I K a o es 62 JAMIN In 150 gram gaan verrukkelijk veel van die heerlijke 1 1 Hotelwezen in Tilburg verkeert in een troosteloze toestand (t De weinige gasten moeten mt om 12 uur naar bed ijzen Foto de Groot 150 gram melkhazelnootjes van GEBR.NEFKENS GEBRUIKTE WAGENS to cKt '2 het klevatiös. INRUIL-BROMFIETSEN I I W MHWI4I4P STADSNIEUWS IN HET KORT J WEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABANT Kampioenschaps- ontmoeting Longa en Noad veteranen i J j i A J Grote kollektie de irijf di In verband met sensationeel nieuws KONINGINNEDAG W I een hier de hc WEEKAANB1EDING .Of zó! (Foto Van Aarle). HARK .B., SITUATIE ONHOUDBAAR ZIE PAGINA 15 Goirle 2,19, Zand, 6,60 ei EEN VOUWFIETS reeds vanaf 25, FIRMA TELEFOON 21767 b.g.g. 31317 Ia 1 G6 Perzische tapijten ZIEN DE ONDERNEMERS ER GEEN BROOD MEER IN met en zonder garantie, desgewenst met verzekering. Van overjarige inruilbromfietsen kan betaling prettig geregeld worden. sluiten onze advertentie-afd. en redactie op dinsdag 29 april om 12.00 uur. Donderdag 24 april 1969 13e jaargang no. 613 Drogisterij C. H. Vroom Broekhovenseweg 253 Hoe is het mogelijk, die hmmmm melkhazelnootjes van Jamin. Niet te geloven voor die prijs. (EN :htclub T.B.N. CANADIAN STOCKS DE HEER v. d. PIJL EIGENAAR VAN HOTEL DE LINDEBOOM DROGIST^ maar aan stuur van het initiatief VOOR met garantie met 4 servicebeurten 129,95 Hetzelfde rijwiel met garantie zonder deze service-beurten 114,95 Alleen leverbaar UITGAVE J. DE BEER LID VAN DE N.H.H.P. REDACTIE EN ADMINISTRATIE: N.S.-PLEIN 14 - TILBURG TELEFOON 04250 - 30783 - POSTGIRO 1126745 - OPLAGE 48.550 VERSCHIJNT IN GEHEEL TILBURG - GOIRLE - DONGEN - LOON OP ZAND - BENCEL - ENSCHOT EN MOERGESTEL VOOR ONS POSTAGENTSCHAP zoeken wij zelfstandige medewerkster Bredaseweg 104 - Tel. 23967 Hart van Brabantlaan 731 TILBURG A. SPIJKERS ZN. LEO XIII-STR. 60 - TEL. 21767 b.g.g. 31317 FIRMA A. SPIJKERS ZN. LEO XIII-STRAAT 60 j als stad geen goed, al ien. Speciale Aanbieding Grote kollektie van f 8,50 voor f 7,50 N.S.-plein 13 Nieuwstr. 172 (hoek Trouwlaan) I Tel. 24754-31553 - Tilburg I DE HEER KRIJNI EIGENAAR NAC1 DE HEER MOORS, EIGENAAR VAN HOTEL LTNDUSTRIE HAMOL Huidverzorging PIUSPLEIN 6 \hoek emmastiam? fabrikant na een :rd ge Met hele hazelnoten u De beste ter wer ziet wel aan de ran< groot hotel mins' dan aanbinden op spelers uit de r op de groene ten de trouwe .e publieke tri- riskante achtclub snkele i deel halen, Inderdaad bleek dat hotel Riche niet meer de beschikking heeft over ’n nacht- Schouwburgrlng 31 achterkant Enerzijds dus image-verbetering anderzijds pres tige verlies. Hoe is nu eigenlijk de stand van zaken in de Tilburgse Hotelier ie en wat denken de voor aanstaande en verantwoordelijke figuren van deze situatie? ,B.T. Enerzij irg door de Ttiviteiten 'engrosser in de lijn ie Gemeer op dit pr n tot een ca Zes exclusieve foto-portretten in kleur voor Q75 gen doen Tilburg dus de heer Krijne Deze aanbieding geldt t ni 30 april in onze winkels in Tilburg en Dongen. De prijs van 10,voor een goede op lossing van het kruiswoordraadsel werd toegekend aan Monique van Hest, Ring baan Oost 139 te Tilburg. Proficiat. Het is nog niet zo lang geleden, dat een rapport van het Sociologisch Instituut van de Rijksuniver siteit te Utrecht verscheen. In dit rapport werd ge pleit voor een verbetering van de stadsvoorzienin gen vooral met betrekking tot het uitgaansleven, en het hotelwezen. Uit het raport bleek name lijk, dat, ondanks de inspanningen van de Ge meente bij haar „image-building” Tilburg er als „Stad” bij de omliggende gemeenten en de Til- burgers zelf, bekaaid afkwam. Even gloeide er een sprankje hoop bij de vele Tilburgers, die vinden dat Tilburg als „Stad” een beter lot ver- dient. Dat was bij de opening van de eerste Til burgse Nachtclub The Blue Note. Helaas werd er tegelijkertijd een domper op de vreugde gezet, om dat bijna tezelfdertijd een van onze vooraan staande hotels met een capaciteit van 45 bedden haar deuren sloot, namelijk Hotel Piet Mulders. 4Sr H. de Zeeuw TE KOOP: alle merken w.o.: Zündapp, Kreidler, Puch, Batavus, Sparta BATAVETTE, E.E.G., PEUGEOT. - - JWW, Is zó de toekomst voor het Tilburgse hotelwezen(Foto Van Aarle). miss, niet erg mee willen werkvu. u uiu» stad is een druk uitgaansleven en c1-* voor iedereen, die werkzaam is in branche goed. We zullen echter nooit druk uitgaansleven krijgen als wij hot gasten af schrikken door om 12 1 sluiten, zoals het meest hotel in onze stad (hotel DE HEER AARTS, DIRECTEUR VAN HOTEL RICHE derwijsstad van formaat en dat brengt een hele reeks van activiteiten met zich mee. Deze activiteiten, zoals congressen, ontmoeten bij de gemeentelijke over heid niets dan welwillendheid. Helaas echter kan het hotelwezen in Tilburg ’n congres, hoe klein ook, niet opvangen. Niet alleen het prestigeverlies is hier jammer, maar vooral ook de mogelijk heid om iets terug te verdienen van de gelden die in dergelijke projecten ge ïnvesteerd zijn. isschien uit angst voor concurrentie, erg mee willen werken. In ’n drukke I is een druk uitgaansleven en dat is in deze >«oit ’n 1 uOtel- uur te vooraanstaande hotel in onze stad (hotel Riche) dat doet. Ik maakte onlangs mee dat een Spaanse industrieel die samen met twee Neder- All* voorkomend» maten Lage prijzen. HAMADAN KLEEDJES uitxoeken I 85 x 52 69,— 40 x 60 39,— TAFELKLEDEN v.a. 125,— De jongeman uit het cirkeltje leden week was de heer B. Cille burgseweg 143 te Goirle. Hij h« middels zijn verrassingen opgehaald. Déze opname werd zondagmiddag ge maakt bij de autocross aan de IJpelare- weg in Tilburg Noord. Als deze me vrouw zich bij ons meldt ontvangt zij van ons 10,een waardebon waarmee zij bij Le Cadet eens heerlijk kan gaan eten, een bon voor een watergolf bij Kapsa lon José en een waardebon waarop zij 'n haantje kan gaan halen bij de firma Tecklenburg op de Heuvel. Foto Van Aarle. GASTEN TWAALF UUR TE BED /oor De vergelijking met min of meer verge- oral lijkbare steden in 'het land valt nog on- gunstiger uit. Enschede 3,24, Hengelo 5,28, Almelo 2,95, Den Bosch 2,65, Breda 6,21, Eindhoven 3,51, Arnhem 6,66, en Nijmegen 2,05. De componen- waaruit deze cijfers zijn samenge- aivid zijn de aantallen inwoners uit het Statistisch Jaarboek en de beddencapaci teit volgens een opgave van A.N.W.T A.N.V.V. en N.N.B.T. Enerzijds worden er in en rond Tilburg door de Gemeente gestimuleerde activiteiten ontplooid (Beekse Bergen, Congressen) en ander zijds ligt het dus in de lijn van de ver wachtingen dat de Gemeente zich met volle kracht werpt op dit probleem, dat dreigt uit te groeien tot een catastrofe. e van ver- lessen, Til. leeft in- De heer H. de Beer die zondag deel nam aan de biljart-kampioenschappen in Rotterdam heeft zich in zijn klasse vol ledig weten te handhaven. Hij is zelfs niet ver van een promotie afgeweest. In ..v., z*jn Partij tegen G. Lorist stond hij lange 1969. Ver- tijd voor. Na 52 beurten had Harrie de een cijfer Beer 49 punten, terwijl Lorist er 35 had. Uiteindelijk echter wist deze de partij in 63 beurten uit te maken. Ook tegen Sunquest wist onze stadgenoot geruime tijd een goede positie in te nemen. Zijn moyenne was 0.612. In de zaal van de kerk aan de Reine- vaartstraat (Wandelbos) wordt op dins dag 29 april een hearing gehouden over ontwikkelingshulp. Twee mensen uit de ontwikkelingslanden (Suriname en Boli via) zullen aan het woord komen. De bij stellenden uur. jur zul- tichting jfficieel moesten binden. Ook het be- NOAD bleek ingenomen met ief. Op zaterdag 10 mei zullen de twee elf tallen om drie uur de strijd het Longaterrein. Bekende spelei veertiger jaren zullen weer op dt mat verschijnen en zij hopei supporters van weleer op de bune te zien. In de avonduren zal aan de deelnemers en aan de dames een gezellige avond worden aangeboden bij Hoogardie aan de Gasthuisring. Oude roem herleeft. Mogelijk zal er op die dag op het Longa terrein nog iets te proeven zijn van het enthousiasme dat de Tilburgse clubs toen ontmoetten. De entree is gratis. De heer v. d. Pijl was wel bereid zijn mening over de hotelsituatie te geven. Hij ziet weinig perspectief in de hotel- lerie in Tilburg. Dat komt omdat er al leen maar, weliswaar goede, maar toch verouderde en te kleine hotels in het een. trum van Tilburg zijn. Bovendien houden die hotels zich bezig met het financieel weinig interessante restaurant.I mmers, blijkens een rapport van *t Economisch Instituut voor het Midden, en Kleinbe drijf, verliezen de meeste hotels in Ne derland op hun keuken. Modernisering van bestaande hotels, biedt ook geen op. lossing, omdat ten eerste de beddenca paciteit er niet of nauwelijks mee wordt uitgebreid, maar ook omdat de hoge investeringen slechts moeilijk rendabel te maken zullen zijn. De heer v. d. Pijl mogelijkheden voor een motel rand van de stad of voor een in de binnenstad, met ten- insfé‘75 tot 100 bedden. Dit hotel zou uad een hotel garni moeten zijn, d.w.z. alleen logies met ontbijt, en het zou over landse fabrikanten mijn etablissement bezocht na een telefonisch verzoek te verstaan werd gegeven dat „hij om 12 uur binnen moest zijn en anders zijn heil maal elders moest zoeken”. Een soort gelijk geval maakte ik mee met een gast van het hotel ITndustrie. Kijk zulke din- voldoende kapitaal moeten beschikken om een ongetwijfeld moeilijke begin periode te overbruggen. niet helemaal thuis lijn zaak drijft hoofd en het restaurant. Ik t hotel garni in de de heer van Oers ;t Nieuwsblad van Een korte worden van een onhoudt - hoe dan ookdringend hoeft. In 5 jaar tijd nam het met 7 af. De bedt van 406 in 19' gelijkenderwijs van 1,66 beddt De heer Moors ontkende niet dat zich een geval als door de heer Krijnen ge schetst, bij zijn bedrijf had voorgedaan. Hij was echter wel van mening dat het geen zin had om voor 2 of 3 klanten, die in de week naar ’n nachtclub wilden gaan een nachtportier aan te stellen. Om even tueel zelf uit zijn bed te komen, daar had hij helemaal geen zin in omdat hij om 2 uur sloot en om 6 uur al weer present moet zijn voor de eerste hotelgasten. Op de hotelsituatie in Tilburg had de heer Moors geen commentaar, omdat zijn ho tel goed draaide en hij zich niet druk wilde maken over andermans zaken. HEER VAN DER KAAIJ DIRECTEUR VVV De heer van der Kaaij meent dat er spoe dig investeerders gevonden zullen moe ten worden, die bereid zijn de Tilburgse hotelcapaciteit drastisch uit te breiden. Hij ziet mogelijkheden in het bespoedi gen van de plannen voor de bouw van een motel bij het recreatieoord de Beekse Bergen en het met kracht stimuleren van de plannen voor de bouw van een motel in ’t Laer bij de Rielseweg. Voorts is hij het geheel met de heer van Oers, ge meenteraadslid eens, dat het mede een taak voor de gemeentelijke overheid is om door het verlenen van vergaande fa ciliteiten investeerders in de hotel- branche naar Tilburg te krijgen. Vooral de behoefte aan ’n ruime beddencapaci teit in de binnenstad doet zich sterk voe len. Als bemiddelingsbureau voor het verkrijgen van logies, stoot het VW re gelmatig zijn neus, als het gaat om het onderbrengen van groepen mensen. Meestal gaat het hier om buitenlanders, maar, zo betoogt de heer v. d. Kaaij, Til burg heeft zich ontwikkeld tot een on- In een stad, kijk naar Eindhoven, Breda en andere steden, bestaat een goede sa menwerking tussen de hotels en de overige Horeca-bedrijven. Helaas is men in Tilburg nog niet zo ver. Natuurlijk ben ik in de eerste plaats zakenman, maar daarnaast ben ik ook Tilburger. Ik geloof dat Tilburg eraan toe is om zich werkelijk „stad” te gaan noemen en ik ben daarom ook niet alleen bereid, maar ook bezig om op mijn terrein, waar nog veel aan ontbreekt, een steentje bij te dragen. De overweging heeft zeker meegespeeld toen ik aan een r:""' zaak als het opzetten van een nacht begon. Helaas heb ik ervaren dat er hoteliers, waar ik uiteindelijk een van mijn publiek vandaan moet ht april een hea kelingshulp. kelingslar zullen aan eenkomst die voor alle belangstt toegankelijk is begint om acht ut Op vrijdag 25 april om 15.00 ut len de studentenflats van de Stii Studentenhuisvesting Tilburg of worden geopend. Na een korte openingsplechtigheid in het „Eigen Huis”, Academielaan 9, zal er gelegenheid zijn de flats te bezichtigen. .portier. Verder is hotel Riche wat be treft zijn hotelaccommodatie van zater dagavond tot maandagmorgen gesloten. Dit is een gevolg van o.a. de invoering van de 45-urige werkweek voor het ho telpersoneel, de geringe interesse vc“ logies tijdens de weekeinden en voor van de door de overheid ingevoerde prijsstop, waardoor doorberekening van de verhoogde personeelslasten niet mo gelijk is, aldus de heer Aarts. De heer Aarts meent dat het niet zo’n ramp is ten v dat zijn hotel niet over een nachtportier steld beschikt, omdat de meestal vaste gasten toch niet laat naar bed gaan. Gasten, die hun vertier elders zoeken en buiten de deur eten, zijn voor hem minder interes sant, omdat hij op zijn logies weinig ver dient en het vooral van zijn keuken moet hebben. Overigens bestaan er plannen om binnen het kader van de bij hotel Riche in uitvoering zijnde verbouwingen en verbeteringen, op de eerste verdieping in begin 1970 kleine zaalruimte te cre- eren. Daardoor neemt de beddencapa- citeit met 10 bedden af. Eigenlijk hoor ik in deze rij, want mijt zakelijk op het café e geloof wel in een groot stad, maar dan, zoals d in de publicatie in het het Zuiden stelde, met ruime gemeente- Een korte schets yan de mutaties jn het hjke faciliteiten en garanties. Voor Til- Tilb hotelwezen zal duidelijk ma- burg als stad is het een dringende nood- ken dat hier fecht ken zaak dat er een dergehjk hotel komt. worden yan een ^houdbt^imatie, dit Tenminste 1 hotel zou in een stad als hoe dan dri end verandering be- Tdburg ’s nachts geopend moeten zijn, ,hoeft ,n 5 jaar tij“het aanta, h»te]s en na de sluiting van hotel Piet Mulders met 7 af De beddencapaciteit daalde zou Riche daarvoor het geeigende hote yan 406 in 1965 naar 249 in j- zijn. De directie van Riche zal echter wel elijkenderwijs betekent dat een cijfer zijn eigen redenen hebben om een nacht- yaQ t 66 bedden 1000 inwoners Dit cijfer nu steekt griezelig af bij de rest accommodatie is te klein, anders zou ik yan het land en g- de o5m vi Eni nog wel ’s nachts open willen zijn. Ook vergelijkende cijfers zijn voor de omge- is het pand waarin mijn zaak gevestigd yi aantal bedden 1000 inwoners: is met voor uitbreiding geschikt, want ik Berkel-Enschot 6,13, Diessen, 4,44, wil graag de hotelaccommodatie in de Goifle 2 J9 oisterwijk 22,38, Loon op binnenstad vergroten. In ieder geval ben Zand 6 60 en Hilvarenbeek 19,28. ik ogenblikkelijk bereid om met iemand samen te werken, bij het realiseren van plannen voor de bouw van een dergelijk hotel. Onder de door mij genoemde con dities moet het mogelijk zijn om een in vesteerder te vinden, adus de heer Franssen. DE HEERF RANSEN, EIGENAAR VAN HOTEL DE KORENBEURS Het speelseizoen 1943/1944 was voor de Tilburgse club Longa van grote beteke nis. Toen immers werd het eerste belang rijke kampioenschap behaald, namelijk van het zuidelijke district in de eerste klasse. Het waren roemruchte dagen, waarover nog zeer lang door sportmiiv nend Tilburg is nagepraat. Ook nu nog in 1969. Enkele oudspelers die elkaar regelmatig ontmoeten kwamen op het idee de match nog eens over te doen en het huidige Longabestuur was graag bereid het ini tiatief te ondersteunen. In de archieven en in het geheugen werden de namen van de spelers, de reserves en het bestuur nagegaan en het organiserende comité bestaande uit de heren J. v. d. Donker, A. Mes en H. Rutten slaagde erin het elf- tal met bijbehoren te reconstrueren. Het beroep dat op de oud-spelers werd ge daan was niet tevergeefs en in septem- ber van verleden jaar werd besloten „dat er in ieder geval gespeeld zou worden”. De tegenstander uit 1943/1944 werd be. naderd. Dat was PSV uit Eindhoven, maar bij deze club kon men de namen niet meer achterhalen. Dat kon men wel bij NOAD, die enkele jaren na Longa het zuidelijk kampioenschap wist te be halen. Men ging aan tafel zitten om het nog ’ns op te halen en er werd besloten, dat de twee kampioenselftallen de strijd Spijkerbroeken voor kinderen - jongens - dames en heren. In blauwe denim - corduroy of vele kleuren twills. Alle wereld merken in voorraad v.a. 10,95. Bijpassende jacks v.a. 26,95 Spijkerbroek 1969 met trekkers en wijde pijp v.a. 14,50. Zware kwaliteit. Emmastraat 8 Tilburg.

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1969 | | pagina 1