DE j 62 JAMIN In 150 gram gaan verrukkelijk veel van die heerlijke 6XU Bewoners klagen over rommel in Tilburg-Noord SEL, AT 164 B en W Tefado- van UlAJ Sportwedstrijden op 14 en 15 juni Kees Schalken 40 jaar organist RESULTATEN ENQUETE HEIKANT BEKEND Foto de Groot WEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABANT 150 gram melkhazelnootjes Fa. Robbesom opent met grote boten- en caravanshow „Walvissen en walvisvaart” op hearing in Tilburg-Noord Gelders Orkest met Zweedse zijn zij verdie violist Hans Leygraf ^>rS Herenkapper J. van Greunsven Nat. kampioen 1969 - pagina 14 I Speciale Aanbieding I intie V Nieuwstraat 172 (hoek Trouwlaan) I EERSTE ZOMERCONCERT vrij sn af in het „Heikant-Nieuws” bet wijkblad voor de Heikant zijn onlangs CARL VON GARAGULY lie no. 6 „Pastorale” HANS LEYGRAF Gebrek aan winkels eur tandige cers pareren 16 mei sensationeel nieuws Wega- Meer ruimte 7,95 082 05.02 Perzische tapijten H. de Zeeuw PONEN terdam 4, >riek op rein Lo- rhouds- werken. »en wij in voor: Donderdag 22 mei 1969 13e jaargang no. 617 Hoe is het mogelijk, die hmmmm melkhazelnootjes van Jamin. Niet te geloven voor die prijs. Showruimte onder'het zelfde dak te bren gen. B^laROGIST^ CANADIAN STOCKS 'UITGAVE J. DE BEER - LID VAN DE N.H.H.P. REDACTIE EN ADMINISTRATIE: N.S.-PLEIN 14 - TILBURG TELEFOON Ö4250-30783 - POSTGIRO 1126745 - OPLAGE 48.700 VERSCHIJNT IN GEHEEL TILBURG - GOIRLE - DONGEN - LOON OP ZAND - BERKEL - ENSCHOT EN MOERGESTEL Bredaseweg 104 - Tel. 23967 Hart van Brabantlaan 731 TILBURG melkhaze fcetjes 7* Met hele hazelnoten u RKeR KARADJA l TAFEL! Grote HAMOL Huidverzorging PIUSPLEIN 6 HOEK EMMASTIIAAT is op het - geplaatst, in of nabij j wordt van de firma 22 op dagen uur De sn, dat er oral goed- s, die zich i, schijnen lutten om Verder wordt 5 en ‘ntoonstelling (jaar- jaar in Dongen len hebben enke- "“n besloten om elk jaar tijdens t we- iLLY n prijzen. *n vanaf heden elen, Min. Go- bij Café Rest, te Dongen tel. e na- link- i, ooncer- landen ter rjet-Unie. Prijs van in net „neiKani-i^ieuws net wijKuiau voor ue neiKam zijn ouiaiigs de resultaten gepubliceerd van een eerder gehouden enquête. Alhoe wel de uitkomsten van de enquête uiteraard alleen gelden voor de wijk Heikant, blijken zij toch representatief te zijn voor de bewoners van het hele stadsdeel Noord. In de gehouden enquête kwam het algemeen verschijnsel naar voren dat klachten meestal uitgebreid omschreven worden en de prettige dingen slechts beknopt. Toch vielen uit de vele klachten een aantal dringende wensen van de wijk bewoners te destilleren. Aan een aantal van deze wensen is het na genoeg onmogelijk om tegemoet te komen, maar er zijn wensen bij die alleszins redelijk zijn en om een snelle verwezenlijking vragen. Golfplaten helder transp. 3,60 3,30 4,50 4,00 5,35 4,80 6,30 5,65 7,20 6,45 8,10 7,15 9,00 - spijkert graMt dakgoten foerbuizen i elkaar gelijmd den Hout »tr. 12 - tel. 25474 tilburg en Deze aanbieding geldt t/m 28 mei in onze winkels inwilburg en Dongén. Alleen voor klanten, die tenminste voor f 1,50 bestdtto. en een zeer )p grond van zal de heer >tember in Ma- OOK MET PINKSTEREN: nam verleden i zijn vader de igd Tivolistraat ling van de hearing is de bewo- Tilburg-Noord in de gelegen- *-"en zich uit te spreken over leze wijk, "““r voren te brengen en doen voor verbetering die jk kunnen worden aange- A De verzamelaarsvereniging Tilburg organiseert op tweede Pinksterdag een extra ruildag in de zaal van de Vredes parochie aan de Kwaadeindstraat. De verzamelaars zijn welkom van 10.30 uur tot 17.00 uur. Zes exclusieve foto-portretten in kleur voor Q75 Zomaar een gezellige opname in het Be jaardentehuis St.-Josephzorg aan de Be- neluxlaan. De dames en heren hebben in onze fotograaf, zozeer in het edele kaartspel, t „potje” won weten we )beh voor haar een aan. i petto. Om te beginnen yan tien en verder twee worden geschonken één watergolf van haantje van de firma Op dinsdag, 3 juni a.s. ’s avonds om 8 uur zal in de zaal van café ’t Witte Paardje, gelegen Lijnsheike 8 ’n hearing worden gehouden voor de bewoners van Tilburg-Noord. Op deze hearing zal het gehele college van burgemeester en wethouders aanwe zig zijn. De bedoelii ners van 1 heid te stellen zich uit te sprek hun ervaring met het wonen in d< hun wensen naar suggesties te doen nog in de wijk bracht. De avond is gratis toegankelijk. Omdat het aantal plaatsen beperkt is (ca. 250) zijn wel toegangskaarten vereist. De toegangskaarten kunnen vanaf dag 23 mei aan de volgende adresser gehaald worden: Végé-winkel, fa. van Baest, Leharstr. 77; Drogisterij-Parfumerie, fa. v. Eijsden, Verdiplein 30; Stomerij „De Komeet”, Tartmistraat 69. Nu de TEFADO tentc. beurs v/h Zuiden) dit j doorgang kan vindt tngense verenigingen 1 ortfestiviteiten die elk J plaats vonden e laten gaan onder de naam lortwedstrjjden op 14 en 15 -W~ USA spijkerbroeken en jacks in soepel corduroy of extra sterke blauwe denim. Voor het werk of voor uw vrije tijd. Alle wereldmerken in voorraad, zoals Levis Cowden - Lee - Wrang ler - Roy Rogers v.a. 15,50. Tilburg - Emmastraat 8 Hans Leygraf werd in 1920 te Stock holm geboren uit Australische ouders. Hij studeerde piano, compositie en or- kestdirectie aan de conservatoria van Er zijn twee redenen aan te wijzen waar om de heer A. Robbesom zijn afdeling boten en caravans op het Industrieter rein Noord heeft geplaatst. In de eerste plaats zijn er in of nabij het centrum weinig terreinen te vinden, waar een zo ruimte intensief bedrijf als het zijne een ruime expositiemogelijkheid zou heb ben. En in de tweede plaats is er voor de eventuele bezoekers van een dergelijke expositie in de binnenstad nu eenmaal geen overvloed aan parkeerruimte. Een niet minder belangrijke reden is ook dat zijn vader de twernerij, die enige tijd ge leden afbrandde, niet meer aan de Ca- pucijnenstraat herbouwde, maar ver plaatste naar de Ledeboerstraat. Het bleek toen een eenvoudige en goedkope oplossing om ook de 'boten en caravan- Ontelbaar is het aantal maler gevraagd wordt om meer en voor kopere winkels. De winkeliers, in de Heikant hebben gevestigd, hun monopolie positie te bent stevige prijzen te bedingen. Vcrc het ontbreken van een café en een res taurant als een gemis ervaren. Misschien iigt hier voor het particulier initiatief een terrein, waar bij voorbeeld voor lopig met noodgebouwen de midden stand haar sociale functie waar kan ma ken. Mochten er op korte termijn geen initiatieven door de middenstand zelf ontplooid worden, dan zou mogelijk de Kamer van Koophandel haar krachten kunnen wijden aan het tot ontwikkeling brengen van het winkelwezen in ’t stads deel Noord. Op zondag 1 juni zal in de parochie Gasthuisring om half twaalf een plech tige Eucharistieviering gehouden wor den, om het feit te herdenken dat de heer Kees Schalken 40 jaar geleden werd aan gesteld tot organist in de parochiekerk aan de Gasthuisring. Na de dienst kan men de jubilaris geluk wensen. WEEKAANB IEDING HANDSPROEI- APPARAAT met tank vón 29,85 voor 24,90 N.S.-plaln 13 'De leden van het Koninklijk Erkend Hasselts gemengd Kappellekoor, de R.K. Harmonie Tilburg, Arti et Amici- tiae uit Oirschot, de Tilburgse Operette Vereniging, het Brabants Promenade Or kest, het Tilburgs Bejaardenkoor en de vele privé-leerlingen en oud-leeriingen zullen ongetwijfeld van deze gelegenheid gebruik maken om deze bescheiden wer ker eens extra in het zonnetje te zetten. In de speciale werkplaats, waar speciaal daartoe bij Mercury geschoolde mon teurs de scepter zwaaien, kunnen alle mogelijke reparaties en onderhoudsbeur ten aan buitenboordmotoren gedaan worden. Steeds meer mensen trekken het water op om hun ontspanning te zoe ken en velen schaffen zich daarvoor een motorboot aan. Omdat het vinden van winterberging aan het water ook ai de nodige moeite op begint te leveren, be sluiten veel mensen om hun boot op een boottrailer te vervoeren en dichtbij huis ergens op te slaan. De show van boten die de firma Robbesom brengt beslaat het hele scala van ongeveer 500,tot ruim 31.000,Een show dus zoals er in het hart van Brabant nergens te zien is en slechts bij hoge uitzondering elders. Ook in caravans is de sortering even groot. De geïnteresseerde bezoeker kan zich er oriënteren, op het gebied van kleine caravans vanaf circa 3500, tot aan grote sta-carayans, die meer verplaatsbare bungalows zijn van 13.000,—. Rommel wordt probleem Het meest ergeren de bewoners van de Uïcl Heikant zich aan de ernstige vervuiling waaraan het gehele stadsdeel Noord kleurloos, bloot staat. De rommel is nagenoeg grote grijz overal in de Heikant en Stokhasselt te het a|.gemi De opbrengst van de collecte die on langs werd gehouden ten bate van het Astmafonds bracht in Tilburg een bedrag op van 6435,De organisatoren be tuigen graag hun dank voor de vele bij dragen, maar zij willen eveneens dank- brengen aan de collectanten, die zich zo voortreffelijk van hun taak hebben ge kweten. Alle voorkomende maten Lage prijzen HAMADAN KLEEDJES uitzoekenl 65 x 52 69,—115x65 ƒ95,— 40 x 60 39,— 80 x 50 uitzoeken 42,50 KLEDEN v.a. 125,— ïrote collectie KOPER en TIN tegen zeer lage prijzen. een slaapwijk. Terwijl men voor zeer ele mentaire voorzieningen als concurre rende winkels, recreatie gelegenheid en „een avondje uit” al is het maar voor ’n partijtje biljart, naar de op grote afstand gelegen „stad” moet. vinden. Zelfs op gazons wordt vuil ge deponeerd, terwijl vele braakliggende terreinen herschapen worden in vuilnis hopen. De smeerboel bij de liften en de vuil-stortkokers blijft bestaan, ondanks de raadgevingen van de brochure, die de samenwerkende Tilburgse woning bouwverenigingen enige tijd geleden hebben uitgebracht. Voor veel mensen schijnt het nogal bezwaarlijk te zijn het grove vuil te bewaren tot de Gemeente Reiniging er zich over ontfermt. Gebrek aan speelruimte Op dinsdag 3 juni 1969 om 20.15 uur wordt in de Stadsschouwburg te Til burg het le zomerconcert van Het Bra bants Orkest in het kader van de uitwis seling gegeven door een gastorkest: HET GELDERS ORKEST o.l.v. CARL VON GARAGULY. Solistische mede werking wordt verleend door de Zweedse pianist HANS LEYGRAF. BEETHOVEN-PROGRAMMA 1. Ouverture Leonore II 2. Pianoconcert no. 3 PAUZE 3. Symfonie no. 6 „Pastorale” Stockholm en f spoedig bekendhe concerteerde me, orkesten in binnen, en bui weikte mee aan de muziekfestive'* o.a. Baden Baden, Helsinky en Salzu< Sinds 1956 is hij een van de vaste me__ werkers aan de Internationale Zomer cursussen te Saltzburg. In die veertig jaar heeft de heer Schalken zich een zeer plichtsgetrouw en beschei den mens getoond. Voordat hij nu al weer 4 ’/2 jaar geleden ook dirigent van het parochiezangkooi werd, heeft hij onder verschillende dirigenten gewerkt zoals Huub Menne, J. v. d. Weegen, Ka rei Bodde, Cees van Dooremalen en H. Teuriings. In de loop van de jaren is de heer Schalken ook zijn beste krachten gaan wijden aan het dirigeren van di verse andere koren en harmonieën. geen le Dor de sportfestivi de TEFADO j toch door te I Tefado - Sper juni a.s. Hoewel met enkele verenigingen nog contacten lopen voor deelname staat nu reeds vast dat Drumband BEATRIX met een Duitse Drumband shows zal verzor gen, Handbalvereniging „DONGEN” demonstratie-wedstrijden zal spelen, voetbalvereniging „DONGEN” een na tionaal jeugdtournooi zal verzorgen met deelname van elftallen zowel uit het be taald als amateur voetbal. Autoclub „AURORA” organiseert derom de bekende TEFADO-RAI met duizenden guldens aan pr Voor deze RALLY kan men r inschrijven bij H. Trornmele selinglaan 36 tel. 2256, of t Aurora Kerkstraat 43 01623-2190. Hoogbouw het meest ontevreden Bij de bewoners van de hoogbouw, welke bouwwijze men overigens volgens de be woners veel te veel ziet verschijnen, blijkt ’t grootste aantal ontevredenen te leven. Dit in tegenstelling tot de bewo ners van de laagbouw, die over het al gemeen wel tevreden, tot zelfs zeer te vreden zijn. Ook is het opvallend dat de bewoners van de oude HEIKANT het nu minder naar hun zin hebben dan voor de nieuwe bebouwing. Deze „oude be woners” hebben ook minder interesse voor het verenigingsleven dan de bewo ners van de nieuwe delen. Dit verschijn sel is in zoverre te verklaren, dat de nieuwe bewoners veelal jonge mensen zijn met opgroeiende kinderen, die graag in hun vrije tijd bezig gehouden worden. Carl von Garaguly werd op 28 december 1900 in Budapest geboren, waar vioolleerling van Jenö Hu'bay op 7-jari_ leeftijd in het openbaar optrad. Hij zette zijn studies voort in Berlijn bij Géza von Kresz en Henri Marteau, was karte tijd eerste violist in het Berlijns Philharmo- nisch Orkest en maakte tot 1923 talrijke internationale concertreizen als solist. Daarna was hij achtereenvolgens als con certmeester werkzaam in Göteborg (Zweden en Stockholm. Hier volgde hij na enkele succesvolle gastdirecties in 1941 Fritz Busch op als dirigent. Van 1952 af leidde Von Garaguly het Stedelijk Orkest van Bergen (Noorwe- doet al vele jaren gen) tot zijn benoeming bij Het Gelders - ook intemationr Orkest in september 1959. Sinds 1965 is pen. Reeds is hij in het bezit van ruim hij tevens dirigent van Spnderjyllands 250 internationale prijzen. „Voor mij Symfoniorkester in Spnderborg (Dene- was dit zo langzamerhand een ere-zaak marken). geworden”, aldus de heer Van Greuns- Carl von Garaguly, die de Zweedse na- ven. „Ik heb al alle mogelijke kampioen- tionaliteit bezit en lid is van de Konink- schappen behaald, maar ik was er nog lijke Akademie van Stockholm, concer- nooit ingeslaagd de nationale titel te be teerde als gastdirigent in vele landen ter halen”. wereld, van Mexico tot de Sowjet-Unie. Dat is dus nu wel gelukt In 1966 werd hem de Culturele Prijs van groot compliment waard. O{ de gemeente Arnhem toegekend. het bethalen van deze titel Van Greunsven medio septet drid deelnemen aan de Europese kam pioenschappen en mogelijk gelukt het hem, evenals in 1962, ook deze titel te veroveren. Een van de moeilijkste opdrachten in Arnhem was de verzorging van een tie- neikapsel, doch ook hiermede wist de heer Van Greunsven vér voor te blijven op de overige mededingers. De heer Van Greunsven n jaar na het overlijdeta van zaak over. Deze is gevestigd 73. Nog een algemene klacht is het ernstig gebrek aan aangepaste speelruimte voor de opgroeiende jeugd. Dit gebrek aan speelruimte heeft onder meer tot gevolg, dat de kinderen op galerijen en in trap penhuizen spelen, waardoor een door velen als hinderlijk gekwalificeerde ge luidshinder ontstaat. Alhoewel er soms weinig gedifferentieerd geklaagd wordt over het aanzien van de wijk, die men jal eens grauw, Saai, fantasie- en onpersoonlijk, eentonig en ’n jze massa noemt, toont men in Jgemeen toch wel begrip voor het feit dat de plantsoenendienst van Pu blieke Werken geen ijzer met handen kan breken. Algemeen wordt echter wel ervaren, dat zolang essentiële onderdelen als speelruimte voor de opgroeiende jeugd, meer groen en kleurige plantsoe nen niet zijn gerealiseerd, de Heikant tmoeilijk anders gezien kan worden als Op eerste en tweede Pinksterdag de feestelijke opening gevierd vi caravan- en botenshow van de Robbesom aan de Ledeboerstraat het Industrieterrein Noord. Beide zal de show ’s middags van 2 tot 6 voor het publiek toegankelijk zijn, jonge enthousiaste directeur van de af deling Boten en Caravans, de heer Ad Robbesom, pakt de zaken direct groots aan. Hij heeft voor zijn bedrijf beslag weten te leggen op het Ster-Dealerschap van een van de grootste buitenboord mo tor merken ter wereld, Mercury. Het groots aanpakken van de zaken blijkt ook uit de veelheid van boten en cara vans in nagenoeg alle prijsklassen die tentoongesteld worden. In verband met de zeer grote belangstel ling, uit alle streken van Nederland, zal de 'tentoonstelling „Walvissen en Wal visvaart” in het Natuurfiistorisch Mu seum te Tilburg, ook op le en 2e Pink sterdag van 2-6 uur te bezichtigen zijn. Het aantal bezoekers is reeds 6000 ge passeerd. Op geregelde tijden worden kleurendia’s uit het zuidpoolgebied vertoond. Schuin tegenover het museumgebouw, achter de stadsschouwburg, is ruim schoot gelegenheid om auto’s en moto ren te parkeren. -w-iept it Of deze dame het niet, maar wij hebt tal verrassingen in 1 Tecklenburg en voorts een waardebon alrhnra van f 1S’ter beschikking gesteld door Maison Appie’ S,ationstra:lt 37 te Baar- le-Nassau. Wij verwachten de oude dame graag op ons kantoor. De duikende dame van verleden week bleek te zijn mevrouw De Koek, Schout Backstraat 42 te Tilburg. Zij heeft inmid dels haar cadeautjes ontvangen. Bij de nationale kampioenschappen, die op 12 mei werden gehouden in Arnhem, wist onze stadgenoot J. van Greunsven, met een ruime voorsprong beslag te leg gen op de National^ titel. De heer Van Greunsven, die een herensalon heeft in de Tivolistraat (voormalige Bosscheweg) doet al vele jaren mee met verschillende - ook internationale kampioenschap- J hij in het bezit van ruim mij aak prijiv„ tamerhand - de heer

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1969 | | pagina 1