KOERIER 8 ^.TOSEljL^ JAMIN 7661 y J FESTIVAL VOOR WERKENDE JEUGD l WORDT GROOTS FESTIJN Dat zn» d® I6XU PINDAROTSJES melk en puur200gram ï<52 Tilburgse deelname teleurstellend 1 l WOENSDAGAVOND 14 mei Commentaar Nt Collecte E.H.B.O. Petrus Donders Foto de Groot 11 mei MOEDERDAG BLOEMENDAG H. de Zeeuw HEMELVAARTSDAG 1 WEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABANT 2L-J Zangeres zonder naam emmert te zal dal bal om 21JS uur.nl,in Tilburg •den onderbroken om de feestvierders WT INRUIL-BROMFIETSEN I Beekse Bergen viert opening op grootse wijze l 969 - pagina 16 In verband met ;ek en TILBURG DEN BOSCH Uitsluitend sensationeel nieuws KINDERWAGEN-IMPORT ZIE PAGINA 3 Oisterwijksebaan 104, tel. 34879 Festiviteiten MOEDERDAG-AANBIEDING het isitie EEN VOUWFIETS T»l. 23306 TELEFOON 21767 b.g.g. 31317 De Directie I pinda rotsjes Perzische tapijten Advertenties hiervoor dienen uiterlijk op dinsdagmiddag 12 uur in ons bezittezijn. zal „DE KOERIER" volgende week ver spreid worden op Speciale Aanbieding voor MOEDERDAG uitje aag. Donderdag 8 mei 1969 13e jaargang no. 615 CANADIAN STOCKS DROGIST^ UITGAVE J. DE BEER LID VAN DE N.H.H.P. REDACTIE EN ADMINISTRATIE: N.S.-PLEIN 14 - TILBURG TELEFOON 04250-30783 - POSTGIRO 1126745 - OPLAGE 48.550 VERSCHIJNT IN GEHEEL TILBURG GOIRLE DONGEN - LOON 09 ZAND HEIKEL - ENSCHOT EN MOERGESTEL (donderdag 15 mei) Bredaseweg 104 - Tel. 23967 Hart van Brabantlaan 731 TILBURG met garantie met 4 servicebeurten 129,95 Hetzelfde rijwiel met garantie zonder deze service-beurten 114,95 Alleen leverbaar <5 <S FIRMA A. SPIJKERS ZN. LEO XIII-STR. 60 - TEL. 21767 b.g.g. 31317 KINDERWAGENS van FABRIEK naar KLANT Nieuwstraat 172 (hoek Trouwraan) Tel. 24754-31553 - Tilburg HAMOL Huidverzorging PIUSPLEIN 6 \.HOEK EMMASTKAAT rrans Halse- „Mijn- van de meest istelen, een tertjes (ge- Besttrdplein 37 t uit 25 - te gaan de Imma- dienst van ■'ter M. v. lusen werd r voor het .oespraak hou- „Onze homo- van de dienst professor De aan- jasstraat 30 is op 10.30 uur precies. Alle voorkomende maten Lage prijzen HAMADAN KLEEDJES uitzoeken! 85 x 52 69,—; 115 x 65 f 95,— 40 x 60 f 39,— TAFELKLEDEN v.a. f 125,— Grote collectie KOPER en TIN tegen zeer lage prijzen. TE KOOP: alle merken w.o.i Zündapp, Kreidler, Puch, Batavus, Sparta BATAVETTE, E.E.G., PEUGEOT reeds vanaf 25, met en zonder garantie, desgewenst met verzekering. Van overjarige inruiIbromfietsen kan betaling prettig geregeld worden. FIRMA A. SPIJKERS ZN. LEO XIII-STRAAT 60 Zoals inmiddels wel bekend is zal van 14 tot en met 18 mei in de Tilburgse Stadsschouwburg het achtste Festival Voor De Werkende Jeugd ge houden worden. Het grote succes van het vorige jaar bracht ook nu weer veel jongeren ertoe om dit jaar mee te doen aan deze nationale manifestatie. Helaas bevinden er zich slechts weinig Tilburgse jongeren onder de inschrijvers, terwijl het juist voor hen zo voor de hand ligt om deel te nemen aan het festival en op die manier op een unieke wijze kennis te maken met alles wat onder „Cul tuur” samengevat wordt. In het kader van de Nationale „Emmeractie”, waarbij 200 be kende Nederlanders aangezocht zijn om met een emmer voor het goede doel geld te verzamelen, heeft de Zangeres Zonder Naam Tilburg als plaats toegewezen ge kregen. Zij zal haar tocht langs de aanstaande goede gevers be ginnen in het Stadhuis waar de burgervader het goede voorbeeld zal geven. Hierna, dat wil zeggen vanaf 7 uur ’s avonds tot ca. 2 uur ’s nachts zal zij haar hoofd kwartier vestigen in de grammo foonplatenzaak van Frans Kamp aan de Korvelseweg 202A waar zij met de bezoekers zal praten, voor ze zal zingen en het contact onderhouden met Mies Bouw man in de studio’s. Hoe is het mogelijk, die heerlijke pindarotsjes van Jamin. Niet te geloven voor die prijs. Deze aanbieding geldt t/m 14 mei in onze winkels in Tilburg en Dongen. Alleen voor klanten, die tenminste voor ƒ1,50 besteden. Zes exclusieve foto-portretten in kleur voor 975 Jongeren tussen 16 C i van dit overi- irogramma- »ben dat zij Zondag 11 mei wordt in de nuelkerk de laatste Discussiedie dit seizoen georganiseerd. Pete Mil, die onlangs door mgr. Blus benoemd tot homofielenpastor dekenaat Tilburg, zal ’n toespr; den over het onderwerp: fiele Naaste”. Na afloop zal pater Van Mil, samen met j Godefroy de discussie leiden, vang in de kerk aan de Gt gesteld 39^ Smalle tricot „Disco” shirts korte mouw f 15,95. Nieuwe zomerpantalons voor tie ners en twens in zeer lichte gabar dine v.a. 29,95 Getailleerde hemden 15,95 Extra kleine mini-truitjes, Franse SKo'AVJastr. 8-Tel, 23391 KOPEREN POTJES vanaf 6,95 Dit is een van de vele goede geef-ideeën uit onze tuin winkel. N.S.-plein 13 De dames van de administratie van Vi taal belang voor het welslagen van de or ganisatie. d b b b b b b b b b b b b b ^Tengevolge van de spanningen rond de Hogeschool, hebben Bestuur en direc tie van het Textielmuseum besloten om de expositie 12 eeuwen Wandtapijt voor tijdig te beëindigen. De tentoonstelling, die oorspronkelijk tot 31 mei zou duren is op aandrang van de buitenlandse bruikleengevers voor onbepaalde tijd uit gesteld. Op vrijdag 9 mei a.s. om 20.30 uur wordt in het gebouw van de Brabantse Kunststichting, Spoorlaan 426, een ten toonstelling geopend van werken van Peter Oostelbos en Heinz Reynders, in de periode van 9 mei - 2 juni a.s. Deze expositie omvat grafiek van Peter Oostel bos eh emailles en schilderijen van Heinz Reynders. De heer in het cirkeltje van verleden week was C. v. d. Smissen Kolfbaanstr. 26 te Breda. Hij heeft inmiddels zijn prij. zen in ontvangst genomen. De foto van deze week werd genomen in de Wiener Bar tijdens een dansavond in het week end. De jongedame bedoeld in het cir keltje wacht op het kantoor van de Til burgse Koerier een aantal leuke verras singen. Zij krijgt 10,een waardebon voor een haantje van de Firma Tecklenburg op de Heuvel, een waardebon voor een lekker etentje bij Le Cadet, nogmaals ’n waardebon voor een watergolf van kap salon José. De Wiener Bar stelt hierbij 3 flessen Weense Wijn ter beschikking. (Foto Van Aarle). Echt HIP-ZOMERSE combinaties kun je maken met een taillé tricot „DISCO”-shirtje (15,50 - 21,75) of een strak SEX-truitje (v.a. 16,95) op een supernieuwe PANTALON in alle modellen. (getipt: ROOMkleur in wijde rechte pijp met tailleband 35,95) van de stuk werk gele- te spelen, om aamhedenom, i en de met de reser- lingen samenhangende i verwerken. Het is een niet voor het voetlicht van de werkzaamhe- belang zijn voor het nisatie „Mede beïnvloed door de ernst en de vastberadenheid, waarmee de Tilburgse Studentengemeenschap tracht een se rieuze bijdrage te leveren aan het vraag stuk van het medebeslissingsrecht, voorts menend dat het dagblad „De Telegraaf” met name vooral in het begin van de „be zettingsperiode” een onjuiste gang van zaken heeft gesuggereerd en daarmee de actie van de studenten en diet heeft gebracht en ter dat mijn sympathie in spannende, dag- dentengemeenscl ik dat het v woord is d< in mijn dent te bruikt geen bezwaar), 50 meter kippe- gaas en 20 meter kuikengaas, afvalma- teriaal van plasticfabriek (geen dikke klonters) en 5 kg waslijn. En dit is nog maar een bloemlezing van de meest uit zonderlijke zaken, die voorkomen op de materiaalstaten. Diegenen, die het festi val van het vorig jaar hebben bijgewoond herinneren zich nog wel hoe de deelne mers daar in een soort „creatieve ex plosie” van het meest waardeloze ma teriaal de meest originele zaken wisten te maken. Hoogtepunten Als er dan al sprake kan zijn van hoog tepunten in het programma dan zouden wij willen noemen het optreden van de beroemde Spaanse dansgroep van Ra- faël Aguilar op de Openingsavond en de opvoeringen van het Zuidelijk Toneel i de Cabaretgroep van Frans ia, Gerard Cox en Frans F' respectievelijk opvoeren „N! untila en zijn knecht Matti” van Voor het publiek zijn een groot aantal It Brecht en het cabaretprogramma feestelijkheden georganiseerd, die onge- blijdsohap geven wij kennis.twijfeld tot uit de wijde omgeving men- Overigens is het een zeer individuele sen naar het „ontspanningsparadijs” zul- zaak voor de deelnemers, wat zij als jen lokken. Behalve ’t feit dat de entree hoogtepunt willen zien. Uit gesprekken tot ’t recreatieoord voor deze speciale dag met deelnemers aan het Festival van vo- geheel gratis is, zullen de bezoekers ook rig jaar bleek namelijk dat er mensen bij zonder enige betaling van het treintje ge- waren, die de gesprekken met „kunste- bruik mogen maken en de gereedgeko- naars thuis” als hoog'^y,nt fiari.- den terwijl weer anderen t mogen zijn met allerlei kut expressie mogelijkheden a lute einde betitelden. Inschrijving Voor die Tilburgse Jonger: en 23 jaar, die bij het lezen i gens nog maar summiere pi overzicht spijt gekregen hebt Keren aan het vras esiissingsrecht, x ’blad „De Telef het begin van c. onjuiste gang eerd en daaii» >c s.uuv.iten ernstig in discre- —i-u. xpnsiotte wetend sympathie in de afgelopen, dagen duidelijk naar de Stu- eenschap is uitgegaan, meen voor mij niet langer \erant- de Hogeschoolvergaderingen functie van Telegraaf-correspon- blijven bezoeken. Ik heb daarom besloten mijn correspondentschap met ingang van heden aan „De Telegraaf’ terug te geven.” Alhoewel een dergelijke solidariteitsbe tuiging uiteraard een persoonlijke zaak is, wil de directie van de Tilburgse Koe rier graag als haar mening uitspreken, dat de Tilburgse Studentengemeenschap, voor haar correcte houding een compli ment gemaakt dient te worden. Zij hoopt dat de studenten hun rechtvaardige actie tot een goed en succesvol einde zullen kunnen brengen. men attracties zonder bijbetaling mogen bezoeken. De gehele dag zullen een aan tal Brabantse harmonieën en drumbands strijden om de ereplaatsen in het con cours dat op die dag georganiseerd wordt. Groot bal en vuurwerk ’s Avonds zal als sluitstuk van een hope lijk mooie dag in de gloednieuwe grote recreatiehal en in het restaurant ’n groot bal worden georganiseerd, dat opnieuw voor iedereen gratis toegankelijk is. slotte - - - - worden onderbroken om uc in de gelegenheid te stellen, het delen bestaande grote vuurwerk t_ bekijken. Dit vuurwerk zal een speciaal karakter hebben, omdat de plas en de omgeving op een functionele wijze is opgenomen in de enscenering. Hierna kunnen de feestvierders tot laat in de avond hun gang gaan en een dansje wa gen in een van de twee balzalen. opvc-o. Globe en Halsema ma, die heer Puntila en zijn Bertolt Brecht en het i „Met blijdschap j, Óverigens is het een zeer individuele zaak voor de deelnemers, wat zij als hoogtepunt willen zien. Uit gesprekken aan het Festival van imelijk dat er menser gesprekken met „kunste- als hoogtepunt ervaren had- -zeif bezig mstvormen en als het abso- De R.-K. ver. EHBO Petrus Donders houdt de komende week, nl. van 19 t.m. 25 mei haar jaarlijkse huis-aan-huis-col- lecte. U kunt dus komende week iemand met een collectebus aan de deur ver wachten. Stel de collectanten niet teleur en geef met gulle hand. Deze collecte moet bovengenoemde vereniging in staat stellen steeds gratis hulp te bieden aan hen die door een on geval in huis, op straat of op het sport veld gewond zijn geraakt Door uw gift, klein of groot, stelt u deze vereniging in staat dit prachtige werk steeds belange- loos te blijven doen, zich niet opgegeven hebben, bestaat in beperkte mate alsnog de mogelijkheid om zich voor het achtste Festival voor de Werkende Jeugd op te geven bij de administratie van de Stadsschouwburg, Louis Bouwmeesterpiein 1 in Tilburg, telefoon 04250-31200. De kosten aan ’n dergelijk Festival verbonden zijn hoog, maar van iedere deelnemer of deelneem ster wordt zo’n minimale bijdrage ge vraagd, dat het te betalen bedrag eigen lijk te verwaarlozen is, als je bekijkt wat je ervoor terug krijgt. Je kunt er zelfs „rijk” van worden. Rijk in de betekenis, dat het verblijven in een feestelijke we reld van kunst en cultuur iemand ver rijkt. Zondag 11 mei is het zover; dan worden alle geleverde inspanningen om in 1 jaar tijd het strandbad tot recreatieoord te hervormen be kroond met de officiële opening. Gewoonlijk worden bij een officiële opening alleen vooraanstaande personen uitgenodigd. Bij deze opening echter nodigen het bestuur en de directie van het recreatie oord de Beekse Bergen iedereen uit om gratis te komen zien wat er tot stand gebracht is. Spectaculaire entree De voorzitter en de vice-voorzitter van het Stichtingsbestuur zullen op een zeer spectaculaire wijze hun entree maken op het recreatieoord. Om 10.30 uur zal er op de grote plas van de Beekse Bergen een watervliegtuig neerstrijken waar bei de heren zich aan boord zullen bevinden. Aan de wal zullen zij verwelkomd wor den door de overige leden van bet be stuur, de leden van de gemeenteraden van Tilburg en Hilvarenbeek en de di rectie. Hierna begint voor het officiële gezelschap een rondgang door het re creatiepark, waarbij ieder bestuurslid een van de vele attracties afzonderlijk zal openen. Onze redacteur de heer H. H. de Groot heeft op de plenaire zitting van de Hoge- schoolvergadering de volgende verkla ring af gelegd: Administratie zwaar bezet In de afgelopen weken is mes van de administratie schouwburg een knap verd. Zij wisten het klaar t buiten hun normale werkzat alle inschrijvingen veringen en bestellii correspondentie te groep mensen die r treden, maar waarva den van essentieel t welslagen van de organi Organisatie Men heeft er als buitenstaander geen idee van wat er bv. aan materialen ver bruikt wordt tijdens zo’n festival, laat staan dat men ook maar een indruk zou kunnen krijgen van de moeite die de heer Maas moet doen om de spulletjes op tijd in huis te hebben. De bestellijsten vermelden vreemde zaken zoals 25 bezems grote hoeveelheid plastic beke

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1969 | | pagina 1