelstraat e.o. De tunnel zal tussen de trappenhuizen een lengte van 38 meier hebben, 7 meter breed en 2,5 meter hoog zijn. De vloer van de tunnel zal op een diepte van 4.30 meter onder het wegdek liggen. De wanden van de trappenhuizen zullen, ter verkrijging van een aantrekkelijk aanzien, met natuursteen bekleed wor den. In de tunnel zullen over de gehele lengte vitrines worden aangebracht. Het is de bedoeling dat de tunnel wordt uitgerust met roltrappen, zowel in op als neergaande richting, die aan weers zijde van de vaste trappen aangebracht zullen worden. Deze roltrappen worden 1 meter breed en zullen in de opgaande zowel als in de neergaande richting een capaciteit hebben van 8000 personen per uur. De aanbesteding van de ruwbouw heeft plaatsgehad van de tunnel en de trap penhuizen. De inschrijvers waren: A. J. Remmers, Bouwbedrijf N.V. Pellikaan Bouwbedrijf N.V. Heerkens v. Bavel N.V. Aann. Mij P. C. Zanen N.V. en Wegenb.-„_. Men hoopt de bouwput hebben. Aan de Dr. Ariëns-school voor L.E.A.O. (Lager Economisch en Administratief Onderwijs) Jan Truyenlaan 19-21 slaag den voor het einddiploma: Frans van Amelsfort, Gerard van Beur den, Jac. de Boeck, Frans de Brouwer, Mark de Cock, René Cools, Charlotte Davies, Maarten Dusee, Gerard de Jong, Denis Kleintjens, Michel Linders, Frans Peeters, André Pictte, Henny van Raak, Peter Rexwinkel, Ad Siegers, Jos Sprengcrs, Rob Trommelen, Henk Vlielander, allen uit Tilburg. Verder slaagden': Piet Adriaansen, Jan van de Broek, Beatrix Meile en Ad Schrijver uit Goirlc, Janny de Bruyn, Stan Favicr, Wim van de Ven, uit Hil- varenbeek. Kees van de Corput Jan Dingcmans uit Kaatsheuvel, Rijswijk uit uit Uden1 biedt, bevat de volgende attractieve on- I derwerpen: Talencursussen voor begin- ners en gevorderden in het Frans, Engels I en Duits. Een cursus handwerken, een cursus Filosofie. Sociologie en moderne I wiskunde. Voorts nog een cursus Discus- I sietechniek, Leestechniek, Veranderde I Moraal en Moderne Kunst. Behalve de hierbovengenoemde cursussen bestaat er een mogelijkheid om op de aan de folder gehechte antwoordkaart wensen kenbaar te maken voor een cursus op een nog I niet genoemd gebied. Belangstellenden, |l die geen lid zijn van de Kleine Aoade- mie, kunnen deze folder waarin de aan- gekondigde cursussen nader toegelicht I worden alsnog bestellen bij het secreta- II riaat Fabrieksstraat 22, telefoon 25383. I Uiteraard verplicht het aanvragen van N een folder tot niets. Enige maanden geleden heeft Polygoon Cynecentruni een hele middag en avond besteed aan het maken van een kleuren opname van de kinderweefkring in het Nederlands Textielmuseum. De weef kunst zoals die in het museum op iedere maandagavond door de kinderen wordt beoefend is in haar opzet uniek voor Nederland. De kinderen, die variëren van 8 tot 12 jaar, krijgen aanvankelijk onderricht in de meest elementaire beginselen waarbij ze al wel geheel laten worden in de kleurkeuze en van de geweven stof, u ze vervol- lijnen, ron- De opzc van de cursus de kind< figuratie die in hun fan- pkomt kunnen uitvoeren. Met het zijn dan de eerste stappen gezet iet moeilijke gobelinweven. De resultaten van deze Tilburgse kinderen zijn nu naast het lesgeven en het toe passen van de techniek te zien in een kleurenproductie van Polygoon film journaal, een kleurenproductie die van af donderdag 19 juni te zien zal zijn in alle bioscopen waar het Nederlands vertoond wordt; voor Tilburg Camera in de Willem II-straat Sedert 1966 bestaat de regeling voor ge- ij subsidieerde studententehuizen, waarbij I de gemiddelde huuropbrengst is bepaald l|' op 16 procent van de maximtpn rijks- studietoelage. Het maximum van de rijksstudietoelage II van 4.300,geldend voor het studie- jaar 1968-1969 is met ingang van 1 sep- I tember 1969 verhoogd met 5,1 219,30 - afgerond tot 220,-en op I 4.520,gesteld. Bij de berekening van de huur die voor de kamers is verschuldigd, is uitgegaan I van het bedrag van 4.520,verhoogd |lj met een gemiddeld bedrag voor college- i geld van f 150,per jaar, zodat het I bedrag van de maximum rijksstudietoe- I lage voor het studiejaar 1969-1970 op 4.670,is gesteld. In verband hiermee is met ingang van 1 II september 1969 de huur van deze ka- I mers vastgesteld op 747,per jaar of I afgerond 62,per maand. Sedert 1 september 1968 bedroeg deze gemiddelde huur ƒ712, per jaar of I 59,50 per maand. Een eventuele tussentijdse herziening I van de maximum rijksstudietoélagen zal I niet tot een wijziging van deze huur lei- I den. ÓÓK IN BEDRIJFS- EN WERKKLEDING SINDS 30 JAAR AAN DE TOP Kt WERKOVERHEMDEN terlenka BAKKERSKLEDING SLAGERSKLEDING WERKPAKKEN met kombi-jack STOFJASSEN in 5 kleuren en 4 modellen WERKOVERALLS wit, blauw, khaky, ongebleekt, casmir Jjf witte, khaky en blauwe WERKBROEKEN ALLES ONDER VOLL. GARANTIE den met de mogelijkheid dat in de toe komst enkelvoudige filtrering voldoen de zal zijn. Wanneer die hoop waar zal blijken te zijn, bestaat de mogelijkheid om met eenvoudige middelen de capa citeit te verdubbelen. Aangezien de nu gerealiseerde nieuw bouw slechjs bedoeld is ter vervanging van het oude filtergebouw, is het nood zakelijk om als het ware direct te be ginnen met de bouw van een tweede fil- tervleugel. Hoe urgent deze nieuw te bouwen vleugel wel is moge blijken uit het feit, dat op warme zomerse dagen zoals verleden week de topcapaciteit reeds wordt overschreden met als ge volg dat de waterdruk in veel percelen terugloopt. De reden, dat nog niet be gonnen is met de bouw van deze tweede filtervleugel, die tot ca 1980 een vol doende waterleverantie zal moeten waarborgen, is geldgebrek. Het nu te verwezenlijken project vergt namelijk een investering van ca 6 miljoen gul den. De rente aflossing dient uit het exploitatiesaldo gefinancierd te worden en aangezien de huidige saldi niet toe reikend zijn, is een tariefsverhoging on vermijdelijk. De prijsstop verbiedt de Tilburgse waterleiding-mij. echter de prijzen te verhogen. Om uit deze im- e geraken meent de heer Wentzel Onder auspiciën van de Oirschotse Auto- en Motorclub „A.M.C.O.” organiseert de Oirschotse Hockey-club „O.H.C.” een oriëntatie-rit, waarvan de baten ten goede komen voor de bouw van een nieuw clubpaviljoen in het Gemeente lijk Sportpark Moorland. Dat paviljoen gaat er komen, zij het dan steentje na steentje, dank zij de inzame ling oud-papier, die de actieve leden sinds enige tijd voeren. Maar deze oriëntatie-rit moet nog stenen en spanten opleveren, dus s lieden komt uw vrienden helpen. De rit voert over verharde wegen door de prachtige omgeving van Oirschot, en wordt verreden onder K.N.M.V.-regle ment 1968 (dus zonder wijziging). Lengte 50 km. De start vindt plaats op de Markt te Oirschot, nabij Hotel de Beurs om 13.00 uur. Inschrijven vanaf 12.00 uur in zaal DE BEURS ad 7,50 per equipe. Er zijn prachtige prijzen te winnen, waarvan wij noemen als eerste prijs: een Oirschotse schommelstoel en een tweede prijs: een gemakkelijke tuinstoel; voorts 1 prijs per 10 deelnemende equipes. De rit is opengesteld voor bestuurders van auto’s, motoren en scooters. llllllllll»

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1969 | | pagina 1