EL GH ms I I 1 I6XU 30. Hearing in ’t Zand bracht positieve resultaten I VUILSTORTING BEDREIGT BELANGRIJK TILBURGS NATUURGEBIED end rijf NATUURBESCHERMERS WEDEROM GEEN INSPRAAK 129,- MSi! plaats gedegrt Foto de Groot 1 FOTO JANS ItlsbuMtg WEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABANtJ^^^^^ J 2 ,6 De Koerier behoort weer tot de best gelezen huis-aan-huis-bladen Nieuw! De populaire E.E.G. met voorvering nu ook met kleine wielen: 489,-„„ STADSNIEUWS IN HET KORT Fa. Leenaarts 35 jaar I mei 1969 - pagina 14 OON 20922 50 - 21251 binnenplaats ik- Laatste restanten van de Loonse Heide. Vaderdag-aanbieding dennen-aanplant ALLEEN BIJ NIPO-ONDERZOEK TOONT AAN: sensationeel nieuws VOOR VADERDAG f 3,95 Elastieke Kousen RELAXEN Ga waterskiën Waterskicentrum WERK- „BEEKSE BERGEN" Fa. A. SPIJKERS Zn. Fa. A. Spijkers Zn. Leo Xlll-straat 60 - Tilburg II UNION JACK idea. gemeente-grens een 5 te- de ■Hl Heidelandschap gaat verloren geheel compleet in luxe cassette Mens werkt aan eigen ondergang ^bileerd) odere gegevens gaarne Academie, St.-Joseph- Bredaseweg 104 - Tel. 23967 Hart van Brabantlaan 731 TILBURG je van de I van de ichines f 47, Mlni-rijwielen of meeneem-rijwielen v.a. ƒ93,— Vouwfietsen v.a. f 92,50 - Zolang de voorraad strekt - DROGIST^ BEROEPSKEUZEWERK te i vrouwe lijke studenten 'UITGAVE J. DE BEER - LID VAN DE N.H.H.P. REDACTIE EN ADMINISTRATIE: N.S.-PLEIN 14 - TILBURG TELEFOON 04250 - 30783 - POSTGIRO 1126745 - OPLAGE 48.700 VERSCHIJNT IN GEHEEL TILBURG - GOIRLE - DONGEN - LOON OP ZAND - BERKEL - ENSCHOT EN MOERGESTEL Optima Rapid 500 V van 299,— NU 189,— Optima Rapid 1 25 C van 189,NU 139, »pen B.T.W.) WLAAN 77 som 79) 01600-39154 dekenhuis) PIUSPLEIN 6 NhOEK EM M*STR*AT '-n bereii king rig ge HANDSCHOENEN (nyrrTTlTf Ook ideaal voor !l 't werk in uw tuin I van 3,95 tot 5,95. HOGE WERKSCHOENEN geprent vetleder, met dikke rubberzolen 18,95 LAGE WERKSCHOEN bruin of zwart, ijzersterk B.sterdring 161 ter- atie- tode KAPTEIN Haal defolder of maak een proefrit waar strooi lei vei belangrijk natuurg hei,vennv iPELT i 1F LOOI f LOOI dealer. I lemeten «nil Donderdag 5 juni 1969 13e jaargang no. 619 Gazonmat Bladhark N.S.-plein 13 ruien, moeras) supporter uit ons vorige ie heer A. C. Verstegen, Istraat 15 te Tilburg. Hij iels zijn cadeautjes thuis. r op worden toege it op hoeken van lemmerd door hoog ▼uiIverwerkings- -gebied >uden lat op die wijze on- in het natuurlijk worden, een bio- mi al te ver Jul. v. Stolbergstraat 15 (centrum) TILBURG ZOMER-WERKBROEKEN Sanfor, met duimstokzak, in khaki, blauw of groen. 10.75 rastraat. werden voorts klachten rijden op parkeerter- lel rijden op diverse brommers i over voet- s zal hier :e pun- politie Leo Xlll-straat 60 (ingang door de poort) Tilburg Telefoon 21767-31317 ÏNEN k 17,95 De Willem II si cirkeltje was de Corn. Wortels heeft inmiddel dat functie in de Naast de grote merkartikelen t. Op 15 april jl. hielden burge meester en wethouders een hea ring voor bewoners van ’t Zand, waar een aantal wensen en klachten naar voren gebracht werden, die nadien met zorg door het college zijn bezien. De kleine paaltjes langs parkeer terreinen, die veelvuldig omver gereden worden, zullen door gro tere vervangen worden. Aan het op de hearing geuite ver zoek om banken te plaatsen langs de Dongensebaan is al tegemoet gekomen. Inmiddels zijn 8 banken geplaatst. GROOTSTE ANTIEKMARKT VAN NOORD-BRABANT. in de sporthal van Haaren (bij Oisterwljk) zaterdag en zondag 7 en 8 juni telkens van 1 tot 5 uur. thode schku. Als zich gebied ven, is 1 regeren vooruitzier i tot het jiistorten ;elijkhei getuigen als deze lieden gehoord zot worden. Misschien dat op die wijze herstelbare schade in het evenwicht voorkomen kan Want eigenlijk is men voor logische bestrijding van insecter gegaan met de ontginningen. Nog altijd blijken zeer belangrijke beslissingen genomen te worden zonder dat daarin terzake kundige personen worden gekend. Natuurge bieden worden uit de weg geruimd zonder dat men die mensen raadpleegt, die door jaren lange ervaring, studie en uit liefde voor de flora en fauna, de natuur hebben leren kennen als geen ander. Het is begrijpelijk dat voor het uit zetten van een vuilstortplaats een stuk woest Zes exclusieve foto-portretten in kleur voor Q75 De gezinnen waarin de huis-aan- huisbladen komen liggen wat be treft het bezit van bandrecorder, filmcamera, diaprojector, piano, koelkast en elektrische naai machine voor op de landelijke percentages. Een algemene con clusie is tenslotte dat het huis- aan-huisblad ook in kwalitatief opzicht in vele opzichten niet onderdoet voor andere media. - (Onze eigen conclusie durven wij met enige trots te vermelden: Voor Tilburg e.o. geldt niet alleen onze kwalitatieve, maar ook onze kwantitatieve meerder heid, met als enorm voordeel, een compact verspreidingsge bied). Uit een onlangs verschenen rapport over een door bet NIPO inge steld onderzoek blijkt dat de Tilburgse Koerier (oplage 48.700 exemplaren) weer tot een van de best gelezen huis-aan-huisbladen van Nederland behoort. Het in 1967 en 1968 uitgevoerde onder zoek onder in totaal 35.510 gezinnen wees uit dat 71% van de vrouwelijke gezinshoofden en 65% van de mannelijke geregeld de Tilburgse Koerier leest. terrein een goedkopere oplossing betekent dan bouwland. Toch dringt zich de vraag op hoe lang nog de gemeente Tilburg de mooiste om geving van bijna alle Nederlandse steden zal hebben. Na de vestiging van een industrieter rein in de Rauwbraken wordt opnieuw een terrein van circa 100 hectare natuurgebied, nu op de Loonse Heide, bedreigd. onderdelen van iachines verkrijg- deze gekocht in collega's. d wordt de zogenaamde gecontroleerde stortmethode genoemd. Helaas wordt in het betrokken gebied het landschap ech ter volledig vernietigd en daardoor wordt het natuurlijk evenwicht in de natuur ernstig bedreigd. Alternatief en/of opleiding betreft -aan-huisbladen op alle t landelijk gemiddelde. ;n vertonen soms nog Het onderzoek is ingesteld in opdracht van de Nederlandse Huis-aanHuisblad pers, waarbij een 35-tal Nederlandse bladen zijn aangesloten. De enquête had plaats in de periode juli 1967/juli 1968. Per week werden door de NlPO-onder- zoekers 720 gezinnen ondervraagd. On der geregeld lezen werd verstaan: „ieder of vrijwel ieder nummer.” In totaal werd een onderzoek ingesteld onder de Iezerfe)s(sen) van dertig huis- aan-huisbladen. Alleen de kleinere kran ten met een oplage van minder dan 25.000 bleven buiten beschouwing. Dit onderzoek mag dan ook representatief worden geacht voor de positie van de huis-aan-huisbladen in ons land, die in toenemende mate zich lijken te ontwik kelen van „advertentiefuik” tot ,;com- municatiemedium”. sousterrains van door jeugd heeft ingrijpen van de po- ezioht van de politie igedwongen beperkt ontroles. Een afdoen- slechts mogelijk '“rrains. Waar de >uden de be- AIMACHINES r 2 naalden werken ingebouwde siersteek- □alt zelf welke sier- of u moet maken. Dus n, knopen aanzetten en sstaande spoelbaan en garantie. een gunstiger beeld. - Dit geldt zeker voor De Koerier: 5% van de gezins hoofden die De Koerier krijgen heeft hoger onderwijs genoten tegen landelijk slechts 3%. Hierop is zonder twijfel van invloed dat Tilburg een Hoger Onder- wijsstad is. Met betrekking tot het inkomen van de gezinnen kan worden geconcludeerd dat huis-aan-huisbladen boven het landelijk gemiddelde liggen voor alle hogere in komensgroepen; het verschil is het grootste in de groep van 10.000, tot 15.000. In samenwerking met World Air Ité uit Eindhoven zijn wij in de gelegenheid op voordelige wijze de gelegen- fSSE heid te bieden nog in het hoogseizoen op vakantie te gaan in Spanje. Dit is mogelijk geworden doordat on langs in het mooie plaatsje Tossa de la Mar een geheel nieuw hotel gereed kwam. Het betreft hier hotel Venus, dat een zeer moderne accommodatie heeft waarvan alle kamers met toilet, douche en balkon en gelegen is bp slechts enkele minuten gaans van het strand. Het aantrekkelijke van deze aanbieding is vooral gelegen in het feit, dat ook voor de maanden juli en augustus nog boekingsmoge- lijkheid bestaat. Gevlogen wordt vanaf het vliegveld in Brussel naar Gerona, waarna het vervoer verder verzorgd wordt naar Tossa de la Mar aan de Costa Brava. In de prijs zijn begrepen de volledige reiskosten, alsmede volpension in Hotel Venus. Slechts de lucht havenrechten komen voor eigen rekening en uiteraard ook de ex cursies die men daar zou willen maken. Zij die belangstelling hebben voor een van de reizen, kunnen telefonisch of persoonlijk hun naam en adres bekend maken bij De Tilburgse Koerier. Er wordt dan zeer snel contact met u opgenomen. De vertrekdata’s zijn: zondag 29 juni, 6 juli, 13 juli, 20 juli, 3 aug. en 10 aug. Prijs van deze volledig verzorgde 14-daagse vliegreis f 475,—. Over het inkomen zijn de volgende cij fers bekend 22% van De Koerieriezers verdient tussen de 10.000 en 15.000; 9% tussen de 15.000 en 21.000 en 8% meer dan 21.000. Ongeveer 15% voelde er niets voor het inkomen op te geven. 57% van degenen die ons blad ontvan gen gaan met vakantie van huis (lande lijk 62%). Wat de gezinsgrootte betreft irin u wel eens vist. Wij worden be- x>id, beblazen en bespoten met aller- vergiften. Waar zijn de margrieten en de korenbloemen, de dotters en de boter bloemen, die vroeger in overmaat langs wegen en sloten groeiden. Ze zijn dood gespoten of vernietigd door luchtvervui ling. De roofvogelstand gaat ernstig ach teruit. In nog geen twintig jaar zijn in geheel Europa deze vogels zeker tot e“ tiende deel van hun populatiesterkte ruggebracht. Roofvogels, die met uilen aan het eind staan van een grote voedselketen, verzamelen thans alle ake lige chemische bijproducten van onze moderne samenleving. Onder deze vogels treedt de eerste sterfte op, waaraan an dere organismen, de mens inbegrepen, ten gronde kunnen gaan. Waar die vogel stand dus achteruit gaat, gaat als het ware een rood waarschuwingslampje branden. En zij gAAt achteruit; en hoe! ofvogels trekken zich terug naar o_ ieden als het tot vuilstort- rgedegradeerde gebied. Ook hier gaan ze verjaagd worden. Waarheen? Onze Tilburgse gemeenschap telt vele natuurliefhebbers onder haar leden, en onder hen bevinden zich vele terzake kundigen. Het zou van een wijs beleid Tijdens de ziekte van Wethouder Van Zon zullen de taken sociale zaken en gezondheidszorg worden waargenomen door wethouder F. I. M. Mannaerts en de taak culturele zaken door Wethouder E. M. de Grood. „Natuurbescherming is thans geen lief hebberij meer van lieden a la Prikkebeen in kniebroek en sandalen, die er op uit trokken om zeldzame plantjes en vogels te bestuderen. Natuurbescherming is be scherming van land, water en lucht tegen vergiftiging door de afvalstoffen van onze geïndustrialiseerde beschaving. Na tuurbescherming is bescherming van de mens”. Dit is een citaat uit een publi catie van het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. Het staat in schrille tegenstelling tot dat gene wat het Gemeentebestuur van plan is. Het plan dat nu door de Nederlandse Heidemij in ontwikkeling is, in opdracht van het Gemeentebestuur, is een zwak alternatief. Wat is namelijk het plan. In het bedreigde gebied wordt vuil gestort, dat direct met een laag aarde bedekt wordt. Op deze laag wordt een nieuwe beplanting aangebracht, zodat het ter rein opnieuw als cultuurland of recratie- gebied beschikbaar komt. Deze methode Deskundigen zijn het erover eens dat het probleem van de afvalvernietiging in de toekomst met de dure maar radicale me. jdc van de vuilverbranding zal ge ileden. Zij beschouwen de gecontro- stortmethode als een tussenvorm, straks de Tilburgse gemeenteraad uit moet spreken of het betrokken ed al dan niet behouden dient te biij- .s het goed dat zij zich realiseert dat r;n vooruitzien betekent. Mocht be sloten worden tot het systeem van ge controleerd vuilstorten dan nog bestaat daarvoor de mogelijkheid om weliswaar duurdere maar minder kwetsbare cul tuurgronden aan te wijzen. De toe nemende verstedelijking en de verkeers intensiteit eisen al meer dan genoeg na tuurgebieden op. De wijze waarop we reeds tientallen jaren met de bron van al het leven omspringen heeft zeer nadelige gevolgen voor het menselijk welzijn en de niet bepaald opwekkende gevolgen dwingen ons een andere weg in te slaan. Welvaart op weg naar uitvaart HINES maken, af te werken, lichting. Rustig zittend op het terrasje Korenbeurs, even genietend schaarse zonnestralen. Als deze gezellig converserende jongeman zich op ons kantoor meldt ontvangt hij een tientje van De Koerier en verder een aantal waardebonnen. Eentje ter waarde van 15,van Maison Appie, Stationstraat 37 te Baarle Nassau, een haantje van de firma Tecklenburg, een watergolf van Maison José en twee flessen wijn ge schonken door de Wienerbar. (Foto Van Aarle). Vijfendertig jaar lang is De Kleding- boxer een begrip in Tilburg en verre omgeving. Dezer dagen droeg de heer Paulus Leenaarts zijn bedrijf over aan zijn zoon, de heer Petrus Leenaarts. De eerste heeft een leeftijd van 70 jaar be reikt en vindt dat het tijd wordt ermee op te houden. Junior is 27 jaar en heeft ondertussen een ervaring van tien jaar bij zijn vader. Toen de heer Leenaarts 35 jaar ge leden met de zaak begon was die aan zienlijk kleiner. In de loop van de jaren werd het pand belangriik uitgebreid. Indertijd werd het in Tilburg zeer be kende „Roosje” in de Zwaanstraat erbij getrokken en later nog de voetspecialist. Wij wensen de firma onder haar nieu we leiding goede zaken. dustrieën, verkeerssituaties, nieuwe scholen, het functioneren van gemeente lijke diensten, maar ook ten aanzien van persoonlijk nieuws als huwelijken, jubi lea, benoemingen en verenigingsnieuws kan de huis-aan-huisbladpers belang rijke diensten bewijzen.” Wie zijn de lezers Wie worden nu met de huis-aan-huis bladen bereikt? Daarnaar is ook met be trekking tot De Tilburgse Koerier uit voerig gevraagd. Daarbij bleek dat van de lezers van De Koerier 29% een eigen huis heeft (landelijk percentage 33%), 22% heeft een eigen bankreke ning (landelijk 27%) en 33% een eigen giro (landelijk 38%). Het voorstel om de vijver ooste lijk van de Statenlaan-tunnel te dempen en aan te leggen als kin derspeelplaats kan niet overge nomen worden, omdat de vijver ook dient als overstort (een soort veiligheidsklep) voor de riole ring. Ook het voorstel de stall ingruimte aan de D. J. Jittastraat te wijzigen in auto- parkeerpiaats is (nog) niet overgenomen. B. en W. willen eerst even afwachten hoe de situatie zich ontwikkelt nadat de nieuwe supermarkt van Albert Heijn ge reed is gekomen. Tijdens de hearing was gevraagd om een voetgangersoversteekplaats aan te leg gen in de Statenlaan ter hoogte van Ven- det. Thans steekt het winkelend publiek over de hele lengte van de Westermarkt de Statenlaan over. Het is niet te verT wachten dat één V.O.P. daaraan een einde zal kunnen maken. Bovendien is een V.O.P., die niet bij een kruising ligt, en niet door lichten beveiligd is, zoals uit ervaringen elders duidelijk gebleken is, zeer gevaarlijk. Het misbruiken van i flats in de avonduren al enkele keren tot i",~ litie geleid. Het toeziv. moet echter noodg-J- blijven tot enkele cotrm de oplossing is echter door afsluiting der sousterraiij misstanden zich voordoen zot woners deze oplossing kunnen zoeken. Als elke bewoner dan in het bezit van een sleutel wordt gesteld is toch normaal gebruik van het sousterrain mogelijk. Vernielingen aan liften e.d. zijn zelfs met intensief politietoezicht niet tegen te gaan. Hier ligt duidelijk een taak voor de bewoners zelf. ri band met de ingebruikneming van Ti-West - ook hierop had een vraag .«.king is besloten tot instelling eenrichtingsverkeer voor de G. Bor- jsstraat en van een parkeerverbod de Troelstrastraat. ’-•saring wer' hard r over te snel rijden op sgen, over het met br< /er de Westermarkt en ov op dat plein. De politie ?p gaan letten en op al deze ius het toezicht van de p verscherpt. nog beter iet uitzicht wordt bele 1 groen. Tenzij wij op korte termijn tot bezinning komen, zal onze welvaart straks in een uitvaart eindigen. Want van alle kanten wordt onze beschaving bedreigd door giftige stoffen. Het begint in feite al met uw eigen tuin, de weg waarover u dage lijks loopt en de dijk langs de rivier, de bewc In verba Station-1. betrekki" van eenri gesius voor Op de heari geuit over te reinen, o hoofdweg rijden ove ballen c extra op g ten zal di worden ve Ook zal er i zien dat he straten niet i opgroeiend Het gebied waar het hier om gaat ligt juist ten Noorden van Tilburg en is een overblijfsel van de eens zo uitgestrekte heidevlakte tussen Tilburg en Loon op Zand. Dit hele gebied is nu cultuurland maar verspreid door het terrein liggefl nog enkele restjes natuurgebied, waar van de heide die men nu voor vuilstor- ting wil opofferen het grootste deel uit maakt. Naast een strook die erg heuvel achtig is, liggen aan weerszijden vlakke, lage stukken waar op een enkele plaats zelfs nog zonnedauw en klokjesgentiaan groeit. De vogels die er broeden zoeken in de wijde omgeving hun voedsel. De meest opvallende vogelsoorten zijn de wulp, de boomleeuwerik en de boom- piéper. Deze laatste vogelsoort broedt nog in groten getale in het betrokken ge bied, maar zal daar door de vuilstorting te zijner tijd verjaagd worden. Op 13 juni vindt om 19.30 uur in de zaal van de N.K. Harmonie, Stations straat 26 in Tilburg de jaarlijkse diplo- ma-uitreiking plaats van het Banketbak kers Parttime onderwijs. Op 24 juni vindt om 10 uur ’s morgens de sluiting van het schooljaar plaats met de verto ning van een zeer leerzame en interes sante film over cacao en alles wat daar mee samenhangt. Deze film wordt ge draaid in het schoolgebouw aan de Lange Nieuwstraat 249. Iedereen, die voor beide onderdelen of een daarvan belangstelling heeft is welkom. Het terugdringen van de natuur is een levensgevaarlijke zaak geworden. Alle mogelijkheden tot bescherming van de natuur in de ruimste zin: land, lucht en water moeten worden onderzocht en aangepakt. De natuur zendt aan alle kanten noodsignalen uit: „Mens pas op! U bereidt uw eigen ondergang voor.” De Raad van Europa heeft besloten het jaar 1970 uit te roepen tot het Europese Natuurbeschermingsjaar. Tilburg is een centrumgemeente in Europa. zien De Koerier-gezinnen er als volgt uit: 42% van de gezinnen waar De Koe rier komt bestaat uit 1 tot 3 personen, 23% uit 4 personen en 35% uit 5 of meer personen. Boven ’t gemiddelde Aan dit NIPO-rapport zijn o.a. de vol gende conclusies verbonden die voor het totaalbeeld van de huis-aan-huisblad- pers gelden. Wat het beroep liggen de huis-t punten boven het Individuele blader In de Haagse Post van 4 april werd in een reportage over de Nederlandse huis- aan-huisbladen o.a. geconstateerd: „Het gaat (goed) met de huis-aan-huisbladen en niet omdat zij advertentiefuiken zijn, maar omdat er behoefte aan plaatselijke informatie blijkt te bestaan. Naar het Z zich laat aanzien zal die behoefte zich in de komende jaren nog flink uifbrei- den.” Verder merkt de schrijver van dat ar- tikel, Emile van Konijnenburg o.a. op: „Het is langzamerhand wel duidelijk dat de huis-aan-huisbladen een nuttige f functie in de samenleving vervullen. te reclamecampagnes voor merkartikelen geven de huis-aan-huis bladen informatie over de plaatselijke middenstand, wijzen op koopjes en alle mogelijke voordelige aanbiedingen.” Nog een citaat: „Zelfs op redactioneel gebied, zoals ’t vestigen van nieuwe in- vossenberGse

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1969 | | pagina 1