KOERIER 1 k COCKTAIL 9940 en deze romig zachte grot® 6XU Prins Claus opent de werktuigdagen „Spijkers” in Tilburg 50 jaar een begrip J ©0 Bestuur van St-Jozefzorg is het volstrekt oneens met „Actiecomité JAMIN «TL LER - Harrie de Beer in Biljartfinale OORT Foto de Groot 1* o ijffels Stadswijk Loven geïsoleerd Actiecomité Herbouw Kasteel Nemerlaer actief OBBENS A/ILD [^l^WEEKBLAD VOOR HET HART VAN BRABANT RKeR -fMvTacijuelinft- A/oute An A-± C» maar 49 cent voor 250 gram. j niet te geloven voor die prijs. Nieuw! De populaire E.E.C. met voor wering nu 1 ook met kleine wielen: 48^- I Fa. A. SPIJKERS Zn. I 1969 - pagina 12 I 20922 lefoon 20098 daging WEEKAANBIED1NG JNEN tuk 3,25 N.S.-plein 13 Foto Van Aarie I Tilburg. EN alle stadsdelen) hebben TEMPEX is hij zondag wellicht nog op zien. tv te VRIJDAG 18 APRIL OPENT (zie elders in dit blad) 082 02 01 Cocktail toffees. Hazelnoot caramels. Chocolade caramels. iiS’SW! Luxe gevulde hopjes. Frambozen caramels Gevulde mocca whippers Gevulde whippers. Chocolade Napolitains Melk en puur. Perzische tapijten H. de Zeeuw ^DROGIST^ Gloxinia’s geschenk verpakking van f 3,95 VOOR f 2,95 PIUSPLEIN 2 )ES fietsen! SPLEIN 24 Tel. 22867 CANADIAN L STOCKS t kers veel e inzen- Bredaseweg 104 - Tel. 23967 Hart van Brabantlaan 731 TILBURG s apparaten j concentreert >MPAS 3436 De t houdt KAPTEIN njobifleth Haal de-folder of maak een proefrit HAMOL Huidverzorging PIUSPLEIN 6 \hOEK EMMASTRAATy teer en meer op de vaat- i de diepvriezer. „De tijd t ver meer dat vele Ne- zijn 1969 ecialiseerd In men U vrijbllj- venste Inlich- gaan I er oosten plein en NS-plein geer dienst meer rijdt. Bij het komt er nog maar één. aan de Ringbaan Oost is niet reikbaar en ook de ouders var Donderdag 17 april 1969 13e jaargang no. 612 te brengen op Is in de vorm UITGAVE J. DE BEER LID VAN DE N.H.H.P. REDACTIE EN ADMINISTRATIE: N.S.-PLEIN 14 - TILBURG TELEFOON 04250 - 30783 - POSTGIRO 1126745 OPLAGE 48.550 VERSCHIJNT IN GEHEEL TILBURG - GOIRU - DONGEN - LOON OP ZAND - BERKEL ENSCHOT EN MOERGESTEL uitermate an boten, a muren Schouwburgrlng 31 achterkant INieuwstr. 172 (hoek Trouwlaan) Tel. 24754-31553 - Tilburg ATIES f 250 GRAM it de f be- egrip n ische <5 I model anita, ormaal 50 ct. slechts 30 ct Steeds de allerlaatste mode- pantalons in de nieuwste tinten en modellen, tof gekombineerd met 'n taillé "Disco"-shirtje of strak sex-truitje (van 15,50- 21,75). gedessineerd aparts 75 ct I, model gedessineerd aparts 1, n, cm r plaat 2, n. sm r plaat ƒ3,60 ergeeld TEM- raagt ons ad- in U een spe- De heer De Beer is lid van de Tilburgse biljartvereniging TAS. zich ir“ e van >chtige Deze aanbieding geldt alleen voor klanten die tenminste voor 1.50 besteden! AH» voorkomend» moten Log» prijzen. HAMADAN KLEEDJES uitzo»k»n I 85 x 52 69,— 40 x 60 39,— TAFELKLEDEN v.a. 125,— De komende dagen tot en met zondag worden in Roterdam bij Piet v. d. Pol, Goudsesingel 326-328 de kampioen schappen finale hoofdklasse 3 gespeeld. Za pvtouuJ Een afvaardiging van het Stichtingsbestuur van St.-Jozefzorg be staande uit de heren P. J. Vriens (voorzitter), W. Mutsaers (secre taris), E. Verbunt (Vice-voorzitter) en pastoor P. v. d. Velde (Bis schoppelijk Commissaris) alsmede zuster Theresia, directrice van het pension en de heer W. Vrijburg, administrateur wensten zich met klem te verzetten tegen de volgens hen onware en onrechtvaardige uitlatingen van de heren J. J. Ketelaars en J. L. van Nunen, gepu bliceerd in onze editie van 3 april. Advocaatbowls Vjj AAAI IA lal Die hmmm snoep-cocktail van Jamin sensationeel nieuws Zes exclusieve foto-portretten in kleur voor Q75 ioor het RAL ORKEST one -EM VAN OTT ut plaats in het I Symfonie no. 38 D-Dur KV sr”. isky: Vioolconcert D-Dur opus Het bestuur is zich bewust van het feit PAUL NAMOTTEviool. dat de prijzen voor een tehuis dat de vergelijking op het gebied van het com fort met andere tehuizen in dezelfde prijsklasse niet kan doorstaan aan de hoge kant zijn. Het bestuur zit echter Leo Xlll-straat 60 (ingang door de poort) Tilburg Telefoon 21767-3(1317 W Luxe cocktail drops Alhoewel het zeker niet tot de verplich ting van het bestuur van de stich o behoort om een commissie van overleg te raadplegen over een zuivere beleids- PROTESTANTSE BEGRAFENISONDERNEMING lijdelijk tel. 25525 b.g.g. 33370 Spijkerbroek 1969 met uitlopende pijp en trekkers v.a. 14,50 in zware 13% Denim. Tiener- en twenpantalons, hoog Spaans of met trekkers v.a. ƒ29,95. Tricot „Disco" shirts. Getailleerde hemden met smal le korte mouw. Emmastraat 8 - Deze jongeman, die samen met zijn vrienden de wacht had betrokken voor de Supermarkt van Albert Heyn op het Korvelplein, heeft er in ieder geval niet voor niets gestaan. Als hij zich bij ons komt voorstellen, krijgt hij van de Koerier een tientje, van Le Cadet een waardebon waarvoor hij op de Oude Markt eens heerlijk kan gaan eten, van de firma Tecklenburg een bon die hem recht geeft op een mals haantje en ten slotte een waardebon van Kapsalon José uit de Koestraat voor een moderne watergolf. Daarmee kan hij ook iemand anders een plezier doen. dadht zich al me •wasmachine en uc uiepvnczcr. „ue uju is dan ook niet ver meer dat vele L’~ derlandse keukens veranderd zullen zijn in machinekamers”, aldus de heer Spijkers. Opening met grote show ren die de Jan Ligthartschool bezoeken (zij komen uit - reeds geklaagd. Mogelijk ligt hier een taak voor de pa rochiële bejaardenafdeling van Loven om hier en daar eens te gaan praten. i twee rancuneuze jn 1919, nu 50 jaar geleden, begon de heer G. J. J. Spijkei ,ne. führicnop van ziin pioon nifvindino on wacmachinP0phierl? igens is het onjuist zoals Iden dat de drie in het verblijvende priesters ten laste i komen van de gemeenschap Irie de priesters betalen gewc msiongeld, maar een van hen (d zoals gebruikelijk een sak w«uuJ, dat overigens ver onder de waarde van zijn functie ligt. G.S. was accoord Inderdaad zijn de heren Ketelaars, Nunen en nog een derde naar Ged< teerde Staten in Den Bosch geweest, deputeerde Staten hebben echter mm_ toegezegd op herziening van de prijs verhoging aan te zullen dringen. Ook de wijze van prijsvaststelling geschiedt met volledige instemming van Gedeputeerde Staten. Deze prijsvaststellingsformule is echter naar de mening van het bestuur in ons vorige artikel niet geheel uit de verf gekomen. Deze formule is als volgt: den, De voeding gaat per persoon, ook de fabrii bewassing wordt per persoon berekend. Verwarming, gas en licht gaan per m3 en de huur per m2; de post algemene vek„«. diensten, waaronder de ziekenzaal valt, klantenb wordt per hoofd van de bevolking om- door een geslagen. Van de breidde I sanit zen, fond Niet ieder een is even enthousiast over de nieuwe s 3BA, die naar het stadswijken zeer be- dere maar vergeet. In ;n heerst grote ontstem. een stads- het verbin- maar nu komt niet meer. De k willen best bef, leriei economische hebben tig het on- >t de kan worden en dat er geen vergelijking mogelijk is”. In het bedrijfsleven zijn in het verleden loonsverhogingen van in totaal ca 25% al voldoende geweest om het bedrijf niet langer verantwoord voort te kunnen zet ten. De vraag dringt zich op tot hoever men in een dienstverlenend bedrijf al-s een bejaardentehuis dit soort salarisver hogingen ongestraft kan doorberekenen, voordat men tot sanering of liquidatie gedwongen wordt. Het bestuur is echter bereid het actiecomité te ontvangen. b S) i> b b b b b b b letekent B»«l»rdpl»in 37 T»l. 23306 izienlijk et Wan- -- Niet werkelijk Het bestuur meent dat van een werkelijk door de bewoners van St.-Jozefzorg ge steund actiecomité geen sprake is. Pas toor van der Velde sprak van een „alleen staande actie van twee rancuneuz~ heren, gefrustreerd door hun verleden". Overigens is het onju beide heren stek tehuir zoude Alle ;rs met de fabricage van zijn eigen uitvinding op wasmachinegebied: de snel- wasser. Met groot succes vooral op de exportmarkt fabriceerde de heer Spijkers zijn wasmachines gedurende meer dan dertig jaar. toon gevoh? van in de wasmachine-industrie steeds verdergaande -> (de automatisering, maar vooral omdat de opvolger, zoon Piet Spijkers ^la- zich meer aangetrokken voelde tot de verkoop dan tot de fabricage 711 er werd de wasmachine en apparaten fabriek naar het tweede plan verwezen. Bij 'n overlijden in Uw familie, zowel 's nachts als overdag, belt U eerst ons, wij nemen al de zor gen, betreffende de begrafenis van U over R.-K. BEGRAFENISONDERNEMING DENISSEN Tel. 25525 b.g.g. 33370 LET OP HET JUISTE ADRES WILHELMINAPARK 127 De Werktuigendagen te Liempde, die zo als bekend dit jaar op woensdag 7 en donderdag 8 mei worden gehouden, zul len ditmaal geopend worden door Prins Claus der Nederlanden, die dan meteen de gelegenheid zal hebben, kennis te maken met de landbouwaspecten van de ruimtelijke ordening. Alles wijst er op, dat de bezoeken nieuws te zien krijgen, want de dêrs weer meer dan verleden jaar zullen hun beste en nieuwste materiaal weer demonstreren. Ook van de voor- - tingsdi A a A. r bouw De Werkgroep Helmond van het Actie comité Herbouw Kasteel Nemerlaer or ganiseert op zondag 20 april in het Kunstcentrum, Kluisstraat 1 in Hel mond om 20.15 uur een unieke klein kunstavond, die door vele kunstenaars belangeloos verzorgd wordt. Medewer king wordt o.a. verleend door het uit Tilburg afkomstige Muziekgrafisch Ge nootschap onder leiding van Peter van Meelmet, Monique Toebosch, Manuel Cooymans en Loesje van Ruth. Verder werken aan het programma mee Caba retier Theo Vliegenberg en de Cabaret groep de Muzekanten, het micro theater van Joost Prinsen. Er worden films van Frans Zwartjes vertoond. Als gastvrouwe zal José den Burger op treden, die in Nederland bekendheid heeft gekregen door haar optreden in het TV-programma „A star is born”. De heer Harrie de Beer, eigenaar van de Biljart-academie aan de Zuid-Ooster- straat, is erin geslaagd door te dringen tot deze finale. Een unieke prestatie. Vandaag donderdag komt de heer De Beer uit tegen Jan Sweering uit Am- natuurlijk sterdam. De eigenlijke finale is in de >ervice die loop van zondag te verwachten en als de e berekening heer pe Beer erjjj deze te bereiken ^tfbouwer *S zondag wellicht nog op de ing namelijk i de specialis- j. ,jjaaj I Speciale Aanbieding Grote kollektie Op woensdag 30 april 1969 om 20.15 uur wordt in de Stadsschouwburg te Til burg het 5e abonnementsconcert in de B-serie gegeven door het RADIO FIL HARMONISCH ORKEST onder lei ding van WILLEM VAN OTTERLOO. Dit concert vindt plaats in het kader van de uitwisseling. Het programma is als volgt samenge steld: 1. Mozart: S' 504 „Prager” 2. Strawinsky 61, solist: I/. PAUZE 3. Franck: 4 instrumentale delen uit Psyché. 4. Ravel: Rhapsodie espagnole. TILBURG, dinsdagave een is even enthousias. dienstregeling van de BB. schijnt sommige voorrecht en ande de stadswijk Loven ming! Zo lang er in Tilburg dienst rijdt was deze wijk in 1 dingsnet opgenomen,- bus er in het geheel i woners van deze wijk opbrengen voor alle motieven die tot deze uitsluiting geleid, maar zij ervaren er danig gemak van. Loven behoort tot de zoge naamde vergrijsde wijken. Dat betekent dat de gemiddelde leeftijd er aanzl hoger ligt dan bijvoorbeeld in het „«u- delbos of de Heikant, maar was het nu nodig deze nieuwe wijken een lijnenfre- quentie van twee of drie te geven en Loven niets? Oudere mensen die vaak toch al slecht ter been zijn hebben zich genoodzaakt gezien de fiets maar weer uit de schuur te halen, omdat voor hen de afstanden anders nauwelijks te over- heren, gef bruggen zijn. Anderen moeten hoge taxi- verleden". kosten betalen of nogal lange afstanden beide heren lopen. De situatie is thans zo dat tehuis v istelijk van de punten Rosmolen- zouden kwui i NS-plein geen enkele stads- Alle drie J' Bij het oude ziekenhuis hun pensionge sar één. Het zwembad rector) krijgt z per bus be- Hs uitbetaald, in de kinde- kwestie als het verhogen van de pension- :hting prijzen, heeft het stichtingsbestuur ge- verleg meend uit het oogpunt van elegantie toch de commissie van c meren. Tot deze comt overigens niet de here, Ketelaars. De commissie trad niet af om- dat het bestuur hen met een kluitje in het riet zond, maar omdat de commissie het f vervelend vond om „commissie te moe ten zijn zonder werkelijk iets te kunnen doen". Vrijdag 18 april, ’s-middags om 3 uur is het dan zover en opent de NV Spijkers Huishoudcentrale haar geheel gemoder niseerde en uitgebreide pand voor het publiek. Ook op zaterdag en zondag is de permanente show voor het publiek toegankelijk en is iedere huisvrouw met haar geïnteresseerde echtgenoot van harte welkom om zich op de hoogte te stellen van de mogelijkheden op het ge bied van de mechanisatie in het huis houden. Overigens behoeft de heer des huizes zich geenszins opgelaten te voe len tussen de huishoudelijke apparatuur, omdat de NV Spijkers een afdeling heeft, die volledig op het terrein van de man ligt. De NV Spijkers heeft namelijk een afdeling centrale verwarming voor de doe-het-zelver. Het doe-het-zelf cen trale verwarmingspakket is natuurlijk niet nieuw meer, maar de service d’ door de firma Spijkers bij de ber en aanleg geleverd wordt is da wel. Indien nodig kan iedere zeil van een centrale verwarmin* - een beroep doen op een van c, ten, voor een advies en wordt specia<u gereedschap als pijpsnijders, tapijzers en lasbranders gratis ter beschikking ge steld. bedrijfseconomische voorlichting It zich bezig met de omvang van in vesteringen en de landbouwvoorlich- tingsdienst toont onder de titel „land bouw in beweging” mogelijkheden tot verbetering van inkomenspositie in het landbouwbedrijf. Dit alles is belangrijk voor de boer, maar ook de belangstellende, buitenstaander zal veel belangwekkends aantreffen. Men kan zijn licht opsteken bij de af deling erfverharding en eigenaars van een siertuin kunnen zich niet alleen op de hoogte stellen van beplantingsmoge- lijkheden, maar ook in de afdeling voor klein gereedschap licht iets van hun ga ding vinden. De liefhebbers van techniek kunnen hun hart ophalen aan de kleu rige en dikwijls bijzonder ingewikkelde machines, die in staat zijn het landbouw- wer ksneller en grondiger te doen dan vroeger tientallen mensen gezamenlijk. De Werktuigendagen, die nu voor de tweeëntwintigste maal worden gehou den, zullen iedere bezoeker overtuigen dat de landbouw een springlevende be drijfstak is, waarin de produktiviteit sneller groeit dan waar ook en de mid delen, die men daarbij gebruikt, zijn in Liempde in werking te zien. Wie per auto een bezoek brengt aan het veertig hectare grote terrein, gelegen bij de nieuwe snelweg Den Bosch-Eindhoven of gebruik maakt van de speciale twee daagse halte van de spoorwegen zal alles met eigen ogen kunnen zien. De heer uit ons vorige cirkeltje maakte zich bekend als de heer J. van Dun, Udenhoutseweg 59 in Oisterwijk. Hij heeft zijn cadeautjes inmiddels ontvan gen. Dit jaar heeft opvolger, P. Spijkers, na van een lange periode van voorbereiding on- iepu- der de hoede van papa, definitief zelf- Ge- standig het roer in handen genomen. nimmer Met het elan en de durf, de jongere ge- ijs- neratie eigen, heeft de heer Spijkers jr. de de grootse plannen die hij met het be- net drijf heeft, gestalte gegeven in de uitbrei- je ding van de showruimte tot ruim 1400 m2. In deze ruimte, die op dit gebied de grootste in Brabant is, zal een perma nente verkoopexpositie gehouden wor- waar regelmatig door de diverse .—>rikanten demonstraties, adviezen en shows georganiseerd worden. De spreek woordelijke service en de in lange jaren verworven vakkennis hebben een grote lantenbinding teweeggebracht en daar- een uitbreiding van het assortiment, wasmachine en de centrifuge het verkooppakket zich uit via itair, keukens, koelkasten, gasfomui i, radio, TV, verlichting en vaatwas- machines naar gashaarden en Centrale Verwarming. Keuken wordt machinekamer De steeds voortschrijdende automatisatie heeft ook de huisvrouw niet met rust gelaten. Vanuit Amerika kwam de zoge naamde Amerikaanse keuken, die in het Nederlandse gezin - zij het op beschei den schaal steeds meer ingang vindt. Het is nog niet zo lang geleden, dat de koelkast en zelfs de automatische was machine als een grote luxe werd be schouwd. Op de dag van vandaag zijn deze huishoudelijke apparaten gemeen goed geworden en concentreert de aan- waarin ook onze stadgenoot Jan Assel- bergs optreedt. Verwacht mag worden dat de opbrengst van deze avond op nieuw een forse bouwsteen voor de her bouw van Kasteel Nemerlaer zal be tekenen. Een telefoontje aan het Kunst centrum (4920-22318) is voor u vol doende om verzekerd te zijn van een kleinkunstavond op hoog niveau. lichtende instanties komen al berichten over grote activiteiten. Zo zalfde tuin- bouwvoorlichting wijzen op de mogelijk heden van vollegrondsbedrijven, afhan kelijk van hun omvang en uitrusting en getracht zal worden, de fruittelers, die moeilijke tijden beleven, de weg, al is die maar tijdelijk, te wijzen naar andere agrarische activiteiten. rlaging (TE DSE IG ar pond) 2,75 i het mtx wil het prijsverhogit :t meer zijn ge de zijn begin Noord-Br op wijzen--- loop der jaren niet meer zijn geweest dan de zoals bekend minimale verhogingen van de AOW. Zo was het bij te betalen bedrag tussen AOW en Pensionprijs per 1-1-1964 70,50, in 1965 was dit be drag 67,-—, in 1966 bedroeg het ver schil 77,50 en pas in 1967 en 1968 gingen de prijsverschillen aanmerkelijk g als gevolg van het overschake len van religieus op lekepersoneel, na melijk een verschil van 107,50 in 1967 162,50 in 1968. Aan top komt dan met een bij te betalen verschil van 251,50. De prijzen worden volgens het bestuur echter ook opgeschroefd door het salariëringsbeleid van het rijk en de hogere Ionen in het westen van het land. Inderdaad is de post salarissen met 300% omhoog gegaan, „maar dat kon als gevolg van de salarisverhogingen en de overgang van religieus naar lekeper soneel niet voorkomen worden”. De op merking dat een bejaardentehuis, al is het dan een dienstverlenend bedrijf, on mogelijk verantwoord bestuurd kan zjjn, wanneer er straffeloos een verhoging van de salarispost met 300% naar de be woners van dat tehuis dcorberekend kan worden, werd afgedaan met de opmer king dat „het dienstverlenend bedrijf een veel arbeidsintensiever bedrijf is dan een productiebedrijf waar gemechaniseerd met de erfenis van een niet aan de eisen van de tijd aangepast gebouw, dat in dertijd gebouwd is volgens de toen gei lende normen en richtlijnen en dat in rijn begintijd gold als het modernste van L4oor<l-3rabant. Ook wil het bestuur er- i dat de prijsverhogingen in de jaren niet meer zijn geweest bekend minimale verhogin van de AOW. Zo was het bij te bet. bedrag tussen AOW en Pensionprijs 1-1-1964 70,50, in 1965 w.. drag 67,—, in 1966 bedr u it van eleg■antie 501,11 overleg teinfor- g'ngen d imissie behoorden heren van Nunen en nissie trad niet af

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1969 | | pagina 1