ft 6XUI f Tilburg heeft nieuw station in West II Dit theaterseizoen nog maar enkele voorstellingen in Stadsschouwburg Willy Pijnenborg Verhagen en zoon heropende Foto de Groot GEBR. NEFKENS Feest bij Verfhandel Winnaar talentenjacht WEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABANT l Pater van Deudekom heeft buitenboordmotor nodig Nieuw! De populaire E.LG. met voorvering nu ook met kleine wielen: 48fr„. Publieke werken maakt van Robbesom natuurliefhebber ei 1969 - pagina 18 WEEKAANBIEDING 1 Wil - FOTO VAN AARLE Eerste zomerconcert sensationeel nieuws (Foto Van Aarle) Laatste toneelvoorstelling van deze grote tragedie-schrijvers ken- nantel (Foto Van Aarle) Elastieke Kousen T ZIE PAGINA 8 - Zolang de voorraad strekt - Fa. A. Spijkers Zn. Fa. A. SPIJKERS Zn. G9 Leo Xlll-straat 60 (ingang door de poort) Tilburg Telefoon 21767-31317 L'. - bel', Leo Xlll-straat 60 - Tilburg 21 mei a.s. de gehele dag gesloten. Tilburgs A.N.M. ontvangt Belgische voetbalgasten Mini-rijwielen of meeneem-rijwielen v.a. ƒ93,— Vouwfietsen v.a. 92,50 dekom de last der jaren mee te tellen en wordt het een te zware <er- :beige, en 40-50. Donderdag 29 mei 1969 13e jaargang no. 618 van de heer Robbesom personeelsleden het be- t storm ge- jurg te ver- n»«>r de vrije ide voor- indse mu- iagmiddag VOOR GEBRUIKTE WAGENS DROGIST^ Bredaseweg 104 - Tel. 23967 Hart van Brabantlaan 731 TILBURG 'UITGAVE J. DE BEER - LID VAN DE N.H.H.P. REDACTIE EN ADMINISTRATIE: N.S.-PLEIN 14 - TILBURG TELEFOON 04250 - 30783 - POSTGIRO 1126745 - OPLAGE 48.700 VERSCHIJNT IN GEHEEL TILBURG - GOIRLE - DONGEN - LOON OP ZAND - BERKEl - ENSCHOT EN MOERGESTEL CULTIVATOR met steel. van 2,95 voor 1,95 uw, .LObbesom overwe sportcentrum een tuinc nen. KAPTEIN njobulette AFD. BEDRIJFSKLEDING Werkb1 In blauw - khc.... a. Regenpakken Rubberlaarzen Werkschoenen Werksokken Sterke spijkerbroeken EMMASTRAAT 8 PIUSPLEIN 6 S. HOEK EMMASTRAAT Z 4 juni, ing van Rotter- trage- s. Bij Kalimantan op Borneo, voor een korte vakantie terug naar Nederland. Pater van Deude- kom missioneert al 23 jaar in Borneo en kampt al die tijd al met een groot vervoersprobleem. er twee teerd, de -n de Slavische le Ballet- Verfhandel Wi 30-jarig bestaar cijfer 30. War elke 30ste klar kelen ter waarde >oden waarvoor aald behoeft N_S_.pl.in 13 „Jwig v< met de daarna derde opus 37 en tot fonie in F-dur De toegangspr.j is bijzonder laf»1 concert voor concert, ver nade-concer.ui. Zes exclusieve foto-portretten in kleur voor 975 op het traject Roosen- ch en DordrechtEind- TER VERDUIDELIJKING Komen wij even teruj artikel van vorige v gehouden „enquête Hierin kwam een alinea v „De winkeliers die zich hebben gevestigd schiji polie-positie te benutten zen te bedingen.” De prijsbewuste huisvrouwen hebben natuurlijk wel opgemerkt dat hiermee niet de van ouds gevestigde winkels wer. den bedoeld. Bij 'n overlijden in Uw familie zowel 's nachts als overdag, U eerst ons, wij nemen al de gen, betreffende de begraf van U over R.-K. BEGRAFENISONDERNEMING DENISSEN Tel. 25525 b.g.g. 33370 LET OP HET JUISTE ADRES WILHELMINAPARK 127 In het zeer i de buurt van Tarakan is de prauw het aangewezen vervoer middel. Tot nog toe werd deze prauw met de hand geroeid, over afstanden van soms 50 kilome ter per dag. Langzaamaan be- f^amS gint echter voor Pater van Den- Goirle, onde- Deudek sionaris o verricht en dat zij onze steun verdienen. Het seizoen is bijna voorbij. Toch zijn er altijd een aantal evenemen ten, die juist in de zomermaanden aan de orde komen. De zomerconcerten zijn uiteraard eigen aan deze tijd van het jaar. Doch ook het kermisprogramma is een jaarlijks terugkerend spec taculair evenement tijdens de Tilburgse kermisweek. Na deze ker- misweek volgen nog twee operettevoorstellingen, welke zullen wor den uitgevoerd door het gezelschap van de Zuid-Nederlandse Opera. Voor de jeugd worden er twee matinee-voorstellingen gegeven van de „Fabeltjeskrant”. Slechts één toneelvoorstelling staat er nog op het programma, ge speeld door het Nieuw Rotterdams Toneel. op woensdag, 4 te toneelvoorstellii Het Nieuw 1 de beroemde trage- van Euripides. Bij -’s bij tragedies van jvles wordt de onge- Daags daarna, wordt de laatste dit seizoen gegeven, dams Toneel speelt die „Hippolytus” deze tragedie, evenals bij trage AisOhylos en Sophocles wordt evenaarde allure voelbaar, die de kunst lopen, hetge wachten is op 1 verkoop zal beg stellingen. PROTESTANTSE BEGRAFENISONDERNEMING tijdelijk tel. 25525 b.g.g. 33370 kbroeljen keper haki en groen 10,95 25,70 13,95 18,95 3,25 14,95 TILBURG Todh wel een pluim waard, de wijze waarop deze gemeentelijke instantie haar burgers opvoedt tot grotere zelf verantwoordelijkheid. In het kader van de uitwisseling van or kesten speelt op dinsdag, 3 juni, Het Gelders Orkest o.l.v. Carl Garaguly met als solist de pianist Hans Leygraaf. Dezer dagen kwam Pater A. J. belasting. Een buitenboordmo- v. Deudekom, missionaris van tor zou de meest interessante op- de Heilige Familie in het Bisdom lossing zijn. Een van de manieren waarop „de sup porters” van pater Van Deudekom de voor de aanschaf benodigde fondsen bij elkaar trachten te krijgen, is het organi seren van een groot rikconcours op 6 en 13 juni ’s avonds om 8 siecentrum (MSC) Voor het aanschaf boordmotor van ong< waterrijke gebied in "g*? ToaOTL-AM verwachten dat concours bij elkt en daarom wc lezers van ons I dat u nog niet verzoeken i Voor de zevende maal in successie ont vangt Sport- en Ontspanningsvereniging A.N.M. op zaterdag 7 juni zijn Belgische Sportvrienden van de F.C. Filteint uit St.-Niklaas-Waes. Na een gezellig sa menzijn vangt om half vier de voetbal wedstrijd aan op het J.P.S.-terrein aan de Van Vollenhovenstraat. Het belooft een flink duel te worden. Na de wed strijd wordt er een uurtje geborreld in Café Het Witte Paardje, ’s Avonds wor den de vriendschapsbanden nog meer verstevigd tijdens het Cabaret en het Bal, waarbij ook alle leden van A.N.M. worden uitgenodigd. Vanzelfsprekend zullen de Belgen hun noorderburen op een revanche uitnodigen; dit kan niet anders na zo’n lange vriendschapsband. Volgens de secretaris van A.N.M., de heer J. Elisen, verwachten zij dat dit al in september zal plaatsvinden. filly Pijnenborg viert haar tan in het teken van het int op 30 mei wordt aan int een tegoedbon of arti- van 30 gulden aange boden waarvoor slechts 30 centen be taald behoeft te worden. Uiteraard kan niet aan elke klant zo’n groot bedrag van 30 gulden worden aangeboden maar ELKE klant wacht toch een aardige verrassing. Van de heer P. Brekelmans, die eigenaar van deze zaak is, is het een bijzonder leuk idee om al zijn klanten op deze manier in de feestvreugde te laten delen. Op 30 mei zal het op het adres Oude Markt 14 zeker nog drukker zijn dan normaal. terug op ons hoofd week betreffende de e in de Heikant”. voor die luidde: i in de Heikant ijnen hun mono en om stevige prij- i* De Volkstuindersverenigingen uit Tilburg organiseren op vrijdag 30 mei een voorlichtingsbijeenkomst in de Pos- telse Hoeve. Sprekers zijn de heren W. Lipkes uit Brussel en Korstjens uit Woudrichem. Ook Frater Silvius komt nog aan het woord. Een groot aantal Nederlar ziekscholen houdt op zaterds 7 juni open huis. Ook de ziekschool. Het L n 1 geren interessant om van deze gelegen- 15loemenmagazijn heid gebruik te maken nader kennis te nemen van het muziekonderwijs. Ook de ouders zijn eventueel hartelijk wel kom. Aan de gezichten van deze supporters te zien, zou men niet zeggen dat Wil lem II zondag als overwinnaar uit de strijd kwam. Misschien kunnen we deze heer wat opvrolijken. Als hij zich bij ons meldt ontvangt hij een tientje in de hand en verder een aantal waarde bonnen. Dat is er eentje van Maison Appie, Stationsstraat 37 te Baarle Nas sau (herenmode), een haantje van de firma Tecklenburg, een watergolf van Maison José en twee flessen wijn ge schonken door de Wienerbar. We dach ten zo: het is de moeite waard. De oude dame uit het cirkeltje van vorige week bleek te zijn mej. P. van Lieshout, die afgelopen zondag 90 jaar werd. Zij is inmiddels in gezelschap van een verpleegster op ons kantoor ge weest. Dit is de winnaar van de finale van de door de Wienerbar regelmatig geor ganiseerde talentenjachten. Het is de 23-jarige Iwan Rach uit de Leo XIII- straat 51 A in Tilburg. In september orga'niseert de heer Simons, eigenaar van de Wienerbar een grote internatio nale talentenjacht met als hoofdprijs een reis van 3 dagen naar Londen of Parijs. Het programma bestaat geheel uit wer ken van Ludwig von Beethoven. Begon nen wordt met de Ouverture Leonore II opus 72a, daarna volgt een vertolking van het derde pianoconcert in C^moll opus 37 en tot slot wordt de zesde Sym- dur opus 68 uitgevoerd, “prijs voor een zomerconcert i laag omdat het eigenlijk een >or iedereen is, een populair ergelijkbaar met de prome- :rten in Engeland. suite opus 20 van het Zwanenmeer en de ouverture 1812. Populaire muziek, populaire prijzen en waarschijnlijk veel mensen, die zo’n concert best eens willen meemaken. Tweemaal „de fabeltjeskrant” Frans van Dusschoten komt persoonlijk op het toneel met een aantal bekenden van het T.V.-programma „De Fabeltjes krant”. ZONDAG, 6 JULI, worden e matinee-voorstellingen gepresente eerste voorstelling om 13.30 uur en «v tweede om 16.00 uur. Meneer De Uil zal kunnen vertellen aan jong en oud. In andere steden heeft het »een ook in Tilbu 1 JUNI, wanneer eginnen voor beid Met de Pinksterdagen opende de Firma Robbesom aan de Ledeboerstraat een sportcentrum, waar men o.a. in de fraaie showroom een aantal sport-, speed, en toerboten kan bezichtigen. Van Publie ke Werken kreeg de firma Robbesom toestemming om een tegelpad van de deuren van de showroom naar de straat aan te leggen. Verder kon men niet gaan, Omdat het onderbreken van de groen strook over een grotere afstand niet ver antwoord werd geacht. Het noodlot wil de echter dat precies in de baan, waar het tegelpad moest komen een prachtige jonge boom staat. De heer Robbesom verzocht Publieke Werken deze boom te mogen verplaatsen maar kreeg nul op het request. Zo ontstond dus de unieke situatie, dat zich een boom midden op een uitrit bevindt. Nadenkend over de eventuele diepere achtergronden van deze maatregel, kwam de heer Robbe som tot het inzicht dat hier gesproken moet worden van een maatregel met grote pedagogische waarde. Immers uit eerbied voor ai wat leeft, was hij moreel wel gedwongen om zich het lot van dit jonge boompje aan te trékken. Zo is dan ook in korte tijd het nu al traditionele gebruik ontstaan, dat de heer Robbesom persoonlijk uit eerbied voor al wat groeit het organi- en voor de gemeenschapseigendommen cconcours op 6 en het boompje met een gieter van een 8 uur in het Mis- wisse dood tracht te redden. De band aan de Bredaseweg. tussen de heer Robbesom en het boompje iffen van een buiten- is er inmiddels de oorzaak van gewor- igeveer 30 PK met den, dat de hele familie met meer dan ■onderdelen, is circa gewone aandacht de natuur bespiedt, odig. Men mag bijna niet Een van de ondernemende zoons van de lat deze som door het rik- heer Robbesom overweegt om naast het kaar gebracht zal worden, sportcentrum een tuincentrum te begin- /ordt een beroep op de blad gedaan. In de hoop t murw bent van de vele om een bijdrage volgt hier het 1110849, Paters van de Nieuwe Tilburgseweg 109, onder vermelding van bbm v. ekom. Bedenk dat er door de mis- issen veel en goed werk wordt Een dezer dagen opende de heer P. Ver hagen het geheel verbouwde pand aan de Broekhovenseweg 67. Voorheen was zijn winkel gevestigd aan de Nieuw- straat. De heer P. Verhagen en zijn zoon zijn al vele jaren bekende figuren op alle Tilburgse markten en vooral ook omdat zij een bloemenstalletje hebben aan het Heuvélplein. Al meer dan 35 jaar staat de heer P. Verhagen, weer en wind trot serend, daar zijn klanten te woord. merkt. De regie van deze voorstelling is in han den van Robert de Vries en Minas Chris- tidas. Tweede zomerconcert Donderdag, 26 juni, wordt het Tweede Zomerconcert gegeven door Het Bra bants Orkest o.l.v. de vaste dirigent Hein Jordans. Dit concert wordt geheel ge wijd aan de componist Peter Ejitsch Tsjaikowski. Op het programma staan de S” Mars, de Notenkrakersuite, de Vandaag is in *t Zand door burgemees ter C. J. G. Becht het tweede station in Tilburg officieel geopend. De bouw, ontworpen door ir. C. Douma van de Afdeling Gebouwen van de Dienst voor Weg en Werken, werd in 4 maanden tijd uitgevoerd door de N.V. Spoorweg Bouwbedrijf. De stoptreinen c daalDen Boscl hoven stoppen ieder uur in beide rich tingen op het nieuwe station. Het nieuwe station is uitsluitend bedoeld voor het reizigersverkeer dat voor het kopen van kaartjes en abbonnementen van 7 tot 22 uur op het plaatskaartenkantoor terecht kan. Het publiek heeft de beschikking over een kosteloze stalling waar 120 fietsen en 30 brommers een overdekt plaatsje kunnen vinden. Met ingang van 1 juni is het nieuwe station opgenomen in de dienstregeling van de Nederlandse Spoorwegen. Tot die tijd bestaat er de unieke situatie dat er treinen stoppen buiten de officiële dienstregeling van de Spoorwegen om. Dit is een Novum in de geschiedenis van de Nederlandse Spoorwegen. ca ;ter)

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1969 | | pagina 1